Bài kiểm tra nhận thức chính trị của sĩ quan, QNCN năm 2022 – HoaTieu.vn

Bài kiểm tra nhận thức chính trị năm 2021

Kiểm tra nhận thức chính trị sĩ quan, qncn năm 2022. Hàng năm, các chiến sĩ quân đội luôn có các đợt huấn luyện tại chức, học tập về chính trị. Sau khi hoàn thành khóa học, mỗi cá nhân sẽ tổng hợp lại kiến ​​thức thu được thông qua bài kiểm tra chính sách. có nhiều cách làm bài kiểm tra thu hoạch khác nhau, dưới đây hoatieu.vn xin cung cấp thông tin và hướng dẫn cách làm bài kiểm tra nhận thức chính trị viên chức qncn 2022, mời bạn đọc tham khảo.

Bài kiểm tra nhận thức chính trị của sĩ quan, QNCN thể hiện trình độ tiếp thu bồi dưỡng lý luận của mỗi cá nhân Đảng viên.

Bài kiểm tra nhận thức chính trị của sĩ quan, QNCN thể hiện trình độ tiếp thu bồi dưỡng lý luận của mỗi cá nhân Đảng viên.

Học tập chính trị là khoảng thời gian rèn luyện về tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức, ý thức tác phong của một người Đảng viên. Tại các lớp học bồi dưỡng, lực lượng sĩ quan, QNCN sẽ được nghiên cứu và học tập các chuyên đề về những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

1. một số câu hỏi thường gặp trong bài kiểm tra chính trị

một số câu hỏi thường gặp trong kỳ thi chuyên đề như sau:

– những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc

– Khát vọng phát triển đất nước ”là một trong những nội dung mới được đề cập và xuất hiện nhiều lần trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng, nó chi phối chủ trương, tầm nhìn và định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng.

– Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao.

– thông qua việc nghiên cứu và quảng bá độ phân giải số. 35 / QĐ / TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ cơ sở tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay. Vui lòng trình bày nhận thức của bạn về nội dung của giải pháp, sau đó liên hệ với chính cơ quan việc làm.

2. hướng dẫn đáp án trắc nghiệm chính trị

câu 1: những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc

Công tác bồi dưỡng chính trị luôn được tiến hành thường xuyên trong quân đội.

Công tác bồi dưỡng chính trị luôn được tiến hành thường xuyên trong quân đội.

1. Xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài.

– Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, với tư cách là nguyên thủ quốc gia dân chủ cộng hòa, chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn xây dựng đất nước giàu mạnh, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Tư tưởng của Người đã được nhấn mạnh tại Đại hội Đảng lần thứ hai (1951): xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và thịnh vượng. Người nhiều lần nhắc nhở: “nước độc lập mà dân không hưởng tự do, hạnh phúc thì độc lập cũng vô nghĩa”.

– Tại phiên họp đầu tiên của hội đồng chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945, Người đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách của chính phủ là diệt giặc dốt và giặc ngoại xâm. nghĩa là phải tập trung giải quyết hai vấn đề then chốt: khôi phục và phát triển nội lực của đất nước; chính sách đối ngoại mềm dẻo, tránh nguy cơ ngoại xâm, kéo dài thời gian chuẩn bị kháng chiến.

– Trong những nhiệm vụ và giải pháp cấp bách đó, Người đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh. Trong thư gửi học sinh nhân dịp khai giảng ngôi trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập (5-9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cổ vũ, động viên: “Núi non sông nước Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? được bước lên bục vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu một phần lớn là nhờ công lao học tập của các em. ”

– Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, trước đây, chính quyền thực dân Pháp đã thực hiện chính sách ngu dân để dễ lừa bịp và bóc lột nhân dân ta, có đến 95% đồng bào ta mù chữ. “Bây giờ chúng tôi đã giành được độc lập của mình. Một trong những việc cần làm nhanh chóng lúc này là nâng cao dân trí ”. nạn mù chữ, thiếu hiểu biết đang là trở ngại lớn cho sự phát triển của đất nước và dân tộc. Người kêu gọi: “… mọi người dân Việt Nam phải hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, phải có kiến ​​thức mới có thể tham gia xây dựng đất nước và trên hết là phải biết đọc, viết chữ Quốc ngữ. ngôn ngữ quốc gia”.

