Tác phẩm Làm gì? của Lênin

được thể hiện tập trung trong tác phẩm:

tác phẩm gồm 5 chương: chủ nghĩa giáo điều và phê bình tự do, tính tự phát và tự giác của đảng dân chủ xã hội, chủ nghĩa quốc tế công khai và xã hội chính trị dân chủ xã hội, sự khéo léo của các nhà “kinh tế” – và tổ chức của những người cách mạng và kế hoạch xây dựng một tờ báo chính trị cho toàn nước Nga.

Xem Thêm : Vai trò của văn học đối với cuộc sống con người – Thewritersplace – Văn học và cuộc sống – Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

chương đầu tiên bao gồm 3 phần nhỏ. Trong phần 3, Lê-nin đã trình bày rõ vai trò và tầm quan trọng của học thuyết cách mạng, đó là vạch trần sự coi thường học thuyết của phe “kinh tế” ở Nga. lenin thảo luận về những lý do tại sao lý thuyết cách mạng lại quan trọng như vậy đối với chủ nghĩa xã hội ở Nga. -đảng dân chủ và trình bày tư tưởng marxist về vai trò của lý thuyết: “nếu thực sự cần thiết phải đoàn kết, chỉ cần ký cam kết để đạt được mục tiêu thực tế của phong trào, nhưng không trao đổi nguyên tắc, không” thỏa hiệp “về lý thuyết . Nghĩ về marx là vậy, nhưng có những người trong số chúng ta đã cố gắng giảm bớt tầm quan trọng của lý thuyết nhân danh phép xã giao. lenin trích dẫn nhận xét của engels vào năm 1874 về tầm quan trọng của lý thuyết trong phong trào dân chủ xã hội. engels khẳng định rằng Cuộc đấu tranh của đảng dân chủ vĩ đại không chỉ có hai hình thức chính trị và kinh tế, mà có ba hình thức. Ăng-ghen đã đặt cuộc đấu tranh lý luận ngang hàng với cuộc đấu tranh chính trị và kinh tế. Lenin cho rằng “không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”, “Chỉ một bên có lý thuyết tiên phong để hướng dẫn nó mới có khả năng hoàn thành vai trò của người tiên phong”. Đầu tiên. theo lenin: “nhiệm vụ của anh ấy là nghiên cứu, ngày càng nhiều hơn nữa, tất cả các vấn đề lý luận; ngày càng phải được giải phóng khỏi ảnh hưởng của những câu truyền thống của thế giới quan cũ, và không bao giờ được quên rằng chủ nghĩa xã hội, một khi đã trở thành một khoa học thì vẫn phải được coi là một khoa học, tức là phải được nghiên cứu. “.

iii- ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn của tác phẩm

Xem Thêm : [CHUẨN NHẤT] Các đề văn về vợ chồng A phủ

1. ý nghĩa lịch sử và thực tiễn của tác phẩm “làm gì?” đối với việc thành lập và xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Nga và giai cấp công nhân quốc tế là: – Công việc “làm gì?” ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tập hợp các tổ chức địa phương xung quanh tờ báo “châm ngòi” để thực hiện kế hoạch xây dựng đảng của lenin. – tác phẩm ra đời khi thế giới đang bước vào thời đại của chủ nghĩa đế quốc và cách mạng vô sản, khi khuynh hướng cơ hội trong phong trào dân chủ xã hội quốc tế còn mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo của quốc tế ii. sau khi Ăng-ghen qua đời, họ trở lại vị thế cơ hội. Với tác phẩm “Làm gì?”, Lê-nin đã bảo vệ lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác trước những luận điệu xuyên tạc của những kẻ cơ hội. – công việc “làm gì?” nó đã đánh bại học thuyết cơ hội của phái “kinh tế” Nga, một biến thể của chủ nghĩa cơ hội Tây Âu. lenin đã giải thích một cách khoa học nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội: Đảng là sự kết hợp giữa chủ nghĩa xã hội khoa học với phong trào lao động. – Lê-nin đã phát triển tư tưởng của Mác và Ph.Ăngghen và hoàn thiện học thuyết mới về giai cấp công nhân của đảng, một học thuyết thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Học thuyết Mới về Đảng là một trong những đóng góp to lớn của Lê-nin vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác. Học thuyết này là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam hành động của chính đảng mới được đúc kết của giai cấp công nhân Nga và của các đảng cộng sản các nước trên thế giới. 2. áp dụng các nguyên tắc của lenin trong công việc “làm gì?” Cùng với những nguyên lý khác của học thuyết Mác – Lê-nin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, Đảng ta đã trở thành một đảng theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin rất vững chắc, một bộ phận phản kháng của phong trào cộng sản quốc tế. Từ ngày thành lập đến nay, đảng ta luôn khẳng định và không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng. sự lãnh đạo của đảng là nhân tố cơ bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Để hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đổi mới đảng, chúng ta phải không ngừng đổi mới, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa xét lại, phát triển, giữ vững chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi khía cạnh. . chúng ta phải xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. 3. công việc “làm gì?” Mặc dù tác phẩm của Lê-nin đã ra đời cách đây gần một thế kỷ nhưng những tư tưởng cơ bản về đảng trong tác phẩm nổi tiếng này vẫn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với việc thành lập, xây dựng và củng cố các chính đảng. Đối với những người cộng sản chúng ta, trước hết là những người cán bộ đảng viên, những nhà nghiên cứu và những người làm công tác đảng, điều quan trọng là phải nghiên cứu và hiểu rõ tư tưởng của Lê-nin trong tác phẩm “làm gì?”. Nó sẽ giúp chúng ta có cơ sở khoa học để hiểu sâu sắc hơn các quan điểm của Đảng ta về xây dựng đảng, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác; đồng thời giúp chúng ta có cơ sở khoa học để phê phán những quan điểm cơ hội, tổng kết lại lĩnh vực xây dựng đảng ở trong nước và phong trào cộng sản quốc tế hiện nay.

1. tại vì. lenin: toàn tập, t.6, nxb. tiến bộ, moscow, 1975, tr.30, 32.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn Học

Related Articles

Back to top button