270 câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Đảng (Dành cho sinh viên) – 270 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG – StuDocu

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng

270 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử trận đấu (dành cho sinh viên

máy tính bảng)

1 **. ** điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. , người đại diện trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động,… ..là nguyên tắc tổ chức cơ bản của mình ”(Văn kiện Đại hội Đảng xi) / p>

a. phê bình và tự phê bình

b. nguyên tắc tập trung dân chủ

c. đoàn kết thống nhất trong đảng

d. kỷ luật nghiêm minh, tự giác

 1. đối tượng nghiên cứu của khoa học lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam là:

a. cán bộ, chiến sĩ đảng cộng sản việt nam

b. những hạn chế trong quá trình lãnh đạo của đảng

c. sự ra đời, phát triển và vai trò lãnh đạo của đảng qua các thời kỳ lịch sử

d. tài liệu của đảng sắp được lưu hành

 1. là một ngành của khoa học lịch sử, lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ là khoa học lịch sử, đồng thời có các chức năng nổi bật khác:

a. chức năng nhận thức, quản lý, lựa chọn và tìm kiếm

b. chức năng nhận thức, giáo dục, dự đoán và quan trọng

c. chức năng tuyên truyền, phổ biến, giảng dạy và phổ cập

d. chức năng giáo dục, chiếu, tuyên truyền và tìm kiếm

 1. một trong những nhiệm vụ chính khi nghiên cứu khoa học lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam là:

a. khẳng định và chứng minh giá trị khoa học của những mục tiêu chiến lược và thủ đoạn cách mạng do đảng đề ra trên cương lĩnh

b. làm cho học sinh hiểu được sức mạnh của đảng, từ đó trung thành hơn với sự lãnh đạo của đảng

c. chọn lọc những điểm nhấn lịch sử để tái hiện thành công của sự lãnh đạo của đảng

d. tìm hiểu về lịch sử đảng cộng sản thế giới

 1. trong phương pháp học tập và nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam cần phải dựa trên phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác, đồng thời phải nắm vững học thuyết nào sau đây để xem xét và nhận thức lịch sử một cách khách quan, trung thực và đúng pháp luật?

a. chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

b. chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm

c. chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa duy vật biện chứng

d. chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa duy vật lịch sử

 1. Tại sao cần hiểu và vận dụng chủ nghĩa duy vật lịch sử khi học tập và nghiên cứu lịch sử?

a. thấy được sự vượt trội của đảng cộng sản việt nam so với các đảng của phương tây

b. thực hiện quá trình cách mạng do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo

c. hiểu được sứ mệnh lịch sử của giai cấp nông dân trong lãnh đạo cách mạng

d. hiểu vì sao cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam lại đi theo con đường tư sản

b. nuôi dưỡng lý tưởng, truyền thống chiến đấu của đảng, xây dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng

c. tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để đưa đất nước nhanh, mạnh, vững chắc theo con đường tư bản chủ nghĩa

d. tham gia xây dựng và đổi mới đảng theo mô hình của Đông Âu và Liên Xô để củng cố nó

 1. mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam từ khi thực dân Pháp xâm lược là gì? a. mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp, mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến ​​ b. mâu thuẫn giữa công nhân và tư bản, mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến ​​c. mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ phong kiến, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản d. mâu thuẫn giữa nông dân, công nhân và địa chủ phong kiến ​​

  Ở Việt Nam, giai cấp nào mới ra đời dưới ảnh hưởng của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp?

