Đề Kiểm Tra Dành Cho Học Sinh Khuyết Tật Được Thực Hiện Linh Hoạt

Mẫu sổ theo dõi sự tiến bộ của trẻ khuyết tật

truongxaydunghcm.edu.vn mời các bạn tham khảo mẫu sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh khuyết tật, mẫu sổ hồ sơ học sinh khuyết tật, sổ theo dõi đánh giá học sinh khuyết tật trong bài viết này.

Đang xem: đề kiểm tra dành cho học sinh khuyết tật

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA HỌC SINH

Điểm mạnh:

(Các mặt tích cực về kiến thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Khó khăn:

(Các mặt tích cực về kiến thức, kỹ năng, giao tiếp và hành vi, thái độ)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Nhu cầu:

(Nhu cầu về chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁ NHÂN

NĂM HỌC: ………… – ………..

MỤC TIÊU NĂM HỌC (VÀ 3 THÁNG HÈ)

Kiến thức:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Kỹ năng xã hội:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

(GVCN; Gia đình; Cán bộ y tế địa phương; Nhân viên hỗ trợ….)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày…….tháng…………năm 20….

Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm

MỤC TIÊU HỌC KÌ I

Kiến thức:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Kỹ năng xã hội:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Bài Tập Chuỗi Phản Ứng Chương Nito Photpho Violet, Ôn Tập Chương Nitơ Photpho

…………………………………………………………………………………………………………..

Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

(GVCN; Gia đình; Cán bộ y tế địa phương; Nhân viên hỗ trợ….)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày…….tháng…………năm 200

Hiệu trưởng Giáo viên chủ nhiệm

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HỌC KÌ I

Tháng

Nội dung

Biện pháp thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

9

Kiến thức:

     

Kỹ năng xã hội:

     

Phục hồi chức năng:

     

Tháng

Nội dung

Biện pháp thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

10

Kiến thức:

     

Kỹ năng xã hội:

     

Phục hồi chức năng:

     

NHẬN XÉT CHUNG GIỮA HỌC KÌ I

I. VỀ SỰ TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

1. Những tiến bộ:

Kiến thức:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Kỹ năng xã hội:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

 

Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

2. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương pháp thực hiện:

Nội dung:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Phương pháp và điều kiện, phương tiện:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức tổ chức:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Ngày…….tháng….năm………….

Ban Giám hiệu Giáo viên chủ nhiệm Cha mẹ HS Cán bộ y tế

Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

(Giữa học kì I)

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

Tháng

Nội dung

Biện pháp thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

11

Kiến thức:

     

Kỹ năng xã hội:

     

Phục hồi chức năng:

     

Tháng

Nội dung

Biện pháp thực hiện

Người thực hiện

Kết quả

12

Kiến thức:

     

Kỹ năng xã hội:

     

Phục hồi chức năng:

     

 

…… (xem chi tiết trong file tải về)

PHỤ LỤC

Hướng dẫn điền thông tin vào Sổ theo dõi sự tiến bộ của học sinh khuyết tật

Trang 1

Điền đầy đủ thông tin của các dấu ………………. …………………………. Dán ảnh của học sinh theo đúng kích cỡ, ảnh chụp cả người. Ghi đầy đủ các thông tin về HS và gia đình. Đối với phần Khuyết tật chính của HS thì ghi dạng khuyết tật chủ yếu theo phân dạng tật được qui định trong Luật người khuyết tật (Luật 51/2010/QH12)

Trang 2

– Năm học, lớp học, GVCN: Ghi năm hiện tại, kí hiệu lớp học và tên GVCN của HS đang học.

– Những đặc điểm của HS:

Các thông tin lấy từ Phiếu tìm hiểu nhu cầu và năng lực hoặc Phiếu đánh giá tình trạng ban đầu của HS.

Yêu cầu ghi càng chi tiết càng tốt.

Trang 3

– Mục tiêu năm học:

Kiến thức:

– Ghi mục tiêu kiến thức mà HS có thể đạt được sau một năm học.

