Về khái niệm đạo đức cách mạng và việc nghiên cứu, học tập đạo đức trong đảng hiện nay | Tạp chí Tuyên giáo

đến đạo đức cm?

Video đến đạo đức cm?

1. lịch sử của khái niệm “đạo đức cách mạng”

Hồ Chí Minh đã đề cập đến vấn đề đạo đức của những người cách mạng từ rất sớm. Năm 1924, trong bài báo “lenin và các dân tộc ở phương đông”, Người viết về “đạo đức cao cả và trọng đại của người thầy” và chỉ ra rằng “cái cao cả và cái đẹp” đó là “sự khinh thường xa xỉ, tinh thần cần cù, tinh linh tư thông ”. cuộc sống, lối sống giản dị ”(1) do v.i. lenin. Đây là lần đầu tiên Hồ Chí Minh viết về đạo đức cách mạng thông qua biểu tượng của V.I. lenin.

Ngày nay, chúng ta đều hiểu rằng 23 điều Hồ Chí Minh viết về người cách mạng trong phần đầu của cuốn Đường cách mạng có nội hàm về đạo đức cách mạng và cũng có thể được coi là cuốn sách đầu tiên mà Hồ Chí Minh viết. về các chuẩn mực của đạo đức cách mạng.

Nhìn vào Hồ Chí Minh toàn tập, khái niệm đạo đức cách mạng được sử dụng nhiều lần trong 79 bài báo, bài phát biểu của Hồ Chí Minh và lần đầu tiên được Hồ Chí Minh đề cập trong bài viết về cán bộ và đời sống. vừa được xuất bản. trên báo sự thật không phải vậy. 88, ngày 2-9-1947, đúng vào dịp kỷ niệm hai năm Cách mạng Tháng Tám thành công. Lần cuối cùng ông sử dụng khái niệm này trong cuộc nói chuyện với các đồng chí lãnh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam là vào ngày 18/7/1969, trước khi ông về cõi vĩnh hằng.

Như vậy, có thể nói “tư cách cách mạng” được coi là một khái niệm xuất phát từ khái niệm đạo đức cách mạng và đã được Hồ Chí Minh đề cập đến từ năm 1927. Chính vì thế, từ năm 1927 đến nay, chính sự xuất hiện của khái niệm đó. do yêu cầu khách quan của quá trình vận động thành lập đảng ta và tồn tại trong suốt thời kỳ vận động cách mạng giải phóng dân tộc cho đến khi cách mạng tháng Tám thành công. toàn đảng, toàn dân bước vào công cuộc xây dựng xã hội mới, tiến hành các cuộc kháng chiến và kiến ​​quốc, tiến lên đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc, trên Trên cơ sở xác định khái niệm là người cách mạng, Hồ Chí Minh đề xuất một khái niệm thay thế được thể hiện bằng ngôn ngữ là đạo đức cách mạng, tức là đạo đức của cán bộ, đảng viên là sự phân biệt với dư luận. đạo đức của dân tộc Việt Nam. Trên thực tế, từ năm 1947 đến năm 1969, khi nói đến đạo đức của cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh chỉ dùng một khái niệm là đạo đức cách mạng. Ngày nay, nói đến đạo đức cách mạng cũng là nói đến đạo đức của người cán bộ, chiến sĩ của đảng ta.

2. chuyển động của khái niệm “đạo đức cách mạng”

Như trên đã nói, khái niệm đạo đức cách mạng được Hồ Chí Minh nêu ra trong bài báo Cuadros y Nueva Vida đăng trên báo La Verdad (2-1947), nhưng lần đầu tiên Người đưa ra nội hàm của điều này. quan niệm trong buổi lễ bế giảng lớp bổ túc trung cấp cán bộ quân sự trung ương (2): “muốn có đạo đức cách mạng thì phải có 5 điều:“ Tam thế – tín – nhân – dũng – liêm ”và có “Làm rõ ý nghĩa” (3) của 5 điều này.

Quan niệm về đạo đức cách mạng được Hồ Chí Minh tiếp tục nêu ra trong tác phẩm Chỉnh đốn phương pháp làm việc, hoàn thành tháng 10 năm 1947 (4). tác phẩm này có 6 nội dung, mà chúng tôi dành phần iii với tiêu đề: đạo đức cách mạng và ứng xử nói về bốn chủ đề sau:

“a. tư cách của một đảng cách mạng chân chính

b. nhiệm vụ của đảng viên và cán bộ

c. tư cách và nhiệm vụ của người đảng viên

Xem thêm: Ôn Tập Văn Học Trung Đại Lớp 8 Phần Văn Học, Chuyên Đề Dạy Văn Học Trung Đại Lớp 8

d. bạn phải rèn luyện tinh thần đảng phái ”(5).

