VAI TRÒ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – Đảng Bộ Tỉnh Quảng Trị

Vai trò của hồ chí minh đối với cách mạng việt nam

vai trò của chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Đảng ta được thể hiện:

Một là, nguyễn ái quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam . những chuyến đi, những cuộc thử nghiệm, những dấu vết của con người đã in hằn trên 3 đại dương, 4 châu lục và khoảng 30 quốc gia trong 10 năm (1911 – 1920). Quá trình nhận thức sâu rộng thực tiễn đó đã giúp thanh niên yêu nước hiểu rõ, khái quát hơn những bước ngoặt quan trọng, đó là nhận rõ bộ mặt, bản chất của chủ nghĩa đế quốc, thực dân: đế quốc, thực dân ở đâu thì tàn bạo, dã man; ở khắp mọi nơi người lao động bị bóc lột và bị áp bức nặng nề và “dù có khác biệt về màu da nhưng trên đời này chỉ có hai loại người: người bóc lột và người bị bóc lột”. nhận thức được bản chất của các cuộc cách mạng thông qua việc nghiên cứu các cuộc cách mạng của các nước tư bản: “Cách mạng Pháp cũng giống như cách mạng Mỹ, tức là cách mạng tư bản. Cách mạng không hoàn toàn, không triệt để, tiếng nói là cộng hòa là dân chủ . Thực chất, bên trong bóc lột công nhân và nông dân ở nông thôn, bên ngoài áp bức thuộc địa. ” Người đã hoàn thành lý tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin: Người đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc – con đường cách mạng vô sản. sau này ông kể lại: “thật xúc động, phấn khích, khai sáng, tự tin là luận điểm của lenin! Tôi rơi nước mắt. Tôi đang ngồi một mình trong phòng và tôi nói thành tiếng, như thể nói với một đám đông: ôi đồng bào đau khổ! đây là những gì chúng ta cần, đây là con đường dẫn đến sự giải thoát của chúng ta ” [2] . Có thể khẳng định rằng, chính lòng yêu nước đã đưa Nguyễn Ái Quốc đến với lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, với khát vọng đem lại hòa bình cho dân tộc, Người đã trao cho Người những thông điệp có giá trị vĩnh hằng, đó là những thông điệp về hòa bình, độc lập, tự do. , hạnh phúc, dân chủ, nghĩa là: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội – con đường mà nhân dân ta lựa chọn suốt 100 năm qua, kể cả ngày nay, nó là sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng Việt Nam.

hai, nguyễn ái quốc tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác lenin > nhập cảnh v n các điều kiện thành lập đảng t p.

xác định con đường cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản theo cách mạng tháng mười Nga, theo quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc bằng hoạt động thực tiễn tích cực ở nước ngoài đã thực hiện việc truyền bá chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam, quá trình truyền bá. đi từ thức tỉnh đến giác ngộ, từ việc lựa chọn con đường hành động cách mạng đến con đường cách mạng vô sản.

Xem Thêm : Cách viết tắt của học vị tiến sĩ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Về mặt tư tưởng: Nguyễn ái quốc đã dùng ngòi bút của mình để tích cực tố cáo, lên án bản chất bóc lột của chủ nghĩa thực dân đối với nhân dân các nước thuộc địa và kêu gọi, thức tỉnh cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc bị áp bức. người đã góp phần quan trọng tố cáo tội ác của thực dân Pháp ở các thuộc địa. chỉ rõ bản chất của chủ nghĩa thực dân, xác định chủ nghĩa thực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công nhân và người lao động toàn thế giới. đồng thời tuyên truyền tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa những người cộng sản và công nhân Pháp với các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Về chính trị: lãnh tụ nguyễn ái quốc đã hình thành hệ thống lý luận chính trị: lãnh tụ nguyễn ái quốc khẳng định con đường cách mạng của các dân tộc bị áp bức; xác định cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới; xác định lực lượng cách mạng; xác định vai trò lãnh đạo của đảng; cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Những lập luận này sau đó đã trở thành nội dung cơ bản trong chương trình chính trị đầu tiên của đảng.

Về tổ chức: Nguyễn ái quốc đã dày công chuẩn bị tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản của giai cấp công nhân Việt Nam. là đào tạo, huấn luyện cán bộ, từ lớp huấn luyện do người ở Quảng Châu (Trung Quốc) dạy cho đến chuẩn bị cán bộ và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, xuất bản tờ báo thanh niên, mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng cho 75 đồng chí. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã giúp cho các tầng lớp, tầng lớp yêu nước Việt Nam dễ dàng tiếp thu tư tưởng cách mạng, phản ánh tư duy sáng tạo, thành công trong việc chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

Trong những năm 1928 – 1929, phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin được Nguyễn Ái Quốc và các chiến sĩ tiên phong truyền bá trong nước, cùng với phong trào “vô sản hóa” đã làm biến đổi phong trào lao động, giác ngộ và tổ chức đấu tranh cách mạng một cách có ý thức. Thông qua phong trào “vô sản hoá”, lớp thanh niên yêu nước được rèn luyện trong thực tiễn, được giác ngộ sâu sắc về vị trí của giai cấp công nhân, hiểu được nguyện vọng và lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. thúc đẩy sự phát triển của phong trào lao động và yêu nước bằng vũ lực. dẫn đến sự ra đời của những tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, tạo điều kiện trưởng thành và thường xuyên cho sự ra đời của đảng. .