– Cần bám sát mục tiêu của các môn học, tập trung vào 2 môn cơ bản ở Tiểu học, đồng thời với những môn mà HS thích và có khả năng học tập, điều chỉnh cho phù hợp với khả năng nhận thức của HS.

Kỹ năng:

– Ghi mục tiêu về kỹ năng mà HS có thể đạt được sau một năm học như: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp, hành vi ứng xử, chấp hành nề nếp, nội quy học tập của trường, lớp…

Chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng:

– Đối với HS khuyết tật cần có sự chăm sóc đặc biệt về sức khỏe và phục hồi chức năng thì cần có mục tiêu này.

– Nếu HS không có nhu cầu về mục tiêu này thì không cần ghi.

– Ý kiến của các thành viên tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân: Bao gồm các ý kiến của gia đình HS, GVCN, ban Giám hiệu nhà trường và cán bộ y tế địa phương (nếu có).

Trang 4

Ghi đầy đủ như ở trang 3

Trang 5

– Cột nội dung: Ghi đầy đủ như ở trang 3 hoặc 4

– Cột biện pháp thực hiện: Ghi những nội dung, biện pháp chủ yếu mà giáo viên, nhà trường, các tổ chức trong và ngoài nhà trường dự định thực hiện để đạt được các mục tiêu mà nhà trường đề ra.

– Cột người thực hiện: Cần chi rõ ai là người thực hiện chính, ai là người phối hợp thực hiện. Người thực hiện chính chỉ có 1 nhưng người phối hợp có thể nhiều người, nhiều tổ chức đoàn thể (kể cả việc phối hợp với gia đình HS).

* Lưu ý: Chỉ ghi thông tin của từng tháng, sau khi đánh giá kết quả thực hiện xong tháng đó rồi mới tiếp tục ghi nội dung thực hiện cho tháng sau để có những điều chỉnh kịp thời.

Trang 6

Nhận xét chung giữa học kỳ I về sự tiến bộ của HS:

Những tiến bộ: Ghi những tiến bộ về kiến thức, kỹ năng và sức khỏe, phục hồi chức năng. Những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung và phương hướng thực hiện:

– Nội dung:

Nếu trong quá trình thực hiện thấy không phù hợp về nội dung, kiến thức, kỹ năng, phục hồi chức năng đối với HS thì phải điều chỉnh. Từ đó có những điều chỉnh trong mục tiêu, nội dung giáo dục cho HS.

– Phương pháp và điều kiện, phương tiện, hình thức tổ chức:

Ghi các phương pháp cần thay đổi, cần áp dụng phương pháp dạy học trong thời gian sắp tới, những đồ dùng, phương tiện và hình thức tổ chức để HS có thể tham gia vào hoạt động học tập được tốt hơn.

Trang 7

Ghi tương tự như trang 5

Ghi thêm các ý kiến đồng ý hay các ý kiến khác của Ban Giám hiệu nhà trường.

Xem thêm: Tài Liệu Câu Hỏi Trắc Nghiệm Powerpoint 2007 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Tin Học Powerpoint

Trang 8

Ghi tương tự như trang 6

Trang 9 đến hết trang 15

Ghi tương tự như từ trang 4 đến trang 8

Trang 16

Ghi/đính kèm toàn bộ các biên bản bàn giao khi kết thúc năm học hay tùy theo hình thức mà HS cần: – Lên lớp

– Chuyển cấp

– Chuyển trường

– Chuyển sinh hoạt hè, chuyển hoạt động

* Lưu ý: Hồ sơ này dành cho cả năm học. Các trường có thể lập tiếp kế hoạch các năm học tiếp theo cho HS để tạo thành một bộ Sổ theo dõi sự tiến bộ của HS và đình kèm các giấy tờ khác (Giấy chứng nhận sức khỏe; Các bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; Giấy Chứng nhận học nghề….) để lưu vào Hồ sơ của từng học sinh trong thời gian học tập tại trường.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page