BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ÂM NHẠC TRONG MÔI TRƯỜNG KỸ THUẬT SỐ TẠI VIỆT NAM – Luật sư Đà Nẵng – Luật sư FDVN

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Video Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

tóm tắt

Bản quyền tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số là vấn đề đáng quan tâm không chỉ trong giới luật học mà còn cả giới công nghệ và truyền thông. môi trường số mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn hội nhập hiện nay ở nước ta. điều này cũng đặt ra những vấn đề cấp bách trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực này. Bài viết phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hộ quyền tác giả tác phẩm âm nhạc trên môi trường kỹ thuật số phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế nói chung và pháp luật Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở đó, xây dựng và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

từ khóa: bản quyền; tác phẩm âm nhạc; Môi trường kỹ thuật số; Việt Nam.

Tôi gặp sự cố

Vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc trên môi trường kỹ thuật số được nhìn nhận là hình thức vi phạm bản quyền trắng trợn, liên quan đến nhiều đối tượng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các bên liên quan. bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc trên môi trường kỹ thuật số đang là vấn đề được luật pháp quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam hết sức quan tâm và đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam cho phù hợp với pháp luật Việt Nam, phù hợp với sự phát triển chung của hiện đại pháp luật. xã hội.

  1. quy định của pháp luật về bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số

1.1. Quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả tác phẩm âm nhạc trên môi trường kỹ thuật số

trước tiên, về khái niệm bản quyền. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, khái niệm quyền tác giả đã trở thành khái niệm phổ biến và được áp dụng thống nhất khi được ghi rõ ràng, ngắn gọn tại Khoản 2 Điều 4 Luật Bản quyền năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019: ” quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình tạo ra hoặc sở hữu. ” trong đó, tổ chức, cá nhân có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và chủ sở hữu quyền tác giả quy định tại khoản 1 mục 13 Luật quyền tác giả năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019.

Thứ hai, quyền tác giả là một phần của quyền sở hữu trí tuệ, ngoài việc có tất cả các đặc điểm của quyền sở hữu trí tuệ, còn có một số đặc điểm sau:

p>

Một là vấn đề bản quyền luôn mang tính sáng tạo, được bảo vệ bất kể giá trị nội dung và nghệ thuật. Cụ thể, đối tượng của quyền tác giả là tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là kết quả lao động, do trí tuệ của tác giả sáng tạo ra và được thể hiện dưới một hình thức cụ thể, không sao chép từ tác phẩm của người khác, cá nhân sáng tạo ra tác phẩm đó có bản quyền về tác phẩm đó.

thứ hai, bản quyền có xu hướng bảo vệ hình thức thể hiện của tác phẩm. một tác phẩm được bảo vệ đối với cách diễn đạt cụ thể của tác phẩm, nhưng không bao gồm việc bảo vệ ý tưởng hoặc nội dung được thể hiện trong tác phẩm đó.

Ba là, cách đặt quyền theo cơ chế bảo vệ tự động. quyền tác giả được xác lập kể từ thời điểm tác giả tạo ra tác phẩm và thể hiện tác phẩm đó dưới một hình thức vật chất nhất định mà không cần thông qua trình tự, thủ tục đăng ký để xác lập quyền.

Thứ tư, bản quyền không được bảo vệ đầy đủ. Đối với một tác phẩm được bảo hộ, luật bản quyền cho phép các cá nhân và tổ chức sử dụng tác phẩm mà không được phép, không phải trả tiền bản quyền hoặc bồi thường cho tác giả trong một số trường hợp, miễn là việc sử dụng đó là phi thương mại và không gây hại cho bản quyền.

thứ ba, về vấn đề bản quyền. Luật bản quyền đã đăng ký cụ thể các đối tượng được bảo hộ quyền tác giả tại khoản 1 Điều 14 Luật bản quyền năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, trong đó có ba chủ đề chính: bảo hộ quyền tác giả là tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học. công việc. trong đó được phân thành nhiều loại tác phẩm cụ thể khác nhau và tác phẩm âm nhạc là một trong những loại tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả tại điểm d khoản 1 Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019. .

