Lãnh đạo quản lý cấp phòng là gì? Điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Năng lực lãnh đạo quản lý cấp phòng

lãnh đạo phòng ban là gì? vai trò và trách nhiệm là gì? Điều kiện để được bổ nhiệm trưởng phòng là gì? giáo dục kỳ diệu sẽ cung cấp cho bạn trong bài viết dưới đây.

lãnh đạo phòng ban là gì?

các

lãnh đạo cấp phòng là cán bộ, công chức có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tác phong. .

các vị trí và vai trò lãnh đạo ở cấp phòng ban

Cán bộ quản lý cấp sở chiếm vị trí quan trọng trong các cơ quan hành chính nhà nước, đó là:

+ Nơi truyền tải, tổ chức thực hiện các quyết định của cấp trên trực tiếp và phản ánh yêu cầu, nguyện vọng, đề xuất của công chức, viên chức của đơn vị với lãnh đạo cấp trên.

+ là nơi tham mưu, giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý các lĩnh vực công tác do phòng phân công.

Vai trò của lãnh đạo cấp phòng ban là gì?

+ là người quản lý nhân viên và quản lý các hoạt động trong bộ phận của mình;

+ là người lập kế hoạch, thực hiện công việc và giao nhiệm vụ cho nhân viên trong bộ phận của mình;

+ là người lãnh đạo, điều hành, điều tiết công việc, cũng là người truyền cảm hứng và động lực cho nhân viên trong quá trình làm việc.

Có thể thấy, vị trí, vai trò của lãnh đạo sở là rất quan trọng và cần thiết, nó là nguồn nước trong hoạt động và chức năng của phòng, ban trong cơ quan hành chính nhà nước.

chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo sở

Trong các cơ quan nhà nước hiện nay, lãnh đạo cấp sở bao gồm: trưởng, phó phòng, là những người có chức năng, nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của sở.

Trong luật cán bộ, công chức năm 2008 có quy định rất rõ về chức năng, nhiệm vụ của trưởng phòng bao gồm:

+ xây dựng và trình thủ trưởng cơ quan để thủ trưởng cơ quan trình các đề án, dự án với cấp có thẩm quyền;

+ Chuẩn bị và trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn theo quy định của pháp luật;

+ lập, trình Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành các quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở;

+ tổ chức công việc chuyên môn của bộ phận; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trại công tác do phòng quản lý;

+ trực tiếp quản lý con người, cơ sở vật chất và tài chính của phòng;

+ thực hiện các chức năng khác do Thủ trưởng cơ quan giao;

xem thêm: bài tiểu luận cuối khóa đào tạo lãnh đạo cấp phòng

chỉ tiêu bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở

Bổ nhiệm là việc cán bộ, công chức quyết định đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bổ nhiệm ngạch phù hợp với quy định của pháp luật. Để được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng, người được bổ nhiệm phải đáp ứng các điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng và đáp ứng tiêu chuẩn lãnh đạo cấp phòng được quy định đối với chức vụ lãnh đạo cấp phòng.

điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở

+ đảm bảo các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chuẩn cụ thể cho vị trí được chỉ định;

+ phải do vị trí quy hoạch bổ nhiệm nếu là nhân lực tại chỗ hoặc tương đương nếu là nhân lực từ nơi khác đến;

+ có hồ sơ, lý lịch cá nhân đã được xác minh, bản kê khai tài sản và thu nhập;

+ đáp ứng yêu cầu về độ tuổi;

+ có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ, chức trách được giao;

+ không bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong đảng và pháp luật; không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật, không đang trong thời gian thi hành nội quy có liên quan đến kỷ luật.

tiêu chuẩn lãnh đạo cấp sở

tiêu chuẩn chung

+ Về chính trị tư tưởng: trung thành với lợi ích của đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; vững vàng về chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh….

Xem thêm: Những công thức nối mi thiết kế

+ về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm, chính.

+ Về trình độ: có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của đảng và nhà nước; trình độ tin học và ngoại ngữ cần thiết và đầy đủ.

+ về năng lực và uy tín: tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, có tầm nhìn xa; có khả năng tổng hợp, phân tích và dự báo.

+ về sức khoẻ, tuổi đời, kinh nghiệm: đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm, trúng tuyển của người dự tuyển theo quy định; có kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý.

quy tắc cụ thể

Hiện nay, để bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ cho các đơn vị, tổ chức, mỗi bộ, ban, ngành, ngoài những quy định chung bắt buộc, mỗi đơn vị, tổ chức đều có những quy định riêng. tiêu chuẩn cho từng vị trí.

Tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng phòng

– Chức vụ, trách nhiệm: trưởng phòng là người đứng đầu bộ phận, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bộ phận.

– sứ mệnh:

Xem Thêm : Lời Nhận Xét Của Giáo Viên Hướng Dẫn Thực Tập Sư Phạm, Mẫu Lời Nhận Xét Thực Tập Tốt Nghiệp

+ tổ chức và quản lý công việc của bộ phận;

+ phân công công việc cụ thể cho cán bộ, viên chức, người lao động trong phòng;

+ kiểm soát việc chấp hành và chấp hành các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong quá trình giải quyết công việc của bộ phận;

+ quản lý việc tuân thủ chế độ thời gian làm việc; các quy định và tiêu chuẩn làm việc của cơ quan.

+ thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ trưởng đơn vị phân công, phân cấp.

+ tổng kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao của phòng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện.

+ Quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài sản được Bộ, đơn vị giao theo quy định

– về kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý:

+ có thời gian công tác trong ngành từ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất 03 năm trong lĩnh vực chuyên môn được giao.

+ Đã giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương từ 01 năm trở lên (trường hợp bổ nhiệm tại chỗ).

-trên bằng cấp chuyên môn:

+ tốt nghiệp đại học hoặc tốt nghiệp thạc sĩ;

+ có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.

+ Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên.

+ có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên gia đầu ngành trở lên.

+ có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên.

tiêu chuẩn chức danh phó trưởng phòng

Chức vụ, trách nhiệm: Phó giám đốc là người giúp việc cho trưởng phòng.

– sứ mệnh:

Xem thêm: Fire Emblem Awakening Hướng Dẫn, Hướng Dẫn Sử Dụng Của Nintendo Fire Emblem

+ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ do trưởng bộ phận giao hoặc ủy quyền;

+ Chỉ đạo, kiểm tra, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công;

+ tham mưu, đề xuất các chính sách, biện pháp quản lý cho nguyên thủ quốc gia;

+ báo cáo, đề xuất với trưởng bộ phận phương án xử lý những vấn đề phát sinh, vướng mắc vượt thẩm quyền trong lĩnh vực được phân công;

+ thực hiện các công việc khác do trưởng bộ phận giao.

– Kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý: có thời gian công tác trong ngành từ 3 năm trở lên, trong đó có ít nhất 2 năm công tác trong lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

về trình độ chuyên môn:

<3

+ Đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương trở lên.

+ có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trở lên.

+ có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trở lên.

quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

xem thêm: kỹ năng chuẩn bị và tổ chức thực hiện kế hoạch công việc của lãnh đạo cấp phòng

quy định về số lượng trưởng bộ phận

quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng của sở

Quy cách đối với trưởng, phó các phòng chuyên môn thuộc sở như sau: mỗi phòng chỉ có một trưởng phòng, còn lại là cấp phó, cấp phó phòng quy định số lượng phòng. . tức là:

– Trường hợp được bố trí 01 Phó trưởng phòng, gồm:

+ các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với dưới 10 cán bộ;

+ Sở ban ngành cấp tỉnh i có dưới 09 cán bộ;

+ Sở, ban, ngành cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 hình thức công vụ.

– trong trường hợp không có nhiều hơn 02 thư mục con, bao gồm:

Xem Thêm : Hướng Dẫn Cài Đặt Và Chạy Project Nodejs Trên Window, Mac Os, Ubuntu, Centos Nhanh Nhất

+ các sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có từ 10 đến 14 cán bộ;

+ Sở, ban, ngành tỉnh loại i có từ 09 đến 14 cán bộ;

+ Sở, ban, ngành cấp tỉnh loại II và loại III có từ 08 đến 14 loại hình công vụ.

