Hướng dẫn sử dụng matlab

gmail.com BỘ CÔNG THƢƠNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ BÀI GIẢNG TIN ỨNG DỤNG NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN Đối tƣợng: HSSV trình độ chuyên môn Đại học tập, Cao đẳng, TCcông nhân Ngành đào tạo: Dùng thông thường đến Kăn năn ngành Công nghệ Lƣu hành nội bộ MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ MATLAB 1 1.1.Khái niệm về Matlab 1 1.1.1.Định nghĩa 1 1.1.2. Cài đặt chƣơng trình 2 1.1.3 Khởi đụng và ra khỏi Matlab 5 1.2.Bắt đầu làm quen cùng với Matlab 6 1.2.1. Cửa sổ lệnh 6 1.2.2.Hiệu chỉnh, sửa thay đổi chiếc lệnh 7 1.2.3.Xoá hành lang cửa số lệnh 7 1.2.4.Dừng một chƣơng trình đang làm việc 7 1.2.5. Ngăn uống cấm đoán hiển thị tác dụng tính tân oán ra màn hình 7 1.2.6.Dòng lệnh nhiều năm 7 1.2.7. Các Menu của Matlab 8 1.2.8. Một số phím chuyên sử dụng cùng lệnh phổ biến 10 1.2.9.Biến trong Matlab 11 1.2.10. Các phnghiền toán trong Matlab 12 1.3.Sử dụng những lệnh trực tiếp từ Matlab 14 1.4. Sử dụng các lệnh trường đoản cú file lệnh 15 1.5. Dòng nói gán quý hiếm những thay đổi 15 1.6. Các sản xuất một hàm 17 1.7. Sử dụng hàm bao gồm sẵn 18 1.8. Vẽ các hàm 18 1.9. Lƣu với lấy tài liệu 19 1.10. Các tân oán tử Logic cùng những lệnh điêu khiếu nại 19 1.10.1.Các tân oán tử lô ghích 19 1.10.2. Cấu trúc câu lệnh điều kiện: 20 1.11.Vòng lặp 23 1.11.1.Vòng lặp for 23 1.11.2.Vòng lặp for lồng nhau 24 1.11.3.Vòng lặp While 24 1.11.4 Các lệnh break, return, error: 25 1.12. Biến tổng thể (global variables) 25 1.13.Một số hàm toán thù học tập 26 1.14. Định dạng số 27 CHƯƠNG 2: SYMBOLIC TOOLBOX 29 2.1. Giới thiệu về symbolic 29 2.2. Lệnh và hàm vào Symbolic Matlab 29 2.2.1. Cấu trúc : 29 2.2.2 Biến symbolic mang định 29 2.2.3. Phnghiền đạo hàm 30 2.2.4. Phép tích phân 31 2.2.5. Tìm giới hạn 32 2.2.6. Tính tổng của hàng số symbolic 33 2.2.7. Tách tử số cùng chủng loại số của một biểu thức symbolic 34 2.2.8 Ttuyệt ráng 34 2.2.9 Biểu diễn biểu thức symbolic dƣới dạng toán thù học 35 2.2.10. Giải phƣơng trình đại số 36 2.2.11. Phƣơng trình vi phân 36 2.2.12 Biến đổi laplace và laplace ngƣợc 37 CHƯƠNG 3:MA TRẬN VÀ MẢNG TRONG MATLAB 39 3.1 Nhập ma trận vào Matlab 39 3.1.1 Các Cách nhập matrận vào Matlab 39 3.2 Ma trận số phức 41 3.3 Tạo vec tơ 41 3.4 Truy nhập các bộ phận của ma trận 41 3.5 Phép tính ma trận cùng mảng 42 3.6 Giải hệ phƣơng trình tuyến tính 43 3.6.1 Hệ phƣơng trình con đường tính : 43 3.6.2 Hệ Phƣơng trình con đường tính ko đồng hóa 44 3.6.3 Hệ phƣơng trình tuyến tính đồng hóa 45 3.6.4 Giải hệ phƣơng trình tuyến đường tính bởi Matlab(Dùng toán tử ) 45 3.7 Điều khiếu nại tất cả nghiệm 46 3.8 Hệ điều kiện yếu 47 3 .9 Lệnh cond Tính điều kiện của ma trận 49 Câu hỏi ôn tập 50 CHƯƠNG 4 :ĐỒ HOẠ TRONG MATLAB 52 4.1 Màn hình vật dụng thị 52 4.2.Các lệnh bên trên thực đơn đồ dùng họa: 52 4.2.1 File: 52 4.2.2 Edit: 56 4.2.3 Tools ( Ctrl + t) : 58 4.3.Thực hành vẽ đồ thị 2- D 64 4.3.1.