Sự lựa chọn con đường cách mạng vô sản của dân tộc là sự đúng đắn

Con đường cách mạng vô sản là sự lựa chọn khách quan

1. sự lựa chọn chính xác của một cá nhân

Xem Thêm : Cách viết chữ l thường và hoa như thế nào? – Luyện chữ đẹp

Cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 20, trước cảnh khốn cùng của dân tộc, các phong trào cứu nước theo quan điểm của chế độ phong kiến, dân chủ tư sản diễn ra quyết liệt nhưng đều thất bại. Việt Nam đang lâm vào tình trạng khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: mất phương hướng hiện tại và bấp bênh trong tương lai. vì hệ tư tưởng phong kiến ​​và hệ tư tưởng tư sản không phải là con đường đúng đắn cho cách mạng nước ta. năm 1911, Nguyễn Hữu Thành – Nguyễn ái quốc quyết chí ra đi tìm đường cứu nước với mục tiêu: “Điều tôi cần nhất trên đời là đồng bào được tự do, nước được độc lập”. Bằng quá trình thâm nhập thực tế – lao động kiếm sống và hoạt động cách mạng, bằng quá trình tự vô sản hóa đã giúp mọi người hiểu rõ hơn bản chất của kẻ thù (khác với những kẻ đi trước). tìm hiểu về cmts của Anh, cm của Pháp, cm của Mỹ, người ta thấy rằng các cuộc cách mạng này đều là “chưa hoàn chỉnh”, “chưa triệt để” vì các cuộc cách mạng đó không đáp ứng được nhu cầu giải phóng của mọi tầng lớp nhân dân lao động mà chỉ vì lợi ích của giai cấp tư sản. . Trên con đường khám phá này, Nguyễn Ái Quốc đã tiếp cận ánh sáng cách mạng từ bản thảo đầu tiên của Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. lenin được xuất bản trên nhật báo nhân đạo (tiếng Pháp), lòng yêu nước ngay lập tức bị quyến rũ bởi tính cách mạng triệt để của nó. người đi đến khẳng định: “muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Đó là con đường tiếp nối của cuộc cách mạng tháng mười Nga – con gái của tư tưởng Lenin – sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa marx ở Nga, mở ra hướng đi đúng đắn không chỉ cho Nga mà còn cho tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, trong đó có Việt Nam – a quốc gia cũng phải chịu cảnh nô lệ khốn khổ.

2. tới cuộc bầu cử của quốc gia

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tiếp cận với con đường cách mạng vô sản và thấy rằng đây là con đường cần thiết cho mình và đã chọn đi theo con đường đó. Đó là sự lựa chọn cá nhân của nhà yêu nước trẻ tuổi Nguyễn Ái Quốc. nhưng lựa chọn cá nhân của nguyễn ái quốc liệu có được sự ủng hộ của nhân dân, có phù hợp với yêu cầu của lịch sử để trở thành sự lựa chọn của quốc gia, dân tộc hay không? Trong con đường cách mạng vô sản, con đường của cách mạng tháng Mười Nga, Nguyễn Ái Quốc bắt tay vào truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin cho những thanh niên yêu nước Việt Nam, rồi tập hợp họ lại trong một tổ chức có tên là Hội Việt Nam. những thanh niên Cách mạng (tổ chức tiền thân của Đảng), và từ đó những thanh niên yêu nước giác ngộ ấy tiếp tục trở về quê hương tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin và con đường cách mạng vô sản trở về quê hương để chuyển các phong trào đấu tranh trong nước từ tự phát sang tự giác. ; Các tổ chức cách mạng được thành lập: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (cuối năm 1929). sự phát triển mạnh mẽ của các phong trào đấu tranh trong nội bộ đòi hỏi phải có sự thống nhất lãnh đạo, sự ra đời của một chính đảng để thống nhất lãnh đạo phong trào cách mạng trong cả nước. Năm 1930 với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức đảng cộng sản ở ba miền đất nước đã đáp ứng yêu cầu của lịch sử xác lập. do đó, tới đây sau 10 năm, sự lựa chọn của một cá nhân yêu nước đã trở thành sự lựa chọn của quốc gia.

Xem Thêm : Cách đọc bảng chữ cái tiếng Việt chuẩn mới nhất 2022 – Hotelcareers.vn

và từ cuộc bầu cử ban đầu đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời và lãnh đạo nhân dân ta làm nên thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945, đánh thắng đế quốc Pháp, Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; rồi tiếp tục đi đầu trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Đó là những bằng chứng xác thực chứng minh sự đúng đắn của con đường cách mạng vô sản mà Nguyễn ái quốc – Hồ Chí Minh là người đã tìm đường, soi đường, mở lối cho dân tộc Việt Nam. Qua mỗi bước ngoặt lịch sử, chúng ta luôn khẳng định quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trên con đường đã chọn, có những lúc con đường cách mạng vô sản gặp muôn vàn khó khăn trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu – một tổn thất to lớn đối với các nước cộng sản và xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Sự sụp đổ này có nhiều nguyên nhân: khách quan là sự chống phá của các thế lực thù địch ở nước ngoài, còn nguyên nhân chủ quan là do nội bộ Nhà nước Xô Viết còn nhiều yếu kém. đó là sự thiếu kinh nghiệm của chính phủ Xô Viết trong việc quản lý xã hội; chủ quan, tự nguyện, sai sót trong lãnh đạo, xa rời tôn chỉ của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, lý tưởng của cách mạng Tháng Mười trong công cuộc xây dựng chế độ xã hội mới. Tuy nhiên, đó là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực được xây dựng ở Nga và sau này ở Liên Xô, chứ không phải sự sụp đổ của học thuyết Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội. Sự sụp đổ của liên minh Xô Viết là hồi chuông cảnh tỉnh cho các nước tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nhận ra những khiếm khuyết của mô hình chủ nghĩa xã hội, rút ​​ra bài học kinh nghiệm quan trọng cho mình. Đảng trong sạch, vững mạnh, gắn bó và luôn đề cao lợi ích thiết thực của nhân dân lao động, phát huy dân chủ rộng rãi, bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân lao động. về thực hiện bình đẳng giữa các quốc gia; trong việc xây dựng cơ chế quản lý nền kinh tế; về sự kiên định của chủ nghĩa Mác-Lênin và mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

do đó, trên con đường đã chọn, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do nhận thức về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội còn chưa rõ ràng, bởi sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới trong thời kỳ quá độ còn khiến người ta nghi ngờ (choáng ngợp trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành cùng với những mặt tiêu cực còn tồn tại trong thời kỳ quá độ của xã hội dân sự). tuy nhiên, với những gì đã đạt được kể từ cuộc bầu cử ban đầu đó cho đến nay, dù vượt qua bao khó khăn, sóng gió, chúng tôi càng thêm tin tưởng vào con đường đã chọn. Bất cứ khi nào bạn còn nghi ngờ về con đường mình đã chọn, hãy quay lại lý do khiến bạn bắt đầu kiên định hơn trên con đường đó. trên cơ sở đó, tìm ra những cách tiếp cận, cách tiếp cận mới để tiếp tục tiến lên, thực hiện một cách sáng tạo lý tưởng con đường cách mạng vô sản trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. /.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hướng Nghiệp

Related Articles

Back to top button