Xem chi tiết – Trường Chính Trị Hậu Giang – Hậu Giang Portal

Bạn đang quan tâm đến Xem chi tiết – Trường Chính Trị Hậu Giang – Hậu Giang Portal phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Những bài học kinh nghiệm lớn của đảng trong quá trình

Video Những bài học kinh nghiệm lớn của đảng trong quá trình

Những bài học kinh nghiệm to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình lãnh đạo cách mạng

vo thi cam tu

Phó Trưởng Khoa Lý thuyết Cơ bản

Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua, đảng ta đã tích lũy và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm lớn: giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp nội lực và ngoại lực, lực lượng dân tộc với lực lượng thời đại; sử dụng phương pháp cách mạng thích hợp; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng.

Đầu tiên, bài học về cách giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, là quan điểm xuyên suốt của Đảng và là chủ đề chiến lược của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng từ ngày thành lập Đảng đến nay, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội với nội dung, hình thức và bước đi phù hợp với đặc điểm của từng thời đại. dân tộc và thời đại, có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm: Bí quyết luyện viết Tiếng Anh dành riêng cho bạn – Anh ngữ ACET

Trong giai đoạn cách mạng 1930 – 1945, lấy độc lập dân tộc làm nhiệm vụ chủ yếu trước hết, đấu tranh giành độc lập dân tộc là nội dung chủ yếu, được tiến hành theo lập trường của giai cấp vô sản. ý nghĩa xã hội đã không được xác lập trực tiếp, mà là hướng đi theo. . và muốn đạt được mục tiêu của chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải giành được độc lập dân tộc. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu là quan điểm đúng đắn, sáng tạo, là nhân tố quyết định, quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền và giải phóng dân tộc nói chung. >Trong thời kỳ vừa kháng chiến vừa dựng nước từ năm 1945 đến năm 1954, Đảng ta xác định chiến lược của cách mạng là bảo vệ độc lập dân tộc trên tinh thần “Tổ quốc là trên hết”, “Tổ quốc trên hết”. đối với nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đảng chủ trương tiến lên từng bước, sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ chống đế quốc, phản đế. Đảng lãnh đạo nhân dân nhanh chóng xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, chống giặc đói, giặc dốt, không ngừng nâng cao nội lực cách mạng, làm nền tảng vững chắc cho cuộc chiến đấu chống thù trong, giặc ngoài, bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ nền độc lập non trẻ, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.

Giai đoạn 1954 – 1975, Đảng chủ trương thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng là cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.

Xem Thêm : Hướng dẫn học bộ chữ Katakana – Tự học tiếng Nhật online

Năm 1975, sau hàng chục năm đấu tranh gian khổ, nhân dân Việt Nam đã giành lại hoàn toàn độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử dân tộc, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh mới, tiềm năng, lợi thế của hai miền đất nước được huy động, tập trung cho sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. nhưng cũng không ít nguy cơ ảnh hưởng đến độc lập tự do của dân tộc, nguy cơ vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. vì vậy, đảng ta xác định phải thực hiện song song độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. trong đó, độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc là điều kiện để tiến lên chủ nghĩa xã hội, tăng cường sức mạnh của chủ nghĩa xã hội để củng cố độc lập dân tộc. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có quan hệ mật thiết với nhau.

vì vậy, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng. Trong từng thời kỳ, tuỳ theo đặc điểm, tình hình, Đảng ta có thể chủ trương tập trung thực hiện nhiệm vụ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hoặc cả hai.

Hai là, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc .

Thành công nổi bật của Đảng cộng sản Việt Nam là xác lập được đường lối, chính trị đúng đắn, vì lợi ích của đất nước và dân tộc. Trên cơ sở phương hướng đúng đắn, tập hợp, đoàn kết lực lượng của toàn dân tộc đấu tranh vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. đại đoàn kết là nguồn sức mạnh giúp dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng cộng sản Việt Nam, xuất phát từ nhận thức rằng ngoài lợi ích của giai cấp, của dân tộc, của nhân dân, Đảng không có mục đích nào khác. đại đoàn kết dân tộc dựa trên nền tảng vững chắc là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, đồng thời nó đoàn kết rộng rãi các giai cấp, tầng lớp khác, đoàn kết các dân tộc 54. ở việt nam đoàn kết các tôn giáo , đoàn kết với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Xem thêm: Dấu cách trong FO3, FO4 là gì? Mẹo đặt tên có dấu, có ký tự đặc biệt ra sao? – cách nấu cách làm

Đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên mục tiêu chung là điểm chung, bảo đảm lợi ích của mỗi giai cấp, tầng lớp, bộ phận, cá nhân không trái với lợi ích chung của dân tộc, đất nước. Đảng coi trọng xây dựng các hình thức tổ chức của mặt trận dân tộc đoàn kết rộng rãi các thành phần, lực lượng của dân tộc và xã hội, đa dạng hóa các hình thức tổ chức tập hợp quần chúng, nâng cao vai trò của các đoàn thể, hội quần chúng và các ngành nghề. đường lối của Đảng và những bài học về đại đoàn kết toàn dân tộc là sự kế thừa và phát triển truyền thống đoàn kết được hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước, truyền thống cố kết các hình thức cộng đồng, gia đình, dòng họ, con người với cộng đồng dân tộc. , quốc gia. đại đoàn kết toàn dân tộc còn là sự tiếp nối truyền thống nhân văn, nhân ái, thương yêu, giúp đỡ của nhân dân Việt Nam. Sự kết tinh những giá trị cao quý và sâu sắc đó của chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng và dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Ngay từ khi mới ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam đã nhận rõ động lực cách mạng của quần chúng nhân dân và xác định nhiệm vụ tổ chức, tập hợp, đoàn kết, coi đây là chiến lược toàn diện nhất, coi đây là nguồn sức mạnh của mọi thời kỳ cách mạng. Chỉ trong Sách lược vắn tắt năm 1930 của Đảng đã chỉ rõ: Đảng phải chinh phục số đông, làm cho giai cấp công nhân làm vai trò lãnh đạo của nhân dân, chinh phục số đông, làm cho giai cấp nông dân và các đồng chí. trong vòng tay lúc bấy giờ, họ phải làm mọi cách để liên lạc với các tầng lớp tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, thế giới, v.v. để lôi cuốn họ vào giai cấp vô sản của giai cấp. chính khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc, đưa đất nước đi tới bờ vực độc lập. trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước “đàng hoàng, to đẹp hơn” đi lên chủ nghĩa xã hội, đoàn kết tiếp tục là sợi dây thủy chung luôn được nhấn mạnh trong các kỳ đại hội. Gần đây, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã chỉ rõ: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo ”1.

Thứ ba, kết hợp nội lực và ngoại lực, lực lượng dân tộc với lực lượng thời đại .

Chương trình, đường lối của Đảng ngay từ đầu đã tổ chức và huy động sức mạnh toàn dân tộc, coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, tranh thủ sự ủng hộ của cách mạng thế giới. Trong Con đường cách mạng (1927), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã nói rõ: “Muốn dân giúp thì trước hết phải tự giúp mình”. Trong phong trào giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân tộc đứng lên dùng sức mình để tự giải phóng. Nhờ biết phát huy sức mạnh, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc đã chớp lấy thời cơ thuận lợi dẫn đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong các cuộc kháng chiến lâu dài giành độc lập, thống nhất đất nước hoàn toàn, Đảng đã triệt để phát huy sức mạnh toàn dân tộc, nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, sáng tạo, đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp để giành thắng lợi.

Công cuộc đổi mới diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa xã hội trên thế giới gặp khủng hoảng và dẫn đến sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu và Liên Xô. Điều đó đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải nêu cao tinh thần độc lập, tự lực, tự cường, nâng cao bản lĩnh chính trị để đứng vững trước khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. , nội lực phát huy cao độ. mặt khác, Đảng cộng sản Việt Nam củng cố và tăng cường khối đoàn kết các nước xã hội chủ nghĩa khác, giữ vững lập trường chủ nghĩa quốc tế trong sáng. đề xuất và thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. . Đảng và nhà nước cũng tận dụng những chủ đề mới của thời đại: hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa, kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lý của các nước tiên tiến, chủ đề kinh tế tri thức … nội lực. và lực lượng dân tộc luôn có ý nghĩa quyết định, nhưng sức mạnh đó càng được nâng cao khi có sự kết hợp đúng đắn giữa ngoại lực và thế lực của thời đại.