Đồ thị con đường tính: 64 4.3.2.Đồ thị dạng tiến công dấu: 65 4.3.3.Vẽ các đƣờng màn trình diễn trên và một thứ thị: 65 4.3.4 Crúc thích với điều hành và kiểm soát vật dụng thị: 65 4.3.5.Đồ thị hình thanh: 67 4.3.6.Đồ thị toạ độ cực: 67 4.3.7.Đồ thị hình Pie: 68 4.3.9.Lệnh staris: 69 4.4 Thực hành vẽ vật dụng thị 3- D 69 CHƯƠNG 5: CƠ STại PHƯƠNG PHÁPhường. TÍNH 71 MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG 71 5.1. Nội suy cùng thuật tân oán nội suy 71 5.1.1 Nội suy lagrange đến bài bác toán một chiều 71 5.1.2 Nội suy đến bài toán hai chiều 74 5.2 Giải phƣơng trình phi con đường 75 5.3 Dùng Laplace để giải bài toán thù vào Lý tngày tiết Mạch 79 5.4 Giải hệ phƣơng trình đại số tuyến đường tính 81 5.5 Phƣơng trình vi phân thƣờng 82 CHƯƠNG 6:MÔ HÌNH HÓA,MÔ PHỔNG HỆ THỐNG 86 MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG 86 6.1 Khái niệm về simulinks 86 6.2 Thƣ viện simulink cùng môi trƣờng làm việc 86 6.3. Phƣơng pháp xuất bản mô hình 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 LỜI GIỚI THIỆU Học phần Tin áp dụng trực thuộc kân hận kiến thức và kỹ năng đại lý tầm thường của các ngành Đại học tập nghệ thuật chăm ngành điện. Trang bị cho sinc viên số đông kiến thức cơ bạn dạng về: Phần mượt Matlab và áp dụng của chính nó nhằm tế bào phỏng những bài tân oán tinh chỉnh các quá trình technology phổ cập Sau khi đang thiết lập kết thúc, chúng ta hãy xem MATLAB hoàn toàn có thể làm cho đƣợc đều gì. Trong phần này bọn họ vẫn trình bày một số trong những hồ hết ứng dụng của nó; do để trình bày tất cả đều vận dụng của MATLAB sẽ khá nhiều năm với tốn thời hạn. Nếu độc giả quyển hƣớng dẫn này, bạn sẽ thấy MATLAB là ngôn từ vô cùng táo tợn nhằm giải quyết hầu hết vụ việc quan trọng đặc biệt và khó khăn của doanh nghiệp. Nó sẽ rất bổ ích khi bạn gọi phần hƣớng dẫn cơ bản bởi vì nó sẽ cung ứng cho bạn hầu hết kiến thức cơ bản để bạn hiểu rõ MATLAB với cải cách và phát triển đƣợc các kỹ năng của mình sau đây. Có lẽ phương pháp dễ dàng nhất nhằm hìng dung về MATLAB là nó có đầy đủ các điểm sáng của sản phẩm tính cá nhân: như thể nhƣ những máy tính cơ bạn dạng, nó có tác dụng toàn bộ các phép tính toán học cơ bản nhƣ cùng, trừ, nhân, chia; giống nhƣ laptop chuyên môn, nó gồm những: số phức, căn thức, số mũ, logarithm, những phxay toán thù lƣợng giác nhƣ sine, cosine, tang; nó cũng tương tự nhƣ laptop có tác dụng lập trình sẵn, hoàn toàn có thể lƣu trữ, kiếm tìm kiếm lại dữ liệu, cũng hoàn toàn có thể tạo, bảo đảm an toàn cùng ghi trình từ các lệnh nhằm auto phxay tân oán lúc xử lý những sự việc, bạn có thể đối chiếu logic, tinh chỉnh và điều khiển thực hiên lệnh nhằm bảo đảm an toàn tính chính xác của phnghiền toán. Giống nhƣ các máy vi tính văn minh