Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 năm 2022 (12 mẫu)

Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối

Video Bài thu hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối

Tuyển Tập Các Bài Tập Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng Và An Ninh Môn 4 Năm 2022 gồm 12 bài văn mẫu, kèm theo hướng dẫn viết bài Văn mẫu Quốc phòng đạt điểm cao. Nhờ đó, tôi sẽ giúp bạn nhanh chóng hoàn thành bài thu hoạch của mình.

đồng thời củng cố hiểu biết về chiến lược diễn biến hòa bình, các giải pháp chống diễn biến hòa bình. Khi viết bài về quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 phải trình bày rõ ràng, khoa học, có cả phần liên hệ cá nhân. xem:

mẹo về cách viết báo cáo an ninh quốc gia

mục đích của việc nâng cao kiến ​​thức về quốc phòng và an ninh quốc gia là gì? phải thể hiện rõ đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược an ninh quốc phòng trong hiện tại và tương lai.

Nội dung: khi thực hiện bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh đối với chuyên đề 4, nội dung bồi dưỡng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2014 / tt-bqp của Bộ Quốc phòng. .

>

 • mỗi đối tượng sẽ được đào tạo trong một thời gian khác nhau, với các chủ đề khác nhau. viết thu hoạch là đề tài cuối cùng theo quy định của khoa.
 • về trình bày nội dung cần nêu được tính cấp thiết của đề tài, nội dung chuyên đề, liên hệ thực tế và giải pháp. Pháp.

cuối bài viết: liên hệ với tôi và đề xuất giải pháp. phần liên quan đến bản thân, thể hiện nhận thức, quan điểm của bản thân là yếu tố quan trọng có thể đáp ứng được tiêu chí đánh giá của bài văn. đây cũng là yếu tố quyết định kết quả thu hoạch.

vấn đề quốc phòng và an ninh vấn đề 4

 • đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về qpan;
 • chính sách đối ngoại;
 • văn hoá, tư tưởng, dân tộc, tôn giáo; </ li
 • phòng, chống diễn biến hoà bình, bạo loạn, lật đổ; biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam;
 • pháp luật về quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự

nội dung nâng cao kiến ​​thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

trạng thái 4

a) lượng kiến ​​thức: 32 tiết (tương đương 04 ngày làm việc).

b) cấu trúc chương trình:

tt

nội dung

số khoảng thời gian

1

quan điểm của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh quốc gia

04

2

tầm nhìn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình mới

04

3

quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới

04

4

quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

04

5

phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

02

6

nội dung cơ bản của chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới

04

7

Nội dung cơ bản của luật: quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, quân sự, tự vệ. lực lượng dự bị động viên

02

8

phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng

02

9

xây dựng và quản lý lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới

04

10

viết thu hoạch

02

+

tổng số:

32

1. chương trình, nội dung là tiêu chuẩn bắt buộc đối với các đối tượng đào tạo; các cơ sở đào tạo thường xuyên cập nhật nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để biên soạn giáo án, bài giảng phù hợp với từng chuyên đề đào tạo.

2. Căn cứ vào lịch trình, nội dung, thời lượng bồi dưỡng nâng cao nhận thức quốc phòng và an ninh của từng chuyên đề, trung tâm bồi dưỡng xây dựng kế hoạch có thể điều chỉnh thời gian của từng chuyên đề đảm bảo mục tiêu, yêu cầu khoa học của từng chuyên đề. của đào tạo, nhưng không được vượt quá tổng thời gian đào tạo của từng đối tượng; kết hợp bố cục chương trình chính khóa với các hoạt động ngoại khóa để nâng cao khả năng vận dụng vào thực tế cho học sinh.

3. Các hoạt động bổ trợ gồm: thực hành vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp cộng đồng; tham quan, nghiên cứu thực tế.

4. sử dụng các hình thức và phương pháp nhập môn, kết hợp lý thuyết với nghiên cứu thực tiễn; đảm bảo cơ sở vật chất, biên soạn giáo trình, tài liệu; phát huy tính chủ động, tư duy tự chủ, tự học, tự mày mò của chủ thể. /.

bài học an ninh và quốc phòng chủ đề 4 – mẫu 1

câu hỏi

có đề cập đến nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân không? phân tích nội dung xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân và lực lượng an ninh nhân dân? trách nhiệm cá nhân?

công việc:

Dân tộc Việt Nam đã trải qua bốn nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua bao cuộc đấu tranh giành chủ quyền dân tộc, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Hồ Chí Minh (30-4-1975), đẩy lùi hoàn toàn đế quốc xâm lược, non sông gấm vóc. một con mối. sau chiến tranh tiến hành xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, tuy nhiên chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá chúng ta. vì vậy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với nền an ninh nhân dân để tạo nên sức mạnh to lớn nhất của cả quốc phòng và an ninh trong bảo vệ Tổ quốc. ngày nay, xây dựng nền quốc phòng toàn dân không chỉ sẵn sàng ứng phó với xung đột vũ trang và đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược mà trước mắt phải kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình, chống phá, lật đổ của kẻ thù. bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau khi học tập, nâng cao kiến ​​thức về quốc phòng và an ninh, tôi hiểu: xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân bao gồm 3 nội dung chính như sau:

1. xây dựng tiềm lực nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

2. xây dựng lực lượng quốc phòng và lực lượng an ninh nhân dân.

3. xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong 3 nội dung trên, nội dung xây dựng lực lượng an ninh, quốc phòng là nội dung quan trọng làm cơ sở để xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân. phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. do đó, bạn cần tập trung vào việc thực hiện đúng một số điều cơ bản:

Đầu tiên là xây dựng lực lượng chính trị.

xây dựng lực lượng chính trị về quốc phòng, an ninh là nội dung quan trọng làm cơ sở để xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh. do đó, cần tập trung làm tốt một số việc cơ bản, chẳng hạn như:

+ về chính trị – tinh thần

Trước hết, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, với nội dung, phương thức phù hợp, hình thức trong giáo dục, tuyên truyền, phòng thủ nhằm không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các tầng lớp nhân dân. cán bộ, hội viên; do đó cần phải giáo dục các chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật và chính sách của nhà nước; giáo dục hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng, giúp cán bộ, dân quân và nhân dân hiểu và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng; nỗ lực phát huy các nguồn lực trong nước xây dựng phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, gắn với chăm lo xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh, giáo dục tinh thần yêu quê hương đất nước. đất nước và chế độ chủ nghĩa xã hội, rèn luyện ý chí kháng chiến, bất khuất, anh dũng, tích cực lao động sản xuất. kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực tham nhũng, địa, bè phái, mất đoàn kết, buôn lậu, cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, cưới xin, ma chay lãng phí, nêu cao truyền thống đoàn kết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, chủ động phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

+ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm cho tổ chức cơ sở đảng và nhà nước toàn dân, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi người dân, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội. Nó không ngừng đòi hỏi phải đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, về mọi mặt và hoạt động, nhất là ở các tổ chức cơ sở đảng. làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất, nhân cách người đảng viên, công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt chú trọng công tác phát triển đảng ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. mỗi đảng viên phải tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng toàn diện về phẩm chất, đạo đức, năng lực, phương pháp và tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới. cán bộ, dân quân phải có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, vững vàng, không bị kẻ thù mua chuộc, không sa vào lối sống thực dụng, dân quân phải thực sự trung thành với nhân dân, đại diện cho lực lượng tiến bộ nhất ở địa phương, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, những công dân gương mẫu đi đầu trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng và thu hút. xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, cấp ủy, bảo đảm sự lãnh đạo vững chắc của đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nhất là tổ chức đảng có trình độ đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất chính trị tốt, vừa có năng lực công tác, phát triển đảng viên mới hướng tới quần chúng ưu tú, lao động giỏi. phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có uy tín trong quần chúng nhân dân, trong cộng đồng dân cư, có lý tưởng cách mạng tích cực hoạt động trong hệ thống chính trị, có vai trò nền tảng trong các tổ chức quần chúng.

+ xây dựng chính quyền cấp cơ sở.

Chính phủ có chức năng chỉ đạo, quản lý xã hội, tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. . hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và công ty kinh doanh đúng pháp luật, xây dựng chính quyền vững chắc, thực chất là của dân, do dân, vì dân là trách nhiệm của toàn dân, tổ chức, xây dựng chính quyền vững mạnh gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực. thực hiện các quy phạm dân chủ ở cơ sở, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng định mức phù hợp với từng địa phương và pháp luật của Nhà nước. thường xuyên kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp hành chính, bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của bộ máy chính quyền. Do đó, mỗi tổ chức có nghĩa vụ phải có nội dung và phương thức hoạt động đúng đắn, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của các đơn vị trực thuộc. Trên cơ sở đó, tập trung rộng rãi và nâng cao tính tự giác của các chi bộ, đoàn viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vận động quần chúng thực hiện công vụ. , củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn; tiến hành các cuộc vận động, các phong trào thi đua có hiệu quả trong sản xuất, xây dựng và chiến đấu thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng nhân dân.

thứ hai, tăng cường quân đội và lực lượng an ninh

– Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh là nội dung cốt lõi, tạo nên tiềm lực nòng cốt của nền quốc phòng, an ninh của lực lượng vũ trang tỉnh, thành phố, huyện, thị xã của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, là yêu cầu quán triệt phương châm toàn diện, vững chắc trên toàn thế giới, mạnh là trung tâm, địa phương mạnh và cơ động. Trước hết, tập trung xây dựng lực lượng quân sự, an ninh trên địa bàn huyện, xã, thị trấn, thành phố trực thuộc trung ương.

– Về thành phần xây dựng các lực lượng cơ bản như dự bị động viên, dân quân, công an xã, xây dựng và thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, số lượng hợp lý với chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đồng thời quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống, đẩy nhanh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; tăng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật bảo đảm cho lực lượng vũ trang từng bước được trang bị hiện đại, trước hết là hải quân, phòng không, không quân, an ninh, tình báo và cảnh sát cơ động. tăng cường nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, an ninh để giành thắng lợi trong các cuộc chiến tranh bằng vũ khí công nghệ cao của các thế lực thù địch, quán triệt nguyên tắc cơ bản là bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và công an nhân dân, nâng cao hiệu quả hoạt động nhà nước. quản lý quốc phòng và an ninh nhân dân.

– Đối với nội dung xây dựng lực lượng CAND, phải được xây dựng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức của bộ tham mưu và vktbkt. , sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, trong đó lấy chất lượng là chính, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở; Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân đội không có chính trị thì như cây không có gốc”, nội dung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân về chính trị tập trung vào giáo dục chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh và trí tuệ chính trị, đường lối của Đảng. quan điểm, giữ vững và tăng cường bản lĩnh giai cấp công nhân của lực lượng vũ trang, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang. lực lượng vũ trang nhân dân xây dựng con người và các tổ chức trong lực lượng vũ trang nhân dân. nó buộc phải có tổ chức cao và chất lượng cao.

– Lực lượng vũ trang bình dân phải được xây dựng có tổ chức, có bộ tổng tham mưu tinh gọn, mạnh mẽ; có số lượng hợp lý, chất lượng cao, đủ sức làm nòng cốt cho toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời bình và đánh bại các thế lực xâm lược khi có chiến tranh, trước mắt là làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của diễn biến hòa bình, bạo loạn và lật đổ của các thế lực thù địch.

– về vũ khí, thiết bị và các công việc an ninh khác; phải tận dụng tối đa nguồn cung cấp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an với nguồn tại chỗ, đáp ứng yêu cầu hoạt động của lực lượng vũ trang để sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị và chủ động. nghiên cứu chế tạo vũ khí mới và tái sản xuất vũ khí thô sơ; đáp ứng yêu cầu tác chiến, chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân khi có tình huống.

– Trong huấn luyện phải thực hiện đúng phương châm chỉ đạo (cơ bản thiết thực, chính xác, coi trọng phục vụ, chiến thuật để nâng cao chất lượng toàn diện của lực lượng vũ trang, huấn luyện phải sát với yêu cầu thực tế, yêu cầu của nhiệm vụ của từng lực lượng sát với yêu cầu nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của từng địa phương) …

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cần có sức mạnh tổng hợp. một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp là có nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, chỉ có được khi mọi công dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. vì sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. vận dụng để hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với tư cách là một đảng viên và một giáo viên ở trường của mình, tôi phải thực hiện những điều sau:

+ các bạn phải ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, dân quân tốt đóng góp cho đất nước.

+ phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để dụ dỗ, làm giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng, với cách mạng.

+ phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “dbhb” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt lưu ý đến diễn biến tự diễn biến trong nội bộ, đây là một quá trình nguy hiểm được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ giữ vững ổn định chính trị tư tưởng của CB-GV-NV nhà trường, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể.

+ thường xuyên vận động, tuyên truyền cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập để phổ biến chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đảng bộ và chính quyền phát động.

+ Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

+ luôn hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm của bản thân; nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lý và phát huy dân chủ trong cơ quan.

+ không ngừng học tập để tạo nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. vận động người thân, học sinh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo, làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. phát hiện, tố giác những hiện tượng, hành vi tiêu cực gây nguy hại đến an ninh quốc gia, từ đó tham gia cộng đồng dân cư địa phương nơi cơ quan cư trú.

giáo án an ninh và quốc phòng chủ đề 4 – mẫu 2

tên và họ: …………

đơn vị công tác: trường …………

Hỏi: Về nội dung lãnh đạo của đảng, quản lý nhà nước của qpan có liên quan đến trách nhiệm của các địa phương, bộ phận nào trong sự lãnh đạo của đảng trong quản lý nhà nước của qpan. ?

trang tính

Nội dung về sự lãnh đạo của đảng trong quản lý nhà nước ở qpan, trách nhiệm của các địa phương, các ngành trong sự lãnh đạo của đảng trong quản lý nhà nước của qpan là:

1. Các ngành, địa phương phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật quốc phòng, luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, quốc phòng. . giáo dục an ninh và các văn bản quy phạm pháp luật về động viên quốc phòng, động viên quân sự, động viên công nghiệp, v.v. qua đó nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cấp, cơ quan chức năng các ngành, địa phương và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để đảm bảo công tác ANTT đạt hiệu quả cao. trong quá trình triển khai, các ngành, địa phương cần tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục; kết hợp tốt giữa miền thường với tổ chức học tập và lồng ghép trong sinh hoạt chính trị ở cơ quan, tổ chức và hoạt động cộng đồng.

2. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, các thế lực thù địch luôn lợi dụng, lợi dụng những sơ hở trong quản lý, điều hành đất nước (nhất là kinh tế – xã hội) của Đảng và Nhà nước ta để chống phá. do đó, các cấp ủy đảng, trưởng phòng và các địa phương cần coi trọng tăng cường sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước về công tác ANTT. đây là nội dung quan trọng, yếu tố quyết định thành công của công tác này. nó cũng là nhân tố bên trong quyết định sự thành bại của cách mạng và sự mất mát của chế độ. thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo cơ quan công an, quân sự địa phương thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thì ở đó chất lượng, hiệu quả công tác ANTT đạt được.

3. hiểu rõ quan điểm của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các ngành, địa phương phải kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng – an ninh trong mọi hoạt động. Đồng thời phải nắm vững quan điểm: nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh là then chốt. nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp, được hình thành trên cơ sở lực lượng dân tộc kết hợp với lực lượng thời đại, trong đó nội lực là chủ yếu. vì vậy, cần coi trọng việc xây dựng và phát huy mọi nguồn lực của đất nước cả về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của toàn hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm hạt nhân. thực hiện công tác an ninh, các ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, kết hợp trong xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; các công trình trọng điểm quốc gia; các chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng biên giới, biển và hải đảo; xây dựng các khu kinh tế – quốc phòng, quốc phòng – kinh tế; xây dựng căn cứ địa chiến lược, hậu phương chiến lược, công trình phòng thủ; đầu tư phát triển khoa học và công nghệ ở trình độ cao; xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng; trong đó, cần quan tâm đến tính “lưỡng dụng” của các chương trình, dự án. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, dự án trên từng lĩnh vực, vừa bảo đảm phát triển kinh tế – xã hội. , đồng thời củng cố quốc phòng – an ninh; đồng thời thường xuyên luyện tập các phương án để kịp thời khắc phục những hạn chế, chấn chỉnh cho phù hợp với thực tế. Để đảm bảo sẵn sàng huy động kinh tế trong thời chiến, các bộ, ngành, địa phương cần tích cực chuẩn bị ngay từ thời bình.

4. đối với ngành, định kỳ coi trọng việc củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò của Ban chỉ huy công an, quân sự và đội ngũ cán bộ an ninh chuyên trách, kiêm nhiệm; tổ chức, xây dựng nền tự vệ với số lượng hợp lý, nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị. nâng cao năng lực phối hợp với cơ quan công an, quân sự địa phương nơi đóng quân để rà soát, bổ sung các phương án tác chiến bảo vệ cơ sở, xây dựng phương án phòng, chống cháy, nổ, bão lụt và tìm kiếm, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ, phòng thủ dân sự ở địa phương và cơ sở. Cùng với đó, cần thực hiện tốt công tác khám tuyển, đăng ký nghĩa vụ quân sự; xây dựng, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, công nghiệp động viên theo kế hoạch. làm tốt công tác bảo đảm, các ngành cũng phải coi trọng, chỉ đạo các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, quân sự địa phương nơi đặt trụ sở nghiên cứu, đổi mới, đăng ký, quản lý, điều chỉnh, trang bị phương tiện kỹ thuật, nguồn dự bị động viên. ở các đơn vị dự bị động viên theo đúng quy định.

5. các ngành, địa phương quan tâm bảo đảm ngân sách cho sự nghiệp ANTT, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, các chính sách xã hội liên quan đến lĩnh vực công an theo quy định của pháp luật. đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực, nhằm đảm bảo công tác an ninh được triển khai ngày càng hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

sau khi hoàn thành khóa học bồi dưỡng qp-an đã cho tôi nhiều kiến ​​thức về các vấn đề quân sự, nhiệm vụ qp-an qp-an; trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ quê hương đất nước; chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển và hải đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch với cách mạng nước ta;

Với tư cách là một giáo viên, tôi mong muốn được đóng góp những gì tốt nhất của bản thân vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nâng cao tinh thần cảnh giác trước những áp lực từ bên ngoài. tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, tuyên truyền vận động quần chúng, học sinh và quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, kẻ thù, tránh bị lôi kéo, kích động, bình tĩnh, tự tin, giải quyết linh hoạt, nhanh chóng, khoa học và an toàn các sự việc xảy ra tại trường. hoàn thành tốt và đầy đủ nghĩa vụ của một công dân, chấp hành các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước.

nhiệm vụ 4 – mẫu 3

câu hỏi:

Trong số các chủ đề đã được nghiên cứu, bạn quan tâm nhất đến chủ đề nào? tại sao. liên hệ thực tế với địa phương, đồng nghiệp và trách nhiệm của bản thân.

câu trả lời:

Xây dựng nhà nước phải đi đôi với bảo vệ Tổ quốc, đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong hàng nghìn năm lịch sử. khi còn giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước thái bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “sâu rễ bền gốc”, lúc rảnh rỗi đã rèn luyện binh sĩ: “dĩ hòa vi quý”. hay đội quân trong làng “công nông, binh nghĩa” sẵn sàng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta được phát huy cao độ trong chiến lược phát triển đất nước: xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. tuy nhiên, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, ẩn chứa nhiều nhân tố khó lường, đó là chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá, lật đổ của các thế lực thù địch của Đảng cộng sản Việt Nam. cách mạng Việt Nam.

Trong số các chủ đề được nghiên cứu, trao đổi và thảo luận, tôi tâm đắc nhất chủ đề 3: phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” gây bạo loạn và lật đổ của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. bởi vì:

Chiến tranh kết thúc, đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập, tự do và đang không ngừng tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhưng các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá cách mạng Việt Nam bằng mọi cách. miền nam việt nam để tiêu diệt đảng cộng sản và xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. âm mưu của địch không phải là mở cuộc tấn công ồ ạt bằng vũ trang mà ngụy tạo, che đậy bằng hình thức diễn biến hòa bình, đây là một chiến lược. tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc chủ yếu là dùng những phương tiện không có vũ khí, chủ yếu đánh vào tình cảm của nhân dân, làm cho nhân dân mất phương hướng, mất niềm tin, mất ý chí, phản bội tổ quốc.

Việc thực hiện “diễn biến hòa bình”, “binh biến lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam của chủ nghĩa đế quốc được thực hiện như thế nào?

– Mục tiêu: xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. Mục tiêu cơ bản là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thay thế bằng tư tưởng tư sản, xóa bỏ vai trò của Đảng Cộng sản, trọng tâm là Việt Nam.

– Nội dung chống phá hoại: toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó kinh tế là mũi nhọn, vấn đề dân tộc, tôn giáo là ngòi nổ, ngoại giao được ủng hộ, quân sự răn đe, trấn áp, chống tham nhũng trong nội bộ đảng từ cơ sở đến cấp trung ương.

– biện pháp: chủ yếu là phi quân sự. thực hiện chống phá công khai, bí mật, bằng thủ đoạn mềm mỏng, ngầm lợi dụng nội bộ, coi trọng xây dựng nội lực để kích động các thế lực tụ tập, mua chuộc cán bộ biến chất, tạo nên ngọn cờ tự diễn biến trong nội bộ: tâm lý hoài nghi trong nội bộ. xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

từ “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” sang tạo ra quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong ta: đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân. thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, mọi đối tượng, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu sau:

– chống chính trị, tư tưởng, văn hóa:

trọng tâm là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, những chủ nghĩa phá hoại cơ sở tư tưởng trong các tổ chức đảng, đoàn thể xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân, của các tổ chức chính trị – xã hội. xuyên tạc, chia rẽ, gây mất lòng tin trong nội bộ, mất lòng tin lẫn nhau, gây mất trật tự nội bộ. dễ gieo rắc những quan điểm không rõ ràng, những phần tử cơ hội, thậm chí phản động để thực hiện âm mưu “kén rể”, “chui sâu, trèo cao” nhằm chống phá ta từ bên trong lâu dài.

gieo vào lòng chủ nghĩa thực dụng, văn hóa phương tây, tạo nên tâm lý tiêu dùng, lối sống tư sản theo lối suy nghĩ trái với đường lối, tư tưởng của đảng.

– phá hoại kinh tế:

Hiện nay, chúng tập trung phá hoại quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của ta bằng nhiều thủ đoạn hết sức xảo quyệt như lợi dụng quan hệ đối tác, đầu tư, liên doanh, liên kết (nhất là qua các khâu: vốn, chuyên gia, kỹ thuật), chúng tìm cách chống phá xã hội chủ nghĩa. định hướng. trong nền kinh tế nhiều thành phần, thực hiện: khuyến khích, ca ngợi kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa và từng bước tư nhân hoá làm mất dần vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.

– lợi dụng các vấn đề tôn giáo và dân tộc để chống lại chúng tôi:

Các vấn đề tôn giáo, dân tộc luôn là tâm điểm bị kẻ thù chú ý khai thác và đánh phá.

+ Về vấn đề dân tộc: kẻ địch triệt để khai thác mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra, chia rẽ khối đoàn kết, nảy sinh mâu thuẫn mới, kích động lòng dân tộc hẹp hòi tự quyết, như xuyên tạc, xúi giục, mua chuộc, xúi giục một số các dân tộc thiểu số đấu tranh với đảng và nhà nước ta để đòi cái gọi là hiệp ước “độc lập tự nhiên dân tộc”.

Đặc biệt, chúng tập trung vào yếu tố tâm lý và sự khó kìm hãm về đời sống vật chất, tinh thần (nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng) để tạo ra xu hướng bất bình với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

+ Đề tài tôn giáo: chúng lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của nhà nước ta để truyền bá những tư tưởng mê tín, phản động chống lại chủ nghĩa xã hội. lợi dụng các phần tử phản động ngang ngược tôn giáo để kích động, phá hoại, xúi giục giáo dân đòi đất xây dựng nhà thờ, chùa chiền … tụ tập, tuyên truyền kích động nhân dân, có biện pháp vô hiệu hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước đối với nhân dân. ở các vùng tôn giáo, để chấn hưng, gây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức phản động chống phá Đảng và chế độ ta.

