Lịch sử và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930)

đầu tiên của đảng cộng sản việt nam

Cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản chuyển từ cạnh tranh tự do sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc gia tăng bóc lột người lao động trong nước trong khi chúng xâm lược và áp bức nhân dân các nước thuộc địa. sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm cho mức sống của công nhân các nước trở nên cùng cực. mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. phong trào giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã trở thành hiện thực, mở ra kỷ nguyên mới: kỷ nguyên cách mạng chống đế quốc, kỷ nguyên giải phóng dân tộc. . Cách mạng Tháng Mười Nga là một tấm gương sáng trong sự nghiệp giải phóng các dân tộc bị áp bức.

Sự ra đời của Quốc tế cộng sản (quốc tế iii) vào tháng 3 năm 1919 đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ở Việt Nam, năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy cai trị ở Việt Nam, biến một nước phong kiến ​​thành thuộc địa nửa phong kiến.

Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chính sách đô hộ, tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến ​​triều Nguyễn; chia Việt Nam thành ba miền: Bắc, Trung, Nam và thực hiện một chế độ cai trị riêng trong từng thời kỳ. Thực dân Pháp cấu kết với giai cấp địa chủ bóc lột kinh tế và đàn áp nhân dân Việt Nam.

Về kinh tế, thực dân Pháp thực hiện chính sách bóc lột, chiếm đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư khai thác tài nguyên thiên nhiên; xây dựng hàng loạt cơ sở công nghiệp, hệ thống đường cao tốc, bến cảng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa.

Về văn hóa, thực dân Pháp triệt để thực hiện chính sách nô dịch văn hóa, gây tự ti, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. Mọi hoạt động yêu nước của nhân dân ta đều bị ngăn cấm. chúng tìm mọi cách để che đậy, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa tiến bộ thế giới vào Việt Nam và thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị.

Dưới ảnh hưởng của chế độ thực dân và các chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội Việt Nam bị chia rẽ sâu sắc. giai cấp địa chủ cấu kết với thực dân Pháp gia tăng bóc lột, áp bức dân cày. Tuy nhiên, trong giới địa chủ Việt Nam lúc này đã có sự chia rẽ. một bộ phận địa chủ yêu nước, căm thù chế độ thực dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp với nhiều hình thức và mức độ khác nhau.

Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo nhất trong xã hội Việt Nam, bị thực dân, phong kiến ​​áp bức, bóc lột nặng nề. Tình cảnh đói nghèo, khốn khó của tầng lớp nông dân Việt Nam càng làm tăng thêm lòng căm thù đế quốc, phong kiến, ý chí cách mạng của họ trong cuộc đấu tranh giành lại ruộng đất và quyền sống tự do.

Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, đại bộ phận xuất thân từ giai cấp nông dân, họ có quan hệ trực tiếp, khăng khít với giai cấp nông dân, bị đế quốc, phong kiến ​​áp bức, bóc lột.

Giai cấp tư sản Việt Nam bị giai cấp tư sản hợp pháp và giai cấp tư sản Trung Quốc cạnh tranh áp bức nên thế lực kinh tế và địa vị chính trị nhỏ yếu, có tinh thần dân tộc và yêu nước rất cao. Tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam gồm học sinh, trí thức, lao động tự do … đời sống bấp bênh, dễ phá sản, vô sản, yêu nước, căm thù đế quốc, thực dân, có khả năng tiếp thu những tư tưởng tiến bộ từ nước ngoài.

Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ mang thân phận người mất nước, ở mức độ khác nhau bị thực dân áp bức, bóc lột. Vì vậy, trong xã hội Việt Nam, ngoài mâu thuẫn cơ bản giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân với các giai cấp địa chủ và phong kiến ​​đã nảy sinh mâu thuẫn vừa cơ bản, vừa lớn hơn, ngày càng gay gắt trong đời sống dân tộc, đó là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược. Bản chất của xã hội Việt Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến ​​đặt ra hai yêu cầu: một là đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân; thứ hai, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân. trong đó, chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ chính.

