Biện luận công thức muối amoni hữu cơ đầy đủ chi tiết – O₂ Education

Công thức muối amoni

đối số để tìm công thức của muối amoni hữu cơ

1. lý thuyết

a. khái niệm về muối amoni

muối amoni là muối của amoniac hoặc amin với axit vô cơ hoặc axit hữu cơ.

ví dụ:

+ muối amoni của axit vô cơ:

ch3nh3no3, c6h5nh3cl, ch3nh3hco3, (ch3nh3) 2co3,

ch3nh3hso4, (ch3nh3) 2so4, (nh4) 2co3,…

+ muối amoni của axit hữu cơ:

hcooh3nch3, ch3cooh3nch3, ch3coonh4, hcoonh4,

ch3cooh3nc2h5, ch2 = chcooh3nch3, h4ncoo-coonh4,…

b. tính chất của muối amoni

Các muối amoni phản ứng với dung dịch kiềm để giải phóng NH3 hoặc các amin.

Muối amoni của axit cacbonic phản ứng với axit clohiđric giải phóng khí CO2.

2. phương pháp giải

Cách 1: Xác định công thức của muối amoni theo số nguyên tử oxi và nitơ

hợp chất hữu cơ x (chứa c, h, o, n) phản ứng với naoh tạo thành khí quỳ tím ẩm = & gt; x là muối amoni

-x có 3, 6, 9 hoặc nguyên tử = & gt; x là muối amoni của axit vô cơ (hno3, h2co3)

-o3n + rnh3hco3

-o3n2 + rnh3no3

+ (rnh3) 2co3, r (nh3) 2co3

+ h2n-r-nh3hco3

-x có 2, 4, 6 hoặc nguyên tử = & gt; x là muối amoni của một axit hữu cơ (rcooh, h2n-r-cooh)

– o2n + rcooh3r ‘(đồng phân h2n-rcooh, h2n-r-coor’ – hai đồng phân này không tạo quỳ tím ướt)

-o2n2 + h2n-r-coonh3r ‘

+ rcoonh3-r’-nh2

– o4n2 + r (coonh3r ‘), (rcoonh3) 2r, r (coonh3) 2r’

+ r1coonh3-r2-coonh3r3

lưu ý: muối rnh3hco3 khi phản ứng với nahco3 tạo thành nahco3 sau đó nahco3 phản ứng với naoh để tạo thành sản phẩm cuối cùng là na2co3.

phương pháp 2: xác định công thức muối amoni bằng phép trừ phân tử

với các hợp chất tạo muối amin hữu cơ của amin, chúng ta thường thấy các muối liên quan đến hno3 và h2co3. do đó, cách tốt nhất để đối phó với dạng vấn đề này là sử dụng “kỹ thuật trừ phân tử”. lý do là các muối amoni này được tạo thành từ các amin bao gồm các axit.

ý tưởng kỹ thuật: lấy ctpt của hợp chất đã cho và sau đó trừ đi phân tử của hno3 hoặc h2co3 tương ứng

nêu bật trường hợp muối tạo bởi hno3 và amin (no, đơn chức)

cnh2n + 3n + hno3 → cnh2n + 4n2o3

vì vậy khi bạn gặp những chất có ctpts dạng cnh2n + 4n2o3, hãy nghĩ ngay đến muối của amin và hno3.

nếu hợp chất đã cho không có dạng cnh2n + 4n2o3, hãy nghĩ nó là muối của h2co3 hoặc cả hai (h2co3 và hno3)

vd1: Cho 3,76 gam chất x có ctpt là ch6o3n2 phản ứng với dung dịch chứa 0,06 mol nah trên đun nóng thu được khí làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch y. làm bay hơi dung dịch và thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là bao nhiêu?

a. 3.5. b. 4.20. 5.1. d. 5.16.

vd2: cho 5,4 gam chất x có ctpt c2h8o3n2 phản ứng với dung dịch chứa 0,12 mol koh và đun nóng thu được khí làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch y. làm bay hơi dung dịch và thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là bao nhiêu?

a. 8.14. b. 8.25. c. 9.13. d. 8,97.

vd3: Cho 27,75 gam chất hữu cơ có ctpt c3h11n3o6 tác dụng vừa đủ với 450 ml 1m dung dịch tạo thành nước, 1 hỗn hợp sơ cấp gồm muối đa chức và m gam vô cơ. giá trị của m là:

a. 28,45. b. 38,25. c. 28,65. d. 31,80.

vd4: Hợp chất hữu cơ x có công thức phân tử c3h12o3n2 phản ứng với dung dịch đun nóng thu được hai chất khí làm xanh quỳ tím tẩm nước cất. x có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên?

a. 2. b. 3. c. 4. d. 1.

vd5: Cho 0,1 mol chất x có ctpt là ch6o3n2 phản ứng với dung dịch chứa 0,2 mol nah trên đun nóng thu được khí làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch y. làm bay hơi dung dịch và thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là bao nhiêu?

a. 8.5. b. 12.5. c. 15.0. d. 21.8.

vd6: muối x có công thức phân tử c3h10o3n2. lấy 19,52 gam x cho tác dụng với 200 ml dung dịch 1m koh. làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m gam hỗn hợp các chất vô cơ và hơi chứa chất hữu cơ sơ cấp Giá trị gần đúng của m là?

a. 13,28. b. 21.8. c. 18.4. d. 19.8.

vd7: Hỗn hợp x gồm 4 chất hữu cơ đều có cùng công thức phân tử c2h8o3n2. Cho m gam x phản ứng vừa đủ với v ml dung dịch 0,5M rồi đun nóng, thu được dung dịch y chỉ gồm các chất vô cơ và 6,72 lít (dktc) hỗn hợp z gồm 3 amin. làm bay hơi hết dung dịch thì thu được 29,28 gam hỗn hợp muối khô. giá trị của v là

a. 420. b. 480. c. 960. d. 840.

i. áp dụng

(dung dịch) ví dụ 1: có bao nhiêu chất có công thức phân tử c2h7o2n (x) có thể phản ứng được với dung dịch vừa phản ứng với một giải pháp hcl?

a. 2. b. 3. c. 1. d. 4.

(Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2010)

(dung dịch) ví dụ 2: hợp chất a có công thức phân tử c3h9no2. sao cho 8,19 gam một phản ứng với 100 ml dung dịch 1m koh. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch gồm x và khí y có thể làm xanh quỳ tím ẩm. làm bay hơi dung dịch x thu được 9,38 gam chất rắn khan (trong quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi). công thức cấu tạo thu gọn của a là

a. ch3ch2cooh3nch3. b. ch3cooh3nch3.

c. ch3ch2coonh4. d. hcooh3nch2ch3.

(Điểm thi THPT quốc gia lần thứ nhất điểm trung bình tối đa b > phú yên, 2015)

(dung dịch) ví dụ 3: x có công thức phân tử là c3h10n2o2. vì 10,6 gam X phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch NaH đun nóng, tạo ra 9,7 gam muối khan và khí bậc 1 làm xanh quỳ tím ẩm. công thức cấu tạo của x là:

a. nh2coonh2 (ch3) 2. b. nh2coonh3ch2ch3.

Xem thêm: Tính chất hóa học của Chì (Pb) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng

c. nh2ch2ch2coonh4. d. nh2ch2coonh3ch3.

(Đề thi sơ tuyển đại học lần 1 đại học nguyễn huế hà nội, 2014)

(dung dịch) ví dụ 4: cho hợp chất hữu cơ x có công thức phân tử c2h8o3n2 phản ứng với dung dịch nah, thu được hợp chất hữu cơ và vô cơ . khối lượng phân tử (tính theo đơn vị) của y là:

a. 85. b. 68. c. 45. d. 46.

(đề thi tuyển sinh đại học khối b năm 2008)

(dung dịch) ví dụ 5: hợp chất hữu cơ x có công thức phân tử c2h10n4o6. cứ 18,6 gam x phản ứng với 250 ml dung dịch 1mhh cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch y. bay hơi tạo ra hơi chứa một chất hữu cơ duy nhất làm xanh giấy quỳ ướt, đồng thời thu được m gam chất rắn. giá trị của a là

a. 17 gam. 19 gam. 15 gam. d. 21 gam.

(Đề thi THPT quốc gia lần thứ hai th ứ – ng trường THPT hung v phú thọ, 2015)

(dung dịch) ví dụ 6: cho hỗn hợp x gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử c2h7no2 tác dụng vừa đủ với dung dịch đun nóng. của nah, thu được dung dịch y và 4,48 lít hỗn hợp z (ở dtc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). tỉ khối hơi của z đối với h2 là 13,75. làm bay hơi dung dịch và thu được khối lượng muối khan là:

a. 16,5 gam. 14,3 gam. c ó 8,9 gam. 15,7 gam.

(Bài kiểm tra đầu vào đại học năm 2007)

(dung dịch) ví dụ 7: hợp chất x có công thức phân tử c4h9no2. vì 10,3 gam x phản ứng vừa đủ với dung dịch naoh thu được khí y và dung dịch z. khí và nặng hơn không khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm. dung dịch z có khả năng làm mất màu nước brom. làm bay hơi dung dịch z thu được m gam muối khan. giá trị của m là

a. 8.2. b. 10.8. 9.4. d. 9.6.

(Kỳ thi tuyển sinh năm học 2009)

(lời giải) ví dụ 8: hợp chất hữu cơ x có công thức c2h8n2o4. khi cho 12,4 gam X phản ứng với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M thu được 4,48 lít khí X làm xanh quỳ tím ẩm. làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là:

a. 17.2. b. 13.4. c. 16.2. d. 17.4.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Quynh luu 1 – nghe an, năm học 2012 – 2013)

(dung dịch) ví dụ 9: một chất hữu cơ x có công thức phân tử c4h11no2. để x phản ứng hoàn toàn với 100 ml dung dịch có đktc 2m, sau phản ứng thu được dung dịch x và 2,24 lít khí y (xác định). Nếu trộn lượng khí này với 3,36 lít h2 (dktc) thì thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với h2 là 9,6. khối lượng của chất rắn thu được khi cô cạn dung dịch x là

a. 8,62 gam. b. 12,3 gam. c. 8,2 gam. d. 12,2 gam.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT kum lam – nam dinh,

năm học 2013 – 2014)

(lời giải) ví dụ 10: hợp chất hữu cơ x có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất chứa c, h, o, n. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam x sinh ra 4,48 lít co2, 7,2 gam h2o và 2,24 lít khí n2 (đktc). Nếu cho 0,1 mol chất x phản ứng với dung dịch chứa 0,2 mol NaH đun nóng thì thu được chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm, thu được dung dịch y. làm bay hơi dung dịch và thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là

a. 15. b. 21,8. c. 5,7. d. 12,5.

Xem Thêm : Công thức tính điện trở song song, điện trở nối tiếp và bài tập có lời giải

(Đề thi THPT quốc gia lần 1 THPT quốc gia l biển, 2015)

(dung dịch) ví dụ 11: cho 16,5 gam chất a có công thức phân tử c2h10o3n2 vào 200 gam dung dịch 8%. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch b và khí c. tổng nồng độ phần trăm của các chất trong b gần nhất với giá trị:

a. 8%. b. 9%. c. 12%. d. 11%.

(Đề thi THPT quốc gia lần 1 hung vuong thi nghề phu to, 2015)

(dung dịch) ví dụ 12: cho hỗn hợp x tạo bởi 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử c3h10n2o2 tác dụng vừa đủ với dung dịch nah. và đun nóng, thu được dung dịch y và 4,48 lít hỗn hợp z (ở dtc) gồm hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ướt) trên một nguyên tử cacbon. tỉ khối hơi của z đối với h2 là 13,75. làm bay hơi dung dịch thì thu được khối lượng muối khan là:

a. 16,5 gam. b. 20,1 gam. c. 8,9 gam. d. 15,7 gam.

(Đề thi thử cấp quốc gia lần 1 chúc các bạn thành công Hà Nội, 2015)

(dung dịch) ví dụ 13: hỗn hợp x gồm chất y (c2h10o3n2) và chất z (c2h7o2n). cứ 14,85 gam x phản ứng vừa hết với dung dịch nah rồi đun nóng thì thu được m gam dung dịch và 5,6 lít hỗn hợp 2 khí (đều làm xanh quỳ tím tẩm nước cất). cô cạn hết m gam dung dịch thu được m gam muối khan. giá trị của m có thể là

a. 11.8. b. 12,5. c. 14.7. d. 10.6.