– phá hoại trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh:

vô hiệu hóa lực lượng vũ trang nhân dân, chủ yếu là quân đội nhân dân và công an nhân dân, đây là lực lượng tập trung cao nhất trong sự nghiệp bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

Hoạt động chính của chúng là phá vỡ hệ tư tưởng và tổ chức của quân đội và cảnh sát. đưa lực lượng này xa rời mục tiêu chiến đấu, làm tan rã tổ chức; xói mòn về tinh thần, phẩm chất, lối sống … dẫn đến giảm sút lòng tin vào Đảng, vào chế độ, mất phương hướng, thay đổi bản lĩnh cách mạng.

tìm mọi thủ đoạn để phá hoại, làm mất uy tín truyền thống nhân ái quân dân, chia rẽ nội bộ, chia rẽ máu thịt của quân và dân, quân với dân …

mọi hoạt động của chúng đều nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội và công an, “vô hiệu hóa quân đội, làm mờ nhạt bản chất cách mạng truyền thống của quân đội – công an”. “,” phi chính trị hóa “quân đội-cảnh sát.

– Kích động, phối hợp hành động của các thế lực phản động trong và ngoài nước:

Địch coi trọng lực lượng phản động trong nước, xây dựng lực lượng chống đối trực tiếp với ta từ bên trong, câu kết các hội đoàn phản động ở nước ngoài, bí mật thành lập các tổ chức phản động ở trong nước và đoàn kết hai lực lượng đó. ..

Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên mọi lĩnh vực để chống phá ta. họ rất chú trọng thúc đẩy và mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong chúng ta. đồng thời với việc tạo tình huống, tạo cớ để nhân danh các cơ quan quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp quân sự. Vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân ta chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ ngày càng phức tạp và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, nhất định thắng lợi.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta cần có những phương thức, biện pháp đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên mọi lĩnh vực. đó là:

– ổn định chính trị và văn hóa:

xây dựng, chỉnh đốn đảng, làm cho đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt. xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự của dân, do dân và vì dân.

xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, chống chiến tranh diễn biến hòa bình.

giáo dục lòng tự hào dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước.

thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn và lối sống, có phẩm chất tốt đẹp, tâm hồn trong sáng, dân trí cao, giữ vững tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

– trong lĩnh vực kinh tế:

lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng phát triển nông thôn, không để kinh tế trì trệ đi chệch định hướng xã hội chủ nghĩa.

phát huy nội lực để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, thực hiện xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

– trong lĩnh vực tổ chức cán bộ:

thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, kịp thời phát hiện những cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, vu cáo chế độ để chấn chỉnh, giúp họ nhìn nhận đúng bản chất của vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

củng cố các tổ chức quần chúng, các đoàn thể cách mạng có hiệu quả.

tăng cường mối quan hệ giữa đảng với nhân dân, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

– trong lĩnh vực ngoại giao:

mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích quốc gia.

nâng cao cảnh giác, thận trọng, luôn tỉnh táo, đừng rơi vào thế bị động.

Xem thêm: Top 10 dàn ý bài văn tả cây bóng mát chi tiết nhất – Toplist.vn

– trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo của các dân tộc. phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ dân chủ, tôn trọng phong tục tự do tín ngưỡng, đấu tranh chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và mọi hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc để gây rối trật tự, an ninh cho địch.

– trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh:

giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ sự toàn vẹn của quê hương. tiếp tục củng cố toàn diện thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ ngày càng vững chắc.

Tổ chức tốt công tác giáo dục quốc phòng cho toàn đảng, toàn quân và nhân dân thường xuyên. giữ vững các nguyên tắc lãnh đạo của đảng.

liên quan đến trách nhiệm của chính bạn:

Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến ​​thức chính trị, quốc phòng và an ninh, đã tiếp thu cho tôi nhiều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng – an ninh, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh; trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ quê hương đất nước; chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển và hải đảo Việt Nam; cảnh giác, phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch với cách mạng nước ta; các văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và an ninh quốc gia. Điều này đã cho tôi một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt, cũng như niềm tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của nhân dân các dân tộc ta từ xa xưa. Không chỉ vậy, tôi còn được học thêm về đường lối quân sự, chỉ thị của Đảng và Nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

với tư cách là một nhà quản lý, với tư cách là một công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tôi xin hứa sẽ đóng góp hết sức có thể vào công cuộc hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước, luôn đề cao cảnh giác trước những áp lực từ bên ngoài. tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, tuyên truyền vận động quần chúng, học sinh và quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, kẻ thù, tránh bị lôi kéo, kích động, bình tĩnh, tự tin, giải quyết một cách nhanh chóng, nhanh chóng, khoa học và an toàn các sự việc nảy sinh trong trường công dân và chấp hành mọi quy định của pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội luôn thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ nhằm chống lại các nước xã hội chủ nghĩa, chúng luôn coi Việt Nam là trọng điểm.

Toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước ta luôn nâng cao cảnh giác, nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm của kẻ thù, thấy rõ tính chất phức tạp, quyết liệt của cuộc đấu tranh này, đoàn kết, kiên quyết đánh bại. , thành công. xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đảng ta xác định: chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài của toàn đảng, toàn đảng, toàn quân. . cùng toàn thể nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

giáo án an ninh và quốc phòng chủ đề 4 – mẫu 4

câu hỏi:

Bạn nhận thức như thế nào sau khi được đào tạo về các chủ đề kiến ​​thức qp-an? trách nhiệm pháp lý liên quan, các hành động của riêng bạn trong tương lai.

trang tính

Lớp bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng và an ninh nhằm hiểu sâu và phát huy quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. tình hình chính trị, an ninh quốc tế, khu vực và trong nước hiện nay để mỗi cán bộ, giáo viên nêu cao trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

các chủ đề của khóa học rất thiết thực, phù hợp với tình hình đất nước trong tình hình mới. Trong đó, tôi tâm đắc hơn cả những quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới.

Tôi muốn trình bày nhận thức của mình về chủ đề này như sau:

i. lương tâm

gắn bó với nhân dân là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của đảng. Đi đầu trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, nguyên tắc này được thể hiện trong định hướng chiến lược: xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”. Để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về xây dựng nền an toàn nhân dân, thế trận lòng dân, lực lượng Công an cần tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp.

Có thể thấy, nhận thức lý luận, tư tưởng, quan điểm của Đảng về xây dựng thế trận an ninh nhân dân được bổ sung, ngày càng hoàn thiện, với những nội dung cơ bản sau:

1. xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn đảng, toàn quân và toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, tập thể quản lý và sự thống nhất của Nhà nước.

2. thế trận an ninh của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân được xây dựng, củng cố theo hướng toàn dân, toàn diện, trên cơ sở hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, ổn định và phát triển bền vững. về tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội.

3. phát huy lực lượng vật chất (tiềm lực kinh tế), lực lượng tinh thần (tiềm lực văn hóa – xã hội), lực lượng đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ giữa lực lượng dân tộc với lực lượng thời đại, hiện đại, lực lượng dân tộc và lực lượng quốc tế, yếu tố truyền thống với yếu tố hiện đại, nội lực và ngoại lực để xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân.

4. Lực lượng trung tâm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân là công an, có nhiệm vụ tham mưu cho đảng và nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách. thế trận an ninh; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng an ninh các cấp, địa bàn, lĩnh vực để chủ động phòng, chống các hoạt động đe dọa an ninh, trật tự của đất nước.

5. kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. trong đó, thế trận lòng dân là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân.

Thể chế hóa quan điểm của Đảng về thế trận an ninh nhân dân, Luật An ninh quốc gia năm 2004, Điều 3, Khoản 10 quy định: “Thế trận an ninh nhân dân là việc tổ chức, bố trí lực lượng bảo vệ an ninh và các nguồn lực cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia ”; Nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được quy định tại Điều 16:

“1. vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi công dân tham gia xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức vững mạnh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

2. xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại và phối hợp chặt chẽ với xây dựng quốc phòng toàn dân.

3. tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

4. xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia vững mạnh; xây dựng phương án, tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện cần thiết để chủ động bảo vệ an ninh quốc gia trong mọi tình huống. ”

ii. liên hệ với trách nhiệm của bạn trong tương lai

Là một chiến sĩ và một giáo viên, tôi nhận thấy rằng mình cần phải làm những việc sau để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc:

+ phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người đảng viên tốt đóng góp cho đất nước.

+ thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để dụ dỗ, làm giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng, với cách mạng.

+ giữ vững ổn định chính trị tư tưởng của CB-GV-NV nhà trường, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể.

+ không ngừng học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa.

+ thường xuyên vận động, tuyên truyền cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập làm quen chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ không ngừng học hỏi để nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng.

+ Vận động người thân trong gia đình và học sinh chấp hành tốt chủ trương của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo, làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

+ phát hiện, tố giác những hiện tượng, hành vi tiêu cực gây nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

nhiệm vụ 4 – mẫu 5

câu hỏi:

Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết mục tiêu, phương hướng của Đảng ta trong đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch? Là cán bộ, đảng viên, đồng chí có những giải pháp gì trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa? trách nhiệm cá nhân?

công việc:

theo từ điển tiếng Việt: “diễn biến hòa bình” là sự phát triển dần dần, cuối cùng dẫn đến một chế độ chính trị khác, không có bạo lực; chiến lược không sử dụng chiến tranh nhưng sử dụng nhiều phương thức và thủ đoạn nhằm tạo ra một quá trình hòa bình nhằm lật đổ chế độ chính trị ở nước khác.

theo từ điển bách khoa Việt Nam: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế, được thực hiện theo phương thức, thủ đoạn mới nhằm chống phá, đẩy lùi và xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

hay nói cách khác “dbhb” là chiến lược cơ bản nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu thông qua các biện pháp phi quân sự hóa do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành.

p>

“dbhb” là chiến lược cơ bản do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tiến hành; Với mục đích lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước độc lập, tự chủ và tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng phương pháp phi quân sự, tạo ra thể chế chính trị tiến bộ, cách mạng đã bị tiêu diệt. từ đó họ xây dựng một chính phủ đế quốc kém cỏi.

Xem Thêm : Những Chữ Kí Tên Phương, Phượng Đẹp Nhất ❤️️ 1001 Mẫu Chữ Ký

Đối tượng của chiến lược “diễn biến hòa bình” là các nước có xu hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa.

Thực chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc.

Nội dung cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình” là nhằm phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội …

phương thức, thủ đoạn chủ yếu là tạo ra, đẩy đối phương vào tình thế khủng hoảng toàn diện, từng bước chuyển hóa chế độ chính trị theo con đường phát triển tư bản chủ nghĩa hoặc lôi kéo các thế lực thù địch dùng bạo lực lật đổ. Trong điều kiện cán cân lực lượng cho phép về mọi mặt, các thế lực thù địch có thể sử dụng lực lượng vũ trang để bạo loạn, lật đổ, can thiệp nhằm xóa bỏ nhanh chóng vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản và Nhà nước. “Diễn biến hòa bình” được thực hiện thường là tổng hợp nhiều biện pháp nhằm buộc đối phương phải đối phó với nhiều lực lượng, hoạt động chống đối cùng một lúc, thúc đẩy kinh tế – xã hội lâm vào tình trạng khủng hoảng. chính trị tạo ra bạo loạn để lật đổ chế độ.

Chính vì vậy mà đảng ta đã xác định được mục tiêu và nêu ra những quan điểm đúng đắn để tránh thực hiện chiến lược “dbhb” để bảo vệ vững chắc đất nước.

Mục tiêu cơ bản mà Đảng xác định để đấu tranh phòng, chống “dbhb” là làm thất bại chiến lược “dbhb” của địch, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để đẩy mạnh công nghiệp hóa, quản lý đất nước, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. định hướng. , bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ nhà nước bình dân đảng và hệ thống xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và an ninh quốc gia; trật tự xã hội và văn hóa.

Cụ thể, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X đã tuyên bố “kiên quyết đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn“ bạo loạn, lật đổ ”.

Tại Đại hội lần thứ XII, Đảng ta đã chỉ rõ “… chủ động phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. .

Vấn đề đặt ra đối với mục tiêu chiến lược là giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định lâu dài cho sự nghiệp xây dựng đất nước. lấy việc giữ vững ổn định chính trị làm cơ sở để thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Trong phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” của địch, cần nắm vững các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo sau:

– Kiên định mục tiêu, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

– về chính trị.

– trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa.

liên hệ với chính bạn. Là một đảng viên, một nhà giáo, tôi nhận thấy rằng mình phải thực hiện những điều sau đây để góp phần đẩy lùi âm mưu diễn biến hòa bình, chống phá, chống phá của các thế lực thù địch:

+ phải ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, dân quân tốt đóng góp cho đất nước.

+ phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để dụ dỗ, làm giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng, với cách mạng.

+ phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “dbhb” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt lưu ý đến diễn biến tự diễn biến trong nội bộ, đây là một quá trình nguy hiểm được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ giữ vững ổn định chính trị tư tưởng của CB-GV-NV nhà trường, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể.

+ thường xuyên vận động, tuyên truyền cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập để phổ biến chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đảng bộ và chính quyền phát động.

+ Các em thấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ là nguy cơ rất, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. xác định rõ kẻ thù, mục tiêu tác chiến, luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tư tưởng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần chủ động, sáng tạo, vững vàng, kiên trì trước mọi diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. nhiệm vụ của cô ấy tốt.

+ Tích cực tham gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

+ luôn hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm của bản thân; nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lý và phát huy dân chủ trong cơ quan.

+ không ngừng học tập để tạo nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. vận động bà con chấp hành chủ trương của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không cho kẻ xấu lôi kéo, làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. phát hiện, tố giác những hiện tượng, hành vi tiêu cực gây nguy hại đến an ninh quốc gia, từ đó tham gia cộng đồng dân cư địa phương nơi cơ quan cư trú.

giáo án an toàn và quốc phòng cho môn 4 – mẫu 6

chủ đề

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, đồng chí hãy nêu nhận thức của mình về những việc cần làm?

trang tính

phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là yêu cầu cơ bản, nhiệm vụ cấp bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. quê hương đất nước trong tình hình hiện nay là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó quân đội và công an là lực lượng trung tâm. vì vậy, phải luôn nâng cao cảnh giác cách mạng, ra sức xây dựng Quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, lấy xây dựng chính trị vững mạnh làm nền tảng, nâng cao chất lượng toàn diện. , lực lượng chiến đấu của quân đội. quân đội.

a, sứ mệnh:

Đảng ta xác định nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “dbhb” là phát huy sức mạnh của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ để đánh thắng kẻ thù. âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, kiên cường bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xhcn.

b, các mục tiêu chiến lược:

giữ vững ổn định chính trị trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tạo môi trường hòa bình để đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và hợp tác, đánh bại chiến lược “bạo loạn, bạo loạn, lật đổ chính quyền, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và văn hóa, bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia.

Là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam phải hiểu và thường xuyên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ bình yên công việc và hạnh phúc của nhân dân.

(**) quan điểm lãnh đạo đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực an ninh quốc gia sở.

– Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cơ quan lập pháp lần thứ tám của Đảng quyết tâm: ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu “dbhb”, nguy cơ can thiệp quân sự. và xung đột vũ trang, tấn công vào chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta. giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế, xã hội … là lợi ích lớn nhất của đất nước.

– phát huy sức mạnh tổng hợp, tiến hành một cuộc chiến toàn diện trên mọi mặt trận

– Muốn giành thắng lợi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các lực lượng, chủ động tiến công địch trên tất cả các mặt trận.

– giữ vững ổn định từ bên trong, chủ động phòng tránh, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống.

– đứng vững bên trong là điều kiện, là chỗ đứng vững chắc để chủ động phòng ngừa rủi ro từ bên ngoài.

– Chủ động phòng ngừa từ nước ngoài là nắm chắc âm mưu của kẻ thù, thu thập thông tin chính xác, có đối sách phù hợp, không cho kẻ địch tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.

– giữ bên trong, tránh bên ngoài chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. nếu không giữ bên trong thì không thể chủ động phòng tránh từ bên ngoài, vì vậy phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy công trình làm căn cứ chiến đấu.

– Chống các cuộc nổi dậy lật đổ, lật đổ, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với các tình huống khác có thể xảy ra, ngăn chặn các cuộc nổi dậy lật đổ, lật đổ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. nhưng chúng ta không được hạ thấp cảnh giác, xem nhẹ các nhiệm vụ khác. vì vậy, phòng ngừa phải kết hợp với tích cực, chủ động tiến công địch về chính trị, tư tưởng và quân sự khi cần thiết.

* các biện pháp đấu tranh ở những vùng trọng điểm

– trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa

+ Về chính trị: xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tôn giáo giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi những tư tưởng sai trái, chủ nghĩa cơ hội dưới mọi màu sắc. giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý chí tự cường của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Tư tưởng văn hoá: xây dựng con người Việt Nam có lòng yêu nước, bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, giàu tình nghĩa xóm, lối sống giản dị, khoan dung, nhân hậu, văn hoá công bằng, văn minh, đúng pháp luật. mở rộng giao lưu quốc tế, trên cơ sở duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

– trong lĩnh vực tổ chức nguồn nhân lực

Các tổ chức đảng, chính quyền các cấp ở mỗi địa phương phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là trong công tác cán bộ. Sớm phát hiện và kiên quyết loại trừ những phần tử cơ hội, tham nhũng ra khỏi hệ thống chính trị ở địa phương. xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền vững chắc, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

– trong lĩnh vực kinh tế

+ phát triển kinh tế theo đường lối của đảng, tìm mọi biện pháp thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh. tăng cường thực hiện xóa đói, giảm nghèo, chăm lo tốt hơn về mọi mặt cho nhân dân.

– trong lĩnh vực ngoại giao

+ Mở rộng quan hệ đối ngoại trên cơ sở bảo đảm độc lập, chủ quyền quốc gia. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế nhưng phải coi trọng lợi ích quốc gia, dân tộc.

trong quan hệ đối ngoại phải kiên định nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của người khác và giải quyết tranh chấp bằng thương lượng hòa bình. rằng chủ nghĩa đế quốc can thiệp để gây bất lợi cho chúng tôi.

– trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc

+ Thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác tôn giáo. bảo vệ dân chủ, tôn trọng thuần phong mỹ tục, tự do tín ngưỡng của mọi người, đồng thời đấu tranh chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và mọi hành vi lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc chính sách của Đảng, gây rối trật tự. , giúp đỡ kẻ thù và chống lại cách mạng.

– trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh

+ tăng cường và củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh quốc gia, thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho mọi đối tượng, làm cho mọi người hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

mối quan hệ giữa nhận thức bản thân và hành động

– thứ nhất: về nhận thức bản thân.

+ Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức, biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên mọi lĩnh vực: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. , cả trong và ngoài nước. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại về nhiều mặt, nhằm làm suy yếu kinh tế, gây mất trật tự xã hội, chia rẽ đường lối chính trị, làm mất đi sức mạnh chiến đấu của bộ đội, cô lập và hạ thấp vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của dân làng. trong đảng, nhà nước và con đường xã hội chủ nghĩa, từ đó chuyển chế độ xã hội chủ nghĩa sang con đường tư bản chủ nghĩa. ngày nay, tình hình kinh tế xã hội trong nước và thế giới đang có những chuyển biến mới, tác động của mặt trái kinh tế thị trường, giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch nhằm “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, quyết liệt, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ, thách thức mới đối với cách mạng nước ta, đội ngũ cán bộ, dân quân, nhất là lực lượng dân quân trẻ cũng phải có nhận thức để thích ứng với yêu cầu của thực tiễn mới, phải giữ vững ý thức tự học, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, phong cách sống, phương pháp và công việc. phong cách đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình, nhiệm vụ và trách nhiệm. Dịch vụ mới.

+ Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến ​​thức chính trị, quốc phòng, an ninh, hiểu biết sâu rộng về quân sự, quốc phòng, an ninh, truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc; nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch với cách mạng nước ta. Điều này đã cho tôi một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt, cũng như tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, từ xưa đến nay, ý thức về vấn đề lãnh thổ. , biên giới, chủ quyền và có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu chống phá, lôi kéo của quân nổi dậy và các thế lực thù địch. Không những thế tôi còn hiểu thêm về đường lối quân sự, chỉ thị của Đảng và Nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Thứ hai: Là một đảng viên, tôi nhận thấy mình cần phải làm một số việc sau:

+ các bạn phải ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, dân quân tốt đóng góp cho đất nước.

+ phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để dụ dỗ, làm giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng, với cách mạng.

+ phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “dbhb” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt lưu ý đến diễn biến tự diễn biến trong nội bộ, đây là một quá trình nguy hiểm được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ giữ vững ổn định tư tưởng chính trị trong nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết.

+ thường xuyên vận động, tuyên truyền bà con nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

+ Thường xuyên học tập để phổ biến chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đảng bộ và chính quyền phát động.

+ Các em thấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ là nguy cơ rất, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. xác định rõ kẻ thù, mục tiêu tác chiến, luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tư tưởng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần chủ động, sáng tạo, vững vàng, kiên trì trước mọi diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. nhiệm vụ của cô ấy tốt.

+ Tích cực tham gia xây dựng khối đoàn kết toàn diện, đoàn kết trong cơ quan, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhân dân.

+ luôn hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm của bản thân; ra sức học tập, rèn luyện, tiến bộ về mọi mặt, phát huy dân chủ.

+ không ngừng học hỏi để nâng cao nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng.

giáo án an toàn và quốc phòng cho môn 4 – mẫu 7

tên và họ: ……………..

gv: trường …………………………..

câu hỏi 1 . Đồng chí có thể nêu mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và khẩu hiệu hành động của Đảng về chiến lược phòng, chống “diễn biến hòa bình” và đấu tranh ở Việt Nam?

Trả lời: Chiến lược “dbhb” là chiến lược cơ bản của những người cộng sản và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước cộng sản từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự.

mục tiêu:

giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để thúc đẩy sự nghiệp và hoạt động chính trị của đất nước; làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ an ninh quốc gia, xã hội và văn hóa. bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia.

phân tích: mục tiêu trên là nội dung của bảo vệ Tổ quốc trong nqtw8 (khóa ix) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

sứ mệnh:

chủ động tiến công địch trên mọi lĩnh vực, tránh để mất ổn định chính trị xã hội, xung đột và các tình huống phức tạp khác, tránh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “dbhb” của các thế lực thù địch trên thế giới; bảo vệ đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa.

ý kiến:

1. giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

+ đây là mục tiêu chung của cm việt nam, là sự lựa chọn đúng đắn của bác ho, đảng và nhân dân ta.

+ nảy sinh từ mối quan hệ giữa xã hội dân sự và xã hội dân sự. thực tiễn đã được chứng minh…

+ Dân chủ và xã hội dân sự cũng là mục tiêu cơ bản bị các thế lực phản đối.

nội dung:

+ cam kết duy trì cả lý thuyết và thực hành trong cả tổ chức xây dựng và bvtq.

+ đấu tranh để bác bỏ các quan điểm phản động sai lầm.

+ ngăn chặn, đẩy lùi mọi thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, nguy cơ can thiệp quân sự, xung đột vũ trang, tấn công xâm phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

+ hiểu đầy đủ và tổ chức thực hiện tw dựa trên 2 nhiệm vụ chiến lược về mọi mặt của đời sống xã hội.

ngày nay, độc lập dân tộc và cách mạng xã hội vẫn là mục tiêu chính của Việt Nam. loại bỏ mục tiêu này là mục đích chính của chiến lược “dbhb” cho Việt Nam.

2. phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện cuộc đấu tranh toàn diện trên các lĩnh vực.

phân tích: sức mạnh tổng hợp bvtq:

cơ sở: xuất phát từ học thuyết về lực lượng trong đấu tranh cách mạng

từ kinh nghiệm truyền thống đã tạo nên sức mạnh của tổ tiên chúng ta

về các đặc điểm của công việc hiện tại của xã hội dân sự.

nội dung quyền lực của bvtq được xác định bởi đại hội đảng x:

Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. kết hợp các hoạt động: chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh, đối ngoại …

Xem thêm: Soạn bài Liệt kê | Ngắn nhất Soạn văn 7

“Diễn biến hòa bình” hoàn toàn đối lập với chúng ta trên mọi lĩnh vực, vì vậy chúng ta cũng phải phản đối chúng trên mọi lĩnh vực.

3. đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” gây xung đột để ngăn chặn và giải quyết thắng lợi các tình huống an ninh chiến lược có thể xảy ra.

nqtw8 (nhiên ix) của đảng ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới thấy trước 3 tình huống chiến lược:

+ tình huống 1: chính trị đất nước rối ren, nguy cơ mất chính thể

+ tình huống 2: ly khai rối loạn ở một vùng hoặc nhiều vùng, có nguy cơ chia cắt đất nước.

+ tình huống 3: tạo cớ can thiệp quân sự, kích động xung đột vũ trang và chiến tranh xâm lược nước ta.

Ba tình huống trên nhìn chung có mối quan hệ hữu cơ và ảnh hưởng lẫn nhau. một tình huống có thể là tiền đề cho một tình huống khác. trong đó tình huống 1 và 2 là do hoạt động của chiến lược “diễn biến hòa bình”, do BÐQ tạo ra.

Vì vậy, chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ quan trọng, vừa là nhiệm vụ trực tiếp ngăn chặn, đẩy lùi các tình huống chiến lược trên để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

4. kiên quyết tuân thủ pháp luật, tích cực và kiên quyết trấn áp các phần tử phản động để bảo vệ chính quyền và chế độ.

Cần tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia và qp.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp của đảng và nhân dân. Cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, hành động bạo loạn của địch. hơn nữa cần tỉnh táo đánh bại mọi âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và công an; bãi bỏ vai trò lãnh đạo của đảng đối với llvt.

phương châm:

1. giữ vững ổn định nội bộ, chủ động phòng ngừa sự kết hợp giữa “xây” và “chống”.

vị trí, tức là: đây là phương châm chung cho công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bllĐ. thể hiện hoạt động của chúng ta trong phòng chống “diễn biến hòa bình”, bllĐ.

nội dung:

+ Giữ vững bên trong là trên hết giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội và qp-an của địa phương, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với địa phương. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ và phát huy nền văn hóa dân tộc. đứng vững bên trong là điều kiện, là chỗ đứng vững chắc để chủ động phòng tránh rủi ro từ bên ngoài.

+ chủ động phòng ngừa trước hết là giữ vững đường lối đối ngoại của đảng. mọi hoạt động trên trường quốc tế về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quân sự … không được phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. quê hương. Vì vậy, phải nắm rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, thu thập thông tin chính xác, có đối sách phù hợp, không để kẻ địch tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ nước ta dưới bất kỳ hình thức nào trên địa bàn. /. p>

+ ở trong lòng và chủ động ngăn cản việc đến gần nhau. nếu bạn không giữ nó bên trong, bạn sẽ không thể chủ động phòng tránh. vì vậy, phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy việc lấy xây làm cơ sở cho việc kháng chiến.

Việc xây dựng vững chắc các tổ chức và toàn bộ hệ thống chính trị để phòng ngừa, đấu tranh, đẩy lùi là yêu cầu chủ yếu để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

2. khi bạo loạn xảy ra cần phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp các biện pháp, các mặt đấu tranh; lái xe dứt khoát, nhanh chóng, không kéo dài, kéo dài.

Phương châm này chỉ đạo cuộc đấu tranh và hành động của chúng ta, khi chúng ta đối mặt với bạo loạn và lật đổ của kẻ thù.

Để thực hiện tốt phương châm trên, phải thường xuyên chủ động, phát hiện mọi ý đồ, hành động của địch, bám sát địa bàn, hoạch định các phương án, kế hoạch, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng chống bạo động trên từng địa bàn. . tổ chức huấn luyện thường xuyên để sẵn sàng lái xe kịp thời, nhanh chóng khi có tình huống xảy ra.

Tóm lại: Đảng ta đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ rõ ràng, cũng như quan điểm, khẩu hiệu chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền các cấp để đấu tranh thực hiện thắng lợi kế hoạch chiến lược. về “diễn biến hòa bình”, xung đột vũ trang của cộng sản và các thế lực thù địch ở Việt Nam. Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ cấp bách nhất trong giai đoạn hiện nay. tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, cần có các giải pháp phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, xung đột cụ thể trên các lĩnh vực.

câu hỏi 2: phân tích, làm rõ những nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực? liên hệ với bản thân?

câu trả lời: nội dung, giải pháp phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực?

1. trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng và văn hóa:

a. trong lĩnh vực chính trị:

xây dựng và bảo vệ đảng vững mạnh, chính trị, tư tưởng và tổ chức, làm cho đảng ta thực sự vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng. củng cố, kiện toàn các tổ chức đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ. nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ trong mọi hoạt động và sinh hoạt đảng.

xây dựng, củng cố hệ thống chính quyền các cấp vững chắc, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

+ Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

+ đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức đoàn thể.

xây dựng và củng cố vững chắc trận địa tư tưởng xã hội chủ nghĩa, trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân, tạo sức đề kháng chống mọi âm mưu, thủ đoạn, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các lực lượng vũ trang địch.

p>

Đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao mức sống mọi mặt của người dân.

+ củng cố và duy trì niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

b. trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa:

tăng cường công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ cơ sở tư tưởng, chương trình, đường lối của Đảng. bảo vệ và củng cố vai trò chủ đạo của lý luận Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng, ý chí tự cường, tự cường của dân tộc. truyền thống dựng nước phải đi đôi với giữ nước.

xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đào tạo con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm và lối sống nhân hậu, giàu bản lĩnh, nghĩa tình, trí tuệ cao đẹp. .

nắm bắt và giữ vững định hướng xã hội trong hoạt động vhvn, bảo vệ thành quả cm trong tình hình mới. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

bảo vệ tốt chính trị trong nước, quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tuyên truyền, xuất bản, có định hướng thống nhất chỉ đạo công tác nghiên cứu lý luận, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. – văn hóa trong tình hình mới.

2. trong lĩnh vực kinh tế:

được hiểu là kiên quyết thực hiện và giữ vững đường lối đổi mới kinh tế của Đảng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên tinh thần tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước. , nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc.

Cảnh giác và đừng mơ hồ trước những âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng quan hệ kinh tế, thương mại, kinh tế để biến đổi chúng ta về chính trị.

thực hiện phương châm chủ động hợp tác, kiên quyết đấu tranh, linh hoạt trong quan hệ kinh tế, hạn chế những mặt tiêu cực do cơ chế thị trường tạo ra trong đời sống xã hội.

nâng cao năng lực nhận thức của cán bộ, đảng viên và cá nhân trong xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thiện pháp luật về kinh tế.

thực hiện xóa đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo tốt hơn về mọi mặt cho nhân dân.

3. trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo:

35 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và cũng có nhiều tôn giáo lớn. trong đó, có nhiều giáo dân theo đạo Tin lành và đạo Tin lành đã có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây. có âm mưu tách những người biểu tình trong nhà thờ biểu tình Việt Nam thành những người biểu tình dega của riêng họ để phục vụ cho âm mưu thành lập nhà nước tự trị dega ở vùng cao nguyên miền Trung.

tôn trọng quyền bình đẳng của các dân tộc, quyền tự do tín ngưỡng của mọi người theo pháp luật và truyền thống văn hóa của Việt Nam.

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước bằng hệ thống pháp luật đồng bộ và hợp lý.

+ Chúng tôi sẽ phát huy vai trò của mttq và các tổ chức chính trị xã hội, già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo để vận động quần chúng nhân dân.

+ Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tôn trọng quyền thống trị của các dân tộc.

đầu tư xây dựng và phát triển các ngành kinh tế, xã hội, văn hóa, xóa đói, giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo.

+ thực hiện các chính sách ưu tiên, thúc đẩy và đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số.

+ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trí tuệ của con người.

4. trong trường qp-an:

tăng cường sự lãnh đạo của đảng với sự nghiệp qp-an.

+ trước hết là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trình độ sẵn sàng chiến đấu cao.

+ phát triển năng lực và hiệu quả là tham mưu cho đảng và nhà nước trong lĩnh vực qp-an.

tích cực xây dựng cơ sở chính trị, làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là vùng trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

xd qĐnd y cand cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng. tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân.

tiếp tục củng cố xây dựng, hoàn thiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận trên từng địa bàn.

+ xây dựng mạng lưới các tỉnh, huyện ngày càng vững mạnh.

+ từng bước hoàn thiện và bổ sung các kế hoạch a, a2 trong từng khu vực.

+ bảo vệ nguyên tắc đảng lãnh đạo đối với quân đội và công an.

cải thiện hệ thống pháp luật ở qp-an.

5. trong lĩnh vực ngoại giao:

đổi mới tư duy đối ngoại để phù hợp với tình hình thế giới và khu vực đang phát triển nhanh chóng.

xác định đúng đối tượng và đối tác trong tất cả các lĩnh vực. chủ động tấn công vào các hoạt động đối ngoại, vạch trần, vạch trần các luận điệu xuyên tạc, vu cáo, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam dưới mọi hình thức.

phân tích quan điểm của bên về đối tượng và đối tác theo nq tw8 (key ix)

+ vấn đề xác định đối tác và chủ thể là một vấn đề rất quan trọng và nhạy cảm; cần có cách tiếp cận mới do ở mỗi đối tượng cần có sự hợp tác; ngược lại, trong đối tác vẫn có những khác biệt, xung đột lợi ích với mình, vì lợi ích của mình, chúng ta vẫn tăng cường bên hợp tác để hạn chế bất lợi. trong từng lĩnh vực, từng khu vực, từng thời điểm cụ thể có những đối tượng, đối tác khác nhau, nếu mập mờ, cứng nhắc có thể rơi vào thế khó xử lý, bị động.

+ Việc xác định đối tác và đối tượng đấu tranh cần tuân theo nguyên tắc: những người tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam là đối tác. Mọi thế lực có âm mưu, hành động chống lại các mục tiêu của đất nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh. mặt khác, ở mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt để tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác, có thể có một mặt khác, mâu thuẫn với lợi ích của chúng ta.

vận động người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát hiện, đấu tranh chống âm mưu, hành động chống khủng bố của bọn phản động trong người Việt Nam lưu vong.

phối hợp đối ngoại với các lực lượng an ninh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chống địch, không cho kẻ địch lợi dụng lãnh thổ các nước láng giềng để xâm nhập, hỗ trợ, cầm đầu chống phá Việt Nam.

– làm tốt công tác ngoại giao nhân dân, đặc biệt là ở các vùng biên giới, hải đảo, khu công nghiệp mà các nước đầu tư vào chúng ta.

Liên hệ bản thân: phải nhận thức rõ: tích cực xây dựng cơ sở chính trị, làm tốt công tác vận động quần chúng, nhất là vùng trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. – Có trách nhiệm và năng lực nhận thức tốt, tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn ở trường và ở từng địa phương để góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, trước hết cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ của tổ chức mình tham gia hoạt động. >

kết luận

Bằng phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, cuộc đấu tranh của Đảng cộng sản Việt Nam và các thế lực thù địch ở nước ta là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc dưới hình thức mới, nhằm giải quyết triệt để vấn đề. “ai thắng ai” giữa xã hội dân sự và nền công nghệ nước ta, góp phần vào thắng lợi chung của thế giới cm. nhất là trong thời gian sắp tới, khi chúng ta tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới đại hội đảng bộ toàn quốc lần thứ XII, đảng cộng sản và các thế lực thù địch càng quyết liệt hơn trong việc tổ chức các hoạt động chống phá. vì vậy, chúng ta phải quán triệt mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của địch, nắm chắc các hoạt động chống phá để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”. tích cực tuyên truyền, giáo dục toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, hành động kịp thời, có hiệu quả, chúng ta sẽ làm thất bại chiến lược hòa bình “Diễn biến hòa bình”, của Ủy ban nhân dân từ Đảng cộng sản Việt Nam và các thế lực thù địch, kiên cường bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

giáo án quốc phòng an ninh môn 4 – mẫu 8

tên và họ: ………………………….. …………

gv: trường học ………………………………….

câu hỏi:

thưa đồng chí, “diễn biến hòa bình” là gì? Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, đồng chí hãy nêu nhận thức của mình về những vấn đề cần thực hiện tốt trong giai đoạn hiện nay.

nội dung:

Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản tổng hợp của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động thù địch, đứng đầu là các nước thống nhất, dùng biện pháp “phi vũ trang” làm biện pháp chống phá chủ yếu, tiến tới lật đổ chính trị. chế độ -x · hai ở các nước tiên tiến, trước hết là ở các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự, tiến bằng chủ nghĩa đế quốc hành động.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chống “diễn biến hòa bình”, bản thân phải tự ý thức:

-thứ nhất: về nhận thức bản thân.