Xem thêm: Top 33 Công Thức Hóa Học Lớp 8-12 ➤ 4 Mẹo Ghi Nhớ Siêu Nhanh

Xem Thêm : Tính từ ngắn và tính từ dài [Nhận biết & cách sử dụng chính xác] – Tiếng Anh Free

Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta liên tục, sôi nổi phát triển nhưng không thu được kết quả gì. Phong trào can vuong: phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến, do giai cấp phong kiến ​​lãnh đạo, kết thúc vào cuối thế kỷ 19 với cuộc khởi nghĩa của Phan Đình phùng (1896). đến đầu thế kỷ 20, xu hướng này không còn điển hình nữa. Phong trào nông dân, điển hình là cuộc khởi nghĩa hòa bình kéo dài hàng chục năm của Hoằng Hóa Pháp bảo cũng thất bại vào năm 1913. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do cụ Phan Bội Châu là Phan Chu Trinh lãnh đạo. trong tình trạng bế tắc. cuộc khởi nghĩa ôn hòa do nguyễn thái tổ lãnh đạo cũng thất bại.

Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 20 là sự tiếp nối truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc ta đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. nhưng do thiếu sự lãnh đạo đầy đủ, thiếu tổ chức và sức mạnh cần thiết, các phong trào này lần lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

nguyễn ái quốc thành lập đảng cộng sản việt nam

Giữa lúc dân tộc ta đang gặp cơn nguy khốn về đường lối cứu nước, nhiều chí sĩ yêu nước đương thời vẫn tiếp tục con đường cứu nước cũ, ngày 5 tháng 6 năm 1911, một thanh niên tên là nguyễn tất thanh (nghĩa là nguyễn ái quốc, sau này là thành phố Hồ Chí Minh) đã ra đi. để tìm ra con đường cứu nước theo hướng mới. người đã đi qua nhiều nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã khám phá ra một chân lý: chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ của người lao động ở các nước chính quyền cũng như ở các nước thuộc địa.

Năm 1917, ông trở lại Pháp, đến Paris và năm 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp.

Tháng 6 năm 1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, với tên mới là nguyễn ái quốc, người đã gửi bản yêu sách 8 điểm tới hội nghị Versailles.

Xem thêm: Công Thức Điều Chế Ketamin – Trang tin y học thường thức, bệnh và thuốc điều trị – Tra cứu dược liệu Việt Nam

Tháng 7 năm 1920, nguyễn ái quốc đọc “Đề cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa” của lenin và từ đó suy nghĩ tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

tại đại hội của đảng xã hội chủ nghĩa Pháp (tháng 12 năm 1920), nguyễn ái quốc đã bỏ phiếu tán thành quốc tế thứ III (quốc tế cộng sản do lenin thành lập) và tham gia sáng lập đảng cộng sản pháp, trở thành đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. người cộng sản đầu tiên. Đó là một sự kiện lịch sử quan trọng, không chỉ đưa nhà yêu nước nguyễn đi từ chủ nghĩa yêu nước sang học thuyết cách mạng thời bấy giờ là chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa mà còn đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên con đường giải phóng dân tộc Việt Nam: cứu nước. đất nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản.

Từ đó, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ đối với phong trào cộng sản quốc tế, Nguyễn Ái Quốc còn đẩy mạnh việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vạch ra đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam và chuẩn bị các điều kiện thành lập Đảng Cộng sản. Việt Nam. .