(Kỳ thi quốc gia lần thứ nhất cao đẳng danh dự nghe an, 2015)

(dung dịch) ví dụ 14: hỗn hợp x được tạo thành từ các chất có công thức phân tử c2h7o3n và c2h10o3n2. Khi cho các chất trong x phản ứng với dung dịch hcl hoặc đun nóng nhẹ dung dịch có khí thoát ra. lấy 0,1 mol x cho vào dung dịch chứa 0,25 mol koh. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thành chất rắn và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. giá trị của m là:

a. 16,9 gam. b. 17,25 gam. c. 18,85 gam. d. 16,6 gam.

(Đề thi thử đại học lần 1 – THPT Lưỡng Bằng – Thanh Hóa, năm 2014)

(dung dịch) ví dụ 15: hỗn hợp gồm 2 chất có công thức phân tử c3h12n2o3 và c2h8n2o3. cho 3,40 g x phản ứng vừa đủ với dung dịch nah (đun nóng), thu được dung dịch y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). cô cạn thu được m gam muối khan. giá trị của m là

a. 3.12. b. 2,76. c. 3,36. d. 2,97.

(Đề thi THPT quốc gia 2015)

(dung dịch) ví dụ 16: cho 18,5 gam chất hữu cơ a (có công thức phân tử c3h11n3o6) tác dụng vừa đủ với 300 ml 1m dung dịch naoh tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc i và m gam hỗn hợp các muối vô cơ. giá trị gần nhất của m là

a. 19.05. b. 25,45. c. 21.15. d. 8,45.

iii. bài tập áp dụng

* mức độ sử dụng

(giải) câu 1: Cho 1,82 gam một hợp chất hữu cơ no, mạch hở x có công thức phân tử c3h9o2n phản ứng vừa đủ với dung dịch naoh đun nóng, thu được khí y. và thu được dung dịch z. cô cạn z thu được 1,64 gam muối khan. tên của x là:

a. etylamoni fomat. b. đimetylamoni fomat.

c. amoni propionat. d. metylamoni axetat.

(giải) câu 2: Axit cacboxylic x phản ứng với chất y, tạo ra muối có công thức phân tử c3h9o2n (sản phẩm duy nhất). số cặp chất x, y thỏa mãn điều kiện trên là

a. 3. b. 2. c. 4. d. 1.

(đề thi tuyển sinh đại học khối b năm 2012)

(lời giải) câu hỏi 3: x có công thức là c4h14o3n2. Khi cho X phản ứng với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm 2 khí ở điều kiện tiêu chuẩn, đều có khả năng làm xanh quỳ tím ẩm. số công thức cấu tạo phù hợp của x là:

a. 5. b. 3. c. 4. d. 2.

(Đề thi thử đại học lần 2 – THPT Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm học 2011 – 2012)

(giải) câu 4: Cho 37,82 gam chất hữu cơ x có công thức phân tử c3h12o3n2 phản ứng với 350 ml dung dịch 2m gam dd A rồi đun nóng. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí y làm xanh quỳ tím ẩm và dung dịch z. làm bay hơi dung dịch z thu được chất rắn khan có khối lượng là bao nhiêu

a. 43,78 gam. b. 42,09 gam. 47,26 gam. d. 47,13 gam.

(Đề thi thử đại học lần 5 – thpt m khê – phú thọ, năm học 2013 – 2014)

(lời giải) câu 5: x là dẫn xuất của benzen, có công thức phân tử c7h9no2. mỗi 13,9 gam x tác dụng vừa đủ với dung dịch nah. sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 14,4 gam muối khan y. và phản ứng với dung dịch hcl dư, tạo ra chất hữu cơ z. khối lượng phân tử của z là

a. 122. b. 143,5. c. 144. d. 161,5.

(Đề thi thử đại học lần thứ nhất thpt hong kong hà tinh, 2014)

(lời giải) câu 6: Cho hai hợp chất hữu cơ x, y có công thức phân tử c3h9no2. Cho hỗn hợp x, y phản ứng với dung dịch naoh, tạo ra muối của hai axit hữu cơ đồng đẳng kế tiếp và hai chất hữu cơ z, t. tổng khối lượng phân tử của z và t là

a. 76. b. 44. c. 78. d. 74.

(Đề thi thử đại học lần 1 – tinh gia 2 – thanh hóa, năm học 2013 – 2014)

(lời giải) câu 7: chất hữu cơ x có công thức phân tử c2h8n2o3. mỗi 3,24 gam x phản ứng với 500 ml dung dịch 0,1M koh. kết thúc phản ứng thu được hợp chất hữu cơ y và dung dịch z. khối lượng của chất rắn z thu được là:

a. 3.03. b. 4.15. c. 3,7 d. 5,5.

(Đề thi thử đại học lần 1 – minh khai – hà tĩnh, năm học 2013 – 2014)

(lời giải) câu 8: hợp chất x có công thức phân tử c2h8o3n2. đến 16,2g x phản ứng hết với 400ml dung dịch 1m koh. làm bay hơi dung dịch thu được sau phản ứng thu được một chất hơi và một chất rắn. ở phần hơi nó chứa các amin đa chức, ở phần rắn chỉ chứa các chất vô cơ. khối lượng của vật rắn là

a. 26,75 gam. b. 12,75 gam. c. 20,7 gam. d. 26,3 gam.

(Đề thi thử lần 4 Cao đẳng – THPT – Đại học vinh, năm học 2012 – 2013)

Xem thêm: 3 Bước giúp tự nhuộm tóc màu xanh xám khói đẹp như salon – LAVO

(giải) câu 9: Cho 6,2 gam hợp chất hữu cơ x có công thức phân tử c3h12o3n2 phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch ở 1m, thu được một chất chất hữu cơ ở thể khí có thể tích v lít (ở dtc) và dung dịch z chỉ chứa các chất vô cơ, làm bay hơi dung dịch z thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m và v lần lượt là:

.,

a. 2,24 và 9,3. b. 3,36 và 9,3. c. 2,24 và 8,4. d. 2,24 và 5,3.