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 22/2018 / nĐ-cp, tác phẩm âm nhạc được hiểu là tác phẩm được thể hiện dưới hình thức các nốt nhạc trong một bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác hoặc đặt trong một ghi bàn. ghi âm hoặc ghi video có hoặc không có lời bài hát, bất kể thực thi hay không thực hiện. Do đó, tác phẩm âm nhạc được bảo hộ quyền tác giả theo hai cách: Thứ nhất, được thể hiện dưới dạng nốt nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác. thứ hai là tác phẩm âm nhạc được định hình trên bản ghi âm, ghi hình có hoặc không có lời. Từ thời điểm định hình, các tác phẩm âm nhạc đã được bảo vệ mà không cần phê duyệt trước khi thực hiện.

Thứ tư, môi trường kỹ thuật số theo nghĩa chung nhất đề cập đến tất cả sự kết hợp của các yếu tố bên ngoài, bao gồm một hệ thống các loại tín hiệu và định dạng dữ liệu dựa trên các đơn vị bit kỹ thuật số, ở dạng nhị phân, sử dụng hai ký tự để biểu thị một giá trị số ” 0 “và” 1 “, dựa trên tổng lũy ​​thừa của 2, để định dạng tín hiệu và các kiểu dữ liệu được mô tả bằng bit. họ hành động trên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng của nó. [1]

Hiện nay, kỹ thuật số đã được phổ biến và ứng dụng trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số 4.0 tác động mạnh mẽ, khoa học công nghệ có khả năng thay đổi cơ bản cách sống, cách làm việc và kể lại. nhau. [2] đây là thời kỳ mà khả năng khai thác và sử dụng nguồn lực vô hình (tri thức) được coi là khả năng quan trọng nhất quyết định sức mạnh của dân tộc.

thứ năm, về bảo vệ bản quyền của các tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số. khai thác và sử dụng phải luôn gắn với bảo vệ. Đặc biệt là đối với vấn đề bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số hiện nay, cần có biện pháp bảo vệ đầy đủ và hiệu quả.

tiếp cận từ góc độ khoa học có thể giúp hiểu được việc bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số, đó là việc nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật tạo cơ sở pháp lý để xác lập, công nhận và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm âm nhạc do mình sáng tạo trên môi trường kỹ thuật số. trong đó, bao gồm nội dung về xác lập và công nhận quyền tác giả tác phẩm âm nhạc, quản lý, sử dụng, khai thác quyền tác giả tác phẩm âm nhạc và bảo vệ quyền tác giả tác phẩm âm nhạc, sản phẩm âm nhạc trước các hành vi xâm phạm kỹ thuật số.

1.2. một loạt các điều ước quốc tế về bảo hộ bản quyền tác phẩm âm nhạc trên môi trường kỹ thuật số

đầu tiên, công ước berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Công ước Bern là điều ước quốc tế đa phương đầu tiên trong lĩnh vực bản quyền được ký ngày 9 tháng 9 năm 1886 tại thủ đô Bern của Thụy Sĩ. công ước đã được sửa đổi nhiều lần để thích ứng với sự phát triển của khoa học và công nghệ trong lĩnh vực này. Luật hiện hành là Đạo luật Paris ngày 24/07/1971, được bổ sung vào ngày 10/02/1979. Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước Bern vào ngày 26 tháng 10 năm 2004. Theo Công ước Bern, quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc là tự động, không cần đăng ký, không cần ghi vào thông báo bản quyền từ tác giả. công ước berne cho phép tác giả hưởng bản quyền trọn đời cộng với tối thiểu 50 năm sau đó.