tuyệt nhất, nó có thể chấp nhận được các bạn màn trình diễn tài liệu dới các dạng nhƣ: biểu diễn thông thƣờng, ma trân đại số, các hàm tổng hợp cùng rất có thể làm việc cùng với dữ liệu thƣờng cũng nhƣ so với ma trận. Trong thực tiễn MATLAB còn áp dụng rất rộng lớn rãi trong không ít nghành nghề cùng nó cũng áp dụng rất nhiều các phxay tính tân oán học tập. Với gần như đặc điểm đó với năng lực thân thiện với ngƣời thực hiện nên nó thuận lợi thực hiện rộng những ngôn ngữ khác nhƣ Basic, Pascal, C. Nó hỗ trợ một môi trƣờng đa dạng và phong phú mang đến màn trình diễn tài liệu, cùng có khả năng mạnh mẽ về vật dụng hoạ, chúng ta có thể sản xuất các hình ảnh riêng rẽ đến ngƣời sử dụng(GUIs) để gải quyết hầu như vụ việc riêng rẽ cho bạn. Thêm vào kia MATLAB đƣa ra rất nhiều phép tắc nhằm giải quyết đông đảo sự việc quan trọng, gọi là Toolbox (hộp công cụ). lấy một ví dụ Student Edition của MATLAB bao hàm cả Toolbox tinh chỉnh khối hệ thống, Toolbox xử lý biểu lộ, Toolbox biểu tƣợng toán học. Dường như bạn cũng có thể chế tác Toolbox mang đến riêng biệt mình. Với phần lớn kĩ năng khỏe mạnh, rộng lớn của MATLAB cho nên nó hết sức cần thiết cho mình bắt đầu từ phần cơ bạn dạng. Sau đây chúng ta đang phân tích từng phần, và cuốn sách này sẽ giúp đỡ chúng ta phát âm đƣợc bọn chúng. Trƣớc tiên, một phương pháp dễ dàng độc nhất là chúng ta quan niệm nhƣ là một trong những máy tính xách tay cơ bản, tiếp sau là nhƣ máy tính xách tay nghệ thuật với nhƣ laptop có thể xây dựng đƣợc, sau cùng là nhƣ máy tính xách tay tiến bộ duy nhất. Bằng cách quan niệm này các bạn sẽ dễ dãi gọi đựơc các cách mà MATLAB giải quyết gần như vụ việc thông thƣờng với coi MATLAB giải quyết và xử lý đầy đủ sự việc về số phức mềm dẻo nhƣ ráng làm sao. Tuỳ thuộc vào kiến thức của khách hàng, chúng ta cũng có thể kiếm tìm thấy các phần trong cuốn nắn sách hƣớng dẫn này hứng thụ tốt bi thiết tẻ Nhóm biên soạn Ký thương hiệu Nguyễn Văn A Ký thương hiệu Nguyễn Thị A Nhóm sửa chữa Ký thương hiệu Nguyễn Vnạp năng lượng B Ký tên Nguyễn Thị B 1 CHƢƠNG 1: CƠ STại MATLAB MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG - Hiểu rõ tư tưởng với bí quyết setup ứng dụng Matlab - Nắm đƣợc các menu với những lệnh cơ bản vào Matlab - Về thái độ: Học sinc, Sinc : Biết biện pháp knhị bao biến hóa trong Matlab, chế tác cùng áp dụng function cùng script tệp tin. NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT 1.1.Khái niệm về Matlab 1.1.1.