Bài Tập Thì Hiện Tại Đơn Và Quá Khứ Đơn Violet, Bài Tập Thì Quá Khứ Đơn Violet

Bài tập thì quá khứ đơn trong Tiếng Anh dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản do truongxaydunghcm.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Tài liệu ôn tập Tiếng Anh chuyên đề Thì Quá khứ đơn gồm toàn bộ lý thuyết: cấu trúc, cách dùng và dấu hiện nhận biệt và 11 bài tập Tiếng Anh khác nhau có đáp án chi tiết giúp bạn đọc củng cố kiến thức đã học trên đây về thì Quá khứ đơn – một trong 12 thì Tiếng Anh cơ bản.

Đang xem: Bài tập thì hiện tại đơn và quá khứ đơn violet

Thì quá khứ đơn Tiếng Anh – Past Simple Tense

A. Lý thuyết về Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh B. Bài tập thì quá khứ đơn Tiếng Anh

A. Lý thuyết về Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh

I. Cách dùng thì quá khứ đơn Tiếng Anh

Thì quá khứ đơn (The simple past) được dùng thường xuyên để diễn tả:

1. Sự việc diễn ra trong một thời gian cụ thể trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại:

– She came back last Friday. (Cô ấy đã trở lại từ thứ Sáu tuần trước.)

– I saw her in the street. (Tôi đã gặp cô ấy trên đường.)

– They didn”t agree to the deal. (Họ đã không đồng ý giao dịch đó.)

2. Sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian trong quá khứ và đã kết thúc ở hiện tại:

– She lived in Tokyo for seven years. (Cô ấy đã sống ở Tokyo trong 7 năm.)

– They were in London from Monday to Thursday of last week. (Tuần vừa rồi họ ở London từ thứ Hai đến thứ Năm.)

– When I was living in New York, I went to all the art exhibitions I could. (Lúc tôi còn sống ở New York, tôi đã đi xem tất cả các cuộc triển lãm nghệ thuật mà tôi có thể.)

II. Các cụm từ thường dùng với thì quá khứ đơn

Hay còn gọi là những trạng từ chỉ thời gian, dấu hiệu nhận biệt của thì QKD:

– Yesterday

– (two days, three weeks) ago

– last (year, month, week)

– in (2002, June)

– from (March) to (June)

– in the (2000, 1980s)

– in the last century

– in the past

III. Cấu trúc thì quá khứ đơn

Câu khẳng định Câu phủ định Câu nghi vấn

– S + V-ed/P2 (+ O)

Ví dụ:

– She came back last Friday.

– They were in London from Monday to Thursday of last week.

S + did not/didn”t + V (+ O)

Ví dụ:

– She didn”t come back last Friday

– They were not in London from Monday to Thursday of last week.

– (Từ để hỏi) + did not/didn”t + V + (O)

– (Từ để hỏi) + did + V + not + (O)

Ví dụ:

– When did she come back?

– Were they in London from Monday to Thursday of last week?

B. Bài tập thì quá khứ đơn Tiếng Anh

I. Was or Were? – Complete the sentences with was or were.

1. I _____ happy.

2. You ____ angry.

3. She ______ in London last week.

4. He ______ on holiday.

5. It _____ cold.

6. We ______ at school.

7. You _____ at the cinema.

8. They _____ at home.

9. The cat ____ on the roof.

10. The children _____in the garden.

Đáp án

1. I ___was__ happy.

2. You __were__ angry.

3. She ___was___ in London last week.

4. He __was____ on holiday.

5. It __was___ cold.

6. We __were____ at school.

7. You __were___ at the cinema.

8. They __were___ at home.

9. The cat __was__ on the roof.

10. The children __were___ in the garden.

II. Write the past forms of the irregular verbs.

1. go →

2. come →

3. buy →

4. have →

5. do → 

Đáp án

1. go → went

2. come → came

3. buy → bought

4. have → had

5. do → did

III. Put the sentences into simple past.

1. We open the door. →

2. You write poems. →

3. Richard plays in the garden. →

4. Kerry does not speak English. →

5. Do you see the bird? →

Đáp án

1. We opened the door.

2. You wrote poems.

3. Richard played in the garden.

4. Kerry did not speak English. 

5. Did you see the bird?

XEM THÊM:  Hướng Dẫn Làm Bài Tập Cảm Thụ Văn Học Lớp 7 Bài Cảnh Khuya, Một Số Dạng Bài Tập Cơ Bản Về Cảm Thụ Văn Học

IV. Chia động từ ở thì quá khứ đơn

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), “No, my secretary forgets to make them.”