trong phần “b. nhiệm vụ của người đảng viên và người cán bộ “, chuyên mục Hồ Chí Minh” 2. Đạo đức cách mạng ”nhằm nâng cao nội dung của đạo đức cách mạng là“ phẩm chất tốt đẹp ”và viết rõ:“ Nói tóm lại, phẩm chất tốt đẹp đó bao gồm 5 điều: nhân, chính, trí, dũng, liêm ”(6). Sau khi giải thích 5 điều này, Người kết luận: “Đó là đạo đức cách mạng” và xác định “đó không phải là đạo đức bảo thủ. đó là đạo đức mới, đạo đức lớn, không vì danh lợi cá nhân mà vì lợi ích chung của đảng, của dân tộc và nhân loại ”(7).

Trong báo cáo tại hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “(khoá II), ngày 25/1/1953, cho rằng:” Cần phải quyết tâm thực hiện đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. , quyết tâm xóa bỏ căn bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí ”(8).

trong bài Đạo đức cách mạng, đăng trên báo nhân dân, ngày 6/6/1955, với bút danh cb, Hồ Chí Minh đã viết ở câu mở đầu rằng: “quyết tâm giúp nhân loại ngày càng tiến bộ. giải phóng chính mình khỏi ách áp bức, bóc lột, luôn giữ vững tinh thần chí công, vô tư, đó là đạo đức cách mạng ”(9).

trong bài báo Đạo đức cách mạng, bút danh tran force, đăng trên tạp chí học thuật số. -1958, Hồ Chí Minh chỉ ra nội hàm của đạo đức cách mạng:

Xem Thêm : Những tác phẩm tranh phục hưng điển hình nhất hiện nay

“Tóm lại, đạo đức cách mạng là:

quyết tâm suốt đời đấu tranh cho đảng, cho cách mạng. đó là điều quan trọng nhất.

hết mình vì đảng, giữ vững kỷ luật đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.

đặt lợi ích của đảng và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. hết lòng phục vụ nhân dân. chiến đấu vì đảng, vì dân, chiến đấu quên mình, gương mẫu trong mọi việc.

ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin, luôn tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng, công tác, cùng tiến bộ ”(10).

sau định nghĩa này, người lần lượt giải thích bốn tiêu chuẩn trước đó để làm rõ nội hàm của khái niệm đạo đức cách mạng.

trong bài phát biểu tại hội nghị cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, ngày 24 tháng 7 năm 1962, bàn về “mở cuộc vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, tài chính, chống tham ô, lãng phí và quan liêu” (11) , Hồ Chí Minh tuyên bố: “Chiến dịch này là một cuộc cách mạng nội bộ, một cuộc chiến cam go giữa thiện và ác. giữa cái cũ và cái mới, giữa người cách mạng, đạo đức là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, địch là tham ô, lãng phí, quan liêu ”(12).

Xem thêm: TOP 10 truyện kinh dị hay nhất khiến đọc giả không thể tời mắt – POPS

Nghiên cứu lịch sử ra đời cùng với sự vận động của quan niệm đạo đức cách mạng do Hồ Chí Minh đề ra, có thể nhận xét như sau:

một là, nếu coi khái niệm làm cách mạng là điểm xuất phát của khái niệm đạo đức cách mạng vì cả hai đều mang nội hàm đạo đức của một đối tượng là người cách mạng sau này trở thành cán bộ, chiến sĩ của đảng thì khái niệm Đạo đức cách mạng lần đầu tiên được Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm Đường cách mạng (1927). nhưng nếu nói về hình thức ngôn ngữ truyền tải thì khái niệm tư cách cách mạng đã được Hồ Chí Minh chuyển thành khái niệm đạo đức cách mạng với nội hàm được xác định từ năm 1947 và được bổ sung qua 79 bài nói, bài báo viết đến năm 1969, trước ông. đã qua cõi vĩnh hằng.

Thứ hai, mặc dù khái niệm đạo đức cách mạng đã xuất hiện trong 79 bài báo nói và viết nhưng chỉ có 6 lần Hồ Chí Minh chỉ ra nội hàm của khái niệm này. trong sáu lần đó, nội hàm của khái niệm này được thể hiện cụ thể hơn trong ba tác phẩm: Con đường cách mạng (1927), Sửa đổi lối làm việc (1947) và Đạo đức cách mạng (1958). Trong các bài nói, bài viết khác, quan niệm về đạo đức cách mạng được Hồ Chí Minh chỉ ra nhằm nhấn mạnh đến từng đối tượng cụ thể trong đội ngũ cán bộ, đảng viên với những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử khác nhau.

