Các locus of control là gì

Shop locus of control là gì Truongxaydunghcm

Điểm kiểm soát là mức độ mà một người cảm thấy bản thân kiểm soát được những sự kiện ảnh hưởng trong đời sống của mình. Khi bạn đương đầu với một thử thách trong cuộc sống, bạn có cảm thấy mình kiểm soát được kết quả ? Hay bạn tin rằng mình đơn giản nằm trong bàn tay định đoạt của các nguồn lực từ bên ngoài.

Locus of control refers to the extent to which people feel that they have control over the events that influence their lives. When you are dealing with a challenge in your life, do you feel that you have control over the outcome? Or do you believe that you are simply at the hands of outside forces?

Bạn đang xem: locus of control là gì

locusOfControl.jpg
Nguồn: Aeona

Nếu bạn tin mình kiểm soát được những thứ diễn ra, thì bạn có điểm kiểm soát nội tại, theo giải thích từ các nhà tâm lý học. Nếu bạn nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được những gì diễn ra và mọi lỗi lầm là ở những yếu tố từ bên ngoài thì bạn đang có điểm kiểm sát ngoại tại.

If you believe that you have control over what happens, then you have what psychologists refer to as an internal locus of control. If you believe that you have no control over what happens and that external variables are to blame, then you have what is known as an external locus of control.

Điểm kiểm soát của bạn không chỉ ảnh hưởng lên cách bạn phản ứng lại sự kiện trong đời sống mà còn tác động lên động lực hành động của bạn. Nếu bạn tin rằng mình nắm giữ chìa khóa của số phận mình, khả năng bạn hành động để thay đổi tình huống khi cần, sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu bạn tin rằng đầu ra mọi chuyện nằm ngoài tầm tay của mình, thì khả năng bạn hành động để hướng đến thay đổi sẽ bớt đi.

Your locus of control can influence not only how you respond to the events that happen in your life, but also your motivation to take action. If you believe that you hold the keys to your fate, you are more likely to take action to change your situation when needed. If on the other hand, you believe that the outcome is out of your hands, you may be less likely to work toward change.

Điểm kiểm soát là gì? What Is Locus of Control?

Nhà tâm lý học Philip Zinbardo giải thích trong cuốn sách “Psychology and Life”(Tâm lý học và Đời sống) xuất bản năm 1985 như sau, “Điểm định hướng kiểm soát là niềm tin cho rằng kết quả từ hành động của bản thân phụ thuộc vào cái ta làm (điểm kiểm soát nội tại) hoặc phụ thuộc vào những sự kiện bên ngoài sự kiểm soát của bản thân (điểm kiểm soát ngoại tại).

“A locus of control orientation is a belief about whether the outcomes of our actions are contingent on what we do (internal control orientation) or on events outside our personal control (external control orientation),” explained psychologist Philip Zimbardo in his 1985 book Psychology and Life.

Năm 1954, nhà tâm lý học Julian Rotter phát biểu rằng hành vi của chúng ta bị điều khiển bởi các hình thức khen thưởng và trừng phạt và chính những hệ quả theo sau hành vi mới là cái xác định niềm tin của chúng ta về những căn nguyên ẩn đằng sau những hành động này. Niềm tin của chúng ta về nguyên nhân gây ra hành vi rồi sẽ tác động lên chính hành vi và thái độ của chúng ta.

In 1954, psychologist Julian Rotter suggested that our behavior was controlled by rewards and punishments and that it was these consequences for our actions that determined our beliefs about the underlying causes of these actions. Our beliefs about what causes our actions then influence our behaviors and attitudes.

Năm 1966, Rotter đã xuất bản một thang đo nhằm đo lường và đánh giá điểm kiểm soát nội tại và ngoại tại. Thang đo này sử dụng phương pháp chọn lựa bắt buộc giữa hai thứ, đòi hỏi người trả lời phải chọn một trong hai lựa chọn cho mỗi câu hỏi. Mặc dù được sử dụng rộng rãi nhưng nó cũng là chủ đề vấp phải nhiều chỉ trích từ những người tin rằng điểm kiểm soát không thể được hiểu một cách ngọn ngành dễ dàng hay đo lường gì được bằng một thang đo đơn giản.

In 1966, Rotter published a scale designed to measure and assess external and internal locus of control. The scale utilizes a forced-choice between two alternatives, requiring respondents to choose just one of two possibilities for each item. While the scale has been widely used, it has also been the subject of considerable criticism from those who believe that locus of control cannot be fully understood or measured by such a simplistic scale.

Ta cũng cần lưu ý rằng điểm kiểm soát là một thể biến động liên tục. Không ai có 100% điểm kiểm soát nội tại hoặc ngoại tại. Thay vào đó, hầu hết chúng ta đều nằm đâu đó ở giữa hai đầu mốc này.