  a. tư sản

  b. nông dân

  c. công nhân

  d. tiểu tư sản

  1. Trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858), xã hội Việt Nam có những giai cấp cơ bản nào?

  a. địa chủ phong kiến ​​và nông dân

  b. chủ và công nhân thời phong kiến ​​

  c. công nhân và nông dân

  d. nông dân và kiến ​​thức

  1. các phong trào yêu nước ở Việt Nam trước khi có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản có những điểm chung: a. họ không nhận được sự ủng hộ của nhân dân, đặc biệt là giai cấp công nhân – nông dân b. không thông qua ý kiến ​​của quốc tế cộng sản, đặc biệt là đảng cộng sản liên Xô c. không có con đường rõ ràng dẫn đến thất bại và bị thực dân Pháp đàn áp mạnh mẽ d. họ không có đủ tiềm lực kinh tế và khả năng lãnh đạo cuộc cách mạng

   Thực dân Pháp đã thực hiện những chính sách gì để cai trị nước ta? a. những người khờ khạo b. bế quan tỏa cảng c. đốt sách và chôn nho d. chia rẽ và chinh phục

   Giai cấp tư sản mại bản Việt Nam dưới thời Pháp thuộc có những đặc điểm sau: a. tham gia vào đời sống kinh tế chính trị của chính quyền thực dân Pháp b. có tiềm lực kinh tế mạnh, là giai cấp đông nhất trong xã hội c. không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động trong các xí nghiệp, công ty d. phải chịu ba tầng áp bức, bóc lột: đế quốc, phong kiến ​​và giai cấp tư sản dân tộc

   Tại sao giai cấp tiểu tư sản không thể là lực lượng lãnh đạo cách mạng trái quy luật? một. vì vị trí kinh tế và chính trị của chúng gắn chặt với pháp luật b. vì lực lượng này hoàn toàn không có xung đột lợi ích với thực dân Pháp c. vì tình hình kinh tế của họ bấp bênh, thái độ dao động d. vì lực lượng này nhận được nhiều thiện cảm của thực dân Pháp

   Xem thêm: Bài viết về kỉ niệm tuổi học trò

   cuối thế kỷ 20 – đầu thế kỷ 20, những nhiệm vụ chủ yếu cần giải quyết cấp bách của cách mạng Việt Nam là: a. giải phóng dân tộc b. đấu tranh giai cấp c. canh tân đất nước d. phân chia lại đất đai

   Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam trở thành phong trào hoàn toàn tự giác? một. 1920, khi tổ chức công đoàn được thành lập ở Sài Gòn b. năm 1925, khi có một cuộc đình công ở nhà máy mía đường

   c. gửi yêu cầu của những người nam đến hội nghị versailles

   d. đi tìm đường cứu nước

   1. tờ báo nào của hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa? một. tuổi trẻ b. cờ đỏ c. độc lập d. những người nghèo khổ

    nguyen ai quoc đã đọc bản thảo luận văn đầu tiên của lenin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa được đăng trên các tạp chí nhân đạo tại:

    a. Năm 1919 b. 1920

    c. Năm 1921

    d. 1922

    1. Làn sóng cách mạng nào sau đây đã hình thành nên phong trào cách mạng ở Việt Nam cuối năm 1928 đầu năm 1929? một. cách mạng tư sản dân quyền b. cách mạng dân tộc, dân chủ c. cuộc cách mạng văn hóa d. cách mạng tư sản

     Thang máy nào sau đây sử dụng khẩu hiệu “nếu bạn không thành công, bạn sẽ thành công”? một. ba dinh b. ruộng mía c. sự yên tĩnh d. huong khe

     tác phẩm nào của Nguyễn ái quốc đã hé lộ những âm mưu, thủ đoạn nào của chủ nghĩa đế quốc nhằm che giấu tội ác dưới cái cớ “khai hóa”?

     a. bản án của thực dân Pháp

     Xem Thêm : Nghị luận về thói vô trách nhiệm hay nhất (9 Mẫu) – Văn 12

     b. con đường của định mệnh

     c. nhật ký trong tù

     d. rồng tre

     1. hoạt động nào sau đây của nguyễn ái quốc có ý nghĩa tổ chức chuẩn bị cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

     a. mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam (1925-1927)

     b. chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản (2/1930)

     c. tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920)

     d. thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (tháng 6 năm 1925)