3. chuẩn mực đạo đức cách mạng

Qua nghiên cứu 3 tác phẩm: con đường cách mạng, sửa đổi lề lối làm việc và đạo đức cách mạng (1958), có thể thấy quan niệm đạo đức cách mạng đã được Hồ Chí Minh trình bày và giải thích một cách tiêu biểu nhất và có hệ thống logic chặt chẽ, khái quát nhất, từ nguồn gốc, vai trò, nội dung, các giá trị của đạo đức cách mạng và sự thể hiện đầy đủ các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên được tìm thấy trong bài Đạo đức cách mạng. , được xuất bản trên các tạp chí học thuật (tháng 12 năm 1958).

Đây không chỉ là văn bản hoàn chỉnh nhất về tên gọi, nội dung, hình thức và logic mà còn thể hiện rõ quan niệm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng ở thời kỳ gần gũi nhất với chúng ta. trong đó, người nêu các quy phạm và các quy phạm này không chỉ được đặt trong mối quan hệ biện chứng với nhau mà trong nội dung của mỗi quy phạm còn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Bạn có thể thấy trong bài viết, Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng đạo đức cách mạng bao gồm 4 tiêu chuẩn theo thứ tự trình bày, trong đó, “quan trọng nhất” và là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. quyết tâm suốt đời đấu tranh cho đảng, cho cách mạng ”(13). do đó, Hồ Chí Minh xác định, chuẩn mực đầu tiên của đạo đức cách mạng là suốt đời trung thành với lý tưởng của Đảng. Người cũng giải thích thêm về quyết tâm đó: “Đạo đức cách mạng là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải kiên quyết đánh thắng mọi kẻ thù, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết không nhượng bộ, không cúi đầu. Chỉ có như vậy chúng ta mới đánh thắng được kẻ thù và thực hiện được nhiệm vụ cách mạng ”(14).

Theo Hồ Chí Minh, trung thành có nghĩa là “quyết tâm suốt đời chiến đấu cho đảng, cho cách mạng”, tức là lòng trung thành với lý tưởng của đảng, phải được thể hiện bằng những việc làm thiết thực. vì vậy, chuẩn mực thứ hai của đạo đức cách mạng mà Người nêu ra là cán bộ, đảng viên phải được thể hiện bằng những việc làm: hết lòng vì đảng, giữ gìn kỷ luật đảng, thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng.

Rõ ràng, từ quyết tâm suốt đời trung thành với lý tưởng của đảng đến nỗ lực thực hiện lý tưởng đều có khoảng cách giữa lời nói và việc làm, phải được thể hiện bằng những hành động thiết thực mới có hiệu quả. kết quả mới đại diện cho giá trị thực sự của lòng trung thành. Người cũng chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng của người quân tử là dù khó khăn đến đâu cũng kiên quyết làm theo đường lối, nghị quyết của Đảng, làm gương cho quần chúng”; “Trung thực biết tự phê bình và chân thành phê bình các đồng nghiệp khác để cùng nhau tiến lên. điều đó phù hợp với đạo đức cách mạng ”(15).

Tiếp theo tiêu chuẩn thứ hai, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ trong tiêu chuẩn thứ ba của đạo đức cách mạng là phải “đặt lợi ích của đảng, của nhân dân lên trên lợi ích của mình, hết lòng phục vụ nhân dân. nhân dân, chiến đấu quên mình, gương mẫu trong mọi việc ”(16) Người cũng chỉ rõ:“ Đạo đức cách mạng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. nếu lợi ích của đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau, thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của đảng ”(17). đồng thời nhấn mạnh: “Đạo đức cách mạng là hòa với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, lắng nghe ý kiến ​​của quần chúng. Bằng lời nói và việc làm của mình, đảng viên, công đoàn viên, cán bộ tin dân, phục và yêu dân, đoàn kết chặt chẽ quần chúng xung quanh đảng, tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng hăng hái thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.Những giải thích của Hồ Chí Minh trên đây cho thấy lòng trung thành và sự chăm chỉ của cán bộ, đảng viên không phải vì danh lợi, cá nhân mà vì lợi ích của đảng và nhân dân. có nghị lực phục vụ nhân dân, dám hy sinh, chiến đấu quên mình, đạt đến mức “gương mẫu trong mọi việc” để thực hiện mục tiêu lý tưởng. Đó là sự khác biệt giữa một hành vi đạo đức tự thân và một hành vi đạo đức vì lý tưởng của Đảng, vì dân tộc, nhân dân Việt Nam và rộng hơn là vì sự tiến bộ của nhân loại. đó là tính ưu việt của đạo đức cách mạng theo quan niệm của Hồ Chí Minh.

