Nội dung của Chính cương Đảng lao động Việt Nam

Bạn đang quan tâm đến Nội dung của Chính cương Đảng lao động Việt Nam phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Chính cương của đảng lao động việt nam (2/1951) xác định

Nội dung của Cương lĩnh Đảng Lao động Việt Nam. -o0o-

 • Xã hội Việt Nam có ba đặc điểm: Dân chủ nhân dân thuộc địa và nửa phong kiến. Ba thuộc tính này mâu thuẫn với nhau, nhưng mâu thuẫn chủ yếu lúc này là mâu thuẫn giữa tính chất dân chủ nhân dân và tính chất thuộc địa. Mâu thuẫn này đang được giải quyết trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.
 • Mục tiêu của Cách mạng Việt Nam gồm hai mục tiêu: • Mục tiêu chính là chống chủ nghĩa đế quốc cụ thể chủ yếu lúc bấy giờ là chủ nghĩa đế quốc Pháp và chủ nghĩa can thiệp của Mỹ. • Mục tiêu thứ yếu hiện nay là phong kiến, đặc biệt là phong kiến ​​phản động.
 • Nhiệm vụ cách mạng: • Chống chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc và thống nhất thực sự. • Xóa bỏ dấu vết của chế độ phong kiến ​​và nửa phong kiến, để người dân cày cấy có ruộng. • Phát triển dân chủ nhân dân làm cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Ba nhiệm vụ này có quan hệ mật thiết với nhau. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu lúc này là hoàn thành công cuộc giải phóng dân tộc.
 • Động lực của cách mạng bao gồm: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tiểu tư sản dân tộc. Ngoài ra, còn có những người yêu nước và tiến bộ (địa chủ). Các giai cấp, tầng lớp và các yếu tố này kết hợp với nhau tạo thành nhân dân, mà nền tảng của nhân dân là công nhân, nông dân và lao động trí óc. Giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng.
 • Sự sắp xếp các loại cuộc cách mạng: Đảng ta dựa trên ba cuộc cách mạng của Lênin (cách mạng giải phóng dân tộc, cách mạng tư sản, cách mạng kiểu mới và cách mạng vô sản). Đồng chí Long March giải thích: Gọi là cách mạng dân tộc vì nó đánh đổ đế quốc và đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Nó được gọi là một cuộc cách mạng dân chủ vì nó đã lật đổ giai cấp phong kiến ​​và thu hồi ruộng đất cho dân cày. Nó được gọi là cuộc cách mạng nhân dân vì nó do nhân dân tiến hành. Đây là sự bổ sung, phát triển lý luận cách mạng của Đảng ta đối với lý luận của chủ nghĩa Mác, đồng thời là công lao của các đồng chí lâu dài.
 • Phương hướng của cách mạng dân tộc dân chủ, nhân dân: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tất yếu sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội. Đây là một quá trình lâu dài, nhìn chung trải qua ba giai đoạn: • Giai đoạn đầu, nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thành giải phóng dân tộc. • Trong giai đoạn thứ hai, nhiệm vụ chủ yếu là xóa bỏ các di tích phong kiến ​​và nửa phong kiến, đẩy mạnh canh tác ruộng đất, phát triển công nghiệp, hoàn thiện dân chủ nhân dân. • Trong giai đoạn thứ ba, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng nền tảng của chủ nghĩa xã hội và thúc đẩy hiện thực chủ nghĩa xã hội. / li>
 • Phương thức lãnh đạo và mục tiêu của Đảng: “Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Mục tiêu của Đảng là phát triển chính trị quyền lực

Dân chủ Nhân dân, tiến lên hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thực hiện quyền tự do, hạnh phúc của giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam và tất cả các dân tộc thiểu số và các dân tộc thiểu số. Việt Nam.

 • Chính sách của Đảng: Có 15 chính sách lớn nhằm phát triển dân chủ nhân dân, gieo mầm chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy kháng chiến thắng lợi.
 • Quan hệ quốc tế: Việt Nam là dân chủ theo phe hòa bình và phải nhờ đến sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và các dân tộc trên thế giới, Trung Quốc và Liên Xô để đạt được sự thống nhất Việt – Trung. Đoàn kết Việt Nam-Myanmar-Lào.
 • Đường lối, chính sách của Đảng ta được bổ sung, phát triển qua Hội nghị Trung ương lần sau.
 • Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương (3-1951), Đảng ta nhấn mạnh chủ trương tăng cường hơn nữa chỉ huy tác chiến, củng cố và tăng cường bộ đội chủ lực, củng cố công tác bộ đội địa phương và du kích. ; củng cố nền kinh tế Lãnh đạo tài chính, khuyến khích và giúp đỡ giai cấp tư sản dân tộc làm ăn, kêu gọi tư nhân phát triển công thương nghiệp, tích cực tham gia phong trào duy trì hoà bình thế giới, củng cố tư tưởng, chính trị và tổ chức của Đảng.
 • Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương (27 tháng 9 năm 1951 đến ngày 5 tháng 10 năm 1951) đưa ra chủ trương củng cố đảng và tiến hành Kháng chiến trên cơ sở làm tốt ba việc chính. nhiệm vụ:
 • Xem Thêm : Cách Viết Truyện Ngôn Tình Hay, Đọc Xong Truyện Muốn Yêu Ngay

