Bản tự kiểm điểm Đảng viên theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XII Bản tự kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bản tự kiểm điểm Đảng viên theo Nghị quyết trung ương 4 khóa XII là bản tổng kết quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên trong năm. Thông qua bản tự kiểm điểm này mỗi Đảng viên sẽ tự nhận ra những ưu điểm và nhược điểm của bản thân đồng thời đưa ra những phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn những mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ. Dưới đây là Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất, mời các bạn cùng tham khảo.

Bản kiểm điểm Đảng viên giáo viên cuối năm

Bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

ĐẢNG BỘ XÃ…

Chi bộ: Trường tiểu học…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…., ngày … tháng … năm 20…

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

– Họ và tên: ………………………………………….

– Ngày sinh: ………………………………

– Ngày vào Đảng: ………………………..

– Ngày chính thức: ………………………..

– Đơn vị công tác: Trường tiểu học ………

– Chi bộ trường tiểu học: ………………….

Thực hiện hướng dẫn của cấp trên và của chi bộ về đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2017, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Quá trình tu dưỡng, rèn luyện, công tác và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên theo điều lệ Đảng và tổ chức Đảng phân công, tôi tự nghiêm túc kiểm điểm đánh giá trước chi bộ những ưu khuyết điểm trong năm như sau:

1. Về t­ư t­­ưởng chính trị

– Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.

– Bản thân tôi luôn chấp hành tốt và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, tuân thủ các Nghị quyết của Đảng, của Chi bộ đề ra.

– Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

– Tôi luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động gia đình, và nhân dân thực hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và chính sách tại địa phương.

– Không ngừng học hỏi kinh nghiệm trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn nghiệp vụ.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Tôi luôn tự giác học tập, trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương mẫu để học sinh và quần chúng noi theo.

– Luôn thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, có tinh thần hợp tác cùng đồng chí đồng nghiệp phòng chống các tệ nạn xã hội và đi đầu trong mọi lĩnh vực thực hiện là người Đảng viên luôn tiên phong trong mọi công tác.

– Bản thân luôn ý thức được tư cách, phẩm chất cách mạng, phát huy tính gương mẫu của người Đảng viên, bản thân không vi phạm những điều Đảng viên không được làm.

– Có lối sống trung thực, thẳng thắn, hoà nhã đoàn kết với đồng nghiệp, học sinh có liên hệ mật thiết với nhân dân và quần chúng.

– Luôn đề cao công tác thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ, luôn đoàn kết trong Chi bộ, Đảng bộ, không chia bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của mọi người.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ đ­­ược giao

– Đảm bảo ngày giờ công.

– Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định.

– Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.

– Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình,chuẩn kiến thức kỷ năng và phân hóa đối tượng. Nộp duyệt hồ sơ sổ sách đúng qui định.

– Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và dạy minh họa đầy đủ theo kế hoạch của tổ chuyên môn và BGH nhà trường đã đề ra.

– Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn cũng như kĩ năng sống .

– Trong cơ quan bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao .

– Hết lòng, hết sức với công việc được giao. Nhất là trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, kèm cặp học sinh yếu.

Xem Thêm : Hướng dẫn cách làm bầu đất ươm cây giống đạt chuẩn

Ngoài ra tôi còn tham gia rèn chữ viết cho học sinh lớp 5. Có 16 em được công nhận chữ đẹp cấp huyện, trong đó có 1em đạt giải Nhất.

– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở. Luôn tham gia xây dựng tổ chức Đảng và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Tôi luôn tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong trường học, cũng như trong chi bộ. Luôn phục tùng sự phân công của tổ chức, cũng như các văn bản, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

– Thực hiện tốt chế độ sinh hoạt Đảng thường kỳ, và đóng Đảng phí đầy đủ.

– Chấp hành tốt chính sách Pháp luật của Nhà nước Thực hiện tốt mọi quy quy chế làm việc trong chi bộ, tham gia với các khối đoàn thể tạo công việc nhịp nhàng và có hiệu quả.

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.

5. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

– Trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn giữ vững, kiên định lập trường. Tuyệt đối chấp hành việc thực hiện Quy định về những điều Đảng viên không được làm của Bộ chính trị. Học tập tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết của Đảng.

– Xây dựng chi bộ, Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch vững mạnh.

– Thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– Biết linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết công việc với đồng nghiệp, với học sinh. Đã giải quyết công việc có hiệu quả, bước đầu khắc phục được tính nóng nảy khi giải quyết công việc.

II. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân

– Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.

III. Phương hướng và biện pháp khắc phục

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành.

– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.

– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn công tác quản lý, nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao.

– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.

– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

IV. Tự nhận mức phân loại

(Đánh dấu X vào một ô tương ứng)

4.1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ.

Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

Chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ.

4.2. Xếp loại chất lượng đảng viên:

Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ.

Xem Thêm : Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm của bản thân tôi, rất mong Chi bộ và các đồng chí Đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng cho tôi. Tôi xin nghiêm túc tiếp thu để sửa chữa, tu dưỡng và rèn luyện.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

………………………

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN, TỔ CHỨC ĐẢNG CƠ SỞ ĐẢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

– Nhận xét đánh giá của lãnh đạo trực tiếp quản lí

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Ý kiến của tập thể lãnh đạo đơn vị, cơ quan nơi công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Kết quả đánh giá phân loại của cấp có thẩm quyền:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…, ngày … tháng … năm 20…

T/M LÃNH ĐẠO CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Kí, ghi rõ họ tên)

2. Đánh giá phân loại chất lượng đảng viên:

– Nhận xét đánh giá của chi ủy (chi bộ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Đảng ủy (chi ủy cơ sở) phân loại chất lượng:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………., ngày …. tháng …. năm 20….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)

(Kí, ghi rõ họ tên)

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button