Công ước Bern bảo vệ các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, bao gồm cả các tác phẩm âm nhạc, kể cả trong môi trường kỹ thuật số, với các nguyên tắc cơ bản sau:

Xem thêm: Mở bài tây tiến – TOP 5 mẫu mở bài bài thơ tây tiến hay nhất

– đối xử quốc gia là nguyên tắc bảo hộ các tác phẩm có nguồn gốc từ một quốc gia ký kết tương tự như bảo vệ các tác phẩm của chính quốc gia đó.

– nguyên tắc bảo vệ tự động là việc bảo vệ độc lập với mọi hình thức, thủ tục, bản quyền đã đăng ký hoặc chưa đăng ký.

– nguyên tắc bảo vệ độc lập là việc thụ hưởng và thực hiện các quyền độc lập với sự bảo hộ hiện có ở quốc gia xuất xứ của tác phẩm.

Công ước Bern được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) quản lý từ năm 1967. Hầu như tất cả các quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đều tuân thủ hầu hết các quy định của Công ước này.

thứ hai, thỏa thuận du lịch (thỏa thuận về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ)

hiệp định du lịch, được thông qua vào ngày 15 tháng 4 năm 1994 tại Marrakech, phản ánh kết quả của vòng đàm phán uruguay trong khuôn khổ hiệp định chung về thuế quan và thương mại (gatt), đề cập đến các khía cạnh liên quan đến thương mại quyền tài sản (gọi tắt là thỏa thuận đi lại). Hiệp định Du lịch là luật liên quan giữa Bern và WTO.

thỏa thuận du lịch giải quyết các vấn đề khác nhau, bao gồm bản quyền, bao gồm bản quyền đối với các tác phẩm âm nhạc, kể cả trong môi trường kỹ thuật số. theo đó, hiệp định du lịch quy định rằng phạm vi bảo vệ bản quyền bao gồm cách diễn đạt, và không bao gồm ý định, trình tự, phương pháp tính toán hoặc khái niệm toán học [3]. Giống như Công ước Bern, mục tiêu bảo vệ của Hiệp định Du lịch chỉ là sự sáng tạo trong hình thức thể hiện chứ không phải trong bản thân ý tưởng. cùng một ý tưởng nhưng được thể hiện theo những cách khác nhau có thể làm phát sinh bản quyền [4].

Xem Thêm : Soạn bài Kiểm tra thơ và truyện hiện đại | Soạn văn 9 hay nhất

Với việc trở thành thành viên của WTO, Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ hiệp định về tất cả các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ (du lịch) liên quan đến thương mại WTO ngay sau khi gia nhập.

thứ ba, hiệp ước bản quyền wipo (wct)

hiệp ước wipo về bản quyền và thời hạn, được phê chuẩn vào ngày 20 tháng 12 năm 1996 tại geneva, có hiệu lực vào ngày 6 tháng 3 năm 2002. hiệp ước này bao gồm 25 điều khoản. Tính đến tháng 3 năm 2010, 88 quốc gia đã tham gia và Việt Nam thì không đã tham gia hiệp ước. Trong các hạng mục tác phẩm được bảo vệ bởi quyền tác giả, bao gồm cả tác phẩm âm nhạc, hiệp ước WIPO đề cập đến hai vấn đề: bất kể cách thức và hình thức thể hiện của chúng, và mức độ bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm đã được thể hiện và không phải là các ý tưởng , các thủ tục, phương thức hoạt động hoặc bản thân các khái niệm toán học (khoản 2). Điều này hoàn toàn phù hợp với các quy định của Công ước Bern và Hiệp định Du lịch.

hiệp ước wipo cũng đề cập đến một loạt các quyền như quyền phân phối, quyền cho thuê, quyền truyền thông cho công chúng như quyền “cho phép truyền thông đến công chúng các tác phẩm của họ, bằng không dây hoặc hữu tuyến nghĩa là ”. , bao gồm cả việc cung cấp các tác phẩm của họ cho công chúng theo cách mà các thành viên trong xã hội có thể tiếp cận chúng tại địa điểm và thời gian họ chọn ”(điều 8).