  ul>

  • Ra sức tiêu diệt sinh lực địch và tiến lên giành ưu thế về quân sự.
  • Tìm cách phá tan âm mưu thâm độc của kẻ thù, nuôi chiến tranh bằng chiến tranh, dùng người Việt Nam để chống lại nhân dân Việt Nam.
  • Tăng cường sức đề kháng vùng tạm chiếm, củng cố và phát triển các cuộc kháng chiến.
  • Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (tháng 1 năm 1953), vấn đề cách mạng công nông đã được nghiên cứu và sau khi cân nhắc, Đảng đã đưa ra chủ trương giảm toàn diện địa tô và chuẩn bị cho cải cách ruộng đất. Hội nghị chỉ rõ muốn kháng chiến thắng lợi hoàn toàn và thực hiện có hiệu quả dân chủ nhân dân thì phải nâng cao có hiệu quả lợi ích kinh tế, chính trị của nông dân và giao ruộng đất cho nông dân. </ li (11/1953) Trong kháng chiến chống Nhật, Đảng quyết định phát động quần chúng triệt để giảm tô và tiến hành cải cách ruộng đất. === & gt; Xem thêm tại đây: goo / u8ah

  Đề cương của Đảng Lao động Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trương Chấn soạn thảo, được thảo luận và thông qua tại Đại hội lần thứ hai của Đảng (tháng 2 năm 1951).

  Chính sách chính thức rõ ràng: Trước khi thực dân Pháp cai trị, xã hội Việt Nam về cơ bản là phong kiến, nông dân là giai cấp bị bóc lột nặng nề nhất. Từ thời Pháp thuộc, Việt Nam là một xã hội thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân Việt Nam hình thành và trưởng thành nhanh chóng, tư bản Việt Nam ra đời nhưng bị tư bản độc quyền của Pháp chèn ép, không phát triển được. Khi Nhật Bản xâm lược Việt Nam, chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam cũng trở thành phát xít, làm cho nhân dân Việt Nam thêm khốn khó.

  Xem Thêm : Những từ chỉ tính cách con người trong tiếng Việt

  Vì vậy, nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đẩy lùi đế quốc xâm lược, giành độc lập thực sự và thống nhất đất nước, xóa bỏ tàn dư của chế độ phong kiến ​​và nửa phong kiến, cho nông dân cày cấy ruộng đất, phát triển dân chủ nhân dân, đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội. Động lực là công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức, tiểu tư sản dân tộc, những người yêu nước và tiến bộ; nền tảng là công nhân, nông dân, trí thức; lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân. Từ đó nêu chủ trương chính: cách mạng Việt Nam hiện nay là cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt là tập trung hoàn thành công cuộc giải phóng dân tộc.

  Về chủ trương của Đảng nêu rõ chủ trương chính: hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, xóa bỏ chế độ phong kiến, phát triển dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kháng chiến là thực hiện cuộc kháng chiến toàn quốc, toàn diện và lâu dài đến cùng vì độc lập và thống nhất của đất nước. Trên cơ sở liên minh công nhân và trí thức nông dân do giai cấp công nhân lãnh đạo sẽ thành lập chính quyền dân chủ nhân dân trên cơ sở mặt trận dân tộc thống nhất.

  Đề cương cũng nêu rõ những quan điểm cơ bản về xây dựng quân đội, phát triển kinh tế – tài chính, cải cách ruộng đất, phát triển văn hóa, giáo dục, chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc, chính trị, chính sách vùng tạm chiếm, chính sách đối ngoại, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Về ngoại giao, chủ trương khẳng định nguyên tắc “tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ, đoàn kết dân tộc, cùng hợp tác, cùng gìn giữ hòa bình, dân chủ thế giới, cùng chiến đấu vì người làm chiến”; mở rộng đối ngoại nhân dân để hợp tác với chính phủ quốc gia tôn trọng chủ quyền của Việt Nam Thiết lập quan hệ hữu nghị, thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước này dựa trên nguyên tắc tự do, bình đẳng và cùng có lợi, đấu tranh vì hòa bình thế giới

  Ba giai đoạn này không tách rời nhau mà có quan hệ mật thiết và xen kẽ lẫn nhau.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hướng Nghiệp

                       

Vậy là đến đây bài viết về Nội dung của Chính cương Đảng lao động Việt Nam đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button