Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2021 Giáo viên

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương năm 2021

Phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch là một phong trào được phát động rộng rãi. Mời các bạn tham khảo Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 của giáo viên sau đây.

Nội dung chuyên đề năm 2021 là thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Dưới đây là Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2021 để các thầy cô tham khảo nhằm hoàn thiện bản đăng ký của mình nhanh và đầy đủ nội dung nhất.

 • Bản đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021

 • 1. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là gì?
 • 2. Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2021 Giáo viên số 1
 • 3. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 của giáo viên số 2
 • 3. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 của giáo viên số 3
 • 4. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 của giáo viên số 4

1. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là gì?

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là mẫu để đăng ký mục tiêu của mỗi cá nhân tại các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng hướng tới trong năm 2021. Mẫu gồm các thông tin cá nhân của người đăng ký, các nội dung và giải pháp, mục tiêu phấn đấu của cá nhân trong suốt một năm từ đó quyết tâm thực hiện.

2. Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2021 Giáo viên số 1

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ……….

CHI BỘ ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………., ngày…. tháng…. năm…. 2021

BẢN ĐĂNG KÝ Thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Năm 2021

1. Thông tin cá nhân

– Họ và tên: ……………………………………………….

– Chức vụ (Đảng; chính quyền; đoàn thể):…………………………………………

– Đang sinh hoạt tại chi bộ: …………………………………………………………

Sau khi tiếp thu chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, tôi đăng ký học tập và làm theo trong năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau:

2. Nội dung đăng ký thực hiện

– Bản thân xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xây dựng ý chí, khát vọng góp phần đưa địa phương ngày càng văn minh giàu đẹp; gia đình hạnh phúc tiến bộ.

– Gương mẫu trong thực hiện tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, quy định của Đảng; chú trọng vai trò nêu gương theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”.

– Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Bản thân tích cực, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên các nội dung trong năm 2021:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng Nikon D7100 Máy ảnh kỹ thuật số

………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng Nikon D7100 Máy ảnh kỹ thuật số

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng Nikon D7100 Máy ảnh kỹ thuật số

………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng Nikon D7100 Máy ảnh kỹ thuật số

………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng Nikon D7100 Máy ảnh kỹ thuật số

………………………………………………………………………………………..

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng Nikon D7100 Máy ảnh kỹ thuật số

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng Nikon D7100 Máy ảnh kỹ thuật số

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Xem Thêm : Hướng dẫn sử dụng Nikon D7100 Máy ảnh kỹ thuật số

………………………………………………………………………………………..

(Đảng viên chọn đăng ký nội dung cụ thể, cốt lõi thể hiện được ý chí, khát vọng, nỗ lực của bản thân như: Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hoặc nội dung gắn với nội dung đăng ký thi đua Đồng Khởi mới theo Chỉ thị 01-CT/TU; học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức lối sống …).

Trên đây là bản đăng ký của cá nhân. Xin báo cáo chi bộ theo dõi, góp ý.

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 của giáo viên số 2

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

Họ và tên:……………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………..

Đoàn thể:…………………………………………………………………………….

Căn cứ: …………………………………………………………………………….

Tôi xin phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 như sau:

1/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm: Chống ại tình trạng thiếu trung thực, vô cảm. Sống trung thực và có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, với bạn bè, đồng nghiệp.

Nội dung:……………………………………………………………………………

Giải pháp:………………………………………………………………………….

2/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân: Giữ vững tư tưởng “lấy dân làm gốc”, thực hiện gần dân, trọng dân, học dân, đề xuất thực hiện các chính sách xuất phát từ lợi ích của nhân dân.

Nội dung:…………………………………………………………………………..

Giải pháp:………………………………………………………………………….

3/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Luôn nhận thức nhiệm vụ xây dựng đảng lầ nhiệm vụ then chốt, thực hiện nghiêm những nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ.

Nội dung:……………………………………………………………………………

Giải pháp:………………………………………………………………………….

3. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 của giáo viên số 3

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho giáo viên theo chuyên đề 2020 được dùng riêng cho giáo viên là Đảng viên hoặc không phải Đảng viên. Mẫu đăng ký này cũng có thể dùng cho các cán bộ, công nhân viên chức nhà nước không phải Đảng viên.