  1. hiện trạng bảo vệ bản quyền đối với các tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số

2.1. tình trạng bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số

Ngoài các quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong luật sở hữu trí tuệ, hiện nay trong các văn bản pháp luật chuyên về lĩnh vực thông tin và truyền thông đã có những quy định khá toàn diện. sơ sinh đã giúp các hoạt động bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số phát triển và dễ áp ​​dụng hơn:

trong khoản 16, điều 2 của nghị định số. 132/2013 / nĐ-cp của Chính phủ, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phải phối hợp và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. >

Khoản 3, Mục 6 của Đạo luật Công nghệ Thông tin 2006 nghiêm cấm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công nghệ thông tin.

tại điều 24 nghị định 72/2013 / nĐ-cp có quy định về nghĩa vụ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật sở hữu trí tuệ liên quan đến việc cung cấp và sử dụng thông tin của tổ chức, công ty. một trang web tổng hợp.

Hoạt động cấp giấy chứng nhận bản quyền được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả và ngày càng trở nên phổ biến. Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Từ năm 2006 đến hết năm 2015, Cục Bản quyền đã cấp 43.321 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 6%. [5]] trong đó, năm 2015 cấp 5.608 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. năm 2016 cấp 7.128 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan [6]. năm 2017 cấp 6.606 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả [7], 6 tháng đầu năm 2019 cấp 3.410 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2018. [8] Việc ghi nhật ký bản quyền ngày càng trở nên phổ biến, điều này sẽ giúp tác giả dễ dàng chứng nhận bản quyền khi yêu cầu xử lý vi phạm.

Hiện nay, nước ta có một tổ chức đại diện tập thể về quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc là Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Hoạt động bảo vệ quyền tác giả của tổ chức ngày càng phát huy hiệu quả khi trong năm 2018, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã tiến hành kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm quyền, thu thập tài liệu, chứng cứ vi phạm, xác lập vi phạm pháp luật, gửi đơn khởi kiện, yêu cầu quản lý quyền tác giả. xâm phạm nhiều lĩnh vực đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Tùng Tâm đã gửi cảnh báo, báo cáo vi phạm bản quyền với nhiều website, ứng dụng (app) nghe nhạc, bản ghi (link) vi phạm bản quyền. vào năm 2019, hơn 2.000 liên kết vi phạm đã bị xóa. [9] Một trong những trường hợp điển hình là vi phạm của công ty cổ phần sky music đã xâm phạm bản quyền hơn 90% tác phẩm của gần 700 tác giả âm nhạc trong nước và quốc tế do trung tâm bảo hộ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thực hiện. Trước những diễn biến phức tạp của lĩnh vực này, Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số. 03 / nq-hns về bảo hộ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam từ trung tâm bảo vệ quyền âm nhạc Việt Nam. Người sáng tác âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, trong năm 2019, Trung tâm đã thu 133.574.344.418 đồng tiền sử dụng bản quyền âm nhạc, trả cho tác giả số tiền 68.345.692.878 đồng, số lượng thành viên của Trung tâm đạt 4.259 tác giả.

Vấn đề phổ biến luật bản quyền được thực hiện có hiệu quả, ý thức của người dân ngày càng nâng cao. Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền pháp luật về quyền tác giả đến các huyện, thị xã, thành phố, phối hợp tuyên truyền các quy định về quyền tác giả đến các tác giả, hội viên do hội nhạc sĩ, hội âm nhạc, hội văn học tổ chức. và nghệ thuật. Với sự hiểu biết nhiều hơn về pháp luật, ý thức của người dân về việc sử dụng âm nhạc trên môi trường internet cũng ngày càng nâng cao. mọi người tự phát hiện ra vi phạm, tự lan truyền và báo cáo, người dùng tự nguyện trích dẫn nguồn và tạo toàn bộ thông tin …