     1. tờ báo nào là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên? một. dân nghèo b. lao động c. công nhân d. tuổi trẻ

      Sự kiện nào đánh dấu bước đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam hướng tới tính tự giác?

      a. Sài Gòn Dyers Strike – Chợ Lớn (1922)

      b. tổng bãi công của công nhân ở Tonkin (1922)

      c. cuộc bãi công của công nhân tại nhà máy ba son ở cảng sài gòn (1925)

      d. bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định (1930)

      1. Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn ái quốc đề cập đến những vấn đề cơ bản của cương lĩnh chính trị, sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho việc thành lập đảng? một. cai trị của thực dân Pháp (1925) b. đường cách mệnh (1927) c. indochina (1924) d. nhật ký trong tù (1943)

      a. đảng cách mạng so viet b. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đạ c. tập hợp các đồng chí cách mạng việt nam d. trung tâm cộng đồng

      1. ý nghĩa của phong trào vô sản do Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát động năm 1928 là:

      a. truyền bá tư tưởng vô sản, xây dựng và phát triển các tổ chức của công nhân

      b. khuyến khích công nhân biểu tình, phản đối, đập phá máy móc, nhà xưởng

      c. truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin trong giai cấp nông dân

      d. giúp giai cấp nông dân thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng

      1. điều gì đã khẳng định sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào nửa cuối năm 1929?

      a. Cách mạng Việt Nam đã có bước phát triển về chất, phù hợp với đòi hỏi của lịch sử

      b. cách mạng Việt Nam vượt qua khủng hoảng về lãnh đạo

      c. cách mạng Việt Nam đủ sức đánh trả thực dân Pháp

      d. cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới

      1. đứng trước tình trạng các tổ chức cộng sản hoạt động cô lập, chống phá lẫn nhau đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ là: a. giải tán các tổ chức cộng sản b. hòa giải hận thù và cô lập giữa các tổ chức cộng sản c. thống nhất các tổ chức cộng sản d. xem xét nghiêm túc các tổ chức cộng sản

       Trong chương trình chính trị đầu tiên, Đảng đã xác định “mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là … đất cách mạng để đi tới xã hội cộng sản chủ nghĩa”. từ còn thiếu vào chỗ trống là: a. xã hội chủ nghĩa b. quyền công dân cách mạng

       c. dân tộc dân chủ d. dân chủ bình dân

       1. cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, xác định giai cấp nào là lực lượng lãnh đạo cách mạng. một. giai cấp tư sản b. giai cấp công nhân c. giai cấp nông dân d. giai cấp chủ sở hữu

        Nguyễn Ái Quốc đánh giá “giai cấp vô sản của ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng” trong sự kiện nào?

        a. hội nghị thành lập đảng cộng sản việt nam (1930) b. chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (1929) c. thành lập công hội đỏ miền Bắc (1929) d. sự ra đời của ba tổ chức cộng sản (1929)

        1. Hai văn bản nào sau đây được coi là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

        a. đánh giá ngắn gọn và cuộc gọi của bên

        b. chiến lược ngắn gọn và lời kêu gọi của nhóm

        Xem thêm: Cách Ghép Người, Hoa Lá, Mây Trời Vào Ảnh Bằng Photoshop Trên Pc

        c. sơ lược và chiến lược ngắn gọn của trận đấu

        d. chiến lược ngắn gọn và chương trình tóm tắt của trận đấu

        1. Nội dung nào sau đây được đưa vào cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng? a. đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập b. Cách mạng tư sản dân quyền là thời kỳ chuẩn bị để làm thành một xã hội cách mạng c. chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc d. giai cấp nông dân là lực lượng đi đầu của cuộc cách mạng

