hiến máu tiếng anh là gì

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO TIẾNG ANH LÀ GÌ?

Blood Donation (Noun)

Nghĩa tiếng Việt: Hiến máu nhân đạo

Nghĩa tiếng Anh: Blood Donation

Bạn đang xem: hiến máu tiếng anh là gì

(Blood Donation – Hiến máu nhân đạo trong tiếng Anh)

TỪ ĐỒNG NGHĨA:

Giving blood for transfusion.

VÍ DỤ:

Xem thêm: Các dương hoàng yến sinh năm bao nhiêu

– For example, in the United States, volunteeer must wait eight weeks (56 days) between whole blood donations but only seven days between plateletpheresis donations and twice per seven-day period in plasmapheresis

Ví dụ ở Hoa Kỳ, tình nguyện viên phải chờ đợi tám tuần lễ (56 ngày) giữa hai lần hiến máu nhân đạo, nhưng chỉ có bảy ngày giữa các lần hiến tặng huyết khối và hai lần trong bảy ngày trong giai đoạn phát sinh huyết tương

– Sometimes, blood from the blood donation is collected using similar methods for therapeutic phlebotomy, similar to the ancient practice of bloodletting, which is used to treat conditions such as hereditary hemochromatosis or polycythemia vera. This blood is sometimes treated as a blood donation, but may be immediately discarded if it cannot be used for transfusion or further manufacturing.

Đôi khi, máu được thu thập bằng cách sử dụng các phương pháp tương tự để làm thủ thuật điều trị bằng đốt sống, tương tự như thực hành cạo râu cổ, được sử dụng để điều trị các bệnh như bệnh huyết sắc tố di truyền hoặc bệnh đa u xơ. Máu này đôi khi được coi là hiến máu nhân đạo, nhưng có thể được loại bỏ ngay lập tức nếu nó không thể được sử dụng cho truyền máu hoặc sản xuất thêm.

XEM THÊM:  Top ruby on rails là gì

– The actual blood donation process varies according to the laws of the country, and recommendations to volunteers vary according to the collecting organization. The WHO gives recommendations for blood donation policies, but in developing countries many of these are not followed. For example, the recommended testing requires laboratory facilities, trained staff, and specialized reagents, all of which may not be available or too expensive in developing countries.

Quá trình hiến máu nhân đạo thực tế thay đổi theo luật của quốc gia, và các khuyến nghị cho tình nguyện viên thay đổi theo tổ chức thu thập. WHO đưa ra các khuyến nghị về chính sách hiến máu, nhưng ở các nước đang phát triển nhiều người không tuân theo. Ví dụ, xét nghiệm được đề nghị đòi hỏi các phòng thí nghiệm, nhân viên được đào tạo, và thuốc thử chuyên dụng, tất cả đều có thể không có sẵn hoặc quá đắt ở các nước đang phát triển

Tham khảo: Các workbook trong excel là gì

– It is very very rare for False negatives to occurs, but volunteers are discouraged from using blood donation for the purpose of anonymous STD screening because a false negative could mean a contaminated blood unit. The blood is usually discarded if these tests are positive, but there are some exceptions, such as autologous donations. The volunteers is generally notified of the test result.

Rất hiếm khi xảy ra Phủ định âm tính, nhưng người tình nguyện không được sử dụng hiến máu nhân đạo cho mục đích sàng lọc STD vô danh bởi vì một âm tính giả có thể có nghĩa là một đơn vị máu bị ô nhiễm. Máu thường được loại bỏ nếu các xét nghiệm này dương tính, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như sự hiến tặng tự thân. Các tình nguyện viên thường được thông báo về kết quả kiểm tra.

XEM THÊM:  Những Chỉ số QoL là gì ? Việt Nam có chỉ số ấy bao nhiêu ?

– In the British Kingdom, a blood bank is required to report any death that might possibly be linked to a blood donation. An analysis of all reports from October 2008 to September 2009 evaluated six events and found that five of the deaths were clearly unrelated to blood donation, and in the remaining case they found no evidence that the blood donation was the cause of death.

Tại Vương quốc Anh, ngân hàng máu được yêu cầu báo cáo bất kỳ cái chết nào có thể liên quan đến việc hiến máu nhân đạo. Một phân tích của tất cả các báo cáo từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009 đánh giá sáu sự kiện và nhận thấy rằng năm trong số những người đã chết không có liên quan gì đến việc hiến máu nhân đạo, và trong trường hợp còn lại, họ không tìm thấy bằng chứng là việc hiến máu nhân đạo là nguyên nhân gây tử vong.

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh!

Phúc Nguyễn.

Xem thêm: Các tiểu sử giản tư trung

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button