+ Để thực hiện âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức, biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. , đối ngoại, cả trong và ngoài nước. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại về nhiều mặt, nhằm mục đích làm suy yếu nền kinh tế, gây mất trật tự xã hội, chuyển hướng đường lối chính trị, giảm sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, cô lập và hạ thấp vị thế của lực lượng vũ trang. vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và con đường xã hội chủ nghĩa, từ đó chuyển chế độ theo con đường xã hội chủ nghĩa sang con đường tư bản chủ nghĩa. ngày nay, tình hình kinh tế – xã hội của đất nước và thế giới đang có những chuyển biến mới, tác động của mặt tiêu cực của kinh tế thị trường, thương mại và hội nhập quốc tế ngày càng lớn. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch nhằm “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, quyết liệt, đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ, thách thức mới đối với cách mạng nước ta, đội ngũ cán bộ, dân quân, nhất là lực lượng dân quân trẻ cũng phải có nhận thức để thích ứng với yêu cầu của thực tế mới, phải nêu cao ý thức tự học, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, phong cách sống, phương pháp và công việc. phong cách đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tình hình, nhiệm vụ và trách nhiệm. Dịch vụ mới.

+ Sau khi học xong khóa 4 ….. 20 …. lớp bồi dưỡng kiến ​​thức chính trị, quốc phòng, an ninh đã cho tôi nhiều hiểu biết về các vấn đề quân sự, quốc phòng, an ninh, truyền thống của dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền biên giới, vùng trời, biển, đảo Việt Nam; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch với cách mạng nước ta. Điều này đã mang lại cho tôi một cái nhìn toàn diện hơn về tình hình đất nước hiện nay, những nguy cơ mà chúng ta phải đối mặt, cũng như tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ xưa đến nay, nhận thức được vấn đề lãnh thổ. , biên giới, chủ quyền và giám sát cao trước âm mưu chống phá, lôi kéo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Không chỉ vậy, tôi còn hiểu thêm về đường lối quân sự, chỉ thị của Đảng và Nhà nước để thực hiện và chấp hành đầy đủ với tư cách là công dân của nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

-Thứ hai: Là một đảng viên trẻ và là một giáo viên ở trường, bản thân tôi cần làm một số việc sau:

+ các bạn phải ra sức học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt, dân quân tốt đóng góp cho đất nước.

+ phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt lưu ý đến diễn biến tự diễn biến trong nội bộ, đây là một quá trình nguy hiểm được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

+ phải thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để dụ dỗ, làm giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng, với cách mạng.

+ giữ vững ổn định chính trị tư tưởng của cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể.

+ không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa.

+ thường xuyên vận động, tuyên truyền giáo viên và học sinh trong trường thực hiện nghiêm túc các chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

+ Thường xuyên học tập để phổ biến chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do đảng bộ và chính quyền phát động.

+ luôn hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, trách nhiệm của bản thân; nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới công tác quản lý và phát huy dân chủ trong cơ quan.

Xem Thêm : Tả con gấu bông em yêu thích | Tả gấu bông lớp 4 | Tập làm văn lớp 4

+ không ngừng học tập để tạo nhận thức và hành động thiết thực về công tác vận động quần chúng. vận động gia đình hội viên, học sinh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng, lôi kéo, làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. / p>

+ phát hiện, tố giác những hiện tượng, hành vi tiêu cực gây nguy hại đến an ninh quốc gia, đoàn kết tốt với nhân dân địa phương nơi cơ quan cư trú.

+ Các em thấy rõ “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ là nguy cơ rất, rất nghiêm trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. xác định rõ kẻ thù, mục tiêu tác chiến, luôn giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng, chuẩn bị tư tưởng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần chủ động, sáng tạo, vững vàng, kiên trì trước mọi diễn biến của tình hình, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. nhiệm vụ của cô ấy tốt.

người viết bài thu hoạch

giáo án an toàn và quốc phòng cho môn 4 – mẫu 9

1. khái quát về tình hình an ninh quốc phòng của Việt Nam trong thời gian qua

Thực hiện mục tiêu đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, đất nước ta đã có những thành tựu to lớn, tập hợp được sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đường lối và nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đã đưa đất nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng đã xác định rõ quan điểm chỉ đạo về quốc phòng, an ninh là nhận thức đầy đủ, đầy đủ về nhiệm vụ, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc.

phát triển lý luận, tổng hợp sức mạnh và lực lượng của quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong cả thời bình và thời chiến.

Đảng và nhà nước đã thông qua nhiều nghị quyết, luật, nghị định để hoàn thiện cơ chế đảng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước. Công tác quốc phòng, an ninh được thực hiện tốt đã giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân.

tuy nhiên, nước ta vẫn phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn, với những tác động và diễn biến phức tạp, khó lường. sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, nhất là tệ quan liêu, tham nhũng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên làm giảm lòng tin của quần chúng đối với đảng và nhà nước.Một số cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, còn chủ quan, mất cảnh giác, không nắm chắc tình hình ở cơ sở, không gắn bó với nhân dân. . thế trận phòng thủ của mọi người chưa được thiết lập vững chắc ở một số khu vực.

Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ chưa thường xuyên được nâng cấp về chiến thuật, kỹ thuật, khoa học công nghệ nên sức chiến đấu chưa cao, chưa đạt nhiệm vụ. hoạt động nghiên cứu, dự báo quốc phòng, an ninh quê hương còn hạn chế, việc nắm chắc tình hình còn nhiều kẽ hở, hạn chế, bất ngờ.

Hiện nay, các thế lực thù địch đang tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước với nhiều thủ đoạn mới, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm thay đổi chế độ chính trị của nước ta. mục đích của chúng là xóa bỏ sự lãnh đạo của đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa và tạo cớ phát động một kiểu chiến tranh xâm lược mới.

Tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ và tài nguyên sẽ ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xung đột vũ trang. vì vậy, nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới đòi hỏi phải chủ động nắm chắc tình hình, sáng tạo, quyết liệt, kiên quyết giữ vững độc lập dân tộc.

Sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới đặt ra yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, loại bỏ các yếu tố dẫn đến xung đột vũ trang, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.

2. mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân, vì vậy mọi công dân phải có nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng trung tâm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong tình hình mới, Đảng ta xác định mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa là mục tiêu chung. đồng thời bảo vệ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước và phát triển kinh tế – xã hội.

Sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, sự lãnh đạo thống nhất của Trung ương đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

3. các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng vì an ninh quốc gia

Trong điều lệ đảng và các văn kiện của đảng trong nhiều năm qua, nguyên tắc lãnh đạo của đảng đối với quốc phòng, an ninh là sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của đảng về mọi mặt đối với quốc phòng và an ninh.

Đảng cộng sản việt nam không thông qua bất kỳ tổ chức trung gian nào, không phân chia quyền lực, không trao quyền lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng và an ninh quốc gia cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. sự lãnh đạo của đảng là duy nhất và tuyệt đối.

sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và mọi hoạt động vì sự nghiệp quốc phòng, an ninh. sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng thông qua tổ chức đảng các cấp. Cấp ủy các cấp có trách nhiệm lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo đúng nội dung, phạm vi quy định đối với từng cấp.

Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo quân đội, công an tuyệt đối, trực tiếp mọi mặt công tác, mọi nhiệm vụ, mọi điều kiện, hoàn cảnh. Đảng lãnh đạo xây dựng, hoạch định đường lối chiến lược về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đường lối chiến tranh nhân dân, phát triển khoa học quân sự, công tác cán bộ, hậu cần kỹ thuật, công tác bảo đảm, trang bị vũ khí …

4. phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường hoạt động quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới

4.1 vai trò của phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh

Trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia sẽ bảo đảm tiềm lực vững chắc cho an ninh quốc phòng, bảo đảm nguồn lực vật chất, kỹ thuật, công nghệ và nhân lực cho quốc phòng, an ninh.

Phát triển kinh tế có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo ra nguồn vốn tích lũy và nguồn thu ngân sách để phát triển đất nước về mọi mặt, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. tạo điều kiện để đổi mới kỹ thuật, công nghệ trong công nghiệp quốc phòng, sản xuất phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh. tạo cơ sở để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lực lượng vũ trang.

Phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước, ổn định xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng. .

Kinh tế phát triển giúp đời sống nhân dân, gia đình cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang được nâng cao, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ thuật. .

Phát triển kinh tế theo hướng mở cửa và hội nhập quốc tế tạo tiền đề để phát huy lợi thế, xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh. nâng cao hiểu biết, gắn kết và cơ hội đầu tư, thương mại, tăng năng lực cạnh tranh. Chủ động hội nhập quốc tế cũng cần có sự tham gia có trách nhiệm vào hoạt động của các tổ chức quốc tế, hoạt động kinh tế đối ngoại, tăng cường thế và lực của đất nước trong bảo vệ Tổ quốc.

4.2 một số tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đối với quốc phòng, an ninh quốc gia

kinh tế phát triển kéo theo sự phân hóa giàu nghèo, làm nảy sinh những biểu hiện tiêu cực trong xã hội, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình đó để dụ dỗ, dụ dỗ người dân. Chúng kích động nhân dân gây phức tạp về an ninh, trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ảnh hưởng đến việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Nhiều người, nhiều tổ chức có cơ hội làm giàu chính đáng, cải thiện đời sống, điều này đã tác động nhất định đến tư tưởng, tình cảm của một số cán bộ, chiến sĩ. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm giàu bất chính, nhận hối lộ, tài sản bất hợp pháp.

Hợp tác đầu tư kinh doanh quốc tế cũng có nhiều tác động tiêu cực đến quốc phòng, an ninh. các thế lực thù địch, phản động lợi dụng con đường đầu tư, hợp tác, thương mại để móc nối với các tổ chức phản động.

Chúng tìm cách mua chuộc cán bộ, công chức của ta để lấy thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia nhằm phục vụ cho âm mưu lật đổ của chúng. Họ lợi dụng sự đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, giáo dục để truyền bá văn hóa độc hại ở Việt Nam.

4.3 một số giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh

phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đối với quốc phòng, an ninh. hoàn thiện quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế nhưng đồng thời phải bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, xây dựng chủ trương, chính sách, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng và an ninh. thực hiện tốt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra ở cơ sở.

xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh về nền kinh tế thị trường để bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc. thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng bằng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ, hiệu quả trong cả nước. phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh phải bảo đảm thống nhất trong quản lý, tổ chức thực hiện và lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả từ Trung ương đến địa phương.

Phân bổ nguồn ngân sách hợp lý cho công tác quốc phòng, an ninh, đồng thời bảo đảm phát triển kinh tế thị trường. khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp lợi ích vật chất và tinh thần vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng thống nhất, đồng bộ ở các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương trên phạm vi cả nước. hoàn thiện chiến lược, quy hoạch tổng thể quốc gia, kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh. khảo sát, đánh giá nguồn lực, trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng phát triển, huy động, phân bổ nguồn nhân lực và chính sách ưu đãi về khoa học và công nghệ.

5. vấn đề dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

5.1 Thực trạng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, quốc phòng và an ninh quốc gia ở Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, vì vậy Đảng ta luôn coi vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chiến lược của cách mạng gắn liền với sự phát triển của đất nước. chính sách dân tộc, công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước được thể hiện trong các nghị quyết, nghị định khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. nghiêm trị những kẻ lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng.

Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá cách mạng. chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, kích động làm bùng phát mâu thuẫn giữa các dân tộc, tôn giáo. Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước luôn có chính sách quan tâm đặc biệt đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã quy tụ các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, các thành phần kinh tế đoàn kết, tạo nên tình đoàn kết giữa các dân tộc.