6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

Đáp án:

1. Yesterday, I went to the restaurant with a client.

2. We drove around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

3. When we arrived at the restaurant, the place was full.

4. The waitress asked us if we had reservations.

5. I said, “No, my secretary forgets to make them.”

6. The waitress told us to come back in two hours.

7. My client and I slowly walked back to the car.

8. Then we saw a small grocery store.

9. We stopped in the grocery store and bought some sandwiches.

10. That was better than waiting for two hours.

V. Chia động từ trong ngoặc đúng dạng thì quá khứ đơn

1. I _____ at home all weekend. (stay)

2. Angela ______ to the cinema last night. (go)

3. My friends ______ a great time in Nha Trang last year. (have)

4. My vacation in Hue ______ wonderful. (be)

5. Last summer I _____ Ngoc Son Temple in Ha Noi. (visit)

6. My parents ____ very tired after the trip. (be)

7. I _______ a lot of gifts for my little sister. (buy)

8. Lan and Mai _______ sharks, dolphins and turtles at Tri Nguyen aquarium. (see)

9. Trung _____ chicken and rice for dinner. (eat)

10. They ____ about their holiday in Hoi An. (talk)

11. Phuong _____ to Hanoi yesterday. (return)

12. We _____ the food was delicious.(think)

13. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

14. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.

15. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

16. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

17. I (say), “No, my secretary forgets to make them.”

18. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.

19. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.

20. Then we (see) ______ a small grocery store.

21. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

22. That (be) ______ better than waiting for two hours.

23. I (not go) ______ to school last Sunday.

24. She (get) ______ married last year?

25. What you (do) ______ last night? – I (do) ______ my homework.

26. I (love) ______ him but no more.

27. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6. 30.

28. They (buy) ……………. that house last year.

29. She (not go) …………. to school yesterday.

30. That boy (have) …………… some eggs last night.

Đáp án

1 – stayed 2 – went 3 – had 4 – was 5 – visited
6 – were 7 – bought 8 – saw 9 – ate 10 – talked
11 – returned 12 – thought 13 – went 14 – drove 15 – arrived – was
16 – asked – had 17 – said 18 – told 19 – walked 20 – saw
21 – stopped – bought 22 – was 23 – didn”t go 24 – Did … got 25 – did … do – did
26 – loved 27 – got – had 28 – bought 29 – didn”t go 30 – had

VI. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh ở thì Quá khứ đơn

1. I/ go swimming/ yesterday.

=> ________________________________

2. Mrs. Nhung/ wash/ the dishes.

=> ________________________________

3. my mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

=> ________________________________

4. Lan/ cook/ chicken noodles/ dinner.

=> ________________________________

5. Nam/ I/ study/ hard/ last weekend.

=> ________________________________

6. my father/ play/ golf/ yesterday.

=> ________________________________

7. last night/ Phong/listen/ music/ for two hours.

=> ________________________________

8. they/ have/ nice/ weekend.

=> ________________________________

9. she/ go/ supermarket yesterday.

=> ________________________________

10. We/ not go/ school last week.

=> ________________________________

Đáp án:

1 – I went swimming yesterday.

2 – Mrs. Nhung washes the dishes.

3 – My mother went shopping with her friends in the park.

4 – Lan cooked chicken noodles for dinner.

5 – Nam and studied hard last week.

6 – My father played golf yesterday.

7 – Last night, Phong listened to music for two hours.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh Lớp 7 Chương Trình Thí Điểm Trọn Bộ, Tổng Hợp Giáo Án Tiếng Anh 7 Thí Điểm (Bản Đẹp)

8 – The had a nice weekend.

