Tổng Bí thư Trường Chinh viết tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi

Tác phẩm “kháng chiến nhất định thắng lợi”

Những bài báo này đã được nhà xuất bản Sự thật xuất bản thành sách với tiêu đề Nhất định thắng lợi nhân dịp kỷ niệm hai năm kháng chiến ở miền Nam.

Trong tác phẩm này, đồng chí tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã đưa ra những luận điểm và phát triển đường lối của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và trường kỳ cho đến khi thắng lợi cuối cùng của Đảng ta.

Tổng bí thư chỉ rõ kẻ thù chính của nhân dân ta là thực dân Pháp, còn nhân dân Pháp là bạn của chúng ta. mục đích của cuộc kháng chiến của nhân dân ta là độc lập thực sự và thống nhất đất nước. Để đạt được mục tiêu đó, quân và dân ta phải đạt được ba mục tiêu quân sự: tiêu diệt sinh lực địch trên đất liền; đè bẹp ý chí xâm lược của kẻ thù; lấy lại cả nước.

Bìa cuốn sách

Giành độc lập và thống nhất là mục đích của cuộc kháng chiến song cuộc kháng chiến chống Pháp là sự tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân bằng hình thức chiến tranh. Bởi vậy, nhiệm vụ chống phong kiến, thực hiện dân chủ và chính sách ruộng đất vẫn phải đi đôi với nhiệm vụ chống đế quốc. Nhưng vì giải phóng dân tộc là yêu cầu cấp bách nhất cho nên yêu cầu dân chủ không thể đặt ngang hàng với yêu cầu độc lập dân tộc. Chủ trương của Đảng là thực hiện từng bước chính sách ruộng đất với nội dung cụ thể là tịch thu ruộng đất của đế quốc và bọn Việt gian chia cho dân cày nghèo, chia ruộng đất công, giảm tô và giảm tức tiến lên thực hiện cải cách ruộng đất.

Xem Thêm : Truyện ngắn Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài), SGK Ngữ văn 12, tập 2 – Theki.vn

Vở kịch thể hiện rõ cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam là cuộc chiến tranh tự vệ, cuộc chiến tranh giải phóng, cuộc chiến tranh vì chính nghĩa, là “cuộc chiến tranh tiến bộ vì tự do, độc lập, dân chủ và hòa bình”.

Tác phẩm khẳng định rõ cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc kháng chiến của các dân tộc, toàn diện, lâu dài và gian khổ.

Về mặt chính trị: đường lối kháng chiến của Đảng là đoàn kết toàn dân chống thực dân Pháp xâm lược trên cơ sở củng cố liên minh công nhân nông dân trong mặt trận dân tộc thống nhất. Trên trường quốc tế, ta phải cô lập kẻ thù, kết nạp thêm bạn bè, làm cho nhân dân Pháp và các dân tộc thuộc địa của Pháp tích cực ủng hộ ta chống thực dân Pháp, làm cho các lực lượng hoà bình, dân chủ trên thế giới đồng tình, ủng hộ. chiến tranh kháng chiến toàn dân.

Cuộc kháng chiến chống Pháp là cuộc chiến tranh nhân dân do nhân dân tiến hành. vì vậy toàn dân phải tham gia và phục vụ công cuộc kháng chiến. Muốn vậy, phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bảo đảm nâng cao đời sống nhân dân, mở rộng quyền dân chủ của nhân dân để “chia lực lượng của 25 triệu đồng bào đấu tranh”.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị kháng chiến, một mặt phải củng cố chính quyền bình dân, củng cố bộ máy kháng chiến, thống nhất quân đội, chính quyền, nhân dân và quân đội phải phục tùng chính trị. ; mặt khác, kiên quyết trấn áp bọn phản động, loại bỏ mầm mống gây chia rẽ trong nhân dân, đưa ra khỏi bộ máy kháng chiến những kẻ phản bội phá hoại, cơ hội, hèn nhát, quân phiệt, bè phái.

Về quân sự: phương châm chiến lược chung của kháng chiến là đánh lâu dài, chống giữ gìn, bồi dưỡng và phát triển lực lượng, biến kẻ yếu thành kẻ mạnh; đồng thời làm cho địch bị tiêu hao, tiêu hao, mỏi mắt, ngán ngẩm, từ thế mạnh trở thành kẻ yếu và bị đánh bại. chiến lược của chiến tranh nhân dân là chủ động tiến công và giải quyết nhanh chóng từng trận. do đó, chiến tranh du kích là lối đánh phổ biến nhất trong suốt cuộc kháng chiến và trong cả nước, chiến dịch dần dần được áp dụng cho đến khi thắng lợi. cuộc kháng chiến sẽ trải qua ba giai đoạn: phòng ngự, kháng cự và tổng phản công, trong quá trình kháng chiến có thể có “thương lượng mới”.

Xem Thêm : Phân tích Việt Bắc của Tố Hữu siêu hay (21 mẫu) – Văn 12

Để kháng chiến lâu dài, cần xây dựng lực lượng vũ trang hùng hậu gồm ba loại quân: Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân, du kích. tiến hành chiến tranh nhân dân thì phải huy động toàn dân đánh giặc, phải có phương thức tác chiến tương xứng để huy động toàn dân đánh giặc ở bất cứ đâu.

với kinh tế: một mặt phá hoại kinh tế của địch, không để địch “lấy binh nuôi quân”; mặt khác, xây dựng nền kinh tế nước ta theo hướng tự túc về mọi mặt, vừa kháng chiến, vừa kiến ​​quốc. chủ trương kinh tế của ta là nâng cao sức sản xuất đáp ứng nhu cầu thời chiến “ăn ngon, mặc đẹp, chiến đấu tốt”, bước đầu xây dựng kinh tế nhà nước và kinh tế hợp tác, coi trọng nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chú trọng công nghiệp quốc phòng, tăng thu, giảm chi, tiết kiệm, giảm đóng góp của nhân dân, củng cố tiền tệ, giữ nguyên giá nguyên vật liệu, …

Về văn hóa: lật đổ nền văn hóa nô lệ, ngu dân, xâm lược của thực dân Pháp và xây dựng nền văn hóa mới theo ba nguyên tắc dân tộc, khoa học và quần chúng …

Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ cuộc kháng chiến nhân dân của ta nhất định thắng lợi nếu Đảng kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, kiên định quần chúng nhân dân, phát huy hết khả năng của mọi người. Đồng chí nêu rõ: “Dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con tàu Việt Nam với thủy thủ đoàn dũng cảm nhất định sẽ tránh mọi thác ghềnh, vượt qua sóng gió để cập bến vinh quang”.

xem thêm tài liệu tham khảo tại đây

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn Học

Related Articles

Back to top button