Tần số alen là gì? Công thức tính – bài tập và phương pháp giải | Science Vietnam

Công thức tính tần số alen

tần số alen là gì? công thức tính: trong bài viết này các bài tập và phương pháp giải tần số alen sẽ được chúng tôi tổng hợp và giải đáp.

tần số alen là gì?

tần số alen được định nghĩa là tỷ lệ giữa số alen đó với tổng số các alen khác nhau của gen đó trong quần thể tại một thời điểm nhất định.

Tần số tương đối của mỗi alen của một gen nhất định có thể được tính bằng tỷ lệ giữa số alen được xét và tổng số alen thuộc một locus trong quần thể hoặc bằng phần trăm số giao tử mang locus đó. . alen trong quần thể. dân số.

Công thức tính tần số alen và gen

Tần số kiểu gen: Là tỉ lệ số cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể trong quần thể.

đọc thêm các bài viết: alen là gì?

bài tập và cách giải tần số alen trong quần thể

tính tần số alen khi biết thành phần kiểu gen của quần thể (gen nhóm máu)

ví dụ 1: tính tần số của gen có 2 alen. một quần thể có cấu trúc di truyền như sau: 0,6aa: 0,2aa: 0,2aa. tính tần số alen a và alen a trong quần thể trên?

phương pháp: đây là dạng bài tập đầu tiên nên giáo viên hướng dẫn học sinh các bước giải một cách cụ thể, giúp các em hình dung:

phương pháp 1: được tính theo tổng số alen:

 • tổng a: 0,6 x 2 + 0,2 = 1,4
 • tổng a: 0,2 x 2 + 0,2 = 0,6
 • tổng số alen trong quần thể: 1,4 + 0,6 = 2.
 • tỉ lệ alen a = tần số alen a: pa = 1,4: 2 = 0,7
 • tỉ lệ alen a = tần số alen a: qa = 0,6: 2 = 0,3

cách 2: tính theo tỷ lệ giao tử:

 • cơ thể có kiểu gen aa trong quá trình nguyên phân cho loại giao tử a = 0,6
 • cơ thể có kiểu gen aa trong quá trình nguyên phân cho hai giao tử a = a = 0,2: 2
 • cơ thể có kiểu gen aa trong quá trình nguyên phân cho loại giao tử a = 0,2.

nên tỉ lệ xóa giao tử a = tần số alen a: pa = 0,6 + (0,2: 2) = 0,7 nên tỉ lệ xóa giao tử a = tần số alen a: qa = 0,2 + (0,2: 2) = 0,3

>

tính tần số alen khi biết số kiểu hình trong mỗi quần thể

ví dụ: ở động vật có: một cặp alen quy định lông đen, gồm 205 cá thể. cặp alen a quy định lông nâu gồm 290 cá thể. alen a quy định lông trắng có 5 cá thể. Tính tần số alen a và alen a trong quần thể?

phương pháp:

Xem thêm: Tổng Hợp Các Công Thức Toán Lớp 10 Quan Trọng

Yêu cầu của dạng bài tập này là tính tần số của từng alen, nhưng dữ liệu trong đề cho biết số lượng của mỗi kiểu hình.

 • tổng số cá thể trong quần thể: 205 + 290 + 5 = 500 cá thể.
 • tỉ lệ kiểu gen aa trong quần thể: 205: 500 = 0,41.
 • Tỉ lệ kiểu gen aa trong quần thể: 290: 500 = 0,58.
 • Tỉ lệ kiểu gen aa trong quần thể: 5: 500 = 0,01.

thì cấu trúc di truyền của quần thể: 0,41aa: 0,58aa: 0,01aa ở đây giáo viên yêu cầu học sinh tính tần số từng alen tương tự như ví dụ 1 dưới dạng bài tập 1. Cụ thể:

 • tần số alen a: pa = 0,41 + (0,58: 2) = 0,7
 • tần số alen a: qa = 0,01 + (0,58): 2) = 0,3

tính tần số alen khi biết tỉ lệ kiểu hình đồng hợp tử lặn hoặc trội khi quần thể ở trạng thái cân bằng