Điều đặc biệt trong Đạo đức cách mạng là Hồ Chí Minh xác định “ra sức học tập đạo đức Mác – Lê-nin” là một nội dung trong tiêu chuẩn thứ tư của đạo đức cách mạng. “Phong trào cách mạng đã thu hút hàng triệu người. công việc cách mạng là một ngàn việc phức tạp. muốn xem xét mọi tình huống phức tạp, thấy rõ mâu thuẫn, giải quyết thỏa đáng vấn đề, phải cố gắng học tập chủ nghĩa Mác – Lê-nin ”(19), Người giải thích rõ:“ Chỉ học tập lý luận chỉ có học thuyết Mác – Lê-nin mới củng cố được. có chí khí cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao hiểu biết, trình độ chính trị, làm tốt công việc mà Đảng đã giao phó (20).

Xem Thêm : [TÓM TẮT] & [SOẠN BÀI] TỰ TÌNH II (HỒ XUÂN HƯƠNG) – Soạn Văn 11

Cách giải thích đó của Hồ Chí Minh cho thấy trung thành với lý tưởng và nỗ lực làm việc đạt đến mức gương mẫu không phải là trung thành, mù quáng cố gắng thực hiện nhiệm vụ mà phải dựa trên sự giác ngộ khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin. và cũng trên cơ sở ý thức khoa học và cách mạng đó để có thể tự phê bình và phê bình, không ngừng sáng tạo, cải tiến trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng giao và “đi đôi với việc tự nâng cao trình độ”. ”

Với suy nghĩ đó, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đạo đức cách mạng phải thể hiện tính tập thể của những người có cùng lý tưởng. Chính vì lẽ đó, Người đã dành một phần không nhỏ tác phẩm của mình cho bài bình luận về chống chủ nghĩa cá nhân nhằm làm rõ và hoàn thiện nội hàm của quan niệm đạo đức cách mạng. Do đó, có thể hiểu rằng người có đạo đức cách mạng phải luôn chú trọng chống chủ nghĩa cá nhân, bởi vì “thắng lợi của chủ nghĩa xã hội không thể tách rời cuộc đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa cá nhân” (21). “Những người cách mạng phải tiêu diệt nó” (22).

Những phân tích trước đây cho thấy tính chỉnh thể, hệ thống và lôgic với mối quan hệ biện chứng trong nội hàm thể hiện qua những chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Hồ Chí Minh thể hiện trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (1958).

Vì vậy, từ những nghiên cứu trước đây, chúng tôi đề nghị: việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng của cán bộ, dân quân hiện nay nên lấy tác phẩm Đạo đức cách mạng (1958) làm cơ sở, vì nội dung của tác phẩm đã được hoàn thiện và có phần tóm tắt. quan niệm của nhân dân về nội dung quan niệm đạo đức cách mạng. Việc thực hiện con số này sẽ phân biệt rõ những chuẩn mực đạo đức cách mạng mà Hồ Chí Minh đã vạch ra với quan niệm chung về đạo đức của dân tộc Việt Nam. đạo đức của người đứng trong hàng ngũ của Đảng trước hết phải đạt tiêu chuẩn là con người hoàn chỉnh theo quan niệm Hồ Chí Minh, mà phải trở thành người cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tiên phong đi đầu. tiêu đề là trận đấu của chúng tôi. – thì nó phải có đầy đủ những tiêu chuẩn mà Hồ Chí Minh đã nêu ra trong tác phẩm Đạo đức cách mạng của mình.

_____________________

Xem thêm: Nghị luận Giá trị của tác phẩm nghệ thuật trước hết là giá trị tư tưởng của nó – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

(1) Hồ Chí Minh: toàn tập, t.1, Quốc ngữ chính luận, Hà Nội, 2011, tr.317.

(2) bài phát biểu đăng trên báo vệ quốc lần thứ 15, ngày 10 tháng 10 năm 1947.

(3), (5), (6), (7) hồ chí minh: toàn tập, số 5, nhà xuất bản chính trị quốc gia, hà nội, 2011, tr.259, 289-308, 291. 292.

(4) nxb sự thật được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1948.

(8) Hồ Chí Minh: toàn tập, tháng 8, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.35.

(9) Hồ Chí Minh: toàn tập, ngày 9 tháng 9, nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.508.

(10), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) Hồ Chí Minh: toàn tập, quyển 11, quốc văn chính luận, hà nội, tr.603, 605, 606, 608, 603, 607, 609, 610, 611, 609, 610-611.

(11).

trang, ts pham hong chuong

thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng,

học viện chính trị quốc gia thành phố hồ chí minh

nguồn: tạp chí điện tử lý luận chính trị

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn Học

Related Articles

Back to top button