Giáo viên là những người đạo tạo và dẫn dắt thế hệ trẻ tương lai của đất nước, là đối tượng mà lúc sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và đề cao. Người giáo viên gánh trên vai trọng trách cao cả là giáo dục, định hướng cho những thế hệ sau này sẽ xây dựng đất nước. Tương lai đất nước Việt Nam phụ thuộc một phần lớn vào những người làm công tác giáo dục. Vì vậy những người làm công tác giáo dục cần thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tăng cường phát huy hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dạy và học thực tiễn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝThực hiện chuẩn mực đạo đức theotư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021

Kính gửi: – Hiệu trưởng trường ………………….

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày…….tháng………năm………….

Là (tổ trưởng, giáo viên hay nhân viên)……………… thuộc tổ: ………… trường ……………..;

Xem Thêm : Truyện cổ tích Thạch Sanh – Lý Thông – Truyện dân gian

Căn cứ kế hoạch số …………… ngày ……../……./……. của trường ………………… về việc đăng ký thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Trên cơ sở đã được học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua.

Để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, bản thân tôi chọn các chuẩn mực đạo đức cần rèn luyện và thời gian thực hiện như sau:

I/ Các chuẩn mực cần thực hiện (nêu ra tên chuẩn mực cụ thể)

 1. …………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………

II/ Các biện pháp thực hiện:

 1. ………………………………………………………………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………………………………………….

III/ Thời gian thực hiện:

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

………, ngày…tháng….năm….

Người đăng ký(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 của giáo viên số 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNGĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

Đoàn thể:……………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào nội dung chuyên đề 2020 và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kế hoạch thực hiện, tiêu chí “xây” và “chống” của đơn vị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và chức trách nhiệm vụ được giao,

Tôi xin phấn đấu rèn luyện học tập và làm theo các chuẩn mực đạo đức tác phong Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực trách nhiệm:Thực sự trung thực trách nhiệm với chính mình, với gia đình người thân, với bạn bè, đồng chí, với tổ quốc nhân dân. Yêu cái đúng, ghét cái sai, tôn trọng sự thật, lẽ phải; (Chống tình trạng thiếu trung thực, dối mình, dối người, dối Đảng, dối dân, thói vô cảm)

a) Nội dung:

 • Luôn trung thực với mình, chịu trách nhiệm với kết quả xét nghiệm mà bản thân thực hiện.
 • Luôn nghiêm túc với chính mình, đúng mực với người khác.
 • Luôn chấp hành tốt quy định của địa phương, đơn vị.
 • Có tinh thần trách nhiệm cao trong việc.

b) Giải pháp:

 • Hoàn thành tốt công việc cấp trên giao phó
 • Không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2 – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn bó với nhân dân: Thường xuyên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc”; thực hiện phương châm gần dân, trọng dân, học dân và phát huy truyền thống làm của nhân dân; khi xây dựng chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân; (Chống mọi biểu hiện nhũng nhiễu, xâm hại đến lợi ích chính đáng của nhân dân).

a) Nội dung:

 • Hết lòng phục vụ nhân dân, luôn trau dồi đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính.
 • Luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm với nhân dân.
 • Luôn đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân.
 • Không có thái độ quan liêu hách dịch đối với nhân dân.

b) Giải pháp:

 • Tiếp thu có chọn lọc ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân
 • Phải sâu sắc và gần gũi với nhân dân.

3 – Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Luôn quán triệt nhiêm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; gắn với nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 (khóa IV) và công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

a) Nội dung:

 • Đoàn kết trong công tác trong mọi lĩnh vực
 • Tự phê bình và phê bình giúp nhau cùng tiến bộ.
 • Luôn nêu cao tính tự trọng, lòng trung thực, thẳng thắn trong công việc.
 • Nói ,viết và làm đúng theo Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước.
 • Gương mẫu thực hành tiết kiệm.
 • Xây dựng cơ quan đơn vị đoàn kết vững mạnh.

b) Giải pháp:

 • Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn nghiệp vụ.
 • Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức.
 • Trung thực, khiêm tốn, giản dị.

4- Thường xuyên vận động gia đình tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, đoàn kết; vận động mọi người thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới.

Xác nhận của chi bộ

Người đăng ký

Trên đây là Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021 dành cho giáo viên. Các thầy cô tải về tham khảo tiện chỉnh sửa trở thành bản đăng ký hoàn chỉnh gửi lên cơ quan cấp trên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

 • Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2020
 • Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Kiến thức

Related Articles

Back to top button