5.2 giải pháp hoàn thiện chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh

đặt vấn đề dân tộc, tôn giáo trong mối quan hệ chung với quốc phòng, an ninh để thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. xem xét một cách khách quan, toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức sâu sắc quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy lòng dân, thực hiện chính sách dân sinh, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia, đóng góp ý kiến. trong xây dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Hệ thống chính sách về vấn đề dân tộc, tôn giáo phải được xây dựng ở tầm vĩ mô, bổ sung, hoàn thiện nhanh chóng để thích ứng với tình hình mới. xây dựng tuyến phòng thủ quần chúng hoàn chỉnh, vững mạnh. lấy lòng dân, ý chí, sức dân làm nền tảng.

Xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội, khai thác tiềm năng kinh tế của từng địa phương, chú trọng phát triển thế mạnh tài sản của từng địa phương để nâng cao đời sống nhân dân. tạo tiền đề vững chắc cho công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở, nhất là các địa bàn có vị trí địa lý giáp biên giới, hải đảo.

phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sáng tạo, có ý thức tiếp nối và giữ gìn truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc. nâng cao nhận thức, hiểu biết về đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

6. liên hệ với bản thân

Tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của quốc phòng, an ninh trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Là một công dân Việt Nam, tôi hiểu rằng mình cần phải học tập chăm chỉ và rèn luyện thật tốt để cống hiến sức lực và tri thức của mình cho đất nước. giữ vững tinh thần cảnh giác trước các thế lực thù địch, không để những cám dỗ vật chất làm ảnh hưởng đến bản thân, làm giảm sút lòng tin đối với Đảng và Nhà nước.

ổn định tư tưởng chính trị, không để các thế lực thù địch có cơ hội dụ dỗ, lôi kéo. đấu tranh ngăn chặn, phát hiện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống đối.

thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa, lý tưởng của Đảng và niềm tin của nhân dân. Thường xuyên nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

đóng góp hết sức mình vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, làm tròn bổn phận của một công dân, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Xem thêm: Viết đoạn văn cảm nhận khổ thơ cuối bài thơ &quotTiếng gà trưa&quot. Đây là trọng tâm ôn thi môn văn của mình. Mong mọi người giúp đỡ. – câu hỏi 131833

vận động nhân dân và gia đình chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, làm suy thoái tư tưởng chính trị. phát hiện, tố giác các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm đến an ninh, trật tự quốc gia và an toàn xã hội.

tăng cường đoàn kết quân dân, lan tỏa và làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. chắc chắn.

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, vững vàng về tư tưởng, lập trường, tránh tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng, lối sống.

xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế địa phương đi đôi với bảo tồn văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp.

tập huấn kiến ​​thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Anh (chị) nêu 5 thủ đoạn chống phá Việt Nam của chiến lược diễn biến hòa bình, 5 giải pháp đánh bại chiến lược diễn biến hòa bình. phân tích thủ thuật 1 và giải pháp 1.

công việc:

Khái niệm: Chiến lược “diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước xã hội chủ nghĩa khác từ bên trong, chủ yếu bằng biện pháp phi quân sự.

* 5 Chiến thuật chống Việt Nam của Chiến lược Phát triển Hòa bình:

 • thủ đoạn kinh tế: chúng muốn chuyển dần nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo con đường kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, làm mất dần vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước.
 • thủ đoạn chính trị: kích động các thế lực thù địch đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, chống chế độ đa đảng”, “tự do hóa” trên mọi mặt của đời sống xã hội, từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa. ở Việt Nam.
 • Thủ đoạn về tư tưởng, văn hóa: bọn thực hiện nhiều hoạt động nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, tư tưởng Hồ Chí Minh, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang phá cơ sở tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, cố gắng truyền bá. tư tưởng tư sản trong các tầng lớp nhân dân, những khuyết điểm do lịch sử để lại, trình độ dân trí thấp của một bộ phận dân eblo và những tồn tại trong việc thực hiện chuẩn mực dân tộc, chính sách tôn giáo của một bộ phận cán bộ kích động tư tưởng đòi ly khai, tự quyết dân tộc.
 • thủ đoạn trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: lợi dụng của xu thế mở rộng, hợp tác quốc tế, hoạt động thâm nhập và tăng cường tình báo thu thập bí mật nhà nước. kích động phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang.
 • thủ đoạn trong lĩnh vực đối ngoại: tuyên truyền, chỉ đạo Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. hạn chế việc Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam với Lào, Campuchia và các nước xã hội chủ nghĩa khác, hạ thấp uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

  * 5 giải pháp để đánh bại tiến trình hòa bình:

  1. giải pháp chính trị và tư tưởng:

  a. trong lĩnh vực chính trị:

  • xây dựng và chỉnh đốn, bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
  • xây dựng và củng cố hệ thống quản trị vững chắc ở các cấp, thực sự là nhà nước mọi người, bởi mọi người và vì mọi người / ul>

   b. trong lĩnh vực tư tưởng – văn hóa:

   • Tăng cường công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ cơ sở tư tưởng, chương trình, đường lối của Đảng. bảo vệ và củng cố vai trò chủ đạo của học thuyết Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh.
   • xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng con người Việt Nam cả về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn. , tình cảm và lối sống có nhân cách tốt, bản lĩnh vững vàng, tâm hồn trong sáng, trí tuệ cao.

  2. giải pháp tiết kiệm:

   hạn chế những mặt tiêu cực do cơ chế thị trường tạo ra trong đời sống xã hội.
  • thực hiện xoá đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chăm lo mọi mặt cho đời sống của nhân dân.

  3. giải pháp về dân tộc và tôn giáo:

  • phát huy dân chủ, tôn trọng thuần phong mỹ tục, tự do tín ngưỡng của mọi người, đồng thời đấu tranh chống mọi hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.
  • làm tốt vai trò tiền tiêu của Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, già làng, trưởng bản, chức sắc các tôn giáo để vận động quần chúng nhân dân. tôn giáo, tôn trọng quyền thống trị của đồng bào.
  • thực hiện các chính sách ưu tiên, đề bạt và đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số.
  • nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và trí tuệ cho thị xã .

  4. giải pháp quốc phòng và an ninh:

  • tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với sự nghiệp qp-an.
  • cải thiện hệ thống pháp luật ở qp-an.

  5. giải pháp ngoại giao:

  • đổi mới tư duy đối ngoại để phù hợp với tình hình thế giới và khu vực đang phát triển nhanh chóng.
  • thành công trong công tác đối ngoại nhân dân, nhất là đối với các địa phương. thảo luận về biên giới, hải đảo và các khu công nghiệp nơi các quốc gia đầu tư vào chúng ta.

  * thảo luận về mẹo 1 và giải pháp 1:

  Thủ đoạn kinh tế: Để thực hiện diễn biến hòa bình, các thế lực thù địch thực hiện nhiều thủ đoạn, nhất là tập trung vào lĩnh vực kinh tế. muốn từng bước chuyển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam sang con đường kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển, làm mất dần vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. tranh thủ sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, đầu tư vốn, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam để tạo điều kiện, gây sức ép về chính trị, từng bước chuyển Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.

  Giải pháp kinh tế: Để đấu tranh chống thủ đoạn kinh tế, chúng ta cần thực hiện triệt để và bảo vệ vững chắc đường lối đổi mới kinh tế của Đảng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế tinh thần tranh thủ tối đa các nguồn lực trong nước, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, giữ gìn truyền thống văn hóa đậm đà màu sắc dân tộc. giám sát cao, không mơ hồ trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng quan hệ kinh tế, thương mại, kinh tế nước ta để chuyển hóa về chính trị.

  thực hiện phương châm chủ động hợp tác, kiên quyết đấu tranh, linh hoạt trong các quan hệ kinh tế, hạn chế những mặt tiêu cực do cơ chế thị trường tạo ra trong đời sống xã hội. nâng cao nhận thức về khả năng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của cán bộ, đảng viên và cá nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thiện pháp chế kinh tế. thực hiện xóa đói giảm nghèo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo ngày càng tốt hơn về mọi mặt cho nhân dân.

  tập hợp chiến lược diễn biến hòa bình

  câu hỏi : hãy làm rõ âm mưu, thủ đoạn: diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. các quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo của đảng trong đấu tranh phòng, chống. Là đồng chí, em phải làm gì để tham gia ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù?

  trang tính

  Chiến tranh đã qua, đất nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, tự do và đang không ngừng tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhưng các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá cách mạng Việt Nam bằng mọi cách nhằm tiêu diệt Đảng cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. âm mưu của địch không phải là mở cuộc tấn công ồ ạt bằng vũ trang mà chỉ ngụy tạo, che đậy bằng hình thức diễn biến hòa bình, đây là chiến lược chung của chủ nghĩa đế quốc dùng vũ khí trang bị là chủ yếu. tình cảm, khiến con người lạc lối, mất niềm tin, mất ý chí, phản bội tổ quốc.

  Bản chất của chiến lược phát triển hòa bình là chống cộng sản, độc lập dân tộc, chống chủ nghĩa xã hội.

  Mục tiêu: xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. mục tiêu cơ bản là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thay thế bằng tư tưởng tư sản, xóa bỏ vai trò của đảng cộng sản.

  đối tượng của phát triển hòa bình: các nước xã hội chủ nghĩa còn lại là trọng tâm của Việt Nam.

  nội dung chống phá: toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó kinh tế là mũi nhọn, vấn đề dân tộc, tôn giáo là ngòi nổ, ngoại giao dùng để hỗ trợ, quân đội dùng để răn đe, mục đích để chống lại đảng từ các cơ sở. ở cấp trung ương.

  Biện pháp: thực hiện các hành vi chống phá công khai, bí mật nhằm tận dụng tối đa những sai phạm trong nội bộ, coi trọng xây dựng nội lực để kích động các thế lực tụ tập mua chuộc cán bộ tham nhũng, dựng ngọn cờ trong tự diễn biến – hoài nghi nội bộ.

  Đối trọng chính của chiến lược diễn biến hòa bình là Việt Nam vì:

  Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Nam Á và là một trong những ngọn cờ đầu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc giành độc lập dân tộc. – Việt Nam là nước đầu tiên đổi mới thành công và phát triển nhanh về kinh tế quốc tế.

  >

  – một nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á mà một đảng cộng sản cầm quyền, đây là một thách thức đối với những người cộng sản.

  Việt Nam có vị trí chính trị, quân sự và kinh tế ở Châu Á – Thái Bình Dương

  mục đích: – hạ bệ thần tượng Việt Nam trên đấu trường quốc tế

  xóa bỏ nỗi đau danh dự trước sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam.- Lợi dụng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc Mục tiêu: xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng xã hội chủ nghĩa và người Việt Nam, lật đổ chế độ xhcn. âm mưu thủ đoạn phá hoại:

  chống phá trên lĩnh vực tư tưởng chính trị, văn hóa: – chống chính trị: phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam về tư tưởng văn hóa.

  chống phá hoại trong lĩnh vực kinh tế: hối lộ, thao túng. tư nhân hoá kinh tế, thúc đẩy kinh tế tư nhân, làm suy giảm kinh tế nhà nước. nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân, thu hẹp kinh tế nhà nước, làm cho kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào kinh tế nước ngoài. kinh tế thị trường theo chủ nghĩa xã hội với kinh tế nhà nước làm chủ đạo.

  chống phá hoại trong lĩnh vực xã hội: giới thiệu 3 cộng đồng tự trị:

  khu tự trị- Nhà nước tự trị của người Khmer

  chống phá trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh:

  sự nổi dậy trên lĩnh vực đối ngoại gia tăng dưới nhiều hình thức: thăm viếng, du lịch, từ thiện, câu kết, cấu kết với nội bộ các tổ chức phản động nhằm binh biến lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta

  p>

  mục đích: lật đổ chế độ từ địa phương đến trung ương,

  bạo loạn: quy mô vừa và lớn do bọn phản động cầm đầu

  phương pháp:

  • bất ổn chính trị: dẫn đầu cuộc lật đổ.
  • bất ổn có vũ trang.

  bản chất của cuộc bạo động:

  đó là bản chất của sự đối kháng giai cấp đầu tiên giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng + bạo loạn chính trị xảy ra trong thời bình:

  phương châm của đảng là dùng vũ lực chính trị và tuyên truyền + gây rối có vũ trang trong thời bình: dùng vũ lực để tuyên truyền và vũ trang để trấn áp. + trong thời chiến: hành động vì mục đích quân sự để hạn chế sự can thiệp của bên ngoài

  iii. quan điểm và các nguyên tắc chỉ đạo của các bên trong việc ngăn chặn các diễn biến hòa bình và hỗn loạn.