– Bên cạnh việc nâng cao dân trí, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ, nuôi dưỡng nhân tài là một nhiệm vụ quan trọng trong công cuộc dựng nước. “Xây dựng đòi hỏi tài năng. Đất nước mình tuy không có nhiều nhân tài nhưng nếu khéo chọn, phân phối và sử dụng tốt thì nhân tài sẽ ngày càng phát triển. ”

– Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và đế quốc Mỹ, con đường xây dựng đất nước từng bước hiện thực hóa hy vọng xây dựng và phát triển dân giàu, nước mạnh, luôn được lãnh đạo, chỉ đạo. chi bộ, đảng bộ triển khai cụ thể, phù hợp, sáng tạo và quyết liệt.

– Trước khi ra đi, trong di chúc, Người bày tỏ nguyện vọng cuối cùng, cũng là nguyện vọng cao cả nhất của Người: “toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng nước hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và thịnh vượng, và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. ”

– Tâm tư, nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nước Việt Nam giàu mạnh tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân tộc ta hiện thực hóa trong công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, đổi mới và phát triển đất nước 35 năm qua và trong các bước tiếp theo. do đó, những thành tựu mang lại “rất quan trọng, khá rộng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật”, như Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có thời cơ và tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”.

2. thực hiện khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân giàu trong điều kiện có Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc và ấm no của nhân dân

– Hồ Chí Minh, ngay từ khi ra đi tìm đường cứu nước, Người đã mang theo khát vọng lớn lao: độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Ông nói: “Tôi chỉ có một điều ước, điều ước cuối cùng là nước ta được hoàn toàn độc lập, dân tộc ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có của ăn, của để, ai cũng được ăn, được học”.

– Khi đất nước độc lập, khát vọng ấm no, hạnh phúc của nhân dân trở thành động lực, mục tiêu hành động của toàn đảng, chính quyền và chủ tịch Hồ Chí Minh. trong suy nghĩ của Người, hạnh phúc của con người chỉ đơn giản là quyền được sống, có như vậy mới phát triển được quốc gia, dân tộc hạnh phúc. Đó là một xã hội do nhân dân lao động làm chủ, bình đẳng, không bóc lột người, “một xã hội hoàn toàn mới, đầy tính nhân văn”, đưa quần chúng đến một cuộc sống đàng hoàng, vinh quang và ngày càng thịnh vượng, làm cho mọi người lao động có quyền tự do, cuộc sống hạnh phúc. và đất nước hùng mạnh, hướng tới những chân trời rực rỡ ”.

– Trong quá trình xây dựng đất nước, coi trọng các chính sách kinh tế nhằm mục tiêu ổn định và phát triển xã hội, đem lại hạnh phúc cho con người. ai khẳng định đảng và nhà nước ta là của nhân dân, vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ nhân dân, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân.

– Cả cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn toàn cống hiến cho cách mạng, “chỉ với một mục đích duy nhất là chiến đấu vì lợi ích của Tổ quốc và hạnh phúc của dân tộc”. trong di chúc Người căn dặn: “Đảng, chính quyền và đồng bào phải tìm mọi cách để họ có nơi ở an toàn, đồng thời phải mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với từng người để họ dần dần. “tự cung tự cấp”. Mong muốn của ông là mọi người đều được cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và được hưởng thành quả của cách mạng. Ý chí, khát vọng độc lập, hạnh phúc của nhân dân, sức mạnh của dân tộc, tấm gương suốt đời phụng sự Tổ quốc, vì nhân dân luôn là động lực và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, kiên định chủ trương độc lập dân tộc, vì nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

3. xây dựng cơ sở kinh tế vững chắc, được thực hiện có kế hoạch, được sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân.

– Thực hiện khát vọng về một đất nước ấm no, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng hệ thống chính trị dân chủ, tiến bộ, thực sự vì nhân dân, xây dựng đời sống kinh tế, văn hóa: xã hội văn minh, tiến bộ. giá trị đạo đức. . Muốn vậy, chúng ta phải xây dựng cơ sở kinh tế vững chắc, có kế hoạch thực hiện với sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân.

– đất nước giành được độc lập, vấn đề xây dựng và phát triển kinh tế xã hội càng trở nên cấp thiết. Ngày 31 tháng 12 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 78 về việc thành lập “ủy ban nghiên cứu kế hoạch xây dựng” của chính phủ. Phát biểu tại phiên họp đầu tiên của Ủy ban ngày 10 tháng 1 năm 1946, Hồ Chí Minh muốn mọi người “đóng góp tài năng trí tuệ của mình để phát triển kinh tế, xã hội”, “làm cho dân ăn nên làm ra”. làm cho mọi người mặc cung cấp cho mọi người một nơi để sống. giáo dục người dân. ”