It is also important to note that locus of control is a continuum. No one has a 100 percent external or internal locus of control. Instead, most people lie somewhere on the continuum between the two extremes.

DX6u-1-W0AAPQoT.jpg
Nguồn: wiki.onlineaz.vn

Những người có điểm kiểm soát nội tại: Those With an Internal Locus of Control

– Có khả năng tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình cao hơn. Are more likely to take responsibility for their actions

– Có khuynh hướng ít bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác hơn. Tend to be less influenced by the opinions of other people

– Thường làm việc tốt hơn khi được phép tự quyết định tiến độ công việc của mình. Often do better at tasks when they are allowed to work at their own pace

– Thường có niềm tin mãnh liệt vào năng lực của bản thân. Usually, have a strong sense of self-efficacy

– Có xu hướng làm việc chăm chỉ để đạt được thứ mình muốn. Tend to work hard to achieve the things they want

Có thể bạn quan tâm: bạn chung trên facebook là gì

Xem Thêm : cáp treo tiếng anh là gì

– Cảm thấy tự tin khi đối mặt với thử thách. Feel confident in the face of challenges

– Thường có cơ thể khỏe mạnh hơn. Tend to be physically healthier

– Có thái độ hạnh phúc và tự lập hơn. Report being happier and more independent

– Thường đạt được thành công lớn hơn tại nơi làm việc. Often achieve greater success in the workplace

Những người có điểm kiểm soát ngoại tại. Those With an External Locus of Control

– Đổ lỗi cho những thế lực bên ngoài khi bị rơi vào hoàn cảnh nào đó. Blame outside forces for their circumstances

– Thường cho mình thành công là nhờ may mắn hoặc tình cờ ngẫu nhiên. Often credit luck or chance for any successes

– Không tin rằng mình có thể nỗ lực để thay đổi hoàn cảnh. Don’t believe that they can change their situation through their own efforts

– Thường xuyên cảm thấy bất lực hoặc vô vọng khi đối mặt với những tình huống khó khăn. Frequently feel hopeless or powerless in the face of difficult situations

– Dễ trải nghiệm tình trạng bất lực tập nhiễm. Are more prone to experiencing learned helplessness

Điểm kiểm soát đóng vai trò gì trong cuộc sống của bạn? What Role Does Your Locus of Control Play In Your Life?

Điểm kiểm soát nội tại thường được sử dụng đồng nghĩa với thuật ngữ “tự quyết” và “năng lực tự chủ cá nhân”. Nghiên cứu cũng cho rằng nam giới thường có điểm kiểm soát nội tại cao hơn nữ giới và điểm soát soát đó sẽ càng ngày càng “nội tại” hơn khi con người ta già đi. Các chuyên gia cũng phát hiện ra rằng, nhìn chung, người nào có điểm kiểm soát nội tại sẽ thuận buồm xuôi gió hơn trong mọi chuyện.

Internal locus of control is often used synonymously with “self-determination” and “personal agency.” Research has suggested that men tend to have a higher internal locus of control than women and that locus of control tends to become more internal as people grow older. Experts have found that, in general, people with an internal locus of control tend to be better off.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng nội tại không phải lúc nào cũng “tốt” và ngoại tại không phải lúc não cũng “xấu”. Trong một số trường hợp, điểm kiểm soát ngoại tại có thể thực sự là một điều tốt, đặc biệt là nếu mức năng lực của một người trong một lĩnh vực nào đó không mạnh lắm.

However, it is also important to remember that internally does not always equal “good” and external does not always equal “bad.” In some situations, an external locus of control can actually be a good thing, particularly if a person’s level of competence in a particular area is not very strong.

Ví dụ, một người chơi thể thao tệ có thể cảm thấy buồn bã hoặc lo âu về màn trình diễn của mình nếu họ có điểm kiểm soát nội tại mức cao. Nếu người này nghĩ, “Mình chơi thể thao tệ lắm và mình không cố gắng đủ,” thì họ có thể sẽ cảm thấy căng thẳng trong những tình huống khi họ tham gia vào hoạt động thể thao, nhưng ở trong tiết thể dục chẳng hạn. Nếu người này tập trung điểm kiểm soát hoạt động vào các yếu tố ngoại tại (“Trò này quá khó!” hay “Mặt trời chiếu thẳng vào mắt mình!”) thì họ có khả năng sẽ cảm thấy thư giãn và bớt căng thẳng hơn.

