Hướng Dẫn 12 Của Ban Tổ Chức Trung Ương, Tải Hướng Dẫn 12

*
Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Vũ Kim Sinh tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2018. Ảnh: N.Ngà

Mục đích của nội dung nêu trên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ và đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ; phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đang xem: Hướng dẫn 12 của ban tổ chức trung ương

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh là một trong những Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Lâm Đồng có số lượng tổ chức đảng và đảng viên đông (68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 218 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 2.740 đảng viên) luôn xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vừa là hoạt động thường xuyên, vừa cấp bách, có tác dụng tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Đảng bộ chú trọng tiến hành công tác xây dựng nội bộ của Đảng ở cơ sở, bảo đảm cho tổ chức đảng và mỗi đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102-KH/ĐUK để triển khai thực hiện; tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn cho hơn 300 đồng chí là cán bộ chủ chốt của Đảng bộ khối nắm rõ các quy định về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời quyết định thành lập 4 tổ công tác xuống dự trực tiếp sinh hoạt chi bộ cơ sở định kỳ, nhằm kiểm tra, hướng dẫn và đánh giá chất lượng các buổi sinh hoạt chi bộ.
Qua một năm thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và các quy định của Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã từng bước được nâng lên. Phần lớn các chi bộ đã quy định cụ thể ngày sinh hoạt chi bộ định kỳ từ ngày 3 đến ngày 5 hàng tháng; việc xác định rõ ngày sinh hoạt định kỳ giúp đảng viên của Chi bộ chuẩn bị nội dung, ý kiến khi tham gia sinh hoạt. Chuẩn bị đến ngày sinh hoạt chi bộ, các đảng viên được thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt cụ thể để mỗi đảng viên sắp xếp được công việc của mình; rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ được chi bộ giao và nội dung sinh hoạt chuyên đề trong tháng đó để chuẩn bị báo cáo trước chi bộ và nhận nhiệm vụ khác, đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu trong sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt tương đối đầy đủ (trung bình đạt 85%), từng bước khắc phục được tình trạng “lơ là” sinh hoạt chi bộ, đảng viên nào vắng từ 2 kỳ sinh hoạt, cấp ủy chi bộ nhắc nhở kịp thời.
Nhiều chi bộ đã căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của đơn vị, kết quả lãnh đạo của chi bộ hàng tháng để đề ra nội dung sinh hoạt chi bộ cho phù hợp. Những nội dung chủ yếu mà sinh hoạt chi bộ bàn bạc và lãnh đạo thực hiện đó là: Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của địa phương, cơ quan, đơn vị; phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên tới toàn thể đảng viên; trao đổi về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII). Đánh giá khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước, nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân; thực hiện công tác xây dựng Đảng trong sinh hoạt chi bộ.
Thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cấp ủy nắm được tình hình, diễn biến tư tưởng của đảng viên, những tâm tư, vướng mắc trong công việc, cuộc sống của mỗi đảng viên được cấp ủy chi bộ bàn bạc và đề ra hướng giải quyết, những tư tưởng, suy nghĩ, phát ngôn lệch lạc kịp thời được uốn nắn, giáo dục.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Trung Dân Bị Hương Giang Idol Xúc Phạm: “Tôi Xấu Hổ, Nhục Nhã Không Dám Nói Cho Ai Nghe”