– Trong một bức thư gửi giới công thương Việt Nam, người viết: “Trong khi các giới trong nước làm việc chăm chỉ để giành độc lập hoàn toàn cho đất nước thì công thương nghiệp phải ra sức xây dựng đất nước giàu mạnh. . Kinh tế và Tài chính. chính phủ bình dân và tôi sẽ cống hiến hết mình để giúp đỡ ngành công nghiệp và thương mại trong công việc xây dựng này ”. ông nhấn mạnh, nền kinh tế quốc dân thịnh vượng đồng nghĩa với việc kinh doanh của các nhà công nghiệp và thương gia đều thịnh vượng. các nhà công nghiệp và thương gia, chúng ta hãy đoàn kết các thủ đô để làm những công việc tốt của quốc gia. – Về lĩnh vực nông nghiệp, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu: “Muốn dân giàu, nước mạnh thì phải phát triển nông nghiệp”, “phải coi trọng từng tấc đất là tấc vàng”. Người khuyến khích: “Trong công cuộc xây dựng đất nước, chính quyền dựa vào nông dân, nông nghiệp dựa nhiều vào nông nghiệp. nếu nông dân của chúng tôi giàu có, thì đất nước của chúng tôi giàu có. nếu nông nghiệp thịnh vượng, đất nước chúng ta thịnh vượng. nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần có hợp tác xã. ”

Xem thêm: Viết về cuộc sống ở nông thôn bằng tiếng Anh (20 Mẫu)

– theo người “muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển công nghiệp, nhưng đồng thời cũng phải phát triển nông nghiệp, vì hai ngành đó có quan hệ mật thiết với nhau… nếu công nghiệp phát triển thì công nghiệp phát triển. nông nghiệp không phát triển được thì sẽ khập khiễng ”. Từ điều kiện của nước ta, sản xuất nông nghiệp có vị trí rất quan trọng, những người chủ trương đổi mới và phát triển nông nghiệp sẽ có cơ sở để phát triển các ngành kinh tế khác, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước. “Nhân dân ta, nhất là công nhân, nông dân ta phải hăng hái thi đua yêu nước, thực hiện khẩu hiệu: Làm nhiều, làm nhanh, bổ, rẻ”. “tự túc, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.” với sự chung sức, đồng lòng của toàn đảng bộ và toàn xã hội đã phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ngày càng thắng lợi sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. .

4. khai thác tối đa nội lực của quốc gia, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài

– Vấn đề nội lực dân tộc là một điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Với tinh thần “xả thân giải phóng sức mình”, ngay khi thời cơ đến, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh nội lực của hơn 20 triệu dân tộc Việt Nam đã được phát huy, làm thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng Tám, trả lại chính quyền cho nhân dân.

– Sau khi khai sinh ra nền độc lập, chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố: “từ khi giành được độc lập đến nay, việt nam đã làm mọi cách để duy trì công việc nội bộ một bên là kích động thực tế ngoại giao để giành thắng lợi. nỗ lực đó đã đã mang lại cho chúng ta những kết quả tích cực “. Điều này đã thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn và đường lối của Đảng, Bác trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là tận dụng nội lực, tranh thủ ngoại lực, có tầm nhìn thoáng. chính sách cửa, hỗ trợ phát triển nền kinh tế nhằm tạo ra sức mạnh nội lực của quốc gia.

– Người nêu rõ: “đối với các nước dân chủ, Việt Nam sẵn sàng thực hiện chính sách mở cửa và hợp tác trên mọi lĩnh vực”, “Việt Nam chào đón thuận lợi đầu tư của các nhà tư bản và kỹ thuật nước ngoài trong tất cả các ngành của mình”.

– Quan điểm của Người trong thời kỳ mở cửa, hợp tác quốc tế không chỉ nhằm mục đích nhận được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, mà thông qua đó, thu hút ngoại lực, thu hút đầu tư, tạo điều kiện mới để phát huy tiềm năng của đất nước, phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của nhân dân. bạn bè của chúng ta giúp đỡ chúng ta và thêm vốn cho chúng ta, vì vậy chúng ta phải sử dụng các nguồn lực bên ngoài một cách hiệu quả. chúng ta phải khéo léo sử dụng số vốn đó để bổ sung sức mạnh và phát triển kỹ năng của mình, đồng nghĩa với việc có thêm điều kiện để tự cung tự cấp.

– Ngay từ trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ chủ đề này trong đường lối kháng chiến, đường lối dựng nước.

Người chỉ ra rằng cần phải phát triển toàn diện nền kinh tế từ nông nghiệp, công nghiệp, thương mại đến phát triển dịch vụ, mở rộng giao lưu kinh tế với các nước, trước hết là các nước anh, chị, em. Trong cuộc kháng chiến, mặc dù tình hình thế giới có nhiều phức tạp nhưng Người vẫn ra sức mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. “Cuộc kháng chiến trường kỳ của chúng ta thắng lợi là do chúng ta có thể huy động thành công nền kinh tế, vì nếu chúng ta biết vận động kinh tế một cách khôn ngoan thì sức mạnh của chúng ta mới đủ và bền vững. Bỉ.”

Trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ, ý chí tự lực, tự cường đã được khơi dậy mạnh mẽ trong toàn đảng bộ và nhân dân hai miền Nam – Bắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thống nhất đất nước. quốc gia. , giữ gìn độc lập, lãnh đạo cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong thời gian này, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ của các nước chị em và bạn bè quốc tế. Điều này một lần nữa khẳng định quan điểm, đường lối đúng đắn của Đảng và Bác về coi trọng nội lực, khéo léo khai thác ngoại lực, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

5. luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những nhận thức, chính sách phù hợp; không giáo điều, máy móc trong việc học hỏi kinh nghiệm của các nước

– Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra trên cơ sở nhận thức khoa học, lý luận chủ nghĩa đúng đắn và phù hợp với thực tiễn đất nước. . Từ thực trạng nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, lại trải qua chiến tranh, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội “không thể làm nhanh mà phải làm dần dần”, “làm sao để lòng dân được. giàu và nước mạnh. ”.

– Độc lập, sáng tạo trong tư tưởng, chính kiến, chỉ đạo và hành động là phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Người, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa đòi hỏi Việt Nam phải có những hình thức, bước đi và biện pháp đúng đắn. “Chúng ta không thể giống Liên Xô, bởi vì Liên Xô có phong tục và truyền thống khác nhau, lịch sử địa lý khác… chúng ta có thể đi một con đường khác để đi lên chủ nghĩa xã hội.”

– chúng ta phải học hỏi kinh nghiệm của các anh chị em và áp dụng chúng một cách sáng tạo. phải tăng cường trau dồi chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vận dụng lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lê-nin để tổng hợp kinh nghiệm của đảng ta, phân tích đúng đặc điểm của đất nước. chỉ có như vậy, chúng ta mới từng bước hiểu rõ quy luật phát triển của cách mạng Việt Nam, xác định được đường lối, khẩu hiệu và bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước.

Xem Thêm : Chiều tối – Hồ Chí Minh – Ngữ văn 11

Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị chỉ đạo thực tiễn và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trên con đường chủ nghĩa xã hội, trở thành cơ sở, nền tảng. Đảng ta đặc biệt coi trọng việc đổi mới tư duy lý luận, nắm bắt thực tiễn, chấp hành và hành động phù hợp với quy luật khách quan, đường lối đổi mới tại Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986) và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới trong thời kỳ cách mạng. rằng Việt Nam sẽ có cơ hội, tiềm năng, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

câu 2: “Khát vọng phát triển đất nước” là một trong những nội dung mới được đề cập và xuất hiện nhiều lần trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng, chi phối các quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn và định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra cho trận đấu.

Trong phương châm của Đại hội Đảng lần thứ 13, khát vọng phát triển đất nước được thể hiện như một bản tuyên ngôn chính trị của Đảng ta: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đánh thức khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 20 nước ta trở thành nước phát triển, đi theo chủ nghĩa xã hội.

trong quan điểm chỉ đạo, tầm nhìn và định hướng phát triển: khát vọng phát triển của đất nước được thể hiện:

– Kiên trì và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vững vàng đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. đây là vấn đề có tính nguyên tắc, bất di, bất dịch; đó là con đường đúng đắn duy nhất để xây dựng và phát triển đất nước.

– Bảo vệ lợi ích cao nhất của quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương các quốc gia thống nhất và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi. tiếp tục cùng sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước; liên kết chặt chẽ và thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là quan trọng và thường xuyên.

– Khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị và nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, đặc biệt là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

– kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại; giữ vững ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, tận dụng nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, trong đó nội lực, nhất là nguồn nhân lực là quan trọng nhất

– Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng, nâng cao bản chất giai cấp công nhân của đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hình thành đội ngũ cán bộ, dân quân, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm chức trách, gắn bó mật thiết với nhân dân, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng đất nước và phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

trong các mục tiêu chung và cụ thể: nâng cao năng lực lãnh đạo, chính quyền và đấu tranh của đảng; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; đánh thức khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 20, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: trở thành nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, vượt mức thu nhập trung bình thấp. đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng: một quốc gia đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại và thu nhập trung bình cao. đến năm 2045, kỷ niệm một trăm năm thành lập nước dân chủ cộng hòa Việt Nam, nay là nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, Đảng ta khẳng định:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường …, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đánh thức mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Hoàn thiện đồng bộ, đồng bộ khung thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho việc huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh. bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, mạnh mẽ đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia; phát triển nền kinh tế số dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

tạo ra những bước tiến trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào một số ngành, lĩnh vực then chốt có tiềm năng, lợi thế để làm động lực tăng trưởng theo tinh thần cập nhật. , tiến lên và vượt lên trên một số lĩnh vực trong khu vực và trên thế giới.