For example, a person who is terrible at sports might feel depressed or anxious about their performance if they have a strong internal locus of control. If the person thinks, “I’m bad at sports and I don’t try hard enough,” they might feel stressed out in situations where they need to participate in athletics, such as during a physical education class. If this person takes an external focus during such activities (“The game is too hard!” or “The sun was in my eyes!”), they will probably feel more relaxed and less stressed.

Điểm kiểm soát của bạn đang là nội tại hay ngoại tại? Do You Have an External or Internal Locus of Control?

Điểm kiểm soát của bạn nằm ở đâu giữa hai thái cực này? Hãy đọc những câu dưới đây và chọn cái nào mô tả đúng nhất quan điểm của bạn trong cuộc sống:

Where does your locus of control fall on the continuum? Read through the statements below and select the set that best describes your outlook on life:

Quan điểm 1. Outlook 1

– Tôi thường cảm thấy mình ít kiểm soát được cuộc sống và những gì xảy đến với mình. I often feel that I have little control over my life and what happens to me.

Có thể bạn quan tâm: Top an cư kiết hạ là gì

Xem Thêm : dòng điện định mức là gì

– Con người ta hiếm khi nào có được cái họ xứng đáng nhận. People rarely get what they deserve.

– Thiết lập mục tiêu hay lên kế hoạch cũng chẳng có nghĩa lý gì mấy vì có quá nhiều thứ có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát của mình. It isn’t worth setting goals or making plans because too many things can happen that are outside of my control.

– Cuộc sống là hên xui. Life is a game of chance.

– Mỗi một cá nhân chẳng có mấy tác động gì lên những sự kiện diễn ra khắp thế giới này. Individuals have little influence over the events of the world.

Nếu những câu trên thể hiện đúng nhất quan điểm của bạn về cuộc sống thì bạn có thể có xu hướng có điểm kiểm soát ngoại tại.

If the statements above best reflect your view on life, then you probably tend to have an external locus of control.

Quan điểm 2. Outlook 2

– Nếu bạn làm việc chăm chỉ và tự gắn bản thân vào một mục tiêu, bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì. If you work hard and commit yourself to a goal, you can achieve anything.

– Không có cái gọi là định mệnh hay số phận. There is no such thing as fate or destiny.

– Nếu học hành chăm chỉ và chuẩn bị kỹ lưỡng thì bạn sẽ làm bài thi tốt. If you study hard and are well-prepared, you can do well on exams.

– May mắn ít có can hệ với thành công; Chủ yếu là nỗ lực và cống hiến hết mình. Luck has little to do with success; it’s mostly a matter of dedication and effort.

– Về lâu dài, con người ta có xu hướng đạt được cái mà họ xứng đáng trong cuộc sống. In the long run, people tend to get what they deserve in life.

Nếu những câu này mô tả đúng góc nhìn của bạn về cuộc sống thì bạn khả năng cao là đang có điểm kiểm soát nội tại.

If the statements above best reflect your outlook on life, then you most likely have an internal locus of control.

Kết luận. Final thoughts

Điểm kiểm soát của bạn có thể tác động lớn lên cuộc sống của bạn, từ cách bạn đối phó với căng thẳng đến động lực tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Trong nhiều trường hợp, có điểm kiểm soát nội tại có thể là điều tốt. Nghĩa là bạn tin rằng những hành động của bản thân sẽ tạo ra được ảnh hưởng. Nếu bạn có xu hướng có điểm kiểm soát ngoại tại thì việc bắt đầu chủ động thay đổi cách nhìn nhận tình huống và sự kiện sẽ là chuyện nên làm. Thay vì tự nhận bản thân là một kẻ đứng ngoài thụ động bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống thì hãy nghĩ về những hành động bạn có thể làm, những hành động có thể tạo nên ảnh hưởng lên kết quả đầu ra.

Your locus of control can have a major impact on your life, from how you cope with stress to your motivation to take charge of your life. In many cases, having an internal locus of control can be a good thing. It means that you believe that your own actions have an impact. If you tend to have more of an external locus of control, you might find it helpful to start actively trying to change how you view situations and events. Rather than viewing yourself as simply a passive bystander who is caught up in the flow of life, think about actions you can take that will have an impact on the outcome.

locus-of-control-jung.jpg
Nguồn: Claire Jetha Hypnotherapy

Tham khảo. View Article Sources

Lopez, SJ. The Encyclopedia of Positive Psychology. New York: John Wiley & Sons; 2011.

Tew, M, Read, M, and Potter, H. Circles, PSHE and citizenship. London: Paul Chapman Publishing; 2007.

Nguồn: wiki.onlineaz.vn/what-is-locus-of-control-2795434

Như Trang.

Tham khảo: Những quả nhãn tiếng anh là gì

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Hỏi Đáp

Related Articles

Back to top button