Tác phẩm Thường thức chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bút danh của bác khi viết tác phẩm thường thức chính trị/

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc trích đoạn 34 và 35 – “Lao động lãnh đạo kháng chiến dựng nước” trong tác phẩm này.

“34-đảng công nhân lãnh đạo cuộc kháng chiến dựng nước (a)

bữa tiệc sử dụng những gì và nó dẫn đầu như thế nào?

Xem thêm: Tóm tắt & Review tiểu thuyết Không gia đình – Hector Malot

1- Đảng đã truyền bá lý thuyết Mác-Lênin ở thị trấn của chúng tôi.

Đối với công cuộc kháng chiến và kiến ​​quốc, lý luận là rất quan trọng. nếu bạn không hiểu logic, bạn giống như một người mù đi vào ban đêm.

thuyết giác ngộ quần chúng, giới thiệu với quần chúng để tổ chức và vận động quần chúng đấu tranh đòi quyền lợi. Nhờ logic, quần chúng hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình khổ, thấy rõ đường lối đấu tranh giải phóng, hiểu rõ phương pháp đánh giặc.

Xem Thêm : Phân tích tác phẩm Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng – HOCMAI

Chỉ có lý do để dẫn đường, thì chỉ khi đó, quần chúng mới có hành động chính xác và phát huy được tài năng và sức mạnh vô tận của họ.

Đảng kết hợp lý luận với kinh nghiệm và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Đảng vận dụng lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lê-nin để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam.

Không phải chỉ cần học thuộc một vài bộ sách Mác-Lênin là có thể làm được điều này. Đảng phải có bản lĩnh khoa học và cách mạng cao cả, phải hiểu biết lịch sử xã hội, phải kiên quyết đấu tranh vì giai cấp và nhân dân, phải tin tưởng vào lực lượng và sáng kiến ​​của quần chúng, phải tập hợp những ý kiến, kinh nghiệm, sáng kiến. và ý chí của quần chúng, tổ chức nó thành một hệ thống và sau đó áp dụng nó vào quần chúng.

đảng phân tích rõ tình hình đất nước và thế giới, từ đó vận dụng lý luận vào các chính sách của mình: chính sách ruộng đất, chính sách mặt trận dân tộc, chính sách kháng chiến kiến ​​quốc, chính sách xây dựng đảng …

Xem thêm: Mùa xuân nho nhỏ – Tác giả tác phẩm – Ngữ văn lớp 9

Do có Đảng lãnh đạo đúng đắn, niềm tin và sức chiến đấu của nhân dân ta ngày càng cao, lực lượng cách mạng ngày càng đông đảo.

35- Đảng công nhân lãnh đạo cuộc kháng chiến dựng nước (b)

2- Trong từng thời kỳ cách mạng, căn cứ vào tình hình đất nước và thế giới, đảng đề ra khẩu hiệu, mục tiêu và kế hoạch đấu tranh. Đảng quy định ở giai đoạn nào thì dựa vào lực lượng nào, lực lượng nào đoàn kết, lực lượng nào để cô lập, chia rẽ, tiêu diệt kẻ thù của giai cấp và của nhân dân.

Nếu khẩu hiệu chính trị đúng thì toàn dân thấy rõ sự lãnh đạo, nhận rõ đâu là bạn, đâu là thù, sẽ đoàn kết chặt chẽ trong đảng, chung sức đánh thắng kẻ thù của cách mạng.

Xem Thêm : Vẻ đẹp tiềm ẩn nhân vật chí phèo trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn nam cao

Một khẩu hiệu chung thôi chưa đủ, đảng còn phải căn cứ vào lợi ích của nhân dân thời kỳ đó, đề ra khẩu hiệu mới, vận động quần chúng, đặt mục tiêu và vạch ra con đường cho nhân dân. đấu tranh quần chúng; đồng thời đào tạo, giáo dục quần chúng. đưa những khẩu hiệu này vào thực tiễn, tức là thúc đẩy cuộc cách mạng và giúp biến khẩu hiệu chung thành hiện thực. ví dụ: để đẩy mạnh công cuộc kháng chiến kiến ​​quốc, đảng đề ra khẩu hiệu “triệu tập quần chúng thực hiện chính sách ruộng đất”, “thi đua sản xuất”, v.v. những khẩu hiệu này đã khiến hàng triệu người hăng hái tham gia kháng chiến hơn.

Xem thêm: Các dạng đề bài Chữ người tử tù chọn lọc, cực hay – Ngữ văn lớp 11

Trong mỗi thời kỳ quan trọng, Đảng đều đưa ra những khẩu hiệu đúng đắn để cổ vũ và lãnh đạo nhân dân đấu tranh, nhân dân giành được nhiều thắng lợi.

3- Qua kinh nghiệm với đảng viên và tổ chức đảng, chi bộ liên hệ chặt chẽ với quần chúng, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức quần chúng, lãnh đạo các tổ chức cách mạng của quần chúng.

Các đảng viên và cán bộ không thể chỉ hô khẩu hiệu và nói những điều vô nghĩa.

Đảng viên và cán bộ phải thấm nhuần tư tưởng cách mạng trong quần chúng. các tổ chức cách mạng phải được xây dựng theo nhu cầu của quần chúng, theo nhu cầu của quần chúng. Nó phải làm gương trong mọi công việc kháng chiến kiến ​​quốc. phải đi sâu vào quần chúng, hết lòng phục vụ quần chúng, làm cho quần chúng yêu Đảng, tin Đảng, ra sức ủng hộ Đảng, sẵn sàng phục tùng sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng yêu cầu đảng viên và cán bộ: học hiểu lý luận, chính sách, tình hình trong nước và thế giới để giáo dục quần chúng. họ phải học để hiểu về nghiệp vụ chuyên môn mà đảng và chính phủ giao cho họ hành nghề. phải có tinh thần hy sinh vì cách mạng, có tinh thần trách nhiệm để vượt qua mọi khó khăn.

Người đảng viên, cán bộ phải làm cho nhân dân tin yêu, phục tùng.

Phải hiểu rõ đường lối chính sách của đảng và nhà nước, đi đúng đường lối quần chúng thì mới xứng đáng là đảng viên, cán bộ đảng viên, có như vậy mới lãnh đạo được quần chúng.

trích: Hồ chí minh toàn tập, tập 8, tr. 276-279.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn Học

Related Articles

Back to top button