Từ năm 1921 đến năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã cố gắng truyền bá chủ nghĩa marx trong phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, về mặt lý luận là chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam. Người nhấn mạnh: cách mạng muốn thành công phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo; Đảng phải có hệ tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học, đó là hệ tư tưởng Mác – Lê-nin.

là người viết nhiều bài báo, tham gia nhiều bài thuyết trình tại các đại hội và hội nghị quốc tế, viết tác phẩm “Xử án chế độ thực dân Pháp” và tổ chức các tờ báo của thanh niên, công nhân và nông dân, chiến sĩ cách mạng, đội tiên phong, để truyền bá chủ nghĩa Mác- chủ nghĩa leninism đến Việt Nam năm 1927, Ban tuyên truyền của liên hiệp các dân tộc bị áp bức đã xuất bản tác phẩm “Con đường cách mạng” (tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong lớp huấn luyện chính trị của Hội cách mạng thanh niên Việt Nam). . đó là sự chuẩn bị về đường lối chính trị tiến tới thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Người khẳng định muốn thắng lợi thì cách mạng phải có đảng lãnh đạo, đảng phải vững thì cách mạng mới thành công, có vững thì thuyền mới chạy.

Trong thời gian này, mọi người cũng tập trung vào việc chuẩn bị cho tổ chức và nhân viên. người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu, Trung Quốc, cử cán bộ đi học đại học phương Đông (thuộc Liên Xô cũ) và trường lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc) để đào tạo cán bộ cho Cách mạng việt nam. .

Xem Thêm : Thì hiện tại đơn (Simple present) – Công thức, cách dùng, dấu hiệu

Nhờ sự hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí lão thành cách mạng, điều kiện thành lập Đảng ngày càng chín muồi.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản nhận thấy sự cần thiết và cấp bách của việc thành lập một đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ của phong trào cộng sản ở Việt Nam. Nguyễn ái quốc đã chủ động tổ chức và chủ trì hội nghị hợp nhất đảng tại Hương Cảng, Trung Quốc, từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930.

Hội nghị quyết định hợp nhất các tổ chức đảng (đảng cộng sản Việt Nam, đảng cộng sản nam, liên đoàn cộng sản Việt Nam) vào đảng cộng sản Việt Nam. hội nghị đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình vắn tắt và Hiến pháp vắn tắt của Đảng cộng sản. Các văn kiện này do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được hội nghị hợp nhất của đảng thông qua là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. hội nghị đã thông qua lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc thay mặt đảng cộng sản quốc tế và đảng cộng sản Việt Nam gửi đồng bào, đồng chí cả nước nhân ngày thành lập đảng.

Xem thêm: Phương pháp tổng hợp Aspirin trong phòng thí nghiệm

hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản giả như đại hội thành lập đảng. Văn kiện được thông qua tại hội nghị hợp nhất do Nguyễn ái quốc chủ trì là chương trình chính trị đầu tiên của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của đảng đã quyết định lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch hàng năm làm ngày kỷ niệm thành lập đảng.

Ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Lịch sử và ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930)

Hội nghị hợp nhất các tổ chức đảng cộng sản ở Việt Nam thành một đảng cộng sản duy nhất – Đảng cộng sản Việt Nam – theo đường lối chính trị đúng đắn, tạo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và tư tưởng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa của nhân dân Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng, là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. .

sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa với phong trào đấu tranh và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, một sự kiện gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. – Hồ Chí Minh.

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tế là ngay từ khi mới thành lập, Đảng đã có đường lối chính trị xác định đúng đắn con đường cách mạng giải phóng dân tộc theo hướng cách mạng vô sản. đảng việt nam giương cao ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng việt nam; giải quyết khủng hoảng về đường lối cách mạng và đường lối lãnh đạo cách mạng xảy ra vào đầu thế kỷ 20, mở ra con đường và hướng phát triển mới cho Việt Nam. chính đường lối đó là cơ sở bảo đảm cho sự đoàn kết lực lượng và sự đoàn kết, thống nhất của toàn dân tộc, cùng chung suy nghĩ và hành động để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại giành được những thắng lợi to lớn sau này. đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển và bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 86 năm qua.

sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại đã làm nên vẻ vang. những chiến thắng. Đồng thời, cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

(st)

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button