Tài sản công là gì? Quy định sử dụng và quản lý tài sản công?

Tài sản công là gì

Video Tài sản công là gì

tài sản công là loại tài sản thuộc sở hữu chung của toàn thị trấn. hàng hóa công được sử dụng vào các mục đích, nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của đất nước. Pháp luật nước ta đã có những quy định cụ thể về tài sản công để đảm bảo chức năng của chúng trong thực tế. việc quản lý tài sản công cũng rất quan trọng và mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực.

tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua số điện thoại: 1900.6568

1. quyền sở hữu công cộng là gì?

Luật tổ chức, sử dụng tài sản công năm 2017 đã thay thế khái niệm tài sản nhà nước bằng tài sản công. phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, trong phần giải thích từ ngữ định nghĩa tài sản công có nội dung như sau:

“Tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước nhân danh chủ sở hữu quản lý, thống nhất bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động hành chính, dịch vụ công, an ninh, quốc phòng và bảo mật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng; tài sản được xác lập thuộc phạm vi của toàn bộ thị trấn; sở hữu công cộng trong công ty; tiền thuộc ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước ngoài mục tiêu, quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các tài nguyên khác. ”

sau đó, từ định nghĩa ở trên, chúng tôi có một mô tả chung về tài sản công. việc đưa ra khái niệm cụ thể về tài sản nhằm giúp phân biệt tài sản công với các loại tài sản khác, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, sử dụng tài sản công trong thực tế.

Để giúp quản lý và sử dụng hàng hóa công có hiệu quả, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Xem thêm: Phẩm chất đạo đức là gì? Những phẩm chất đạo đức cơ bản của người Việt Nam?

– Thứ nhất: mọi tài sản công phải được nhà nước giao quyền quản lý, sử dụng và các hình thức ủy quyền khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và các chủ thể khác theo quy định của pháp luật và pháp luật có liên quan. Nguyên tắc này thể hiện sự bình đẳng giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các chủ thể khác trong việc sử dụng tài sản công.

Xem Thêm : Turn down for what là gì? Những điều thú vị về【 ???? ???? ??? ????】

– Thứ hai: tài sản công có vốn đầu tư của Nhà nước phải được quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, hạch toán, hạch toán đầy đủ hiện vật, giá trị, có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, hỏa hoạn và các lực lượng khác. bất khả kháng, quản lý rủi ro tài chính của bạn thông qua bảo hiểm hoặc các công cụ khác theo yêu cầu của pháp luật.

– Thứ ba: tài sản công là nguồn lực phải được kiểm kê, hạch toán bằng hiện vật và ghi thông tin phù hợp với tính chất, đặc điểm của tài sản; được quản lý, bảo vệ và khai thác theo quy hoạch, kế hoạch, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và hợp pháp.

– Thứ tư: tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, đơn vị và các cơ quan trực thuộc phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, chức năng, đối tượng, quy tắc, tiêu chuẩn và các chế độ do pháp luật quy định.

xem thêm: trình tự, thủ tục bán, thanh lý tài sản công của cơ quan nhà nước

– Thứ năm: việc khai thác các nguồn lực tài chính của hàng hóa công phải được điều chỉnh theo cơ chế thị trường, hiệu quả, công khai, minh bạch và hợp pháp.

Xem thêm: Giải đáp: Trẻ bị sốt phát ban tắm lá gì?

– Thứ sáu: việc quản lý, sử dụng hàng hóa công phải được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.

– Thứ bảy: một nguyên tắc rất quan trọng nữa là việc quản lý, sử dụng hàng hóa công phải được giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; Mọi hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thuộc sở hữu công năm 2017 sẽ góp phần quan trọng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài sản công ở nước ta hiện nay. . việc quản lý, sử dụng tài sản công phải tuân thủ các nguyên tắc nêu trên để tài sản công được sử dụng có hiệu quả và phát huy hết chức năng của nó.

2. quy định về sử dụng và quản lý tài sản công:

2.1. thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của chính quyền địa phương:

Thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của chính quyền địa phương được xác lập dựa trên các khía cạnh: phân cấp hành chính; tổ chức quyền lực nhà nước và mối quan hệ giữa nhà nước với công dân và quyền lực dân sự. cụ thể:

Xem Thêm : Phân tích luận đề chính nghĩa trong đoạn đầu Bình Ngô đại cáo – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

– Phân cấp hành chính trong quản lý và sử dụng hàng hóa công: thể hiện ở việc chuyển giao quyền hạn và trách nhiệm từ chính quyền trung ương cho chính quyền địa phương. việc phân cấp quản lý tài sản đòi hỏi việc xác định thẩm quyền quản lý tài sản phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản. Việc phân cấp cũng đòi hỏi phải xây dựng các quy định, quy trình rõ ràng, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản để các cơ quan địa phương thực hiện thẩm quyền quản lý và sử dụng tài sản của mình. Phân cấp sẽ giúp chính quyền trung ương tập trung vào việc xây dựng chính sách, xây dựng chiến lược và lập kế hoạch quản lý tài sản, vì các hoạt động thực hiện về cơ bản đã được chuyển giao cho chính quyền địa phương. chính quyền trung ương ra quyết định cụ thể đối với các tài sản quan trọng.