Các quản trị viên trang web cũng ngày càng có trách nhiệm bảo vệ bản quyền của các tác phẩm âm nhạc trên Internet. Các trang web cũng có chức năng thông báo bảo vệ bản quyền và chức năng báo cáo vi phạm khi người dùng phát hiện vi phạm bản quyền. thường là các trang mạng xã hội lớn như youtube, facebook, …

2.2. một số hạn chế và nguyên nhân

một là, về mặt pháp lý

Xem thêm: EM THÚY – Kiệt tác hội họa của họa sĩ Trần Văn Cẩn | Tạp chí điện tử Thế giới Di sản

Thứ nhất, hệ thống pháp luật của Việt Nam chưa hoàn thiện và việc tham gia các điều ước quốc tế còn hạn chế.

Hiện tại, pháp luật Việt Nam chưa có hệ thống quy định thể hiện rõ quan điểm bảo vệ quyền tác giả trên môi trường kỹ thuật số, trong đó có tác phẩm âm nhạc. tình trạng vi phạm ngày càng gia tăng do một bộ phận của hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có quy chuẩn xác định về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Hiện tượng “nhạc cover” có phải là “đạo nhạc” hay không thì vẫn chưa có luật nào giải thích và thống nhất với các định nghĩa trên. Trên các trang mạng xã hội như facebook, youtube, tiktok,… mỗi ngày xuất hiện hàng nghìn bản thu âm ca khúc của các bạn trẻ và được đăng tải khá phổ biến nhưng cũng không thể xác định được đó là vi phạm bản quyền hay không. Đồng thời, các quy định về biện pháp bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc vẫn chưa thực sự phù hợp với môi trường kỹ thuật số, chẳng hạn như:

  • Các biện pháp khẩn cấp tạm thời hiện nay như thu giữ, cấm vận, niêm phong, cấm thay đổi hiện trạng, cấm di chuyển, cấm chuyển giao quyền tài sản, v.v., chỉ phù hợp với thế giới vật chất. . Trong môi trường kỹ thuật số, các hành vi vi phạm chủ yếu diễn ra trên Internet và trong việc sao lưu và phân phối đĩa CD mà các biện pháp khẩn cấp tạm thời rất khó áp dụng.
  • Các hành vi vi phạm bản quyền bị xử lý hình sự chỉ bao gồm hành vi sao chép tác phẩm, bản ghi âm , bản ghi video hoặc phân phối ra công chúng bản sao của tác phẩm, bản sao bản ghi âm hoặc bản ghi video mà không được phép của chủ sở hữu bản quyền. trong khi các hành vi vi phạm như cố ý hủy bỏ hoặc làm mất hiệu lực của các biện pháp kỹ thuật, thông tin quản lý quyền dưới dạng điện tử vẫn chưa được quy định.
  • mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường Internet vẫn chưa cao, không tỷ lệ thuận với số lợi bất chính mà người phạm tội có được. cụ thể, tại nghị định 131/2013 / nĐ-cp, đối với hành vi vi phạm tính toàn vẹn của tác phẩm sẽ bị phạt tiền chỉ từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, hành vi xâm phạm quyền phân phối tác phẩm chỉ từ 10.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Phạt tiền 15.000.000 đồng, xâm phạm quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng…

Mặt khác, ngày nay, khi các điều ước quốc tế có những quy định quan trọng trong lĩnh vực quyền tác giả, liên quan đến bảo hộ quyền tác giả trên môi trường kỹ thuật số, chẳng hạn như hiệp ước wipo về quyền tác giả … nên Việt Nam không phải là thành viên của hiệp ước này.

p>

Thứ hai, xác định vi phạm bản quyền trong các tác phẩm âm nhạc và xác định các biện pháp trừng phạt hiện hành.