ba là, nguyễn ái quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

Xem Thêm : Cách viết Địa Chỉ tiếng Trung | Hỏi địa chỉ nhà | Đường Phố 2022

Năm 1929, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở Thái Lan, mặc dù chưa nhận được chỉ thị của Quốc tế cộng sản về yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. cùng với sự nhạy bén về chính trị, tính chủ động cao, thực hiện trách nhiệm lịch sử của mình đối với dân tộc, với vai trò, trách nhiệm của mình đối với quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động triệu tập Hội nghị thống nhất đất nước, thực hiện sứ mệnh lịch sử của người dựng nước Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 6 tháng 1 năm 1930 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, tại Cửu Long – Hồng Kông (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất được tổ chức dưới sự chủ trì của Nguyễn ái quốc. đại biểu của Đảng cộng sản Đông Nam (2 đại biểu) và Đảng cộng sản An Nam (2 đại biểu) và hai đại biểu ở nước ngoài (ho tung mau và lê hồng sơn) đã tham dự hội nghị. trong khi liên đoàn cộng sản tự do đã được thành lập, nhưng chưa liên lạc được nên chưa gọi được đại biểu tham dự (và ngày 24 tháng 2 năm 1930, tổ chức này được hợp nhất vào đảng cộng sản Việt Nam). Với sự nhất trí cao, hội nghị đã lấy tên Đảng là Đảng cộng sản Việt Nam và thông qua Chính cương vắn tắt của Đảng, Sách lược vắn tắt của Đảng, Điều lệ vắn tắt của Đảng, Chương trình tóm tắt của Đảng do đồng chí lãnh đạo. nguyen ai quoc. tài liệu trở thành chương trình chính trị đầu tiên của đảng.

Chính cương vắn tắt của Đảng do lãnh tụ Hồ Chí Minh soạn thảo đã chỉ rõ con đường giải phóng và phát triển dân tộc Việt Nam là “làm cho tư sản dân quyền, thổ địa cách mạng” (tức là cách mạng dân tộc dân chủ), “thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và người nông dân có ruộng “để tiến tới xã hội cộng sản chủ nghĩa” [3]. Nhiệm vụ của cách mạng tư sản, dân quyền và cách mạng nông dân, tức là cách mạng dân tộc, dân chủ, trong đó đặt lên hàng đầu việc giành toàn bộ độc lập dân tộc. ở Việt Nam, trước hết phải làm một cuộc “cách mạng dân tộc”, nghĩa là trước hết phải đánh đổ ách thống trị, nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, khôi phục quyền tự do bình đẳng dân tộc cho nhân dân ta: “Dân tộc cách mạng chưa phân thành giai cấp, nghĩa là sĩ, nông, công, thương đều đồng lòng phản đối cường quyền. ”[4] Có thể thấy, trong Chính cương vắn tắt, Hồ Chí Minh đã thực hiện ba cuộc cách mạng vô sản giải phóng ở một thuộc địa. nước ta: giải phóng dân tộc trước hết phải được thực hiện, tạo tiền đề cho giải phóng dân tộc khỏi thời thuộc địa: giải phóng xã hội, nói cách khác, giải phóng và giành độc lập dân tộc là bước đầu của cuộc cách mạng vô sản ở các nước thuộc địa, ở Việt Nam. là điểm cơ bản, then chốt trong chương trình chính trị đầu tiên của Đảng, đây cũng là một đóng góp đặc biệt, bổ sung cho sự phát triển của ma Chủ nghĩa Mác – Lê-nin về mặt lý luận của phong trào và mô hình phát triển của cách mạng vô sản.

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử, do chủ tịch Hồ Chí Minh có vai trò to lớn, thể hiện sự nỗ lực trong hoạt động nhận thức và phát triển lý luận cách mạng gắn liền với hoạt động của Đảng cộng sản Việt Nam. , đặc biệt là ở những luận điểm cách mạng được xác lập độc đáo và sáng tạo của nó. Nói cách khác, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh với phong trào lao động và yêu nước.

Trải qua 92 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc. nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã đoàn kết, thống nhất đánh thắng các thế lực thù địch, những chiến công đã đi vào lịch sử như cách mạng tháng 8 năm 1945, cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1945 đến năm 1954, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 – 1975. đặc biệt là những thành tựu của công cuộc đổi mới sau 35 năm càng thể hiện rõ sự lựa chọn đúng đắn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. liên kết ở nước ta và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. những thắng lợi to lớn đó đã thể hiện một chân lý: “sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam” [5].

Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, chúng ta càng thấy rõ hơn những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. ghi nhớ và khắc sâu công lao to lớn của Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức học tập, nghiên cứu, trau dồi kiến ​​thức lý luận và thực tiễn, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người lãnh đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh phải vận dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn. trong công cuộc đổi mới đất nước. Vì vậy, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái phủ nhận vai trò của Đảng, làm suy giảm uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, góp phần bảo vệ Đảng, những người lãnh đạo Đảng, chế độ và thực tiễn. thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. phí thu thập

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hướng Nghiệp

Related Articles

Back to top button