(Đề thi thử lần 1 Cao đẳng – THPT – Bắc Giang, năm học 2013 – 2014)

(lời giải) câu 10: x có công thức phân tử là c3h12n2o3. x phản ứng với dung dịch naoh (đun nóng nhẹ) hoặc hcl, có khí thoát ra. lấy 18,6 gam x phản ứng hoàn toàn với 400 ml dung dịch naoh. sau phản ứng cô cạn dung dịch rồi nung chất rắn đến khối lượng không đổi thì thu được m gam. xác định m?

a. 22,75. b. 19,9. c. 20,35. d. 21,20.

(Đề thi thử lần 4 – THPT Quynh Lựu lần 1 – Nghệ An, năm học 2011 – 2012)

(giải) câu 11: Cho 0,1 mol chất x (c2h8o3n2) phản ứng với dung dịch chứa 0,2 mol nah, đun nóng thu được một chất ở thể khí chuyển sang màu xanh lục ẩm. giấy quỳ tím và dung dịch và. Cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là

a. 5,7. b. 12,5. c. 15,5. d. 21.8.

(Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thái Bình, năm học 2012 2013)

(lời giải) câu 12: a có công thức phân tử là c2h7o2n. cho 7,7 gam X phản ứng với 200 ml dung dịch nah 1 thu được dung dịch X và khí y, khối lượng riêng của y so với h2 nhỏ hơn 10. Làm bay hơi dung dịch x thu được m gam chất rắn. giá trị của m là:

a. 12,2 gam. 14,6 gam. c ác 18,45 gam. d. 10,7 gam.

(giải) câu 13: Cho 31 gam chất hữu cơ a (c2h8o4n2) phản ứng hết với 750 ml dung dịch 1m nah, làm xanh giấy quỳ ẩm thoát ra khí. . làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là:

a. 43.5. b. 15,9. c. 21,9. d. 26,75.

(lời giải) câu 14: a có công thức phân tử là c2h7o2n. cho 7,7 gam X phản ứng với 200 ml dung dịch nah 1 thu được dung dịch X và khí y, khối lượng riêng của y so với h2 lớn hơn 10. Làm bay hơi dung dịch x thu được m gam chất rắn. giá trị của m là:

a. 12,2 gam. 14,6 gam. c ác 18,45 gam. d. 10,8 gam.

(giải) câu 15: hỗn hợp a gồm 2 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử c3h9o2n Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp a bằng dung dịch naoh vừa đủ tạo ra hỗn hợp x gồm 2 muối và hỗn hợp y gồm 2 amin. Nếu phân tử khối trung bình x là 73,6 đvC thì phân tử khối trung bình y có giá trị là:

a. 38.4. b. 36.4. 42.4. d. 39.4.

(giải) câu 16: Cho 0,1 mol chất x có công thức c2h12o4n2s phản ứng hết với dung dịch chứa 0,35 mol nah trên đun nóng thu được chất khí ẩm. giấy quỳ tím và dung dịch và. làm bay hơi dung dịch và thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là:

a. 28,2 gam. b. 26,4 gam. c. 15 gam. d. 20,2 gam.

(giải) câu 17: Cho 32,25 gam một muối x có công thức phân tử ch7o4ns hấp thụ hoàn toàn với 750 ml dung dịch naoh 1m, đun sôi. đun nóng thì thoát ra khí làm xanh quỳ tím ẩm, thu được dung dịch chỉ chứa các chất vô cơ. Cô cạn dung dịch y thì thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

a. 35,5. b. 50,0. c. 45,5. d. 30.0.

(Đề thi thử thpt quốc gia lần 1 thpt quynh lưu 1 nghe an, 2015)

(lời giải) câu 18: x có công thức là ch8o3n2. cho 14,4g x phản ứng hết với 400 ml dung dịch 1m koh. làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là:

a. 19.9. b. 15,9. c. 21,9. d. 26.3.

(giải) câu 19: muối a có công thức c3h10o3n2, lấy 7,32 gam a cho phản ứng hết với 150 ml dung dịch koh 0,5m. khi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì phần hơi và phần rắn, trong phần hơi có chất hữu cơ bậc ba, trong phần rắn chỉ có chất vô cơ. khối lượng của chất rắn là:

a. 6,06 gam. b. 6,90 gam. c. 11,52 gam. d. 9,42 gam.

(Đề thi THPT quốc gia lần 3 yên định kỳ thi 2 thanh hóa, 2015)

(lời giải) câu 20: muối x có công thức phân tử c3h10o3n2. lấy 19,52 gam x cho tác dụng với 200 ml dung dịch 1m koh. làm bay hơi dung dịch sau phản ứng thu được hơi chứa chất hữu cơ thứ i và m gam hỗn hợp các chất vô cơ. giá trị của m là:

a. 18.4. b. 21.8. c. 13,28. d. 19.8.

(giải) câu 21: Cho 12,4 gam chất a có công thức phân tử c3h12n2o3 đun nóng với 2 lít dung dịch 0,15 m. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khí b chuyển sang xanh quỳ ẩm và thu được dung dịch c. Cô cạn thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

a. 14.6. b. 17.4. c. 24.4. d. 16.2.

(Đề thi THPT quốc gia lần 1 hung vuong thi nghề phu to, 2015)

(lời giải) câu 22: x có công thức phân tử là c3h12o3n2. cho 12,4 gam x phản ứng với 300 ml dung dịch 1m koh đun nóng, sau khi phản ứng xong thu được chất hữu cơ y và dung dịch z chỉ chứa các chất vô cơ. cô cạn z thu được m gam chất rắn khan. giá trị m là:

a. 14,6 gam. b. 10,6 gam. c. 8,5 gam. d. 19,4 gam.

(kỳ thi sơ tuyển đại học lần thứ hai đại học nguyễn huế hà nội, 2014)

(lời giải) câu 23: x có công thức là c3h12o3n2. x phản ứng với dung dịch naoh (đun nóng nhẹ) hoặc hcl, có khí thoát ra. lấy 18,6 gam x phản ứng hoàn toàn với 400 ml dung dịch naoh 1,2m. Sau phản ứng, làm bay hơi dung dịch thu được m gam chất rắn. giá trị m là.

a. 23.1. b. 27.3. 25,44. d. 23.352.