9 – She went to the supermarket yesterday.

10 – We didn”t go to school last week.

VII. Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn.

1. She (spend) ____ all her money last week.

2. Mum (not spend) ___________ any money on herself.

3. I (lend) __________ my penknife to someone, but I can”t remember who it was now.

4. John and his father (build) ___________ the cabin themselves last year.

5. My parents (sell) ____________ the stereo at a garage sale.

6. ___________You (tell) ___________ anyone about this yesterday?

7. The unidentified plant (bear) ___________ gorgeous flowers.

8. She (tear) ___________ the letter to pieces and threw it in the bin.

XEM THÊM:  Mẫu Sổ Trực Ban Giám Hiệu (Năm Học 2015, Sổ Trực Ban Giám Hiệu

9. He often (wear) ___________ glasses for reading.

10. Before God He (swear) ___________ he was innocent

11. Yesterday Clouds (creep) ___________ across the horizon, just above the line of trees.

12. We both (sleep) ___________ badly that night.

13. She (weep) ___________ for the loss of her mother.

14. Jane (keep) ___________ the engine running.

15. A huge wave (sweep) ___________ over the deck

16. Mum (pay) ___________ for my driving lessons.

17. He (lay) ___________ his hand on my shoulder.

18. He (break) ___________ the biscuit in half and handed one piece to me.

19. He (choose) ___________ his words carefully as he (speak) ___________.

20. He …………………to the zoo last Sunday (go)

21. She (not/ watch)………………………………TV last night

22. They (meet)…………………………their friends at the movie theater last week

23. What……………you (do)…………………last night

24. ……………………… they (buy)…………………a new car two days ago?

25. We ………….. (have) a lot of homework yesterday.

Đáp án:

1 – spent 2 – didn”t spend 3 – lended 4 – built 5 – sold
6 – Did … tell 7 – bore 8 – torn 9 – worn 10 – swore
11 – crept 12 – slept 13 – wept 14 – kept 15 – swept
16 – paid 17 – laid 18 – broke 19 – choosen 20 – went
21 – didn”t watch 22 – met 23 – did … do 24 – Did … buy 25 – had

VIII. Use the correct form of the verbs

Yesterday (be)………. Sunday, Nam (get)……………up at six. He (do) ……….. his morning exercises. He (take) ……………a shower, (comb)………….. hair, and then he (have) ………….. breakfast with his parents. Nam (eat)………… a bowl of noodles and (drink) ……..a glass of milk for his breakfast. After breakfast, he (help) ………….. Mom clean the table. After that, he (brush)………. his teeth, (put)………. on clean clothes, and (go)………… to his grandparents” house. He (have) ………….. lunch with his grandparents. He (return) to his house at three o”clock. He (do)………….. his homework. He (eat)………. dinner at 6. 30. After dinner, his parents (take)………. him to the movie theater. It (be)……………a very interesting film. They (come) ………….. back home at 9. 30. Nam (go)………………. to bed at ten o”clock.

1. What day was yesterday? ………………………………………………………………………

2. What time did Nam get up? ……………………………………………………………………

3. What did he do after breakfast? ……………………………………………………………….

4. Who did he have lunch with? …………………………………………………………………

5. What time did he have dinner? ………………………………………………………………..

6. What time did Nam go to bed? ………………………………………………………………

Đáp án

1 – was; 2 – got; 3 – did; 4 – took; 5 – combed;

6 – had; 7 – ate; 8 – drank; 9 – helped; 10 – brushed;

11 – put; 12 – went; 13 – had; 14 – returned; 15 – did;

16 – ate; 17 – took; 18 – was; 19 – came; 20 – went;

Trả lời câu hỏi

1 – It was Sunday. 

2 – He got up at six. 

3 – He helped his mother clean the table. 

4 – He had lunch with his grandparents. 

5 – He had dinner at 6.30.

6 – He went to bed at ten o”clock. 

IX. Use the Past form of the verbs:

1- I (be)………………………………… a student 2 years ago.

2- He (be)……………………………. a doctor two years ago.