Xem thêm: Hướng dẫn cách viết đoạn văn tiếng Anh đơn giản nhất

Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành động lực nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. tăng cường đầu tư cho phát triển văn hóa. xây dựng, phát triển và tạo môi trường, điều kiện xã hội thuận lợi nhất để đánh thức truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển đất nước ấm no, hạnh phúc; tài năng, trí tuệ và phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực quan trọng nhất của sự phát triển đất nước.

quản lý phát triển xã hội một cách hiệu quả và chặt chẽ, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, văn minh; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển; quan tâm đến mọi người dân, đảm bảo công việc, việc làm, chính sách thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội và an sinh xã hội. không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân một cách toàn diện.

thích ứng chủ động, hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu chính …

kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. chủ động ngăn chặn chiến tranh và xung đột từ sớm và từ xa; phát hiện sớm và xử trí kịp thời các yếu tố bất lợi, đặc biệt là các yếu tố có thể gây đột biến; Đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, phản công của các thế lực thù địch

Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; hội nhập quốc tế một cách chủ động và tích cực một cách toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; bảo vệ vững chắc đất nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam

thực hành và phát huy rộng rãi nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền dân chủ và dân chủ; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và nâng cao lòng tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội.

xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, nhanh nhẹn, hoạt động hiệu lực, phục vụ nhân dân và vì sự phát triển của đất nước …

tiếp tục chi phối và quản lý tốt các mối quan hệ lớn trong quá trình xây dựng công nghệ xã hội ở nước ta.

về sứ mệnh quan trọng và tiến bộ chiến lược:

Trong nhiệm vụ trọng tâm thứ 4, báo cáo chính trị của đại hội đảng bộ lần thứ 13 nêu rõ:

đánh thức khát vọng phát triển một Việt Nam thịnh vượng và hạnh phúc; phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Bước tiến chiến lược thứ hai thể hiện: phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao và tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, căn bản về chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với cơ chế thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài, khuyến khích nghiên cứu. , chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy các giá trị văn hóa, sức người, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc của Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

câu 3: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cấp trên giao. / h3>

1. Hồ Chí Minh tư tưởng về cán bộ và công tác cán bộ

về đội ngũ nhân viên:

Tập trung nghiên cứu kỹ vấn đề đạo đức của người cán bộ cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nền tảng, tiền đề, cơ sở để cán bộ, đảng viên phát huy tài năng, trí tuệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng. ; về tiêu chí đạo đức của người cán bộ cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”; về vai trò của đạo đức đối với người cán bộ theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Phong cách quần chúng, dân chủ, gương mẫu”.

về công việc của nhân viên:

Trong công tác cán bộ, phải đánh giá đúng cán bộ. đây là yêu cầu bắt đầu để thực hiện các khía cạnh khác của công việc nhân sự; trong đó, việc đánh giá cán bộ phải đúng đắn, khách quan, toàn diện, coi trọng năng lực, phẩm chất và hiệu quả công việc; người làm công tác cán bộ phải công tâm, minh bạch, có đầy đủ phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng. chú trọng giáo dục, rèn luyện và phát huy đội ngũ cán bộ theo hướng toàn vẹn “đủ đức, đủ tài”, vững vàng về kiến ​​thức lý luận, tư tưởng chính trị và đạo đức cách mạng trong sáng. việc lựa chọn, sử dụng, bố trí cán bộ phải khách quan, công tâm, không thiên vị, không phân biệt trong hay ngoài đảng, bảo đảm đúng người, đúng vị trí, công bằng để cán bộ phát huy được hết tác dụng. tài năng, kỹ năng và sở thích của bạn. . phải yêu quý và nâng niu những bức tranh; phát huy dân chủ trong công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ như: nể nang, cục bộ, cục bộ, hẹp hòi, …

2. sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-Ct / TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X, Chính quy) và các quy định về nêu gương đã tạo và chuyển biến mạnh mẽ cả về ý thức và hành động của cán bộ, dân quân và nhân dân. đội ngũ cán bộ đảng viên, dân quân, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, tự giác trong tự phê bình và phê bình, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. nhiều điển hình tiên tiến của tỉnh được nhân rộng, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả lãnh đạo, giám đốc chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu nêu gương, nói đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật. … tiếp tục đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, tạo sự tiến bộ trong cán bộ và công tác của người cán bộ, cần “Xây dựng đội ngũ cán bộ, dân quân thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, được rèn luyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.