Hiện nay, các hành vi vi phạm bản quyền đối với tác phẩm âm nhạc được quy định tại Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019. Tuy nhiên, luật này chỉ liệt kê các hành vi vi phạm bản quyền nên thiếu của quy định. , một quy tắc chung khó áp dụng khi xảy ra vi phạm trong môi trường kỹ thuật số. hơn nữa, việc xác định chủ thể vi phạm còn khó hơn trên môi trường internet rộng lớn, cụ thể là xác định được ai đang sao chép, phát tán trực tiếp, chủ sở hữu của trang web vi phạm… do đó khó xác định hậu quả của hành vi xâm phạm, cũng như tìm ra những cách thích hợp để ngăn chặn hành vi vi phạm đó.

thứ ba, bồi thường thiệt hại do vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số.

xác định thiệt hại trong tất cả các lĩnh vực cũng như trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng luôn là một bài toán khó trong thực tế. rất khó kiểm soát lượng người truy cập trong trường hợp tác phẩm bị sao chép trái phép từ một trang thông tin điện tử (website) rồi được người khác chia sẻ lên các trang mạng xã hội, trang thông tin điện tử. hơn nữa, căn cứ để đánh giá mức suy giảm thu nhập, lợi nhuận của chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc cũng đặc biệt khó khăn. vì việc sử dụng tác phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tâm lý công chúng, khả năng thẩm thấu nghệ thuật, v.v.

thứ tư, xác định tòa án có thẩm quyền.

Hiện nay, ở nhiều quốc gia, tòa án không có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp vi phạm bản quyền trên môi trường Internet, nếu chủ sở hữu trang web ở nước ngoài và không có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tài sản trên chủ nhà. quốc gia. do đó, khi chủ sở hữu bản quyền của tác phẩm âm nhạc khởi kiện, họ phải khởi kiện ra tòa án nước ngoài.

hai, về mặt thực tế

trước hết là từ cơ quan quản lý bản quyền đối với các tác phẩm âm nhạc trên môi trường internet.

lực lượng thanh tra còn yếu, công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, mới chỉ ở bước xử lý vụ việc, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý. [11] Cơ quan quản lý chưa được thống nhất trong việc quản lý quyền tác giả trên môi trường internet khi tách thành hai bộ là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông, dẫn đến việc phối hợp quản lý. .

thứ hai, theo quan điểm của tác giả.

Hiện nay, các tác giả vẫn chưa thực sự hiểu rõ về các biện pháp bảo hộ và chưa kiên quyết trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trên môi trường internet, thậm chí một bộ phận tác giả còn muốn có tác phẩm âm nhạc của mình. bị sao chép, phát tán để trở nên nổi tiếng nhanh chóng, một bộ phận tác giả cho rằng bản thân chưa đủ sức để tự mình thực hiện việc bảo vệ bản quyền trên môi trường internet rộng lớn. Không chỉ vậy, khi xảy ra vi phạm, tác giả còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc chứng minh quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm âm nhạc trên internet. trong khi những người vi phạm bản quyền bất chấp luật pháp và đạo đức bằng cách vi phạm nghiêm trọng bản quyền của các tác phẩm âm nhạc.

Xem Thêm : Cảm nghĩ của em về bài thơ Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

thứ ba, từ quản trị viên trang web.

Các nhà cung cấp dịch vụ Internet hoạt động không hiệu quả, chính hoạt động không có lãi khiến họ tìm mọi cách bù đắp chi phí, thậm chí trốn tránh nghĩa vụ trả tiền bản quyền cho chủ sở hữu. đây là một trong những cách giảm thiểu chi phí. không những vậy, hiện nay trên mạng có rất nhiều nguồn cung cấp dịch vụ nghe nhạc miễn phí như zing mp3, nhaccuatui, nhac.vn, keeng … nhưng lại không có cơ chế kiểm soát để người dùng nghe, chia sẻ, tải xuống và sử dụng rất dễ dàng. . Làm nảy sinh vấn đề là trách nhiệm của ban quản trị các trang web này khi có hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc.

thứ tư, từ phía người dùng.