Bên cạnh đó, những vấn đề về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, đánh giá chất lượng đảng viên, công tác phát triển đảng viên mới, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ được chi bộ đưa ra bàn bạc dân chủ, đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện. Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, phần lớn các chi bộ cơ sở đều xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề với những nội dung trọng tâm như: nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm với công việc, nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị; công tác dân vận, chính quyền; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới; giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ; giải pháp khắc phục tình trạng phai nhạt lý tưởng cách mạng của Đảng… Căn cứ kết quả chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở 6 tháng và cả năm 2019 theo quy định.
Bên cạnh những kết quả nói trên, khi triển khai thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Quy định số 04-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc. Đó là: một số chi bộ không duy trì được nền nếp sinh hoạt định kỳ, tỷ lệ đảng viên vắng sinh hoạt tương đối nhiều; nội dung sinh hoạt cò
n dàn trải, ít thiết thực, hình thức sinh hoạt chi bộ đôi lúc còn đơn điệu. Trong sinh hoạt chi bộ vẫn còn nặng về phổ biến, liệt kê những công việc đã làm trong tháng trước hoặc chỉ bàn về nhiệm vụ chuyên môn, chưa chú ý đi sâu kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi bộ, chi ủy cũng như tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, cá biệt có chi bộ không bàn về lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị; việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa nhiều. Vẫn còn tình trạng ở một số cuộc họp chỉ có ý kiến tham gia của các đồng chí đảng viên là lãnh đạo cơ quan và chi bộ, còn các đảng viên không giữ chức vụ thì thường lắng nghe, sau đó nhất trí theo ý kiến của người chủ trì. Các tính chất sinh hoạt của chi bộ như tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu chưa được thực hiện đầy đủ. Khả năng điều hành sinh hoạt chi bộ của một số đồng chí bí thư còn thiếu linh hoạt; thực hiện tự phê bình và phê bình còn những hạn chế nhất định, vẫn còn tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý. Ghi chép biên bản, nghị quyết sinh hoạt chi bộ đôi lúc cũng chưa được thực hiện nghiêm túc, nội dung ghi chép, biên bản chưa thể hiện đầy đủ các ý kiến đóng góp của đảng viên; ý kiến của chủ tọa sau khi thảo luận từng nhóm vấn đề hoặc kết luận tất cả các nội dung ở cuối buổi họp, chưa được ghi chép, tổng hợp kịp thời. Việc chấm điểm, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ còn lúng túng và hình thức…
Để tiếp tục thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Quy định số 04-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trong Khối xác định một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là:
Cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ định kỳ. Nâng cao trách nhiệm chi ủy viên, đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ; những đảng viên là lãnh đạo chủ chốt cần gương mẫu trong tham gia sinh hoạt chi bộ, chủ động sắp xếp công việc để tham gia sinh hoạt chi bộ. Những đồng chí thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý, những đảng viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham gia sinh hoạt một cách đều đặn và nghiêm túc sẽ có tác dụng to lớn đối với những đảng viên khác và với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy tổ chức đảng phải nắm vững và thực hiện tốt quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề gắn với đánh giá định kỳ việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kết quả đăng ký rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thứ hai là, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, đây là điều kiện quan trọng đảm bảo cho chi bộ luôn thống nhất về tổ chức tư tưởng và hành động, trên cơ sở đó sẽ phát huy và quy tụ được trí tuệ của đông đảo đảng viên và tập thể cấp ủy, đề cao trách nhiệm của cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc xác định nhiệm vụ chính trị, đề ra nghị quyết và các giải pháp tổ chức thực hiện.
Thứ ba là, trong sinh hoạt chi bộ phải thực sự phát huy dân chủ và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, mọi vấn đề phải được công khai, minh bạch, dân chủ bàn bạc với tinh thần thống nhất cao, chống mọi biểu hiện quan liêu, bè phái; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng hữu khuynh, xuề xòa, nể nang trong sinh hoạt Đảng. Chi bộ cần dành thời gian thỏa đáng để đảng viên trong chi bộ phát biểu và thể hiện chính kiến của mình. Cấp ủy chủ trì hội nghị phải lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những vấn đề cần thiết để đảng viên thảo luận. Những nội dung phải biểu quyết nhưng đang còn có ý kiến khác nhau, chi bộ cần dành thời gian thảo luận kỹ, tạo sự thống nhất trước khi tiến hành biểu quyết. Chấm điểm và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ phải khách quan, thực chất theo đúng quy định.

Xem thêm: Soạn Bài Phân Tích Đề, Lập Dàn Ý Nghị Luận Văn Học Lớp 11, Dàn Ý Bài Viết Số 3 Ngữ Văn 11: Nghị Luận Văn Học

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tiếp tục thực hiện đúng nội dung, phương pháp, quy trình theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và Quy định số 04-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ giúp cho các chi bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm; tích cực học tập, công tác, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình yêu thương đồng chí; góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng các chi bộ, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page