  1. nhiệm vụ, mục tiêu phòng chống: Đảng ta xác định nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình là của toàn đảng, toàn quân và toàn dân. thực hiện cuộc đấu tranh lâu dài trên mọi lĩnh vực.

  2. mục tiêu: giữ vững ổn định chính trị nhưng phải trên cơ sở giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi ích quốc gia.

  quan điểm chỉ đạo trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình.

  a. kiên quyết giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. ngăn chặn và đẩy lùi sự uy hiếp của lực lượng vũ trang của kẻ thù.

  b. phát huy sức mạnh tổng hợp để tiến hành cuộc chiến

  c. giữ vững ổn định từ bên trong và chủ động phòng ngừa từ bên ngoài, kết hợp giữa xây và chống.

  d. chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  các biện pháp đấu tranh trên các lĩnh vực:

  ổn định chính trị và văn hóa: xây dựng nền văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

  – Về công tác cán bộ: tổ chức đảng, chính quyền, kịp thời phát hiện những cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái đạo đức, nói xấu chế độ để uốn nắn, giúp họ thấy đúng bản chất vấn đề, có ý thức bảo vệ nội bộ để bảo vệ. Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  trong lĩnh vực kinh tế: phát triển kinh tế địa phương, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  trong lĩnh vực ngoại giao: thực hiện quốc tế hóa và đa dạng hóa.

  trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo: cải thiện kinh tế ở các vùng sâu, vùng xa.

  trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: bảo đảm quốc phòng, an ninh. thường xuyên làm tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân.

  thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tránh gây bức xúc trong nhân dân, giải quyết thuận lợi, nhanh chóng các thủ tục liên quan đến khiếu nại của nhân dân.

  bản thân là cán bộ đảng viên góp phần chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam

  Trước hết, lập trường tư tưởng phải vững vàng, kiên định và không dao động trước những luận điệu xuyên tạc về tôn giáo, mê tín dị đoan và sự cám dỗ của những vấn đề tầm thường.

  tuyên truyền mạnh mẽ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng đến nhân dân.

  tuyên truyền, vận động cbgv, học sinh và quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất xấu xa, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, tránh bị lôi kéo, kích động

  tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh toàn diện của các dân tộc chống nổi dậy trên mọi lĩnh vực.

  bình tĩnh, thu thập thông tin, giải quyết các sự việc xảy ra ở trường một cách linh hoạt, nhanh chóng, khoa học và an toàn.

  có kế hoạch sơ tán học sinh đến nơi an toàn và thực hiện tốt công tác giảng dạy trong trường hợp có chiến tranh.

  tóm tắt diễn biến hòa bình, bạo loạn và lật đổ

  i. chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch chống chế độ cộng sản

  1. khái niệm “Diễn biến hòa bình”: là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, nhằm lật đổ chế độ chính trị – xã hội của các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng phi quân sự. nghĩa là.

  nội dung chính của ‘diễn biến hòa bình’ là:

  + sử dụng mọi thủ đoạn phi quân sự, kết hợp với đe dọa quân sự để phá hoại nó từ bên trong, tạo ra các thế lực chính trị đối lập núp dưới chiêu bài tự do, dân chủ và nhân quyền.

  + chiến lược do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động cầm đầu. + mục đích: lật đổ chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa ở các nước tiên tiến, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa. 2. Khái niệm bạo loạn lật đổ: là bạo loạn do các thế lực phản động tổ chức, gây rối trật tự, an ninh xã hội, nhằm lật đổ chính quyền tiến bộ (cách mạng), thành lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương. bạo loạn lật đổ là thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong chiến lược diễn biến hòa bình nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam “.

  một số đặc điểm chính của bạo loạn lật đổ:

  + Bạo loạn lật đổ là những hoạt động bạo lực do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động tổ chức nhằm tiêu diệt các nước tiến bộ, trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa.

  + mục đích của bạo loạn lật đổ là lật đổ chính quyền tiến bộ và thành lập chính quyền phản động ở địa phương hoặc trung ương.

  ii. âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam:

  1 . những âm mưu, thủ đoạn và nguyên tắc chỉ đạo của chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam

  Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch của chủ nghĩa xã hội luôn coi Việt Nam là tâm điểm chống đối. Mục tiêu là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa Việt Nam vào quỹ đạo của mình. mục tiêu đó không thay đổi.

  2. chỉ thị của địch thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ:

  mềm mại, ngầm, sâu. Diễn biến hòa bình là chủ yếu kết hợp răn đe quân sự có chọn lọc, khi có thời cơ thì phát triển các lực lượng phản động ở trong và ngoài nước là chủ yếu: phản động trong dân tộc, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, các phần tử thoái hóa, bất mãn. cuộc thi đấu. , nhà nước và nhân dân của chúng tôi); âm mưu phá hoại càng lớn, càng về chiều sâu, sự phá hoại càng quan trọng, ngày càng leo thang sâu hơn trong các cơ quan lãnh đạo của đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang, trọng tâm là phá hoại kinh tế.

  3. thủ đoạn chủ yếu lừa đảo diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ để tạo ra quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong ta: Đảng, nhà nước, các lực lượng, lực lượng vũ trang và nhân dân.

  thủ đoạn đó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ở mọi đối tượng, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực chính sau:

  a. chống lại hệ tư tưởng chính trị:

  Trọng tâm là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, những tác nhân phá hoại cơ sở tư tưởng trong các tổ chức đảng, đoàn thể xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

  phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị

  phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân, của các tổ chức chính trị – xã hội.

  b. hoạt động phá hoại kinh tế: mục tiêu chính của hoạt động phá hoại kinh tế là kết hợp chống phá bên trong với bên ngoài nhằm tạo sức ép lên nền kinh tế của chúng ta thông qua các hoạt động kinh tế buộc chúng ta phải chấp nhận các điều kiện chính trị.

  c. lợi dụng vấn đề tôn giáo và dân tộc để tiêu diệt chúng ta:

  Về vấn đề dân tộc: mâu thuẫn giữa các dân tộc do nhiều nguyên nhân gây ra đều bị địch lợi dụng triệt để, chia rẽ khối đoàn kết, nảy sinh mâu thuẫn mới, kích động lòng dân tộc tự quyết hẹp hòi như xuyên tạc, kích động, mua chuộc, xúi giục một số đồng bào dân tộc thiểu số đấu tranh với Đảng và Nhà nước ta để đòi cái gọi là “độc lập dân tộc, tự chủ”.

  vấn đề tôn giáo: chúng lợi dụng chính sách tự do tôn giáo của nhà nước ta để truyền bá những tư tưởng mê tín dị đoan và phản động chống lại chủ nghĩa xã hội.

  phương hướng hoạt động chính của nó là đấu tranh hòa bình vì tự do tôn giáo, dẫn đến đấu tranh cho tự do dân chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, đòi đa nguyên chính trị và phản đối đa đảng. kết hợp với sự lãnh đạo, giúp đỡ, viện trợ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động bên ngoài sẽ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử.

  d. xâm nhập văn hóa:

  thông qua nhiều “kênh”, nhiều chiêu trò, chúng cố gắng truyền bá, quảng bá văn hóa phương tây, lối sống thực dụng, sa đọa, tôn thờ đồng tiền trên hết, sống ích kỷ, vô đạo đức.

  d. vô hiệu hóa lực lượng vũ trang:

  tìm mọi cách phá hoại, làm mất uy tín truyền thống nhân ái của quân đội CAND, chia rẽ nội bộ, chia rẽ tình đoàn kết máu thịt quân dân, giữa quân với Đảng.

  e. kích động, phối hợp hoạt động của các thế lực phản động trong và ngoài nước:

  dùng nội lực làm cầu nối giữa tổ chức phản động trong nội bộ với tổ chức phản động nước ngoài, vừa phối hợp hoạt động, vừa tập trung lực lượng.

  Tóm lại, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động dùng nhiều thủ đoạn, trên mọi lĩnh vực, để chống lại ta.

  quan tâm nhiều đến việc thúc đẩy và mở rộng quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong chúng ta. đồng thời với việc tạo tình huống, tạo cớ để nhân danh các tổ chức quốc tế can thiệp vào công việc nội bộ của ta, kể cả can thiệp quân sự.

  vì vậy, cuộc đấu tranh chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của nhân dân ta càng trở nên phức tạp và kéo dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm cao của toàn đảng, toàn quân, toàn dân và nhất định thắng lợi.

  iii. mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và khẩu hiệu phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của Đảng và Nhà nước ta:

  1. mục tiêu:

  làm thất bại âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược dbhb chống lại cmvn.

  giữ vững ổn định chính trị – xã hội của đất nước trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

  bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và văn hóa.

  bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia.

  ngăn chặn, ngăn chặn âm mưu diễn biến hòa bình, chống bất ổn và lật đổ của các thế lực thù địch.

  nếu có bạo loạn thì phải nhanh chóng dập tắt, kẻo nó lan rộng và kéo theo kẻ thù tạo cớ can thiệp vũ trang.

  2. nhiệm vụ

  kiên quyết đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn, bạo loạn, lật đổ của “dbhb” (đây là nhiệm vụ cấp bách nhất trong các nhiệm vụ qpan, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài – nq dh) bên x).

  Chủ động phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, sớm tấn công kịp thời, xử lý nhanh chóng, hiệu quả tình hình bất ổn.

  bảo vệ tốt chính sách nội bộ.

  3. quan điểm hướng dẫn:

  Cuộc đấu tranh chống “dbhb” là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, gay go, quyết liệt, lâu dài và phức tạp trên mọi lĩnh vực.

  xác định chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu trong nhiệm vụ của qpan hiện nay là bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

  phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  4. phương châm:

  kết hợp chặt chẽ giữa đứng vững bên trong với chủ động phòng ngừa, chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

  chủ động, kiên quyết, khéo léo xử lý các tình huống và giải quyết hậu quả khi xảy ra rối loạn; đối phó với bạo loạn, để không trở thành bạo loạn.

  Xây dựng tiềm lực đất nước hùng mạnh, giành được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong và ngoài nước, nhanh chóng làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

  iv. giải pháp ngăn chặn chiến lược “dbhb” ở Việt Nam hiện nay

  1. đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực, chống nguy cơ lạc hậu về kinh tế.

  2. công khai âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để nắm rõ mọi diễn biến, không bị động, bất ngờ.

  3. xây dựng ý thức bảo vệ Tổ quốc cho toàn dân.4. xây dựng cơ sở chính trị – xã hội vững chắc về mọi mặt5. giải quyết việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh6. xây dựng và luyện tập các phương án, tình huống chống “bạo loạn, lật đổ” của địch.7. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo đảm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động.

  b. liên quan đến vai trò và trách nhiệm của chính họ trong việc ngăn chặn diễn biến hòa bình, bất ổn và lật đổ

  Là một đảng viên, một nhà giáo, tôi nhận thấy rằng mình phải thực hiện những điều sau đây để góp phần đẩy lùi âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch:

  + phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người đảng viên tốt đóng góp cho đất nước.

  + thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. tránh những cám dỗ vật chất mà các thế lực phản cách mạng lợi dụng để dụ dỗ, làm giảm lòng tin của chúng ta đối với Đảng, với cách mạng.

  + phát hiện, góp phần đấu tranh, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong chiến lược “dbhb” và bạo loạn lật đổ. Đặc biệt lưu ý đến diễn biến tự diễn biến trong nội bộ, đây là một quá trình nguy hiểm được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa.

  + giữ vững ổn định chính trị tư tưởng của CB-GV-NV nhà trường, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể.

  + không ngừng học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định đường lối xã hội chủ nghĩa.

  + thường xuyên vận động, tuyên truyền cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

  + Thường xuyên học tập để truyền bá chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

  + không ngừng học hỏi để tạo ra ý thức và hành động thiết thực đối với công việc của nền công vụ. vận động người thân, học sinh chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, không tham gia các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu có cơ hội lôi kéo, làm suy yếu khả năng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. phát hiện, tố giác những hiện tượng, hành vi tiêu cực gây nguy hại đến an ninh quốc gia, từ đó tham gia cộng đồng dân cư địa phương nơi cơ quan cư trú.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn hóa

Related Articles

Back to top button