Luật sở hữu trí tuệ hiện đã phổ biến hơn trước, nhưng hầu hết người dùng internet có kiến ​​thức pháp lý rất hạn chế trong lĩnh vực này. . Do chưa được tuyên truyền đầy đủ, cũng như thiếu các biện pháp răn đe đối với các hành vi vi phạm nên ý thức của người sử dụng mạng về bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc còn rất thấp. Người dùng vẫn nghĩ rằng chỉ cần nhắc đến tên tác giả khi sử dụng hoặc sử dụng với mục đích phi thương mại sẽ không vi phạm bản quyền và khi tác giả lên tiếng, các nhà xuất bản cho rằng việc đó không vi phạm pháp luật.

Người dùng vẫn có tư tưởng sử dụng miễn phí nhưng họ không có thói quen trả tiền khi sử dụng các tác phẩm âm nhạc. Tất cả người dùng internet chỉ với một cú nhấp chuột, chúng ta có thể dễ dàng tải nhạc, video, bản ghi âm của các nghệ sĩ nổi tiếng từ các trang web miễn phí bản quyền mà không phải trả phí một lần. từ đó hình thành nhận thức chung, hình thành thói quen sử dụng và trở thành tâm lý khó nói của người dùng Internet.

  1. giải pháp hoàn thiện luật bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc trên môi trường kỹ thuật số

Việc bảo hộ quyền tác giả tác phẩm âm nhạc trên môi trường kỹ thuật số vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế đang là vấn đề đáng quan tâm, không chỉ của các nhà lập pháp hay tác giả mà của toàn xã hội. Để hoàn thiện các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung và bảo vệ quyền tác giả tác phẩm âm nhạc trên môi trường kỹ thuật số nói riêng, cần thực hiện những việc sau:

Trước hết, pháp luật bảo hộ quyền tác giả tác phẩm âm nhạc trên môi trường kỹ thuật số cần được điều chỉnh, cải cách, bổ sung để phù hợp với thực tế nước ta hiện nay trên hai phương diện là quyền tác giả và môi trường kỹ thuật số. đồng thời rà soát các quy định liên quan và hướng dẫn thực hiện cụ thể, chi tiết trong lĩnh vực này.

thứ hai, trước thực trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số ở nước ta và học hỏi kinh nghiệm của luật pháp quốc tế trong việc giải quyết vấn đề này để tìm ra giải pháp hạn chế triệt để các vi phạm trên thực tế ở nước ta, cụ thể:

Xem thêm: Phân tích ý nghĩa nhan đề Hai đứa trẻ trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam 2023

về các biện pháp hình sự: cần bổ sung các điều khoản luật hình sự quy định các hành vi vi phạm bản quyền trên môi trường kỹ thuật số, bao gồm cả các tác phẩm âm nhạc, chẳng hạn như cố ý phá hủy hoặc làm mất hiệu lực của các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện, cố tình xóa hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền ở định dạng điện tử, sản xuất, lắp ráp, chuyển đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, nhập khẩu, bán hoặc cho thuê các thiết bị làm cho các biện pháp kỹ thuật trở nên vô dụng và áp dụng các biện pháp trừng phạt tương ứng đối với từng hành vi vi phạm này với các hình phạt nghiêm khắc với tính cách bất cần.

Về Biện pháp Dân sự: Cần phải quy định đầy đủ hơn các biện pháp khẩn cấp tạm thời có thể được áp dụng trong môi trường kỹ thuật số, có thể thiết lập yêu cầu bồi thường thiệt hại tương xứng với kinh tế thực tế của thiệt hại xảy ra. cần có văn bản hướng dẫn chi tiết quy định trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ internet, tạo điều kiện dễ dàng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm cơ sở xử lý vi phạm.