<3 – quang ngai, 2014)

(giải) câu 24: Cho 9,3 gam chất x có công thức phân tử c3h12n2o3 đun nóng với 2 lít dung dịch 0,1M koh. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất khí làm đổi màu xanh quỳ ẩm thành xanh lam và dung dịch chỉ chứa các chất vô cơ. làm bay hơi dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng

a. 10,375 gam. b. 13,150 gam.

c. 9,950 gam. d. 10.350 gam.

(Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thái Bình, năm học 2013 2014)

(giải) câu 25: Cho 0,1 mol hợp chất hữu cơ x có công thức phân tử ch6o3n2 phản ứng với dung dịch chứa 0,1 mol naoh và 0,1 mol koh đun nóng. . sau khi kết thúc phản ứng thu được khí làm xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch y. cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là

a. 8,5. b. 15. c. 12,5. d. 14.1.

(Kỳ thi THPT quốc gia lần thứ hai hung vuong thi chuyên phú thọ, 2015)

(giải) câu 26: Cho 1,38 gam X có công thức phân tử c2h6o5n2 (là muối của các α-amino axit với hno3) phản ứng với 150 ml dung dịch Dung dịch 0,2 m. sau khi phản ứng bay hơi hoàn toàn thu được m gam chất rắn y. giá trị m là:

Xem Thêm : 3 Định luật Newton 1 2 3 Tổng hợp nhất || DINHLUAT.COM

a. 2,22 gam. b. 2,62 gam. c. 2,14 gam. d. 1,13 gam.

(Đề thi sơ tuyển đại học lần 1 đại học nguyễn huế hà nội, 2014)

(giải) câu 27: Cho chất hữu cơ x có công thức phân tử c3h12o3n2 phản ứng với dung dịch nah (dư), sau đó cô cạn dung dịch. nó tạo ra chất hữu cơ đơn chức và phần rắn chỉ chứa các chất vô cơ. nếu cho x phản ứng với lượng dư dung dịch hcl, sau đó dung dịch bị bay hơi, phần rắn và khí z thoát ra. khối lượng phân tử của y và z lần lượt là

.

a. 31; 46. ​​ b. 31; 44. c. 45; 46. ​​Đ. 45; 44.

(Đề thi thử đại học lần 2 chuyên gia nguyễn trai c > đại dương, 2014)

(lời giải) câu 28: hỗn hợp x gồm chất y (c2h8n2o4) và chất z (c4h8n2o3); trong đó, y là muối của axit đa chức và z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam x phản ứng với dung dịch natri hiđroxit dư, đun nóng, thu được 0,2 mol khí. Mặt khác cho 25,6 gam x phản ứng với dung dịch hcl dư, tạo ra m gam chất hữu cơ. giá trị của m là

a. 20.15. b. 31,30. c. 23,80. d. 16,95.

(kỳ thi tuyển sinh vào lớp b năm 2014)

* mức độ sử dụng

(lời giải) câu 29: Cho một hợp chất hữu cơ x có công thức c2h10n2o3. cho 11 gam chất x phản ứng với dung dịch chứa 12 gam nah, đun nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp y gồm hai khí đều có khả năng làm đổi màu giấy quỳ ẩm và dung dịch z. . cô cạn z thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là:

a. 14.6. b. 10.6. c. Ngày 28.4. d. 24.6.

(đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thái Bình, năm 2015)

(giải) câu 30: Cho 0,1 mol chất x (c2h9o6n3) phản ứng với dung dịch chứa 0,4 mol nah đun nóng thu được hợp chất amin làm xanh giấy quỳ ướt. và giải pháp và. làm bay hơi dung dịch và thu được m gam chất rắn khan. chọn giá trị đúng của m.

a. 12,5 gam. b. 17,8 gam. c. 14,6 gam. d. 23,1 gam.

(Đề thi thử đại học lần 2 thpt quynh lưu 1 ngheanh, 2014)

(giải) câu 31: Cho 0,1 mol chất x (c2h9o6n3) phản ứng với dung dịch chứa 0,4 mol koh đun nóng thu được giấy quỳ ẩm có màu xanh lam. amin và dung dịch và. làm bay hơi dung dịch và thu được m gam chất rắn khan. chọn giá trị đúng của m?

a. 29,5 gam. b. 17,8 gam. c. 23,1 gam. d. 12,5 gam.

(Đề thi thử đại học lần 1 đề thi thử lần 3 – < / b bacgiang, 2014)

(giải) câu 32: Cho hỗn hợp x tạo bởi các muối a (c5h16o3n2) và b (c4h12o4n2) phản ứng với một lượng vừa đủ dung dịch, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi bay hơi thu được m gam hỗn hợp y gồm hai muối d và e (md & lt; me) và 2,24 lít hỗn hợp z gồm hai amin no, đơn chức đồng đẳng, dưới đây có tỉ khối hơi đối với h2 của 18.3. khối lượng e muối trong hỗn hợp và nó là

a. 6,14 gam. b. 2,12 gam. c. 2,68 gam. d. 4,02 gam.

(lời giải) câu 33: hỗn hợp x gồm hai chất: y (c2h8n2o3) và z (c2h8n2o4). trong đó y là muối của amin, z là muối của axit đa chức. Cho 29,4 g x phản ứng với dung dịch natri hiđroxit dư, đun nóng, thu được 0,4 mol khí và m gam muối. giá trị của m là:

a. 28,60. b. 30,40. 26,15. d. 20.10.

Xem thêm: Công thức bất phương trình

(giải) câu 34 *: Cho 9 gam chất hữu cơ a có công thức ch4on2 phản ứng hết với 450 ml dung dịch 1m nah, giải phóng khí nh3. làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là:

a. 19.9. b. 15,9. c. 21,9. d. 26.3.

muối amoni vô cơ và hữu cơ thực hành cao

(giải) bài 62: Cho hỗn hợp gồm a gam x (c5h11o4n) và b gam y (c4h12o4n2) (là muối của một axit hữu cơ) tác dụng vừa đủ với dung dịch no. , thu được một rượu đơn chức z, một amin và một dung dịch t. Cô cạn thu được 110,7 gam hỗn hợp g gồm hai muối khan (gồm một muối của axit cacboxylic và một muối của amino axit). Z trong nước hoàn toàn (trùng hợp h2so4, 170 ° c), thu được 0,3 mol một anken. tỷ lệ a: b gần nhất với giá trị nào sau đây?

a. 1. b. 0,5. c ố 0,7. d. 1.5.