Xem Thêm : Cách gửi hồ sơ xin việc qua email tạo điểm nhấn tốt cho nhà tuyển dụng

bốn, sử dụng phương pháp cách mạng phù hợp với nhiệm vụ cách mạng và điều kiện cụ thể của Đảng cộng sản Việt Nam.

phương pháp cách mạng vừa là khoa học về lãnh đạo, vừa là nghệ thuật lãnh đạo trong tổ chức, xây dựng lực lượng và sử dụng các hình thức đấu tranh. Thực tế lịch sử các phong trào cách mạng trên thế giới và Việt Nam cho thấy, phương pháp cách mạng là nhân tố quan trọng dẫn đến thắng lợi. Đồng chí Long viết: “Lịch sử phát triển cách mạng thế giới đã cho thấy, một phong trào nào đó có lúc khựng lại, không có lối thoát, thậm chí thất bại do không có mục tiêu và phương hướng rõ ràng. Việc tổ chức lực lượng cách mạng cũng không phải là không có, mà là chủ yếu. vì người cách mạng thiếu phương pháp và hình thức đấu tranh thích hợp. ”

Trong tiến trình lịch sử của dân tộc, đảng ta đã thực hiện phương pháp cách mạng đúng đắn và sáng tạo. phương pháp cách mạng luôn được tiến hành đúng quy luật, hợp lòng dân, hợp thời đại. Trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng đúng đắn và linh hoạt một số phương pháp cách mạng chủ yếu, đó là: Phương pháp dùng bạo lực cách mạng của quần chúng để chống phản cách mạng; phương pháp thắng từng bước; phương pháp phát triển sức mạnh tổng hợp. Trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, đảng ta lựa chọn các phương thức: phát huy vai trò và sức mạnh của quần chúng nhân dân; tôn trọng quy luật khách quan, xuất phát từ thực tiễn, đổi mới toàn diện, đồng bộ, có bước đi và hình thức phù hợp; tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thách thức trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội; thúc đẩy sức mạnh tổng hợp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Mục Lục Tiểu Luận Chi Tiết

Cuối cùng, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đến nay, đã 90 năm kể từ ngày hợp nhất đảng, hình thành tổ chức đảng đi đầu trong cách mạng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản tổ chức tại bán đảo Cửu Long, Hồng Kông (Trung Quốc) đã quyết định hợp nhất các tổ chức cộng sản của nước ta thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam. đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt tình trạng khủng hoảng kéo dài về tổ chức và lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

Từ đó đến nay, đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được nhiều thắng lợi quan trọng. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, thành lập nước dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 02/09/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước dân chủ cộng hòa Việt Nam, nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến ác liệt chống đế quốc, thực dân giành độc lập hoàn toàn, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. đó là thắng lợi của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thế đất nước, làm rõ ý thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đến nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia có dân số gần 100 triệu người với thu nhập bình quân 2.800 USD / người; đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành thành viên tích cực và có trách nhiệm trong các hoạt động của cộng đồng quốc tế.

Thực tế, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam và thực tiễn cách mạng 90 năm qua đã cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố then chốt quyết định. . thắng lợi quyết định của cách mạng Việt Nam.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, những bài học kinh nghiệm trước đây vẫn có ý nghĩa quan trọng quyết định thắng lợi của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc hiểu biết và vận dụng đúng những bài học kinh nghiệm này vào quá trình phát triển của đất nước tiếp tục là yêu cầu hiện nay.

tham khảo

  1. đảng cộng sản việt nam, văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nxb. chính trị quốc gia, h.2016, tr.158.
  2. trường chinh, chủ tịch Hồ Chí Minh và cuộc cách mạng Việt Nam , nxb.theory, h.1991, tr.149.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hướng Nghiệp

                       

Vậy là đến đây bài viết về Xem chi tiết – Trường Chính Trị Hậu Giang – Hậu Giang Portal đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button