Về biện pháp hành chính: cần có mức xử phạt hành chính phù hợp với số lợi bất hợp pháp mà tổ chức, cá nhân vi phạm thu được để tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.Thứ ba, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc. tiếp tục tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ trong việc áp dụng các biện pháp bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc trên môi trường kỹ thuật số của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ tư, nâng cao ý thức tự bảo vệ của chủ sở hữu bản quyền đối với tác phẩm của họ. Mọi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả phải có giải pháp kỹ thuật để bảo vệ quyền lợi của mình, phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đấu tranh chống lại các hành vi xâm phạm cũng có thể ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thay họ thực hiện các bước bảo vệ quyền lợi, đồng thời xử lý nhanh chóng vi phạm do tính chất lan truyền tốc độ cao trong môi trường kỹ thuật số ngày nay.

thứ năm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cá nhân, công ty về bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc trên môi trường Internet, cũng như nâng cao nhận thức của người dùng Internet hiện nay.

thứ sáu, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số và tăng cường tham gia các điều ước quốc tế trong lĩnh vực này.

kết luận

Bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số ở Việt Nam vẫn còn là một chủ đề khá mới mẻ. do đó, có thể thấy, để hiệu quả trong công tác bảo hộ quyền tác giả, vấn đề cân bằng lợi ích giữa tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và người sử dụng tác phẩm được đặt lên hàng đầu. pháp luật cần có cơ chế bảo hộ thỏa đáng để một mặt khuyến khích tác giả sáng tạo, mặt khác tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận tác phẩm một cách hợp pháp, góp phần xây dựng một xã hội ổn định, văn hiến, văn hóa.

Với nội dung trên, nhóm tác giả hy vọng chủ đề “bảo vệ quyền tác giả tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số” sẽ góp phần hoàn thiện các quy định hiện hành về bảo vệ quyền tác giả nói chung và các bảo vệ bản quyền. cho các tác phẩm âm nhạc trong môi trường kỹ thuật số nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

trao đổi sinh viên nguyễn thị huệ & amp; nguyễn đức thinh – đại học luật huế

hội thảo khoa học sinh viên “sinh viên luật dân sự trong bối cảnh kỷ nguyên số 4.0 ″

tài liệu tham khảo:

[1] nguyen thi canela anh, “Bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số theo pháp luật Việt Nam”, Luận văn Thạc sỹ Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.

[2] klaus schwab (2016), “cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

[3] Điều 9.2 hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (các chuyến đi) năm 1995.

[4] Giáo trình luật sở hữu trí tuệ, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Kinh tế Quốc dân chủ biên, 2019, trang 425.

[5] Bộ văn hóa, thể thao và du lịch, báo cáo số. 184 / bc-bvhttdl về tổng kết 10 năm thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, Hà Nội, 2016.

[6] Chi số liệu thống kê cơ bản ngành văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2015 và 2016.

[7] bộ văn hóa, thể thao và du lịch, thống kê bản quyền năm 2017, đăng ngày 06/02/2018, https://bvhttdl.gov.vn/ban-quyen-tac-gia-620490.html

[8] Theo bài “6 tháng đầu năm, hơn 3.140 giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được cấp”, đăng ngày 11/7/2019, https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van -hoa /6-thang-dau-nam-cap-hon-3410-giay-chung-nhan-dang-ky-quyen-tac-gia-528157.html

[9] vietnam news Agency, “hơn 2000 link vi phạm bản quyền âm nhạc bị gỡ bỏ”, http://m.tinnhanhchungkhoan.vn/da-co-tren-2-000 – link-vi-pham-quyen-tac- gia-am-nhac-bi-thao-go-post202815.html, đăng ngày 19/12/2018.

[10] Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2020.

[11] Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, https://www.mic.gov.vn/upload/tintuc/chuyen_muc_tieng_viet/thanh_tra___kiem_tra/baochi-07112016.doc, 07/11/2016.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn Học

Related Articles

Back to top button