(giải) bài 63: hỗn hợp e gồm chất x (cnh2n + 4o4n2, là muối của một axit cacboxylic hai chức) và chất hữu cơ y (cmh2m + 3o2n, là một muối của một axit) axit cacboxylic đơn chức). đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol e cần vừa đủ 9984 gam o2 thu được co2, n2 và 0,48 mol h2o. mặt khác cho 0,1 mol e tác dụng hết với dung dịch koh, làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, sinh ra hỗn hợp hai khí làm xanh quỳ tím ẩm và m gam hỗn hợp hai muối khan. giá trị của m là

a. 17,52. b . 14,72. c. 13,32. d. 10,76.

(giải) bài 64: chất x (cnh2n + 4o4n2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất y (cmh2m + 4o2n2) là muối amoni của aminoaxit. Cho hỗn hợp chứa x và y (tỉ lệ mol 5: 4) phản ứng với dung dịch dư, đun nóng thu được 0,28 mol metylamin và 27,32 gam hỗn hợp muối. phần trăm khối lượng của x trong e gần nhất với giá trị nào sau đây?

a. 61. 68. c. 40. d. 30.

(giải) bài 65: cho hỗn hợp e gồm hai chất hữu cơ x (c3h11n3o5) và y (c4h9no4, gồm các axit cacboxylic đa chức) đều mạch hở. lấy 22,63 gam e tác dụng vừa đủ với dung dịch naoh, làm bay hơi dung dịch, thu được 23,46 gam hỗn hợp muối z; một ancol và một amin đều đơn chức. mặt khác cho 0,3 mol e phản ứng với dung dịch koh (dùng dư 15% so với lượng phản ứng), làm bay hơi dung dịch thu được m gam chất rắn khan. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. giá trị của m là

a. 58,68. b. 69,48. c 61,56. d. 64,44.

(lời giải) bài 66: cho 0,2 mol hỗn hợp e gồm chất x (cnh2n + 4o4n2) và chất y (cmh2m + 3o2n) đều mạch hở, tác dụng vừa đủ với 0,25 mol nah, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 21,25 gam hỗn hợp hai muối và 5,5 gam hỗn hợp hai khí làm xanh quỳ tím ẩm có khối lượng riêng so với h2 là 13,75. khối lượng nhỏ nhất của x bằng 0,2 mol và gần nhất với giá trị nào sau đây?

a. 11. b. 8. c. 10. d. 7.

Bài 67 (giải): Hỗn hợp e gồm hai chất hữu cơ mạch hở x (c4h11no2) và y (c6h16n2o4). đun nóng 46,5 g e trong 300 ml dung dịch 2m gam (dùng dư 20% so với lượng phản ứng), thu được dung dịch z và hỗn hợp ba khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). làm bay hơi dung dịch z, thu được m gam chất rắn khan gồm hai muối đều có ba nguyên tử cacbon trong phân tử. giá trị của m là

a. 44.4. b. 39.2. 43.2. d. 44.0.

(giải) bài 68: chất x (c5h14o2n2) là muối amoni của một amino axit, chất y (c9h20o4n4, mạch hở) là muối amoni của một tripeptit. cho 32,5 gam hỗn hợp e gồm x và y phản ứng với dung dịch nah dư, thu được sản phẩm hữu cơ gồm amin (có tỉ khối so với h2 là 22,5) và hỗn hợp z gồm hai muối (có tỉ lệ số mol là của 1: 2). phần trăm khối lượng của muối có khối lượng mol lớn nhất trong z gần nhất với giá trị nào sau đây?

a. 82.0. b. 58.0. c. 30.0. d. 70.0.

(giải) bài 69: hỗn hợp e gồm chất x (c3h10n2o4) và chất y (c7h13n3o4), trong đó x là muối của một axit cacboxylic đa chức và là một tripeptit. cho 27,2 gam e phản ứng với dung dịch natri hiđroxit dư, đun nóng, thu được 2,24 lít hỗn hợp hai khí (đktc). Mặt khác, cho 27,2 gam e phản ứng với dung dịch hcl dư thì thu được m gam hỗn hợp chất hữu cơ. giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

đến . 42,7. b. 39.3. c. 40,9. d. 45.4.

(lời giải) bài 70: hỗn hợp y gồm chất x (c2h7o3n) và chất y (c5h14o4n2); trong đó x là muối của một axit vô cơ và y là muối của axit cacboxylic hai chức. phản ứng với 50 g dung dịch natri hiđroxit 40% (phản ứng vừa đủ), thu được khí làm xanh quỳ tím ẩm, dung dịch sau phản ứng chứa m gam hỗn hợp hai muối. giá trị của m là

a. 36.7. 34.2. c. 32.8. d. 30.7.

(lời giải) của bài toán 71: Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol x (c4h9o4n) và 0,15 mol y (c4h12o4n2, là muối của một axit cacboxylic hai chức) tác dụng vừa đủ với một dung dịch thu được nah, một ancol đơn chức, một amin no và dung dịch t. làm bay hơi t thì thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối khan (gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một muối của một amino axit). phần trăm khối lượng của muối có khối lượng mol lớn nhất tính bằng g là

a. 24,57%. b. 52,89%. 25,53%. d. 54,92%.

đề (giải) 72: Cho hỗn hợp e gồm 0,1 mol x (c5h9o4n) và 0,15 mol y (c3h9o3n) phản ứng hết với dung dịch koh, đun nóng, thu được ancol hai chức và một amin no (có cùng số nguyên tử) và dung dịch t. làm bay hơi t thì thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối khan. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng mol lớn nhất tính bằng g i gần nhất với giá trị nào sau đây?

a. 51%. b. 29%. c. 27%. d. 49%.

(giải) bài 73: chất x (cnh2n + 4o4n2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất y (cmh2m + 4o2n2) là muối amoni của aminoaxit. Cho m gam e gồm x và y (theo tỉ lệ mol tương ứng là 7: 3) tác dụng hết với dung dịch đun nóng, thu được 0,17 mol etylamin và 15,09 gam hỗn hợp muối. X at e có gần nhất giá trị với giá trị nào sau đây?

a. 77. b. 71. 68. d. 52.