– Trường hợp phòng trực thuộc sở có từ 15 công chức trở lên thì không quá 03 cấp trưởng.

quy chế bổ nhiệm lãnh đạo đơn vị sự nghiệp

mỗi phòng sẽ có 01 trưởng phòng, các phó trưởng phòng còn lại được quy định như sau:

+ Đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên: số lượng cấp phó của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ được bố trí bình quân không quá 03 người / đơn vị. p>

+ đối với đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên:

+ Có từ 07 đến 09 người là công chức, 01 Phó Chánh văn phòng;

+ từ 10 người trở lên làm công chức, không quá 02 sếp phó.

các yếu tố cản trò lãnh đạo cấp phòng thực hiện tốt vai trò chức trách lãnh đạo quản lý

Xem thêm: 5+ Video Cách Làm Váy Cho Búp Bê Đơn Giản Không Cần May Váy Cho Búp Bê Tự Làm

xem thêm: khai giảng lớp đào tạo lãnh đạo cấp phòng

các yếu tố cản trở sự lãnh đạo của bộ phận

Để quản lý hoặc lãnh đạo tốt, người lãnh đạo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và lòng dũng cảm. nhưng trong quá trình quản lý sẽ có những yếu tố cản trở lãnh đạo cấp phòng thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình, những yếu tố đến từ chính người lãnh đạo, từ cấp dưới và trong quá trình vận hành công việc.

tự cản trở

+ năng lực: phải có tầm nhìn xa, cụ thể hóa chính sách, xây dựng luật pháp; quản lý và tổ chức thực hiện các chính sách của nhà nước;

+ về kinh nghiệm làm việc: phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công việc, vị trí hiện tại;

+ về trình độ: tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với ngành, lĩnh vực làm việc;

+ về trình độ quản lý: hồ sơ để được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với yêu cầu của công việc, đồng thời phải có chứng chỉ quản lý nhà nước phù hợp với chức danh được bổ nhiệm;

+ Về tin học và ngoại ngữ: không có quy định cụ thể mà quy định riêng cho từng bộ, ngành, địa phương.

yếu tố cản trở của cấp dưới

+ mức độ năng lực: tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm của cấp dưới ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo của bộ phận

+ tính cách: khi cấp dưới là những người xuất sắc, trưởng thành và có kinh nghiệm thì sẽ dễ dàng hơn khi đưa ra quyết định về lãnh đạo bộ phận và ngược lại

+ năng lực làm việc: cấp dưới biết nắm bắt, hướng dẫn và xây dựng trong công việc thì việc điều hành trong lãnh đạo cấp phòng sẽ thuận lợi và suôn sẻ hơn. Ngược lại, nếu cấp dưới có sức ì, không có ý chí cầu tiến, không nỗ lực, làm việc rập khuôn thì lãnh đạo bộ phận sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều trong quá trình quản lý.

+ động lực, động lực làm việc và kỳ vọng của nhân viên: Động lực sẽ thúc đẩy và định hướng hành vi của con người, cải thiện sự hăng hái làm việc của mọi người, cải thiện sức bền của trẻ em, con người trong hành động. và những kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình lãnh đạo tốt hơn và hoàn thiện hơn.

vai trò của lãnh đạo quản lý cấp phòng

các yếu tố cản trở trong môi trường làm việc

Ngoài những yếu tố chủ quan và khách quan, trong môi trường làm việc cũng có nhiều yếu tố có thể cản trở khả năng lãnh đạo của bộ phận trong môi trường làm việc:

+ Ngoài ra còn có những trở ngại từ các yếu tố khác như: bối cảnh kinh tế, chính trị hiện nay, sự bất cập của các văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính chậm trễ… nên việc chỉ đạo, quản lý gặp nhiều khó khăn.

một số giải pháp cho lãnh đạo cấp phòng:

bên cạnh những khó khăn, thách thức sẽ có giải pháp để lãnh đạo cấp sở vượt qua khó khăn trong công tác lãnh đạo, các giải pháp được đưa ra là:

+ người lãnh đạo phải rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, cởi mở, …;

+ trình độ chuyên môn có năng lực;

+ làm việc theo các quy tắc và thủ tục cụ thể; phải bám sát thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả;

+ Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để bồi dưỡng tinh thần ham học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc;

+ Có cơ chế, giải pháp để cán bộ, công chức có nguồn thu nhập tăng thêm chính đáng, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tạo động lực và bảo đảm yên tĩnh cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc và cống hiến.

Trong bài viết trước, chúng tôi đã cung cấp tổng quan về lãnh đạo quản lý cấp phòng ban. Chúng tôi mong rằng qua bài viết này bạn cũng đã cung cấp cho mình những thông tin cơ bản về lãnh đạo, quản lý cấp phòng, giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về vị trí lãnh đạo, quản lý cấp phòng là gì.

tất cả chi tiết liên hệ:

công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục thien kien

add : Tầng 3, 11b, hẻm 1, thanh niên, hà nội

trang web : thienky.edu.vn

email : [email protected]

trang : công ty trách nhiệm hữu hạn giáo dục thiên tài

hotline : 0969 328 797

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button