Ví dụ 1: Ở một quần thể cây lai, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Tính tần số của từng alen biết rằng trong quần thể có 16% cây hoa trắng.

phương pháp:

Xem Thêm : TỔNG HỢP LÝ THUYẾT TOÁN KINH TẾ 1 VÀ MỘT SỐ MẸO KHI LÀM BÀI THI – CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN CỦA – StuDocu

Ta biết rằng cây hoa trắng có kiểu gen aa, tần số q2 = 16% = 0,16.

khi đó tần số alen a: qa = 0,4. tần số alen a: pa = 1 – 0,4 = 0,6.

Giáo viên nên cảnh báo học sinh: công thức trên chỉ áp dụng khi quần thể đã đạt trạng thái cân bằng.

Ví dụ 2: Ở một loài động vật, tính trạng không sừng là trội so với tính trạng có sừng. Khi nghiên cứu một quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền, 84% số cá thể không có sừng. Tính tần số của từng alen trong quần thể?

phương pháp:

khi giải bài tập này, học sinh thường áp dụng phương pháp sau

Cá thể không sừng là tính trạng trội nên kiểu gen aa + aa có thành phần kiểu gen là: p2aa + 2pqaa = 0,84. ngược lại p + q = 1, do đó p = 0,6 và q = 0,4.

Đối với phương pháp giải này, sẽ mất nhiều thời gian để làm các phép tính, vì vậy giáo viên hướng dẫn học sinh thực hiện theo phương pháp sau:

Trong quần thể có 84% số cá thể không sừng. vì vậy số lượng cá thể có sừng là 16%.

các cá thể có sừng là tính trạng lặn có kiểu gen aa = 0,16. thì tần số alen a = 0,4 Tần số alen a: pa = 1 – 0,4 = 0,6.

Xem thêm: Công thức tính nồng độ mol, số mol và tính C nồng độ phần trăm

Ví dụ 3: Giả sử trong một quần thể người ở trạng thái cân bằng di truyền, tần số các nhóm màu là: a = 0,45; b = 0,21; hoặc = 0,04. Gọi p, q, r là tần số của các alen ia, ib, io. tần số các alen p, q, r trong quần thể trên là bao nhiêu?

phương pháp:

đối với dạng bài tập này, nó khác với bài tập trước ở một quần thể có 3 alen.

kiểu gen của mỗi nhóm máu:

nhóm máu hoặc kiểu gen ioio có mối quan hệ kiểu gen r2 = 0,04. vậy r = 0,2.

nhóm máu a: iaia, iaio có tỉ lệ kiểu gen p2 + 2pr = 0,45.

thay r = 0,2 ta được p = 0,5.

chúng ta có p + q + r = 1 q = 1 – p – r = 1 – 0,2 – 0,5 = 0,3.

Bài tập ứng dụng: ở một loài thực vật, a quy định khả năng chống độc; alen a không có khả năng này. gieo 1.000 hạt trên đất bị ô nhiễm thì thấy có 960 cây con phát triển bình thường. (các điều kiện ngoại cảnh khác vô cùng thuận lợi). Tính tần số alen a và alen a trong quần thể trên?

tính toán tần số alen trong một số trường hợp đặc biệt

tính tần số alen khi có đột biến gen

Xem Thêm : Công thức tọa độ đỉnh của parabol, tọa độ giao điểm của parabol với các trục tọa độ | Toán lớp 10

ví dụ: quần thể ban đầu của một loài thực vật có 301 cây hoa đỏ; 402 cây hoa hồng; 304 cây hoa trắng. biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử xảy ra đột biến từ alen a thành alen a với tần số 20%. trong quần thể không chịu sự chọn lọc tự nhiên, các cá thể có kiểu gen khác nhau thì khả năng sống sót như nhau. Xác định tần số alen a và tần số alen a trong quần thể trên sau quá trình đột biến.

phương pháp:

Theo đề bài, quần thể ban đầu của một loài thực vật có 301 cây hoa đỏ; 402 cây hoa hồng; 304 bông hoa trắng.

khi đó tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể: 0,3 aa: 0,4 aa: 0,3aa.