(giải) bài 74: hỗn hợp e gồm chất x (cnh2n + 4o4n2) và chất y (cmh2m-1o4n3) đều mạch hở. thủy phân hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp e cần dùng vừa đủ 1,2 lít dung dịch 1m nah tạo ra hơi chỉ chứa một khí t có khối lượng riêng so với h2 là 15,5 và 107,7 gam hỗn hợp. hợp chất z gồm một muối duy nhất của aminoaxit m và một muối của axit cacboxylic đơn chức g. cho các khai báo sau:

  1. phần trăm khối lượng của oxy trong x lớn hơn 40%.

   tỉ lệ số mol của 2 muối g so với m trong z lần lượt là 1: 3.

   Tỉ lệ số mol của x và y trong hỗn hợp e là 3: 2.

   khối lượng của e là 83,4 gam.

   phần trăm khối lượng của y trong e nhỏ hơn 44%. số phát biểu đúng là

   a. 5. b. 3. c. 2. d. 4.

   (lời giải) từ bài 75: hỗn hợp e gồm hai chất x và y; trong đó chất x (cnh2n + 4o4n2) là muối amoni của một axit cacboxylic đa chức và chất y (cmh2m-4o7n6) là một hexapeptit được tạo bởi một axit amin. biết 0,1 mol e phản ứng tối đa với 0,32 mol nah trong dung dịch, đun nóng, thu được metylamin và dung dịch chỉ chứa 31,32 gam hỗn hợp muối. phần trăm khối lượng của x trong e gần nhất với giá trị nào sau đây?

   a. 49%. b. 52%. c. 77%. d. 22%.

   (giải) bài 76: hỗn hợp gồm amino axit x, đipeptit y (c4h8o3n2) và muối của axit vô cơ z (c2h8o3n2). cho e phản ứng với 200 ml dung dịch natri hiđroxit 1,5 mol và 1m (phản ứng vừa đủ), sinh ra 4,48 lít khí t (đo bằng dtc, phân tử t chứa một nguyên tử nitơ và chuyển sang màu xanh lam). quỳ tím ẩm). làm bay hơi dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan gồm bốn muối. giá trị của m là

   a. 49.3. b. 47.1. c. 50,9. d. 42.8.

   (giải) bài 77: Hỗn hợp y gồm chất x (c3h10n2o5) và chất y (c9h16n4o5), trong đó x phản ứng với hcl hoặc nah sinh ra khí, và nó là một tetrapeptit. cho 29,6 gam e phản ứng với dung dịch naoh dư, đun nóng, sinh ra 2,55 gam khí. Mặt khác cho 29,6 gam E phản ứng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra m gam chất hữu cơ. biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. giá trị của m là

   a. 28,225. b. 36,250. c. 26,875. d. 27,775.

   (lời giải) bài 78: chất x (ch4on2, một số tiểu thương sử dụng chất này để ướp cá, động vật có vỏ, chất này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe); chất y (c5h13o3n3, mạch hở, là muối amoni của đipeptit). 30,45 gam hỗn hợp e gồm x và y tác dụng hết với nhiệt lượng dư sinh ra 0,35 mol hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm) và m gam hỗn hợp hai muối. giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

   a. 40.0. b. 35.0. 33.5. d. 50.0.

   (giải) bài 79: chất x (cnh2n + 4o4n2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất y (cmh2m-3o6n5) là pentapeptit được tạo bởi một amino axit. cho 0,26 mol y gồm x và y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,7 mol nah, đun nóng, thu được etylamin và dung dịch t chỉ chứa 62,9 gam hỗn hợp muối. phần trăm khối lượng của y trong e là

   a. 47,24%. b. 36,58%. c ó 38,42%. d. 42,78%.

   (giải) bài 80: hỗn hợp e gồm chất x (c5h14n2o4, là muối của một axit hữu cơ đa chức) và chất y (c2h7no3, là muối của một axit vô cơ ). cho một lượng e tác dụng hết với dung dịch chứa 0,7 mol nah, đun nóng. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,4 mol hỗn hợp hai khí có số mol bằng nhau và dung dịch z. Cô cạn cẩn thận dung dịch z, thu được m gam chất rắn khan. giá trị của m là

   a. 42.8. b. 50.8. 34.4. d. 38.8.

   (lời giải) bài 81: Cho hỗn hợp e gồm x (c4h11o2n là muối của một axit cacboxylic) và chất hữu cơ mạch hở y (c6h15o3n3) có tỉ lệ số mol là của 2: 1. cho 5,805 gam hỗn hợp e hấp thụ hoàn toàn với dung dịch, đun nóng rồi sau phản ứng bay hơi hết. khi kết thúc thí nghiệm thu được hơi nước; 0,045 mol etylamin và m gam hỗn hợp z gồm hai muối khan có cùng số nguyên tử cacbon. thành phần phần trăm theo khối lượng của muối có khối lượng mol lớn nhất trong hỗn hợp z là

   a. 54,19%. b. 42,49%. c 45,81%. d. 57,51%.

   (giải) bài 82: hỗn hợp e gồm 0,1 mol x (c6h13o4n) và 0,15 mol y (c6h16o4n2, là muối của một axit cacboxylic hai chức). Cho E phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được hai amin no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng) và dung dịch T. làm bay hơi t, thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon (gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một muối của một α-amino axit). phần trăm khối lượng của muối có khối lượng mol nhỏ nhất tính bằng g là

   a. 51,75%. b. 53,05%. c ứ 22,38%. d. 46,95%.

   (Lời giải) Bài 83: Hỗn hợp e gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở bằng nhau có công thức phân tử x (c2h8o3n2) và y (c3h10o4n2). giả sử e phản ứng với dung dịch nah (vừa đủ), thu được dung dịch z và 3584 lít (dktc) hỗn hợp t gồm hai khí làm xanh giấy quỳ ướt, khối lượng riêng của t so với h2 là 17,25. làm bay hơi z, thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối khan. biết rằng trong t không có hợp chất đa chức nào. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng mol lớn nhất tính bằng g có giá trị của nó là gần nhất es

   a. 23%. b. 31%. c. 8%. d. 46%.