3. những nội dung cơ bản về xây dựng đội ngũ cán bộ, dân quân trong giai đoạn hiện nay

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, dân quân thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay, cần không ngừng sâu sát và thực hiện các nội dung sau: >

trước tiên, hãy đổi mới, tạo ra sự thay đổi quan trọng trong công tác đánh giá nhân sự

Công tác thẩm định cán bộ là khâu quan trọng nhất trong công tác cán bộ, làm cơ sở cho việc phân loại, quản lý và sử dụng cán bộ. việc đánh giá không đúng cán bộ khó quy hoạch, quản lý, sử dụng đúng, có hiệu quả dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về công tác tổ chức, cán bộ, chính sách và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; loại bỏ những nhân tố tích cực, phát huy chủ nghĩa cơ hội, tiêu cực, làm suy thoái đội ngũ cán bộ, dân quân.

đổi mới về tư tưởng, tư tưởng, đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa cơ hội; xóa bỏ quan điểm chủ quan duy ý chí, chuyên quyền trong đánh giá cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. coi trọng đánh giá chất lượng, hiệu quả, sản phẩm thực tế theo chức trách, nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm người đứng đầu ”; việc đánh giá cán bộ trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa đạo đức, nhân văn, khoa học và pháp luật. có cơ chế kiểm soát quy trình, độ tin cậy, độ chính xác của sản phẩm, kết quả công việc của cán bộ gắn với đánh giá thực chất thái độ, động cơ chính trị và nghề nghiệp của từng đội ngũ y bác sĩ.

Xem Thêm : Soạn bài Lão hạc | Ngắn nhất Soạn văn 8

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa dân chủ, phê bình, tự phê bình và phê bình, bình đẳng, khách quan, công bằng, công khai trong đánh giá cán bộ và công tác cán bộ; tiếp thu thông tin phản ánh bằng tranh của nhiều lực lượng, cá nhân, tổ chức và cộng đồng; Là tổng hợp giữa sản phẩm, chất lượng, hiệu quả, kết quả công việc với “chữ tín thực sự” về phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống của cán bộ, đồng nghiệp, tập thể, nơi làm việc, doanh nghiệp, nơi cư trú của cán bộ và các gia đình, xã hội khác có liên quan. các mối quan hệ.

Hai là, đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt và sử dụng cán bộ

công tác quy hoạch cán bộ phải tiếp tục được quy hoạch phù hợp để đào tạo, đề bạt, sắp xếp, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng thời gian, đúng ngạch, góp phần quan trọng vào việc phòng, chống tham nhũng và tiêu cực trong công tác cán bộ và phòng, chống sự suy thoái về chính trị, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ phải nhanh nhẹn, tối ưu, hiệu quả, luôn “động, mở”, để cán bộ “có lúc thăng, lúc có, lúc ra”. coi trọng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác của đội ngũ cán bộ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ “diện quy hoạch” có cơ hội nỗ lực, học tập, rèn luyện, cống hiến, khẳng định mình trước sự hình thành của thực thể, tổ chức, cộng đồng, xã hội; đồng thời tạo điều kiện để các lực lượng hữu quan, nhất là đồng nghiệp, quần chúng nhân dân giám sát, đánh giá, phê bình, giúp đỡ, bảo vệ, lựa chọn cán bộ; đồng thời động viên, khích lệ những cán bộ chưa được đưa vào diện chủ mưu đấu tranh; nhanh chóng phòng, chống tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ba là, đổi mới chính sách, cơ chế, quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Tiếp tục tìm hiểu thực tế để đổi mới, bổ sung, ban hành, đổi mới, hoàn thiện chính sách, cơ chế, quy định về công tác cán bộ toàn diện, bảo đảm tính khoa học và thực tiễn cho tất cả các khâu, thủ tục, nội dung, công việc của tổ chức và Nhân Viên; nhất là cơ chế, chính sách thu hút, tuyển chọn, khuyến khích, trọng dụng người có đức, có tài. thực hiện tốt cơ chế, chính sách quản lý, sử dụng cán bộ gắn với thực hiện nghiêm túc các quy chuẩn về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực trong quá trình xây dựng, ban hành các bước thực hiện chính sách. , quy định, quy định.