         Đại hội lần thứ 7 của quốc tế cộng sản (tháng 7 năm 1935) đã vạch ra những nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới:

         a. đòi lại ruộng đất cho nông dân từ tay giai cấp tư sản ở các nước thuộc địa

         1. hình thức đấu tranh mới xuất hiện trong phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là:

         a. cuộc biểu tình tập hợp

         b. đấu tranh nghị viện

         c. cuộc chiến chính trị

         d. khóa cửa, đình công

         1. đường lối và ý thức chính trị mới của Đảng trong những năm 1936-1939 đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân Đông Dương là:

         a. chủ nghĩa phát xít và chế độ phong kiến ​​

         b. chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ​​

         c. chế độ phong kiến ​​và giai cấp tư sản mại bản

         d. bọn phản động thuộc địa và tay sai

         1. một trong những ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936-1939 là:

         a. Thực dân Pháp phải chấp nhận mọi đòi hỏi dân chủ

         b. giúp cán bộ, đảng viên rèn luyện, trưởng thành

         c. Thực dân Pháp rút quân khỏi lãnh thổ Việt Nam

         d. đưa các cán bộ đảng viên ra nghị trường hợp pháp

         1. Tháng 3 năm 1938, Đảng có quyết định thành lập tổ chức nào để tập hợp rộng rãi nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và tay sai phản động không?

         a. mặt trận việt nam

         b. mặt trận thống nhất dân tộc chống đế quốc ở indochina

         c. mặt trận bình dân chống lại đế chế Đông Dương

         d. Mặt trận dân chủ ở Ấn Độ

         1. bạn xem cuộc diễn tập thứ hai của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam ở đâu?

         a. phong trào cách mạng 1930 – 1931 b. phong trào dân chủ 1936 – 1939 c. phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 d. đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Nhật cứu nước

         1. sau khi theo dõi diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai và căn cứ vào tình hình nội bộ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945 là: > a. chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang b. đòi lại ruộng đất cho nông dân nghèo c. phá kho thóc của Nhật để cứu đói d. thành lập mặt trận việt minh

          Trong giai đoạn 1939-1945, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam được Đảng ta đặt lên hàng đầu là gì?

          a. yêu cầu dân chủ

          b. giải phóng dân tộc

          c. lật đổ chế độ phong kiến ​​

          Xem Thêm : Hướng Dẫn Cách Vào Chế Độ Recovery Trên Điện Thoại Android Toàn Tập

          d. lật đổ giai cấp tư sản

          1. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng đã thực hiện những hoạt động gì để thích ứng với tình hình mới?

          a. nó đã bị tuyên bố giải thể, chỉ để lại một phần rất nhỏ các hoạt động ngầm trong các thành phố

          b. hợp tác với quân đội Pháp để lật đổ Nhật Bản

          c. lui về các hoạt động bí mật, chuyển trọng tâm từ công việc sang lĩnh vực này

          d. tăng cường các hoạt động chống phát xít ở các thành phố lớn

          d. mặt trận thống nhất quốc gia chống lại đế quốc Đông Dương

          1. Để làm tiền đề cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, Chỉ thị “Nhật và Pháp đã bắn và hành động của chúng ta” đã đề ra chủ trương nào sau đây? một. phát động tổng khởi nghĩa b. ném nâng một phần c. phát động phong trào kháng Nhật cứu nước d. phát động phong trào kháng chiến kiến ​​quốc

           Điểm mới của Hội nghị lần thứ 7 (tháng 5 năm 1941) so với Hội nghị lần thứ 6 (tháng 11 năm 1939) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là:

           a. mở rộng hình thức tập hợp lực lượng và thành lập mặt trận dân chủ tự do

           b. nâng cao hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc

           c. nêu vấn đề giải phóng dân tộc ở mỗi nước indochina

           d. tập trung vào cuộc đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc

           1. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời năm nào? một. 10/15 / b. 12/30 / c. 12/22 / d. 11/27 /

            Những bài học kinh nghiệm về cuộc nổi dậy của sĩ phu, nam kỳ (1940) và bạo loạn do Luồng (1941) dạy cho cách mạng Việt Nam?

