Tài Liệu Let'S Go 1 Tests And Quizzes (Unit 1, Review + Test Let&#39S Go 1A

For Order This And Any Other Test Banks And Solutions Manuals, Course, Assignments, Discussions, Quizzes, Exams, Contact us At: description

Đang xem: Tài liệu let's go 1 tests and quizzes

*

*

*

*

Xem thêm: Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 3 Violet, Đề Thi Toán Lớp 3 Học Kì 2 Violet

*

Xem Thêm : Bài Tập Kết Hợp Thì Quá Khứ Đơn Và Hiện Tại Hoàn Thành Violet

ENGISH TESTName: ………………………………………………I/ Gạch bỏ một chữ cái c ái sao cho thành từ có nghĩa: 5 điểm 1. PENCSIL6. BOKOK 11. 11. WHAT WHATH16. POTSTE POTSTER R 2. CHEAIR 7. RUELER 12. 12. MACP MACP17. 17. MACR MACRKE KER R 3. DETSK 8. BATG13. 13. CRA CRAONG ONG18. BOARSD BOARSD4. EIRASER 9. HEELLO14. THABLE THABLE19. WASETE WASETEBA BASKET SKET5. PECN10. 10. NEAM NEAME E15. GLOPBE GLOPBE20. 20. MC MCII/ Chọn từ ở bài I đin !ào t”anh th#ch h$%: & điểm1. ……………..2. ………………3. ………………4. ………………… …………………5. ……………….6. ……………….7. ……………….8. …………………. ………………….III/ Chọn một từ th#ch h$% t”ong ngo”c đin !ào ch( t”)ng: * điểm1. L!”#$ %&”! & …………………. +()*!, ()*!$, -)-(!, -)-(!$/Let’s go 1A – Third Edition2. L!”#$ %&”! ……………….()*!$. +*!, “, “!!, /ENGISH TEST3. …………………………… *. +%&”!, (!”, $)”, $”&*/4. …………………………. . +%&”!, (!”, $)”, $”&*/I+/ +i,t c-. t” 01i 2+i,t 3ạng c-. đ4 đ67: * điểm1. W&” )$ “)$2. I$ “)$ & &$”!&$”!”……………………………………………….3. I$ “)$ & %&……………………………………………………..4. W&” )$ “)$……………………………………………………………………………………………………..+/ 89% ,% các từ 0ại th;o đ c-.: * điểm 1. )$  *&%!  W&”  : ……………………………………………………… 3. %:  T)$  !*-)(.  )$ ……………………………………………………..Let’s go 1A – Third Edition2. *&%!  K&”!.  )$  M: …………………………………………………….. 4. !&$!  :  “)$  I$ ………………………………………………………..
×Report “Test Unit 1 Lets Go 1A 3rd Edition”
Your name

Xem thêm: Đề Giao Lưu Hsg Tiếng Anh 7 Cấp Huyện 2018, Đề Thi Hsg Cấp Huyện Năm Học 2018

Email

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Đề Thi

Related Articles

Back to top button