3- They (be)…………………………… farmers last year.

4- Lan and Ba (be)……………………. nurses last year.

5- It (be not)………………………. cold yesterday.

6- She (be not)…………………… a pupil last week.

7- This hat (be not)……………………. new yesterday.

8- My parents (be not)………
………….. teachers two years ago.

9- He (be not)…………………….. a mechanic last Monday.

10- (Be)………………. he an engineer yesterday. No, he (be not)…………………

11- (Be)…………….. It hot last week?

12- The windows (be)……………….. open last Monday.

13- (Be)…………….. you a teacher two years ago? Yes, I (be)……………..

14- Where (be)……………….. Nam from yesterday?

15- Why (be)………………………. he unhappy last Tuesday?

16. I (remember)…………………… your trip to Nha Trang two years ago.

17. Ba (wear)……………………….. the cap all day yesterday.

18. I (eat)…………………….. a lot of fish yesterday.

19. Her aunt (take)…………………………….. her to see Cham Temple last year.

20. Tuan (have)………………………… a new bike yesterday.

21. She (not buy)……………………………. a new ruler yesterday.

22. He (not talk)…………………………… with his parents about his vacation in Da Lat last year.

23. They (not come)……………………………. school yesterday?

24. The windows (not close)………………………. yesterday?

25. We (not return)……………………………….. at home at 7 pm last Monday.

26. She (not eat)……………………………………… fish and crab yesterday.

27. Lan (not go)…………………………… Ho Chi Minh city two years ago.

28. My parents (not take)…………………………… to Vung Tau last week.

29. We (not have)……………………………….. a lot of friends in Ha Noi.

30. Lan and Hoa (be)……………………………… your school two years ago?

31. What they (play)…………………………. last week?

32. What Hoa (try)……………………………………………… on yesterday?

33. Who (talk)……………………………… to about the film on TV last Monday?

34. Where they (stop)………………………………. on their way back last Sunday?

35. What the student (wear)……………………………….. at school two years ago?

36. Where you (put) ………………………….. the cake yesterday?

37. What time you (leave)……………………………. home for school yesterday?

38. What Ba (receive)…………………………… from Liz last week?

39. How long he (do)………………………. this hat yesterday?

40. What time you (go)…………………………….. to bed last night?

41. You (go)…………………………….. to Dalat for last tet vacation/

42. He (have)…………………………….. a lot of friends in Ho Chi Minh city 3 years ago?

43. His uncle (take)……………………….. him to see Tri Nguyen aquarium last week?

44. Liz (buy)……………………… a lot of souvenirs yesterday?

45. They (put)……………………… the fish in the big bag last Sunday?

46. They (eat)……………………….meat in her meals in Vung Tau yesterday?

47. I(wear) the …………………….cap with a dolphin om it yesterday/

XEM THÊM:  Download Các Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6 Mới, Download Bài Tập Luyện Nghe Tiếng Anh Lớp 6