   (giải) bài 84: hỗn hợp e gồm chất x (cnh2n + 4o4n2, là muối amoni của một axit cacboxylic) và chất y (cmh2m + 3o5n3); x, y cách nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn x gam E cần vừa đủ 2,1125 mol O2, thu được H2O, 1,65 mol CO2 và 0,325 mol N2. Mặt khác, giả sử x gam e phản ứng vừa đủ với dung dịch nah, đun nóng, tạo ra sản phẩm hữu cơ gồm hai amin và y gam hỗn hợp hai muối khan có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử ( trong đó có một muối của -aminoaxit). giá trị của y là

   a. 52,20. b. 54,80. c 45,50. d. 57,80.

   (giải) bài 85: chất x (c5h14o2n2) là muối amoni của một α-amino axit; chất y (c7h16o4n4, mạch hở) là muối amoni của tripeptit. mỗi mg hỗn hợp gồm x và y phản ứng dư thu được sản phẩm hữu cơ gồm hai amin no là đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối so với h2 bằng 18,125 và 53,64 gam hỗn hợp hai muối. giá trị gần nhất của m là

   a. 45.0. b. 46.0. c. 44,5. d. 40.0.

   (lời giải) bài 86: Cho hỗn hợp e chứa hai chất hữu cơ mạch hở x (cnh2n + 6o3n2) và y (cmh2m + 1o4n) phản ứng với một dung dịch (vừa đủ), đun sôi. . làm bay hơi dung dịch, thu được 20,32 gam hỗn hợp hai muối (gồm một muối của axit cacboxylic và một muối vô cơ) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai amin đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng có khối lượng riêng là 8,45. phần trăm khối lượng của x có trong e là

   a. 30,07%. b. 27,54%. c ó 72,16%. d. 74,23%.

   (giải) bài 87: hỗn hợp e gồm chất x (cnh2n-4o4n2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức và chất y (cmh2m + 5o4n3) là một – chuỗi muối amoni của một axit amin. đốt cháy hoàn toàn m gam e rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đựng dd Ca (đktc) 2 dư thì khối lượng bình tăng 102,78 g và thu được 162 g kết tủa. Mặt khác, cũng cho m gam e tác dụng hết với dung dịch đun nóng dư thu được 0,32 mol etylamin và 31,7 gam hỗn hợp muối. biết rằng x, y không làm mất màu nước br2. phần trăm khối lượng của x trong e là

   a. 39,32%. b. 38,29%. c ách 34,60%. d. 38,42%.

   (giải) bài 88: Cho hỗn hợp e gồm 0,1 mol x (c5h11o4n) và 0,15 mol y (c5h14o4n2, là muối của một axit cacboxylic hai chức) phản ứng hết. tác dụng hoàn toàn với dung dịch koh, thu được một ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp trong dãy đồng đẳng) và dung dịch t. làm bay hơi t, thu được m gam hỗn hợp gồm ba muối khan có cùng số nguyên tử cacbon (gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một muối của một α-amino axit). Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng mol lớn nhất tính bằng g i gần nhất với giá trị nào sau đây?

   a. 24.0. b. 54.0. c. 52.0. d. 25.0.

   (giải) bài 89: chất x (cxhyo4n2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất y (cmhno2n2) là muối amoni của amino axit. cho m gam e gồm x và y (với tỉ lệ số mol tương ứng là 3: 5) phản ứng với một lượng dư dung dịch đun nóng, sinh ra 4,928 lít (dktc) hỗn hợp khí gồm hai chất hữu cơ là đồng đẳng liên tiếp (có khối lượng riêng là đối với hiđro là 17,41) và 19,14 gam hỗn hợp muối. phần trăm khối lượng của y trong e là

   a. 54,64%. b. 50,47%. c 49,53%. d. 45,36%.

   (giải) bài 90: Hỗn hợp e gồm một peptit mạch hở x có công thức cxhyn5o6 và hợp chất y có công thức phân tử c4h12n2o2. lấy 0,09 mol e phản ứng với 0,21 mol nah thì thu được khí duy nhất đimetylamin và dung dịch chứa a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 35,94 gam E bằng lượng oxi vừa đủ, thu được N2 và 84,54 gam hỗn hợp CO2 và H2O. mối quan hệ a: b là

   a. 0,75. b. 2.5. c. 1.33. d. 0,4.

   (giải) bài 91: hỗn hợp e gồm x (c12h27o6n3, là một muối của axit glutamic), y (c4h9o4n) và z (c4h9o2n) đều mạch hở. đun nóng hỗn hợp e với dung dịch chứa 0,7 mol koh, sau khi các phản ứng xảy ra xong thu được dung dịch có m gam và 0,4 mol hỗn hợp khí t gồm hai amin no (có khối lượng riêng so với he là 9,5). làm bay hơi m gam hỗn hợp g chỉ chứa bốn muối khan (trong đó có hai muối của hai axit cacboxylic đơn chức, hơn kém nhau một nguyên tử cacbon trong phân tử). phần trăm khối lượng của muối có khối lượng mol nhỏ nhất tính bằng g là

   a. 12,83%. b. 12,19%. 35,16%. d. 36,42%.

   xem thêm

   • tổng hợp các bài tập hữu cơ hay và khó có lời giải chi tiết
   • lời giải các bài tập về chất béo theo phương pháp cộng dồn
   • tổng hợp hơn 50 bài tập về chất béo có lời giải chi tiết
   • tổng hợp các bài tập vô cơ hay khó có lời giải chi tiết
   • tổng hợp các đề thi thử môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay
   • tổng hợp các đề thi dành cho đề thi học kì 2 năm 2021 môn Hóa học lớp 12 có lời giải chi tiết
   • tổng hợp giáo án các chuyên đề hóa học cơ bản
   • tổng hợp đề thi học kì 2 môn Hóa lớp 12
   • học kì 2 lớp 11 đề thi tổng hợp môn hóa học lớp 10
   • Đề thi tổng hợp môn hóa học lớp 10 quý 2
   • tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10
   • tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11
   • tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12
   • tổ hợp đề thi giữa học kì 2 lớp 10 11 12

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Công thức

Related Articles

Back to top button