sự kiểm soát đồng bộ từ cá nhân đến tập thể các cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, quản lý các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, nhất là bộ phận trực tiếp chuyên trách, tham mưu các vấn đề. công tác tổ chức, cán bộ gắn với kiểm soát cán bộ, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch. thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát quyền lực gắn với các chế tài nghiêm minh của pháp luật. đổi mới và thực hiện tốt cơ chế, chính sách trên cơ sở kiểm soát tốt quyền lực, đồng thời bảo đảm chất lượng đội ngũ, tránh tiêu cực, tối ưu hóa đội ngũ và cơ cấu lại đội ngũ theo công việc, đồng thời nhanh chóng lựa chọn, thay thế những người không đạt yêu cầu. không hoàn thành nhiệm vụ thì vi phạm pháp luật và đạo đức, bị kỷ luật, mất uy tín trước tập thể và nhân dân.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với cơ chế, chính sách, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, cải thiện đời sống, môi trường, điều kiện làm việc … tác động trực tiếp đến tinh thần, tâm huyết, tình cảm, niềm tin, ý chí, thúc đẩy nỗ lực đổi mới. kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy phạm, quy trình, thủ tục trong công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ do mình lãnh đạo. thực sự bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong từng nội dung, từng khâu, từng bước, từng công việc của tổ chức, cán bộ gắn với chính sách khen thưởng, kỷ luật.

Kiên trì, kiên quyết, chung sức bảo vệ kịp thời, có hiệu quả những người, tổ chức, lực lượng chủ động phòng, chống tiêu cực, nhất là vấn nạn “chạy chức, chạy quyền” trong khu vực công. dám đứng lên đấu tranh cho những gì đúng đắn, tích cực, tiến bộ và đấu tranh với những gì sai trái, tiêu cực, lạc hậu; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám chịu thiệt thòi, hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ lợi ích chung.

tiếp tục cảm hóa các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi đảng viên về công tác cán bộ, nâng cao trách nhiệm trong công tác lựa chọn cán bộ, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu năng lực, phẩm chất trong tình hình mới, góp phần nâng cao tính đảng. năng lực lãnh đạo và quản trị; các tổ chức đảng và hội viên cần xác định rõ các nội dung để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch làm theo gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao. mỗi chi bộ, xã, huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị đăng ký một mô hình cụ thể để bình xét, kết hợp với bình xét, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm.

3. bài thu hoạch chính trị hè về nghị quyết 35 của ban bí thư

câu hỏi: thông qua việc nghiên cứu và quảng bá độ phân giải số. 35 / QĐ / TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ cơ sở tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Vui lòng trình bày nhận thức của bạn về nội dung của giải pháp, từ đó liên hệ với chính đại lý.

Thông qua việc nghiên cứu và quảng bá nghị quyết số. 35 / QĐ / TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ cơ sở tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bản thân tôi nhận thức được rằng:

Xem thêm: Viết về lễ hội bằng tiếng Anh [Hay nhất] – Step Up English

độ phân giải không. 35-nq / tw của Bộ Chính trị cho rằng bảo vệ cơ sở tư tưởng của đảng là bảo vệ đảng, cương lĩnh chính trị và đường lối của đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. đó là nội dung cơ bản, quan trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn đảng bộ, toàn quân và toàn dân, trong đó lấy sức mạnh của công tác tuyên giáo các cấp; là việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp; từ từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, trước hết là thủ trưởng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở vận dụng sâu sắc, đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. thể chế, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị, …

Nghị quyết đề ra bảy nhiệm vụ và giải pháp chính. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn đảng, toàn dân và toàn quân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm hiện thực chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, giữ vững đất nước, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nâng cao sức đề kháng và khả năng chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

tiếp tục làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Hệ thống hóa và phổ biến những thành tựu lý luận mà Đảng ta đạt được trên cơ sở vận dụng và phát triển đúng đắn, sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới. tiếp tục khẳng định bản chất, mô hình chung của thể chế chính trị và bộ máy nhà nước được xác định trong Chương trình xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013.

đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách chủ động, có sức thuyết phục và hấp dẫn cao. khẩn trương triển khai quy hoạch báo chí đã được phê duyệt. chủ động tăng cường thông tin tích cực cùng với việc ngăn chặn, xử lý và loại bỏ hiệu quả các thông tin độc hại trên mạng và mạng xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xử lý kiên quyết, kịp thời những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đường lối, Điều lệ Đảng, Nghị quyết của Đảng. , các chỉ thị và quy định. . tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đảng. cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm tiết lộ bí mật của đảng, nhà nước, tung tin thất thiệt hoặc phát tán thư nặc danh, thư thay thế, có tên nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu cáo, xúi giục.

nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội. trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và có đầy đủ các giải pháp kỹ thuật phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của internet và mạng xã hội. phát huy đầy đủ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là người đi đầu trong việc bảo vệ cơ sở tư tưởng của đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, …

Là một người lính có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và sự bình yên của đất nước, bản thân tôi luôn ý thức rằng mình tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. gương mẫu trong mọi việc làm của mình trước đồng nghiệp, cán bộ, hsq, cs. không nghe và không làm theo những tuyên truyền sai trái về đường lối chính trị của Đảng và pháp luật của Nhà nước. sống giản dị, tiết kiệm, luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

sử dụng lành mạnh các mạng xã hội như facebook, internet, v.v. phục vụ công việc chuyên môn của bạn. chủ động nhận diện, đấu tranh loại bỏ âm mưu, thủ đoạn, hành động xấu xa của các thế lực thù địch, phản động, từ viết bài trên mạng xã hội xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước, nói xấu lãnh đạo cấp trên, gây chia rẽ nội bộ; đến những việc như kêu gọi mít tinh, kích động biểu tình, chống phá; hung hãn, sỉ nhục, báng bổ, bất chính … để kích động chính quyền, lực lượng chức năng “trấn áp” và quay video clip, chụp ảnh, livestream để vu cáo chính quyền …

Ngoài những hành động, việc làm của bản thân để chống lại những biểu hiện tiêu cực, quan điểm sai trái nêu trên, tôi luôn nêu cao tinh thần, tuyên truyền các thành viên trong gia đình học tập. học sinh, cha mẹ học sinh và người dân phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời những thông tin, bài viết, hình ảnh mang tính chất kích động, lăng mạ, xúc phạm không có lý do chính đáng … để kích động chính quyền, lực lượng chức năng “trấn áp” và họ quay video clip, đưa chụp ảnh và phát trực tiếp để bôi nhọ chính quyền …

xây dựng lối sống lành mạnh với gia đình và cộng đồng. sống vui vẻ, hòa thuận và xây dựng mối đoàn kết nội bộ cả trong cơ quan và khu vực sinh sống. tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu.

4. liên hệ với tôi

Khi làm bài kiểm tra chính trị, cán bộ, sĩ quan phải có phần liên hệ cá nhân.

Trong phần liên hệ cá nhân này, tôi sẽ viết ở cuối mỗi câu trả lời, thể hiện nhận thức của tôi về các vấn đề chính trị, cách tôi áp dụng vào thực tế, quản lý, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mẹo để tạo liên hệ cá nhân tốt Bạn có thể trả lời các câu hỏi sau theo gợi ý:

bạn đang làm công việc hoặc vị trí nào?

Ở cương vị đó, cá nhân đã gương mẫu chưa? Bạn đã thực hiện đúng điều lệ, quy chế của người đảng viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam chưa?

cần làm gì để phát huy hơn nữa trách nhiệm nêu gương cho bản thân, xây dựng phong cách, tác phong người chiến sĩ.

Nếu là cán bộ, nhất là thủ tướng, tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, đôn đốc cấp dưới, hạ sĩ quan, chiến sĩ chấp hành nghiêm túc nền nếp, điều lệnh chính quy, điều lệ quân đội. thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị mới nhất của Đảng ủy, Quân ủy Trung ương và cấp ủy các cấp đến cán bộ, sĩ quan, người lao động toàn đơn vị.

xây dựng kỷ luật, rèn luyện cách cư xử chính thức không chỉ cho bản thân mà còn cho cấp dưới của bạn noi theo.

kiên quyết chống tiêu cực, tham ô, lãng phí … trong đơn vị.

luôn đề phòng các thế lực thù địch chống phá Đảng và cách mạng.

vận động, tuyên truyền cho gia đình, người thân, cá nhân về chủ trương, chính sách của Đảng và việc thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước.

……………………………..

đây là phần ghi được rất nhiều điểm, các sĩ tử khi làm bài phải chỉ ra được nét riêng, những gì đạt được trong công việc để tạo điểm nhấn, không bị nhầm lẫn với ai. thêm. Có thể nói, sự kết nối này cũng là một minh chứng cho kết quả, một thu hoạch rõ ràng nhất sau các đợt huấn luyện chính trị.

Trên đây là một số gợi ý về cách làm bài thi Kiểm tra nhận thức chính trị Sĩ quan QNCN năm 2022. Mời các bạn cùng tham khảo các bài viết liên quan trong chuyên mục sưu tầm bài dự thi. hoatieu.vn.

  • hành động hè 2022
  • bài học học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2022
  • cho lớp đảng viên mới 2022 tốt hơn

Nguồn: https://truongxaydunghcm.edu.vn
Danh mục: Văn hóa

Related Articles

Back to top button