100 Câu Bài Tập Trắc Nghiệm So That Such That, Bài Tập Trắc Nghiệm So

Bạn đang quan tâm đến 100 Câu Bài Tập Trắc Nghiệm So That Such That, Bài Tập Trắc Nghiệm So phải không? Nào hãy cùng Truongxaydunghcm.edu.vn đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!

Tham khảo tài liệu “bài tập ôn thi tốt nghiệp thpt lesson 5: so/such …that; too … to; enough … that”, tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Đang xem: Bài tập trắc nghiệm so that such that

*

BÀI TẬP ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Lesson 5: SO/SUCH …THAT; TOO … TO; ENOUGH … THAT1.The sun shone________ brightly that Maria had to put on her sunglasses A. such B. so C. too D. enough2. Dean was _______a powerfull swimmer that he always won the race. A. too B. enough C. such D. so3.It was _______ that we decided to go to the beach. A. so a nice day B. such nice a day C. so a day nice D. such a nice day4. She was _____ clever that he could make a dress by hands. A. many B. so C. much D. such5. Jane looked _____that the teacher told her to see the doctor. A. so sick B. such sick C. sick so D. much sick6. We had ____ of that place that we decided to return . A. so wonderful memories B. such a wonderful memories C. such wonderful memories D. so a wonderful memories7. He worked________ carefully that it took him a long time to complete the project. A.enough B. so C. too D. such8. It is _____ I can’t finish it on time. A. so hard that B. such hard work C. such a hard work that D. so a hard work that9. My friend is _______ he can’t lift up the table by himself. A. so strong that B. so a strong that C. such strong that D. such a strong that10. The weather was ____ cold that we couldn’t go out. A. too B. enough C. such D. so11. It was ______ for us to want to go out . A. so cold that B. too cold C. such cold thatD. cold too12. Mr Pike is _________ to walk without a stick. A. such a weak that B. so a weak C. enough weak D. too weak13. The ground is too hard _________ . A. for us to dig B. to dig C. for dig D. so dig14. The elephant _________ to run fast. A.

Xem Thêm : Sắp Xếp Ứng Dụng Của Bạn Trong Các Thư Mục Trên Iphone, Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Hóa 11 Học Kì 1 Violet, Đề Cương Ôn Tập, Đề Thi Hóa 11 Hk2 Violet

Xem thêm: Tuyển Tập Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 5 Môn Tiếng Anh, Đề Thi Học Sinh Giỏi Tiếng Anh Lớp 5

are too big B. is too big C. too big D. for big15. Your handwriting is too bad for _______ . A. I to read B. I reading C. me reading D. me to read16. This man is so old that he can’t work . A. This man is such old that he can’t work . B. This man is such an old that he can’t work . C. This man is enough old that he can’t work . D. This man is too old to work .17. These shoes are so big that I can wear them. A. These shoes are so a big that I can wear them. B. These shoes is so big that I can wear them. C. These shoes are too big for me to wear . D. These shoes are too big for me to wear them.18. These goods are __________expensive to be sold quickly. A. so B. such C. enough D. too19. She walked too fast _______ . A. to follow B. for her younger sister C. for her younger sister to follow D. for her younger sister to follow her20. I got up _______ late to eat breakfast. A. too B. such C. so D. enough21. He isn’t young ________ to wear this coloured shirt . A. too B. enough C. so D. such22. This pen isn’t cheap enough ______ A. for I to buy B. to buy C. for me to buyD. for me buying23. Mary isn’t strong ________ this bag. A. enough to carry B. enough for her to carry C. enough carry D. enough for carry24. The test wasn’t ___________ them to do . A. easy for enough B . for enough C. easy enough for D. enough easy for25. The land is too poor to grow crops. A. The land isn’t fertile enough to grow crops. B. The land isn’t fertile enough grow crops. C. The land isn’t fertile enough for grow crops. D. The land isn’t enough fertile to grow crops.

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Đề Thi

                       

Vậy là đến đây bài viết về 100 Câu Bài Tập Trắc Nghiệm So That Such That, Bài Tập Trắc Nghiệm So đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website Truongxaydunghcm.edu.vn

Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!

Related Articles

Back to top button