Định nghĩa MATLAB là một phần mượt áp dụng chạy trong môi trƣờng Windows vì chưng hãng sản xuất MathWorks tiếp tế cùng hỗ trợ. Có thể coi Matlab là ngữ điệu của nghệ thuật. Nó tích hợp các khí cụ siêu bạo gan Giao hàng tính toán thù, lập trình sẵn, xây đắp, tế bào bỏng, trong một môi trƣờng rất đơn giản thực hiện trong số đó các bài toán cùng các giải mã đƣợc trình diễn theo những ký kết hiệu toán học rất gần gũi. Các ứng dụng điển hình nổi bật là: - Toán học với tính toán thù. - Phát triển thuật toán thù. - Tạo quy mô, tế bào phỏng và chế tác giao thức. - Khảo gần kề, phân tích số liệu. - Đồ hoạ công nghệ nghệ thuật. - Phát triển vận dụng, có cả kiến thiết bối cảnh ngƣời cần sử dụng đồ dùng hoạ GUI. Matlab là một khối hệ thống tƣơng tác cơ mà bộ phận tài liệu cơ bản là 1 trong những mảng (array) ko đề nghị knhì báo kích thƣớc. Như vậy được cho phép chúng ta giải những bài bác tân oán tính tân oán nghệ thuật nhất là những bài toán thù tương quan đến ma trận với véc tơ. Matlab là viết tắt của nhì từ tiếng Anh Matrix Laboratory (Phòng phân tích ma trận).


Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng matlab


Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Win 10 Bằng Usb Chi Tiết Qua Hình Ảnh + Video (2021)Xem thêm: Hướng Dẫn Rút Tiền Atm Sacombank Lần Đầu, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Thẻ Atm Sacombank Lần Đầu

Ban đầu Matlab đƣợc viết chỉ nhằm Ship hàng mang lại vấn đề tính toán ma trận. Trải qua thời gian dài, nó sẽ đƣợc phát triển thành một mức sử dụng hữu ích, một ngôn từ của chuyên môn. Trong môi trƣờng đại học, nó là 1 trong luật pháp chuẩn chỉnh cho các khoá học mở màn với thời thượng về tân oán học tập, khoa học và nghệ thuật. Trong công nghiệp, nó là cơ chế đƣợc gạn lọc cho vấn đề so sánh, cải tiến và phát triển và nghiên cứu và phân tích hiệu suất cao. Matlab hỗ trợ một chúng ta các giải pháp theo hƣớng chuyên được sự dụng hoá đƣợc Call là các Toolbox (vỏ hộp công cụ). Các toolbox chất nhận được ngƣời sử dụng học cùng vận dụng các kỹ thuật chuyên sử dụng cho một nghành nghề dịch vụ nào đó. Toolbox là một trong tập hòa hợp toàn vẹn những hàm của Matlab (M-file) được cho phép mở rộng môi trƣờng Matlab nhằm giải các lớp bài xích toán rõ ràng. Các nghành nghề trong những số ấy có sẵn những toolbox bao gồm: Xử lý biểu lộ, khối hệ thống điều khiển và tinh chỉnh, logic mờ, tế bào bỏng, Hệ thống Matlab tất cả gồm 5 phần chính: 2 - Ngôn ngữ Matlab: là 1 trong ngôn ngữ ma trận/ mảng cao cấp với các câu lệnh, hàm, cấu tạo dữ liệu, vào/ ra, những hào kiệt thiết kế hƣớng đối tƣợng. Nó chất nhận được lập trình sẵn những áp dụng tự bé dại mang lại những ứng dụng Khủng và tinh vi. - Môi trƣờng thao tác làm việc Matlab: Đây là một trong bộ những cách thức với phƣơng tiện thể mà bạn thực hiện với tƣ giải pháp là ngƣời cần sử dụng hoặc ngƣời thiết kế Matlab. Nó bao hàm những phƣơng một thể đến câu hỏi thống trị những biến vào không khí làm việc Workspace cũng nhƣ xuất nhập vào dữ liệu. Nó cũng bao hàm những lao lý trở nên tân tiến, thống trị, gỡ rối cùng định hình M-tệp tin, áp dụng của Matlab. - Xử lý vật dụng hoạ: Đây là hệ thống thiết bị hoạ của Matlab. Nó bao hàm các lệnh thời thượng đến