Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre

Nghị quyết số 04-NQ/TW về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành ngày 30/10/2016. Nghị quyết đã khẳng định quyết tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng Đảng thật sự vững mạnh đủ sức lãnh đạo đất nước hội nhập và phát triển.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã quán triệt: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu rõ mục tiêu phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cần gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghị quyết chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực, trong đó phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Có thể nói, sau gần 5 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức của đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được nâng lên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW được quan tâm hơn. Những tổ chức, cá nhân vi phạm đã được xử lý đúng pháp luật để củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Việc sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức bước đầu có hiệu quả; vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên đã được phát huy; việc khiếu nại, tố cáo, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những bức xúc của Nhân dân cơ bản được quan tâm giải quyết kịp thời, không để trở thành điểm nóng…

XEM THÊM:  Vốn đầu tư mạo hiểm (Venture Capital) là gì? Xu hướng trong đầu tư mạo hiểm

Bên cạnh những mặt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) cũng còn những hạn chế: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn diễn ra ở một vài nơi dẫn tới phải xử lý kỷ luật; việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở một số nơi chưa kịp thời, tình trạng đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài vẫn còn; tự phê bình và phê bình đôi khi còn mang tính hình thức, ngại va chạm; việc nhận diện những biểu hiện suy thoái, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu còn làm qua loa, đại khái,…; việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nơi còn mang tính hình thức, nhất là sinh hoạt chuyên đề; việc nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên chưa sát; công tác giám sát, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội còn hạn chế.

Những hạn chế trên là do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên chưa toàn diện, chưa đầy đủ. Vì vậy hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ; công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác phát hiện, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng chưa cao, phần lớn là do Nhân dân và báo chí phát hiện…

Thực tế việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không thể tách rời việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, cần phải phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Người nêu ba nguyên tắc cơ bản trong xây dựng nền đạo đức mới là: nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây đi đôi với chống; phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. Do đó mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức.

XEM THÊM:  Đánh giá Avast SecureLine VPN: Dễ sử dụng, giá cả phải chăng

Trong quá trình xây dựng đất nước, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không thể tránh khỏi. Đại hội XII của Đảng nhận định “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Xây dựng Đảng về đạo đức là cơ sở đảm bảo để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW nhằm góp phần xây dựng Đảng về đạo đức là yêu cầu tất yếu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Từ thực tế trên, thời gian tới chúng ta cần quan tâm một số vấn đề sau:

– Một là, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài. Đưa việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào các hội nghị sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình gắn với việc kiểm điểm đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

– Hai là, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức và đảng viên góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên phải thực chất; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để việc học tập chỉ thị, nghị quyết trở thành nhu cầu và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh hoạt động nêu gương, quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, đánh giá sát, đúng với từng trường hợp cụ thể.

XEM THÊM:  Hướng dẫn 8 cách phân biệt son MAC thật giả, check son MAC chuẩn nhất

– Ba là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thật sự thuyết phục; xác minh, giải quyết kịp thời, ráo rẽ các vụ việc gây bức xúc trong Nhân dân, không để kéo dài. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Tập trung thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân.

– Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Học tập và làm theo Bác là nhu cầu tự hoàn thiện, tự làm trong sạch nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên.

– Năm là, phát huy vai trò của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội. Từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa để ngày càng hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button