48. Liz (teach)…………………………… Ba some English last week/

49. Bad and Tan (remember) …………………their trip to Nha Trang last month?

50. Nam (return) ………………………..to Ha Noi last week?

51. I (go)……………………….to Ben Thanh market last Monday

52. He (get)…………………………up at 7 o’clock yesterday.

53. What time you (go) …………………to bed last night?

54. She ( not go)…………………………….to work last weekend.

55. Lan (meet)……………………………her at the party 3 years ago.

56. Last summer vacation, Mom (not buy)………………………..me a new buy?

57. When he (leave)…………………………. for work last week.

58. What you (do)…………………………… yesterday?

59. We (begin)………………………………to learn English 3 years ago.

60. She (be)…………………………………..an engineer last week.

61. Lan (be not)……………………………..at home yesterday.

62. He (wear) ……………………………….the shirt last week.

63. They (be ) …………………………..here yesterday.

64. You (go) ………………………….to school yesterday?

65. Tam (be)……………………………….. at home last night? – Yes, he (be).

66. Where he (go)…………………………………. yesterday?

67. I (be)………………………………….. sick last night.

68. Why you (not come )………………………… to class yesterday?

69. We (be) …………………………..in the library yesterday.

70. Hoa (buy) ……………………………..a lot of things for her birthday party.

71. What time you (leave) ………………………………….home for school yesterday?

Đáp án

1 – was 2 – was 3 – were 4 – were 5 – wasn”t
6 – wasn”t 7 – wasn”t 8 – weren”t 9 – wasn”t 10 – was – wasn”t
11 – was 12 – were 13 – were – was 14 – was 15 – was
16 – remembered 17 – wore 18 – ate 19 – took  20 – had
21 – didn”t buy 22 – didn”t talk 23 – Did … not come 24 – Did …not close 25 – didn”t return
26 – didn”t eat 27 – didn”t go 28 – didn”t take 29 – didn”t have 30 – were …
31 – did .. play 32 – did… try 33 – talked 34 – did… stop 35 – did … wear
36 – did.. putt 37 – did… leave 38 – did…receive 39 – did… do 40 – did…go
41 – Did…go 42 – Did… have 43 – Did… take 44 – Did.. bought 45 – Did…put
46 – Did…eat 47 – wore 48 – taught 49 – Did… remember 50 – Did…return
51 – went 52 – got 53 – did…go 54 – didn”t go 55 – met
56 – Did … not buy 57 – did… leave 58 – did… do 59 – began 60 – was
61 – wasn”t  62 – wore 63 – were 64 – did… go 65 – Was
66 – did …go 67 – was 68 – didn”t come 69 – were 70 – bought
71 – did …leave        

X. Give the correct forms of verb in the past simple tense. 

Snow White was the daughter of a beautiful queen, who died when the girl (be)1 …… young. Her father (marry) 2………….again, but the girl’s stepmother was very jealous of her because she was so beautiful.The evil queen (order) 3…………. a hunter to kill Snow White but he couldn’t do it because she was so lovely. He (chase) 4………….her away instead, and she (take) 5…………. refuge with seven dwarfs in their house in the forest. She (live) 6………….with the dwarfs and took care of them and they (love) 7………….her dearly.Then one day the talking mirror (tell) 8………….the evil queen that Snow White was still alive. She (change) 9………….herself into a witch and (make) 10………….a poisoned apple. She (go) 11…………. to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow White to eat the poisoned apple, which (put) 12………….her into an everla
sting sleep.Finally, a prince (find) 13………….her in the glass coffin where the dwarfs had put her and woke her up with a kiss. Snow White and the prince (be) 14………….married and lived happily ever after.

Đáp án

1 – Was; 2 – married; 3 – ordered; 4 – chased; 5 – Took; 6 – Lived; 7 – Loved;

8 – told; 9 – changed; 10 – made; 11 – went; 12 – put; 13 – found; 14 – were;

XI. Chia động từ trong ngoặc cho đúng

1. It was warm, so I …… off my coat. (take).

2. The film wasn”t very good. I ……… it very much. (enjoy)

3. I knew Sarah was very busy, so I ….. her (disturb)

4. I was very tired, so I ….. the party early. (leave)

5. The bed was very uncomfortable. I ….. very well (sleep)

6. The window was open and a bird ….. into the room (fly)

7. The hotel wasn”t very expensive. It ….. very much (cost)

8. I was in a hurry, so I ….. time to phone you (have).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Vật Lý 8 1 Tiết Hk1 Môn Vật Lý 8 Năm Học 2018, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

9. It was hard carrying the bags. They ….. very heavy. (be)

Đáp án

1 – took; 2 – didn”t enjoy; 3 – didn”t disturb; 4 – left;

5 – didn”t sleep; 6 – flew; 7 – didn”t cost; 8 – didn”t have; 9 – were;

Trên đây là toàn bộ nội dung Bài tập thì quá khứ đơn Tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra, truongxaydunghcm.edu.vn đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Thì Tiếng Anh cơ bản khác như: Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn Tiếng Anh có đáp án, Bài tập thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh, Bài tập thì hiện tại tiếp diễn Tiếng Anh có đáp án, Bài tập kết hợp thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án, … Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button