            a. khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh du kích

            Xem thêm: Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy, cô giáo buồn năm 2021

            b. thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền

            c. chiến đấu trong lĩnh vực ngoại giao

            d. thực hiện nâng chung trước, có thể bỏ qua nâng từng phần

            1. Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện đầu tiên trong cuộc khảo sát nào sau đây?

            a. khởi nghĩa hòa bình (1930)

            b. cuộc nổi dậy ở miền nam (1940)

            c. khởi nghĩa hòa bình (1927)

            d. Do luong riot (1941)

            1. hội nghị quân sự cách mạng Việt Bắc (tháng 4 năm 1945) đã xác định những nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của cách mạng Việt Nam là:

            a. nhiệm vụ quân sự

            b. sứ mệnh văn hóa

            c. nhiệm vụ kinh tế

            d. phái đoàn ngoại giao

            1. Chỉ thị bắn nhau và hành động của Nhật – Pháp (3/1945) đã xác định kẻ thù duy nhất và trước mắt của nhân dân Đông Dương là: a. Quân đội Nhật Bản b. luật quân sự c. Quân Đức d. tư tưởng quân sự

             khẩu hiệu “chống Nhật – Pháp” được thay thế bằng khẩu hiệu “chống phát xít Nhật” như đã nêu trong:

             a. hội nghị ban thường vụ trung ương đảng (tháng 3 năm 1945) b. chỉ thị bắn nhau của Nhật – Pháp và hành động của chúng ta (3/1945) c. hội nghị toàn quốc của đảng (8/1945) d. đại hội toàn quốc phong trào mới (tháng 8 năm 1945)

             1. Sự kiện nào sau đây tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta giành lại độc lập vào tháng 8 năm 1945? một. sự thất bại của quân phát xít trên chiến trường Mĩ b. sự thất bại của Hồng quân Liên Xô trên mặt trận Xô – Đức c. cuộc khởi nghĩa thắng lợi của nhân dân các nước Tây Âu d. Nhật Bản đầu hàng phát xít vô điều kiện

             d. từ trước khi quân Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi quân Đồng minh vào Đông Dương

             1. vào ngày 16 tháng 8 năm 1945, tổ chức nào do đại hội toàn quốc tổ chức trong tân triều (tuyên ngôn) thành lập?

             a. ủy ban giải phóng dân tộc việt nam

             b. viet minh front

             c. ủy ban nâng cấp quốc gia

             d. mặt tiền phổ biến của indochina

             1. trước cách mạng tháng Tám năm 1945, tổ chức nào thực hiện chức năng của chính phủ lâm thời? một. ủy ban nâng cấp quốc gia

             b. đảng cộng sản của indochina

             c. Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam

             d. viet minh front

             1. cuộc cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội trong cuộc cách mạng tháng Tám khi nào?

             a. 8/18 /

             b. 8/19 /

             c. 23/8 /

             d. 8/25 /

             1. Phương pháp đấu tranh cơ bản của cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

             a. đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh báo chí

             b. đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh ngoại giao

             c. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

             d. đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh nghị viện

             1. theo SGK Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố nào được coi là nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?

             a. liên minh công nhân và nông dân

             b. bối cảnh quốc tế thuận lợi

             c. sự lãnh đạo của đảng

             d. thành lập mặt trận dân tộc thống nhất

             1. Trong số những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám năm 1945, bài học nào có ý nghĩa quan trọng nhất trong đường lối cách mạng của Đảng?

             a. lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù

             b. nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, chọn đúng kẻ thù của cách mạng

             c. toàn dân vùng lên trên cơ sở liên minh công nhân và nông dân

             d. giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến ​​

             1. Bản chất của cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

             a. cuộc cách mạng giải phóng giai cấp

             b. cách mạng giải phóng dân tộc

             c. cách mạng tư sản

             d. cuộc cách mạng khoa học và công nghệ

             1. Có tầm quan trọng lịch sử, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới cho cách mạng Việt Nam, đó là:

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button