Xem thêm: Lợi nhuận trước thuế là gì? Công thức tính lợi nhuận trước thuế 2022?

tần số của mỗi alen trước khi đột biến:

 • tần số alen a: pa = 0,3 + (0,4: 2) = 0,5
 • tần số alen a: qa = 0,3 + (0,4): 2) = 0,5

ul>

Sau khi xảy ra đột biến, alen a biến đổi thành alen a với tần số 20%, tức là alen a giảm và alen a tăng. cụ thể:

 • tần số alen a: pa = 0,5 – [(0,5 x 20): 100] = 0,4
 • tần số alen a: qa = 0,5 + [(0,5 x 20): 100] = 0,6

tính toán tần số alen dưới tác động của chọn lọc tự nhiên

Ví dụ: ở gà, kiểu gen aa quy định mỏ ngắn đến mức trứng không có mỏ sẽ vỡ vỏ để chui ra ngoài, khiến gà con bị chết ngạt; kiểu gen aa cho mỏ ngắn; kiểu gen aa xác định đỉnh dài; gen được tìm thấy trên các NST thường. khi giao phối gà mỏ ngắn. Xác định tần số của alen a và alen a ở thế hệ f3. họ biết không có đột biến, các thế hệ được gợi ý.

phương pháp:

Trong nội dung bài học này, giáo viên cần chú ý đến kiểu gen gây chết (aa), qua mỗi thế hệ, thành phần kiểu gen có sự thay đổi.

p: aa x aa thành phần kiểu gen của f1: 1 / 4aa + 1 / 2aa + 1 / 4aa kiểu gen gây chết aa

f1 x f1 (2 / 3aa + 1 / 3aa) x (2 / 3aa x 1 / 3aa) f2: 1 / 9aa + 4 / 9aa + 4 / 9aa kiểu gen gây chết 1 / 9aa

f2 x f2 (1 / 2yy + 1 / 2yy) x (1 / 2yy x 1 / 2yy)

thành phần kiểu gen của hợp tử f3: 1 / 16aa + 6 / 16aa + 9 / 16aa

tần số alen a: p (a) = 1/5; q (a) = 4/5.

do đó, dưới tác dụng của chọn lọc, tần số alen a ngày càng giảm và tần số alen a ngày càng tăng.

tính tần số alen khi có chuyển gen

Ví dụ: Một quần thể gồm 160 con sóc trưởng thành sống trong một vườn thực vật có tần số alen est 1 là 0,90. một quần thể sóc khác sống ở khu rừng lân cận có tần số alen này là 0,50. Do thời tiết mùa đông khắc nghiệt đột ngột, 40 con sóc trưởng thành từ quần thể rừng đã di cư sang quần thể thực vật để kiếm thức ăn và xã hội hóa và đến quần thể sóc trong vườn thực vật. Tần số của alen est 1 trong quần thể sóc ở vườn thực vật sau lần di cư này là bao nhiêu?

phương pháp:

 • tổng số sóc mang alen est 1 trong số 160 cá thể sống trong vườn thực vật 160 x 0,9 = 144 (cá thể)
 • tổng số sóc mang alen est 1 là 40 cá thể di cư từ quần thể rừng vào vườn thực vật: 40 x 0,5 = 20 (cá thể)

tổng số sóc mang alen est 1 trong quần thể sóc ở vườn thực vật sau khi di chuyển gen: 144 + 20 = 164 (cá thể)

 • tổng số cá thể của quần thể sóc vườn bách thảo sau khi di truyền: 200.
 • tần số của alen est 1 trong quần thể sóc vườn bách thảo sau khi di – nhập gen: 164: 200 = 0,82

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button