– Tổ chức quyền lực nhà nước và mối quan hệ giữa nhà nước và công dân: việc thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công ở cấp chính quyền địa phương là một kênh quan trọng để tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với quyền của chính quyền và dân cư địa phương, là cơ sở để chính quyền địa phương thực hiện các cam kết với người dân địa phương trong việc bảo đảm các dịch vụ công cơ bản và bảo vệ, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa của địa phương. Điều này cũng đòi hỏi chính quyền địa phương phải có không gian nhất định để có thể chủ động đưa ra các quyết định phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và các quy định chung về quản lý, sử dụng tài sản công.

Xem thêm: Diễn văn khai mạc Đại hội chi bộ

– Dân sự: thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của chính quyền địa phương bao gồm việc trao cho chính quyền địa phương quyền chủ động thực hiện các giao dịch dân sự, giao kết hợp đồng dịch vụ phục vụ quá trình quản lý, sử dụng tài sản cũng như trách nhiệm dân sự ( trách nhiệm tài sản) khi thực hiện các hành vi này.

xem thêm: tài sản nhà nước là gì? tài sản thuộc sở hữu nhà nước?

2.2. Chế độ trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công của cấp chính quyền địa phương:

Theo đặc điểm của thẩm quyền quản lý và sử dụng hàng hóa công của chính quyền địa phương nêu trên, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý và sử dụng hàng hóa công bao gồm trách nhiệm hành chính, trách nhiệm chính trị và trách nhiệm dân sự.

Trách nhiệm hành chính phát sinh do yêu cầu tuân thủ các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn quản lý và sử dụng tài sản; yêu cầu tuân thủ các thủ tục và tiêu chuẩn áp dụng cho việc quản lý và sử dụng tài sản thuộc phạm vi công cộng và yêu cầu tuân thủ các nguyên tắc và mục tiêu của quản lý tài sản. Nếu không tuân thủ các quy tắc này, cơ quan quản lý sẽ bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài trách nhiệm hành chính, chính quyền địa phương cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. đây là trách nhiệm đối với đối tác khi giao kết và thực hiện hợp đồng xuất phát từ việc quản lý, sử dụng hàng hóa và trách nhiệm ngoài hợp đồng về những thiệt hại xảy ra trong quá trình thực hiện quyền quản lý, sử dụng hàng hóa.

Ngoài trách nhiệm pháp lý hành chính và dân sự, chính quyền địa phương còn có trách nhiệm chính trị. Việc coi mức độ tin tưởng của người dân vào việc quản lý, sử dụng tài sản của chính quyền địa phương là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy việc quản lý và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực thuộc sở hữu công của chính quyền địa phương. trách nhiệm giải trình chính trị đòi hỏi chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm trước người dân địa phương trong việc đảm bảo quản lý, sử dụng hàng hóa công trên địa bàn đúng mục đích, hiệu quả và vì lợi ích chung của người dân. Pháp luật phải có các cơ chế cần thiết để đảm bảo việc thực hiện chế độ trách nhiệm này.

2.3. cơ chế giám sát việc quản lý và sử dụng hàng hóa công ở cấp chính quyền địa phương:

do quyền hạn và trách nhiệm trong việc quản lý và sử dụng hàng hóa công của chính quyền địa phương không chỉ được thiết lập trên các phương diện hành chính mà còn cả chính trị và dân sự, nên việc kiểm soát không chỉ được thực hiện theo cơ chế hành chính, của cấp trên với cấp dưới ( từ trên xuống), nhưng cũng phải do người dân thực hiện đối với cơ quan quản lý địa phương (từ dưới lên trên). do đó, bên cạnh các quy định về thanh tra, giám sát, pháp luật cần thiết lập cơ chế giám sát của cộng đồng đối với việc quản lý, sử dụng hàng hóa công trên địa bàn thông qua trao quyền và tạo động lực. quy trình quản lý, sử dụng hàng hóa công trên địa bàn phải minh bạch, người dân địa phương phải được hưởng lợi từ quá trình này, tham gia vào quá trình đưa ra những quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến lợi ích của người dân địa phương. Để thực hiện việc kiểm soát hiệu quả, người dân cũng nên yêu cầu các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin về hàng hóa công, quá trình quản lý, sử dụng hàng hóa này và đưa ra ý kiến ​​của mình.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button