Tổng Hợp Lý Thuyết Và Bài Tập Gerund And Infinitive Phần 1, Gerund And Infinitive Exercises Violet

Bạn đang quan tâm đến Tổng Hợp Lý Thuyết Và Bài Tập Gerund And Infinitive Phần 1, Gerund And Infinitive Exercises Violet phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Bài tập trắc nghiệm Gerund và Infinitive phần 1

Như các em đã biết, Gerunds (danh động từ) nói cho dễ hiểu và dễ nhớ như chính tên gọi của nó là động từ thêm “ing” để biến thành danh từ. Sau khi chuyển thành danh từ, Gerunds có thể được dùng làm chủ ngữ (Learning English is necessary), tân ngữ hoặc bổ ngữ (I like swimming) hoặc dùng sau đại từ sở hữu làm chức năng tân ngữ (Please forgive my coming late!). Dưới đây là bài tập so sánh Gerund và Infinitive phần 1. Mời các em tham khảo.

Đang xem: Tổng hợp lý thuyết và bài tập gerund and infinitive

Những động từ theo sau là V-ing và to V

Cấu trúc V-ing, to + verb mở đầu câu

Bài tập về “to V” và “Ving” có đáp án

Exercise 1:

1. My father usually helps me_______ English.

a. to learn b. lean c. learning d. both a and b

2. He was heard_______ shout.

a. to b. of c. by d. at

3. This student expected_______ the first winner of the Grand Prix.

a. be b. being c. to be d. will be

4. I told her_______ about her wedding; everything will straighten out.

a. Don”t worry b. not to worry c. no worry d. not worry

5. May I suggest you let_______

a. Mary doing so b. Mary do so c. Mary does to d. Mary to do so

6. She_______ him when he called her.

a. pretended not hear b. pretended she heard not

c. pretended not to hear d. did not pretend hear

7. The doctor advised_______ late.

a. me not staying up b. me not stay up c. me not to stay up d. I did not stay up

8. The school superintendent told me_______

a. hurrying up b. to hurry up c. hurry up d. hurried up

9. “_______us face the enemies”, shouted the soldiers.

a. Make b. Let c. Leave d. Keep

10. Mr. Brown told the schoolgirls_______ in class.

a. don”t ear b. not to eat c. eat not d. not eat

11. I have heard Dang Thai Son_______ the piano.

a. played b. plays c. play d. to play

Xem Thêm : Upper – English Esl Double Comparative Worksheets

12. The young teachers wanted a Foreign Language Teaching workshop _______ in Ho Chi Minh City.

a. to be holding b. should hold c. to be held d. to hold

13. _______able to take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass.

a. In order to be b. Being c. Been d. So that he be

14. Try_______ so many mistakes.

a. not to make b. not make c. to make not d. make not

15. Let me_______ from you soon.

Xem thêm: 121 Bai Tap Tieng Anh 6 Thi Diem, Bài Tập Tiếng Anh 6 Thí Điểm

a. to hear b. hear c. hearing d. heard

16. John is too stupid_______ understand this.

a. to b. not to c. to not d. for

17. The wind is_______ to blow the roof off.

a. strong enough b. too strong c. quiet strong d. very strong

18. My father is _______ to stay up late.

a. too tired b. enough tired c. tired enough d. so tired

19. John wanted me_______ him.

a. to be helping b. help c. to help d. I help

20. I want_______ early tomorrow morning.

a. to leave b. leaving c. me leave d. me leaving

1d 2a 3c 4b 5c 6c 7c 8b 9b 10b
11c 12c 13a 14b 15b 16a 17a 18a 19c 20a

Exercise 2:

1. I hope_______

a. to see you there b. seeing you there c. you to see there d. see you there

2. I taught_______

a. how mending a shirt b. him how to mend a shirt

c. how mend a shirt d. him how mend a shirt

3. I told_______

a. Nam to come b. to come Nam c. to Nam come d. Nam come

4. My father has decided_______ a new house.

a. find b. to find c. finding d. him find

5. Mother warned_______ the electric plug

a. here not to touch b. her touching not c. her not touch d. not touch

Xem Thêm : Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2019 Violet, Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2020

6. Don”t tell Tan because I don”t want_______

a. him to know b. know c. him know d. knowing

7. She explained_______

a. how to make it b. me how to make it c. me to make it d. me make it

8. Miss Brown told Mary_______ down.

a. sit b. to sit c. sitting d. sat

9. She told Mary_______ up hope.

a. not give b. do not give c. not to give d. to give not

10. Michael Faraday wrote a litter to Sir Humphry Davy_______ for work.

a. asked b. to ask c. so to ask d. in order to asking

11. Do you know_______ to play that game now?

a. way b. what c. if d. how

12. She is very glad_______ see you again.

a. in b. with c. to d. for

13. He noticed two thieves_______ out of a shop.

a. to come b. are coming c. in coming d. come

14. When will he be allowed to go home? When will they_______?

a. let him go b. let to go c. leave him to go d. leave him

15. The guide encouraged the tourists_______ the Prado Museum Madrid

a. visit b. to visit c. visiting d. to visiting

16. Mow that were finished painting the house, there”s nothing left_______

a. done b. did c. to do d. for doing

17. The superintendent promised to tear down and_______ the fire damaged school building.

Xem thêm: Ma Trận Đề Kiểm Tra Chương I Đại Số 7 Có Ma Trận Đề Kiểm Tra Chương 1 Đại Số 7

a. rebuild b. to rebuild c. rebuilding d. to rebuilding

18. The mechanic needs_______ a new muffler on your car.

a. to put b. putting c. to be put d. to putting

19. Our house needs_______

a. to paint b. to be painting c. to be paint d. painting

20. Do you want _______ by the doctor?

a. to examine b. to be examined c. being examined d. being to examine

1a 2b 3a 4b 5a 6a 7a 8b 9c 10b
11d 12c 13d 14a 15b 16c 17a 18a 19d 20b

truongxaydunghcm.edu.vn chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Đề Thi

                       

Vậy là đến đây bài viết về Tổng Hợp Lý Thuyết Và Bài Tập Gerund And Infinitive Phần 1, Gerund And Infinitive Exercises Violet đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button