trực quan lại hoá dữ liệu hai chiều với bố chiều, xử trí ảnh, hình họa hễ, Nó cũng cung cấp các lệnh cấp thấp được cho phép bạn tuỳ phát triển thành giao diện đồ gia dụng hoạ cũng nhƣ chế tạo một bối cảnh đồ vật hoạ hoàn hảo cho ứng dụng Matlab của bản thân. - Thƣ viện toán học Matlab: Đây là tập phù hợp mập mạp những thuật toán tính toán thù từ bỏ các hàm cơ bạn dạng nhƣ cùng, sin, cos, số học phức, tới các hàm phức hợp hơn nhƣ nghịch hòn đảo ma trận, tìm trị riêng của ma trận, phnghiền thay đổi Fourier nhanh. - Giao diện chƣơng trình ứng dụng Matlab API (Application Program Interface): Đây là một trong những thƣ viện được cho phép bạn viết các chƣơng trình C cùng Fortran tƣơng say đắm cùng với Matlab. Simuliên kết, một chƣơng trình đi kèm với Matlab, là 1 hệ thống tƣơng tác với Việc mô bỏng các hệ thống rượu cồn học tập phi tuyến. Nó là một chƣơng trình đồ gia dụng hoạ áp dụng chuột nhằm làm việc có thể chấp nhận được quy mô hoá một khối hệ thống bằng cách vẽ một sơ đồ gia dụng khối hận bên trên screen. Nó có thể thao tác với những khối hệ thống tuyến đường tính, phi con đường, hệ thống liên tục theo thời gian, hệ gián đoạn theo thời gian, hệ đa trở nên, 1.1.2. Cài đặt chƣơng trình a. Khởi động windows. Matlab là một phần mềm chạy trong môi trƣờng Windows đề nghị công đoạn thiết lập Matlab cũng tƣơng tự nhƣ bài toán setup các chƣơng trình ứng dụng khác vào Windows, chỉ cần tuân theo các hƣớng dẫn của chƣơng trình thiết đặt. b.Tiến hành cài đặt - Đưa đĩa CD vào ổ đĩa (ví như thiết lập từ bỏ đĩa CD-ROM) Do chƣơng trình đƣợc cấu hình theo cơ chế Autorun (từ bỏ chạy) nên khi đƣa đĩa CD vào ổ đĩa thì trình Setup auto đƣợc kích hoạt. Trƣờng phù hợp chế độ Autorun không đƣợc kích hoạt (vày tập tin Autorun bị lỗi), dùng. Hoặc ta rất có thể kích con chuột vào nút ít Start trên tkhô nóng tác vụ (Task bar) của windows, lựa chọn lệnh run, gõ vào đƣờng dẫn của tệp tin, nhấn Enter hoặc kích vào nút ít lệnh Run. Sau đó tuân theo các hƣớng dẫn của trình setup của Windows. 3 - Trường vừa lòng cài đặt Matlab từ bỏ đĩa cứng: Trƣờng hòa hợp này kinh nghiệm cần bao gồm sẵn bộ thiết lập trong đĩa cứng. lúc đó, ta thực hiện Windows Explorer hây My Computer nhằm ưng chuẩn ổ cứng, tìm về thƣ mục (folder) setup rồi kích đúp loài chuột vào tệp tin (tập tin) Setup.exe cộ. Sau đó làm theo những hƣớng dẫn của trình cài đặt của Windows. Sau Khi file cài đặt.exe pháo đƣợc kích hoạt, cửa sổ Welcom khổng lồ MATLAB Setup hiện hữu trong tích tắc. Kích vào nút lệnh Next để chuyển sang trọng hành lang cửa số setup tiếp đến. c.Nhập đọc tin của ngƣời dùng cùng Personal License Password Cửa sổ đồ vật hai trình bày những thông tin về bạn dạng quyền của chƣơng trình. Kích Yes để quý phái hành lang cửa số cài đặt sau đó. Trong cửa sổ báo cáo về khách hàng Customer Information (hình 1.2), nhập bọn họ thương hiệu vào khung Name, can dự hoặc tên công ty vào khung Company. Nhập mã khoá (Serial Key) của chƣơng trình vào form Personal License Password. Kích loài chuột vào Next để tiếp tục quy trình thiết đặt. Hình 1.2. Cửa sổ Software License Agreement và hành lang cửa số ban bố về người sử dụng Hình 1. Cài đặt Matlab trong Windows và màn hình hiển thị Welcome <...>... ứng dụng, để tránh khởi Matlab ta có thể thực hiện một giữa những giải pháp sau: Từ hành lang cửa số lệnh Matlab Comm& Window tấn công lệnh quit hoặc kích biểu tƣợng cthua thảm nằm ở góc yêu cầu bên trên tkhô hanh tiêu đề Matlab Hoặc kích chuột theo đƣờng dẫn sau: File / Exit MATLAB Hoặc thừa nhận tổ hợp phím : Ctrl + Q 1.2.Bắt đầu làm cho quen với Matlab 1.2.1 Cửa sổ lệnh Cửa sổ lệnh là hành lang cửa số chủ yếu trong các số ấy ngƣời áp dụng giao tiếp với Matlab. .. trong Matlab, 2 Nội dung phần bàn bạc 2: chế tác với sử dụng function và script tệp tin TÓM TẮT NỘI DUNG CỐT LÕI Cách setup ứng dụng Matlab và tiến hành những lệnh cơ bạn dạng vào Matlab BÀI TẬP. ỨNG DỤNG, LIÊN HỆ THỰC TẾ 1 Bài tập vận dụng, liên hệ thực tế 1 Lập trình M_tệp tin tiến hành vẽ những trang bị thị sau y1=10sin(x)+cos(2x); y2=4x2+6x-7 Với x ở trong khoảng <-5,5> trên thuộc 1 trục toạ độ 2 các bài tập luyện ứng dụng, ... nhƣ các chƣơng trình vận dụng không giống điều khiển xe trên nền Windows, có khá nhiều cách để khởi đụng Matlab Kích lưu ban loài chuột vào biểu tƣợng Matlab5 .3 bên trên màn hình hiển thị Desktop của Windows: hoặc kích con chuột theo trình tự nhƣ sau: Start/ Programs/ Matlab/ Matlab 5.3 Sau lúc khởi đụng xong hành lang cửa số Matlab Comm& Window chỉ ra nhƣ hình 1.4 Cũng nhƣ các chƣơng trình chạy trong môi trƣờng Windows khác Matlab cũng đều có mọi thành... của Matlab hiển thị một vệt đề cập >> để biểu hiện rằng nó vẫn chuẩn bị sẵn sàng dấn và triển khai lệnh của người tiêu dùng Ví dụ, Khi muốn nhập chiếc lệnh gán đổi thay x=5, ta gõ nhƣ sau: >>x=5 Sau lúc thừa nhận phím enter ( ), Matlab đáp ứng nhu cầu nhƣ sau: >>x=5 x= 5 6 1.2.2.Hiệu chỉnh, sửa đổi loại lệnh Các phím mũi tên, các phím tinh chỉnh và điều khiển bên trên keyboard có thể chấp nhận được Call lại, sửa đổi với tái thực hiện các lệnh đã gõ vào trƣớc kia Ví dụ, mang sử. .. đúng đắn lệnh ngơi nghỉ bên trên nhƣ sau: >>a 1.2.3.Xoá hành lang cửa số lệnh Sử dụng lênh clc để xoá cửa sổ lệnh (xoá màn hình) Lệnh này sẽ không xoá câu chữ vào không gian thao tác làm việc Workspace, mà lại chỉ xoá màn hình Sau lúc áp dụng clc ta có thể áp dụng phím nhằm call lại lệnh cũ 1.2.4.Dừng một chƣơng trình đang làm việc Về phép tắc hoàn toàn có thể ngừng một chƣơng trình đang hoạt động vào Matlab tại ngẫu nhiên thời điểm như thế nào bằng cách thừa nhận tổng hợp... chƣơng trình ta sẽ thấy tính năng của lệnh break (ngừng chƣơng trình khi nhập số âm hoặc số 0) 1.12 Biến toàn thể (global variables) Matlab chất nhận được sử dụng và một thay đổi cho những hàm hoặc giữa những hàm và chƣơng trình thiết yếu của Matlab, điều này đƣợc triển khai thông qua bài toán khai báo thay đổi toàn cục: Global tên1 tên2 tên3 … (Tên các biến hóa phương pháp nhau bắng vết không gian, ko thực hiện dấu phẩy) 25 Việc knhì... các lệnh thƣờng sử dụng, góp ngƣời sử dụng truy cập nhanh khô vào những lệnh của Matlab Phần chiếm khoảng chọn screen là hành lang cửa số lệnh, là địa điểm nhập các lệnh và hiển thị tác dụng cũng nhƣ các thông báo khác 5 Cuối thuộc là tkhô giòn tác vụ giỏi tkhô hanh trạng thái (status bar) hiện báo cáo về chứng trạng sẽ giải pháp xử lý, thực hiện so với đối tƣợng Hình 1.4 Cửa sổ Command Windows của Matlab b) Thoát khỏi MATLAB Trong Windows,... tính cùng đƣa ra tác dụng tổng : S=1+2+3+ +n; HƢỚNG DẪN TỰ Ở NHÀ Xem trƣớc phần Symbolic Math Toolbox 28 CHƢƠNG 2: SYMBOLIC TOOLBOX MỤC TIÊU CỦA CHƢƠNG - Hiểu rõ quan niệm về hình dáng tài liệu Symbolic Math Toolbox - Vận dụng đƣợc các lệnh vào việc giải các bài xích toán thù - Về thái độ: Học sinc, Sinc : vắt đƣợc các câu lênh và áp dụng giải các bài toán NỘI DUNG BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu về symbolic Symbolic... Select Matlab Components (hình 1.3), vứt đánh dấu hồ hết thành phần không cần thiết vào chƣơng trình nhằm tiết kiệm chi phí dung lƣợng đĩa cứng Muốn kiểm tra dung lƣợng của chƣơng trình, kích vào Disk Space nhằm quan tiền gần kề Muốn chuyển đổi thƣ mục thiết đặt Matlab, kích loài chuột vào nút Browse với sinh sản đƣờng dẫn đến địa chỉ cần đặt thƣ mục Matlab Thƣ mục mặc định là C:MATLABR11 Hình 1.3 Lựa lựa chọn những yếu tố của Matlab. .. đối tƣợng không giống vào MATLAB - Clear: Xoá đối tƣợng đã đƣợc chọn trong size hành lang cửa số MATLAB - Select All: Chọn toàn cục câu chữ vào size cửa sổ lệnh của MATLAB - Clear Session: Xoá toàn bộ nội dung của hành lang cửa số lệnh MATLAB sau khi chọn cùng với lệnh Select All Lệnh này chất nhận được xoá tất cả những công bố vào bộ nhớ lưu trữ của chƣơng trình, tƣơng từ bỏ nhƣ việc ta đóng góp Matlab lại tiếp đến khởi rượu cồn lại Matlab C.MENU VIEW . 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ MATLAB 1 1.1.Khái niệm về Matlab 1 1.1.1.Định nghĩa 1 1.1.2. Cài đặt chƣơng trình 2 1.1.3 Khởi động cùng thoát ra khỏi Matlab 5 1.2.Bắt đầu làm quen thuộc với Matlab 6 1.2.1. Cửa. Các Menu của Matlab 8 1.2.8. Một số phím chuyên sử dụng với lệnh thường dùng 10 1.2.9.Biến trong Matlab 11 1.2.10. Các phép toán trong Matlab 12 1.3.Sử dụng những lệnh thẳng từ Matlab 14 1.4 những cách để khởi hễ Matlab. Kích lưu ban chuột vào biểu tƣợng Matlab5 .3 bên trên màn hình hiển thị Desktop của Windows: hoặc kích con chuột theo trình tự nhƣ sau: Start/ Programs/ Matlab/ Matlab 5.3 Sau Khi khởi

Chuyên mục: Kiến thức